Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Neděle v péči Krásného pastýře

Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne.

Napsat komentář »

Požehnanou neděli a radost nejen dnes

Vstupní modlitba
Bože, tys obnovil svůj lid,
abychom se mohli znovu radovat,
že jsme tvými syny;
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá,
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.

Napsat komentář »

Když potřebujeme dotyk.
Dotýkej se nás, Pane.

Napsat komentář »

Požehnanou 2. neděli velikonoční.
Otevřme dveře Božímu milosrdenství.

Bože, ty o Velikonocích
vždy znovu oživuješ víru svého lidu;
prosíme tě:
opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval,
ať všichni stále hlouběji chápeme,
co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem,
znovuzrozeni z Ducha Svatého
a vykoupeni krví tvého Syna.

– upraveno
Napsat komentář »

Žádný duch, ale Bůh a člověk, který visel na kříži a zemřel za nás. Aby nám přinesl pokoj, a otevřel dveře do království Pokoje.

Stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ ... A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy.

Napsat komentář »

Jakmile se vydáte na cestu, přidá se k vám.

Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje.

Napsat komentář »

Byla mi položena otázka: co je třeba vzkřísit v tvém životě? Ptám se: Kriste, co chceš ve mně vzkřísit, poraď mi a já ti v tom chci vyjít vstříc jako ženy ráno k tvému hrobu.

***
Střetly se v divném souboji
život a smrt. Je po boji.

Ten, který zemřel,
z mrtvých vstal,
aby nám věčně kraloval.

Pojď a pověz nám Maria,
co jsi po cestě viděla.

Hrob, z něhož Kristus slavně vstal,
aby se v Otci radoval.

Napsat komentář »

Přátelé, ať nám to prospěje!
To je ta noc,
v níž Kristus pouta smrti rozlomil
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili,
kdybychom nebyli vykoupeni.

vildatom

Je to přesně Andrejko jak říkáš. :-)

Zobrazit 1 komentář »

Mým kalichem je moje srdce naplněné vděčností s příměsí lidské hořkosti. Přesto ho pozvedám.

Čím se odplatím Hospodinu
za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy
a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Napsat komentář »