Zásady ochrany osobních údajů na signály.cz

Zásady ochrany osobních údajů na signály.cz (dále jen Zásady). Verze 20180525, platnost od 25. 5. 2018.

Základní ustanovení

 1. Provozovatelem služeb na doméně signaly.cz a správcem osobních údajů je spolek signály.cz, z. s., Kozí 684/8, 602 00 Brno, IČO 22720758 (dále jen signály.cz).
 2. Uživatelem služeb je každá osoba, která přistupuje jakýmkoli způsobem ke službám zpřístupněným na celosvětové síti internet pod doménou signaly.cz.
 3. Tyto zásady se týkají i služeb na jiných doménách, které jsou spravované přes služby na doméně signaly.cz.
 4. Tyto Zásady mohou být průběžně doplňovány a upravovány i bez upozornění. Je v zájmu uživatele Zásady sledovat na adrese https://www.signaly.cz/info/zasady.
 5. Pravidla poskytování služeb na doméně signály.cz jsou k dispozici na adrese https://www.signaly.cz/info/pravidla.

Informace o uživatelích

Uživatel má právo se na webu www.signaly.cz (dále také jen signály.cz nebo web) zaregistrovat. Registrací získá účet a tím i možnost aktivně se zapojit do tvorby obsahu v omezeném rozsahu svého účtu a využívat nabízené služby. Abychom těmto uživatelům mohli poskytovat naše služby, musíme o nich zpracovávat některé informace. Informace, které o uživateli shromažďujeme, závisí na způsobu, jakým signály.cz používá.

Užíváním účtu na signály.cz uděluje uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení), v platném znění.

Údaje a obsah, který registrovaný uživatel poskytuje

Pro registraci a uživatelského účtu vyžadují signály.cz poskytnutí:

 • uživatelské jméno (nick),
 • e-mail,
 • heslo.

V případě autorizace uživatele vyžadují signály.cz navíc poskytnutí:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • definice pohlaví (muž nebo žena)
 • profilová fotografie.

Signály.cz dále shromažďují obsah, komunikaci a další informace, které registrovaný uživatel poskytuje při používání webu (např. vyplněním údajů o sobě na svém profilu nebo využívání tlačítka “líbí se mi”), při vytváření nebo sdílení obsahu, posílání zpráv či jiné komunikaci s ostatními uživateli.

Signály shromažďují také informace o tom, jak jsou využívány. Jde o zaznamenávání data a času, kdy registrovaný uživatel naposledy použil signály.cz a IP adresy, ze které se připojil.

Signály.cz shromažďují všechny další informace, které si registrovaný uživatel sám zadá (vloží) na svůj účet nebo na jiná místa webu signály.cz.

Informace, které jsou uvedené v poskytovaném obsahu – zejména metadata multimediálních dat (například místo pořízení fotky nebo datum vytvoření souboru) signály.cz neshromažďují, ale ani je neodstraňují.

Signály.cz dále zpracovávají údaje o tom, jakým způsobem nám uživatel poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů (uložením informace o datu a času udělení souhlasu, včetně IP adresy) a kdy jej odvolal nebo zrušil svůj uživatelský účet.

E-shop a newsletter

Pro rozesílání newsletteru pomocí e-mailové schránky uživatele neshromažďují signály.cz žádné další informace. Pro přihlášení se k odběru newsletteru je nutná registrace na signály.cz a souhlas uživatele. Z odebírání je možné se kdykoliv odhlásit (přímo v newsletteru).

Při využití e-shopu uchovávají signály.cz navíc informaci o objednávce, nutné k uzavření kupní smlouvy. Tyto informace uchováváme i v případě zrušení účtu na signály.cz dle zákona o účetnictví po dobu 5 let.

Nastavení soukromí

Každý registrovaný uživatel si může nastavit, které informace a obsah a komu budou viditelné. Úroveň soukromí si uživatel volí v nastavení svého účtu. Lidé z přátel registrovaného uživatele vidí, zda je aktuálně aktivní (online).

Veřejné informace může zobrazit každý včetně osob, které nemají vlastní účet. Mezi takové informace patří například uživatelské jméno (nick) nebo blogové příspěvky. Patří sem i informace o datu registrace nebo autorizace profilu (na hlavní straně webu je zobrazeno několik posledních registrovaných a autorizovaných uživatelů).

Jak se tyto informace sdílí?

Při využívání služeb signály.cz sdílí registrovaný uživatel dle nastavení soukromí i záznamy o své aktivitě (zobrazují se na nástěnce profilů přátel).

Jak tyto informace signály.cz používají?

Dostupné informace mohou signály.cz použít pro analýzu, statistiky, při vývoji nebo úpravě svých služeb.

Google Analytics

Na webu signály.cz používáme měření Google Analytics. Tato služba ale neshromažďuje žádná uživatelská data, měří jen aktivitu návštěvníků bez vazby na konkrétní profil.

Jaké jsou zákonné důvody ke zpracování dat?

Právním základem zpracování osobních údajů registrovaných a autorizovaných uživatelů je poskytnutí služeb na portálu www.signaly.cz. Právním základem zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru e-mailem je souhlas uživatele. Právním základem zpracování osobních údajů pro služby e-shopu je poskytnutí služby a kupní smlouva. Právním základem zpracování evidence udělených souhlasů je plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů.

Komu jsou údaje předávány

K osobním údajům registrovaných uživatelů mohou získat přístup v určitém rozsahu osoby, které pro signály.cz zajišťují vývoj a správu webu, provozovatelé našeho serveru a datových záloh, zaměstnanci, kteří zajišťují provoz e-shopu a účetní služby. Dále viz zabezpečení.

Mezi naše zpracovatele osobních údajů patří:

 • Ing. Robert Pecha, Třebízského 1591, Brandýs nad Labem, IČ: 48969320 – housing serveru
 • Amazon Web Services, Seattle, Washington, USA – zálohy serveru. Společnost Amazon může umístěním datových center) v rámci záloh databáze signály.cz předávat poskytnutá data mimo EU.

Doba zpracovávání údajů

Údaje signály.cz zpracovávají do zrušení účtu uživatele nebo do odvolání souhlasu se zasíláním newsletteru. Údaje o tom, že byl uživatel na signály.cz registrovaný nebo že udělil souhlas či jej odvolal, mohou signály.cz zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po zrušení účtu resp.odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě údaje zpracovávali.

Ukládání a zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje zpracovávají signály.cz v souladu s právními předpisy. Technicky a organizačně zabezpečují ochranu osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě a zneužití. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům signály.cz. K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby provozovatele, které mají provozovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů. Oprávněné osoby provozovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Provozovatel zajišťuje jejich prokazatelné zavázání se k této povinnosti. Provozovatel zajišťuje, že tato povinnost bude trvat i po skončení pracovně právního nebo jiného vztahu k signály.cz.

Deaktivace a smazání účtu

Jakmile svůj účet uživatel odstraní, je odstraněn veškerý obsah, který zveřejnil a tento obsah již není možné později obnovit. Informace, které o uživateli sdílí ostatní uživatelé, nejsou součástí uživatelova účtu a nebudou tedy odstraněny. Svůj účet může uživatel kdykoli odstranit v nastavení uživatelského účtu. Pokud uživatel svůj účet odstranit nechce, ale rád by služby na nějakou dobu přestal používat, může ho místo smazání deaktivovat.

Provozovatel je oprávněn údaje o uživateli zobrazit, uschovat a sdílet s regulačními orgány, bezpečnostními složkami a dalšími stranami v následujících případech:

 • Bude-li k tomu vyzván právně podloženou žádostí a bude-li se v dobré víře domnívat, že je takový postup vyžadován zákonem.
 • Pokud se v dobré víře domnívá, že je to nezbytné ke zjištění, zabránění a řešení podvodů, neoprávněného používání služeb, porušování Pravidel nebo jakékoli škodlivé nebo nelegální činnosti, aby chránili sebe a uživatele.

Poučení o právech a službách týkajících se osobních údajů

Provozovatel upozorňuje, že uživatelé mají možnost a právo:

 1. Požadovat přístup k osobním údajům, které signály.cz zpracovávají. V případě zájmu je nutné kontaktovat provozovatele přes e-mail gdpr@signaly.cz.
 2. Požadovat opravu osobních údajů, které signály.cz zpracovávají, pokud jsou nepřesné. Editace osobních údajů je umožněna v nastavení uživatelského účtu.
 3. Požadovat výmaz osobních údajů. Uživatel své údaje může editovat (tzn. i odstranit v nastavení uživatelského účtu) nebo je trvale odstranit zrušením svého uživatelského účtu (také v nastavení profilu).
 4. Požadovat omezení zpracování údajů. V případě zájmu je nutné kontaktovat provozovatele přes e-mail gdpr@signaly.cz.
 5. Získat osobní údaje o uživateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správcii. V případě zájmu je nutné kontaktovat provozovatele přes e-mail gdpr@signaly.cz.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se konkrétní situace uživatele. V případě zájmu je nutné kontaktovat provozovatele přes e-mail gdpr@signaly.cz.

Provozovatel v této souvislosti upozorňuje, že v určitých případech stanovených Nařízením není povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. Pokud provozovatel obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti uživatele, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti.

Provozovatel dále upozorňuje, že v případě, kdy se uživatel domnívá, že signály.cz zpracovávají jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušují jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či má právo požádat o soudní ochranu.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chce uživatel uplatnit svá zákonná práva může signály.cz kontaktovat zasláním e-mailu na gdpr@signaly.cz, prostřednictvím datové schránky d83f9zr nebo poštou na adrese Kozí 8, 602 00 Brno.