O webu signály.cz

Základní informace

Signály.cz jsou komunitní web pro křesťanskou mládež. Vytváříme bezpečné a důvěrné místo na internetu, kde se lidé budou rádi scházet a navzájem obohacovat. Naším cílem je podporovat mladé lidi, přispívat k jejich formaci a k setkávání v reálném světě. Signály.cz jsou projektem mladých pro mladé. Web signály.cz spravuje spolek signály.cz, z.s.

Motto signály.cz

Na jedné ~ vlně.

Registrace na signály.cz

Registrací získá uživatel možnost aktivně zasahovat do dění na signály.cz. Může si nejen prohlížet veškerý obsah, ale i jej vytvářet.

Autorizace

Autorizovaný uživatel je ten, který prokázal, že údaje a vložená fotografie, které zadal při registraci na signály.cz, jsou jeho a jsou pravdivé. Tento uživatel je proto důvěryhodný a má na signály.cz více práv. Na jeho profilu se zobrazuje symbol autorizovaného uživatele.

Autorizaci provádějí určení autorizátoři, se kterými je nutné se osobně setkat nebo se spojit online přes webkameru a předložit průkaz totožnosti k ověření údajů (občanský průkaz, pas nebo jiný doklad s fotografií).

Ten, kdo žádá o autorizaci, musí mít na svém profilu:

  • Pravdivě a správně vyplněné své jméno, příjmení, věk a pohlaví.
  • Nahranou fotografii vyhovující stanoveným podmínkám (fotografii je možné si měnit, ale kontroluje se, jestli je na ní pořád tatáž osoba):
    • Kvalitní portrétová fotografie ve formátu jpg zobrazující současnou podobu (obličej focený zepředu, aby byly vidět obě oči).
    • Obličej musí být zřetelný a podoba zřejmá (obličej musí zaujímat alespoň třetinu šířky fotografie, nesmí být zakrytý např. tmavými brýlemi).
    • Fotografie nesmí svým obsahem porušovat Pravidla signály.cz.

Výhody autorizovaných uživatelů