Vstupní modlitba pro dnešní den
Všemohoucí, věčný Bože, tys vedl blahoslavenou Pannu Marii vnuknutím Ducha Svatého, aby navštívila Alžbětu;
prosíme tě, dej, ať jsme i my vždy poslušni jeho hlasu a můžeme tě spolu s Marií velebit.
AT I MY, KAM JDEME, PŘINÁŠÍME RADOST EVANGELIA.

Napsat komentář »

Naplněný den ve společenství Tří...

Napsat komentář »

Boží influencer bl. Carlo Acutis, seznamte se.

Daruji výtisk tomu, kdo je podobného věku, knihu přečte a něco mi řekne "na kameru mobilu" nebo napíše.

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Blahoslaveny-Carlo-Acutis.html

Napsat komentář »

Vstupní antifona – Žl 18,19-20
Hospodin se mě zastal, vyvedl mě na volné prostranství, vysvobodil mě, protože mě má rád.

Napsat komentář »

Vstupní modlitba pro dnešní svátek

Bože, tys ustanovil svého jednorozeného Syna nejvyšším a věčným knězem, aby tě oslavil a spasil lidské pokolení;
dej, aby ti, které vyvolil za služebníky a správce svých tajemství, v moci a síle Ducha Svatého věrně vykonávali svěřenou službu.

Napsat komentář »

Vstupní modlitba pro dnešní památku (a za každého)

Bože, ty v každé době posíláš svým služebníkům svého Svatého Ducha, aby je naplňoval láskou a vedl ke svatosti; naplň i naše srdce radostnou zbožností, jaká vyzařovala ze svatého Filipa Neriho.

Napsat komentář »

Vstupní modlitba pro úterý

Všemohoucí Bože,
naplň celý svět svým pokojem
a veď ho po správných cestách,
aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání.

Napsat komentář »

Modlitba nad dary z dnešní Památky Panny Marie, Matky církve

Přijmi, Bože, dary, které klademe na oltář, proměň je ve svátost naší spásy a dej, ať v nás účast na oběti tvého Syna přináší svůj užitek:
ať následujeme příklad Panny Marie, Matky církve,
a podobně jako ona s láskou spolupracujeme na díle vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.

Napsat komentář »

Všemohoucí Bože,
tys nám oslavením svého Syna
a světlem Ducha Svatého
otevřel přístup do věčné slávy;
prosíme tě, dej, ať z toho, cos nám prokázal,
roste naše víra a upevňuje se naše oddanost k tobě.

Napsat komentář »

Prosíme tě, Bože,
ať nás tvůj Duch naplní bohatstvím svých darů
a přetvoří nás svou mocí,
abychom správně smýšleli
a věrně konali tvou vůli.

Napsat komentář »

Milosrdný Bože,
dej, aby tvá církev shromážděná v Duchu Svatém byla zcela oddána tvé službě a upřímně se snažila o jednotu a svornost.

Napsat komentář »

Všemohoucí a milosrdný Bože,
sešli nám Ducha Svatého,
ať v nás přebývá svou milostí
a učiní z nás chrám své slávy.

Napsat komentář »

Prosíme tě, Bože,
ať na nás sestoupí síla Ducha Svatého,
abychom měli stále na paměti tvou vůli a vždycky podle ní žili.

Napsat komentář »
  • 1
  • 2