Výzva k bdelosti!

Oponent
Oponent
Myslím si, že slová Ježiša Krista ....... "A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!" .....sú stále aktuálne a hlavne dnes.
Prečo to on vôbec povedal? On sám to vysvetľuje: "Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane!"
Dobrý spánok je občerstvujúci a potrebný ale ten duchovný, vieme že zabíja. Židia , židovskí ctitelia to svojho času pocítili.
Ak sa to stalo vyvolenému národu/prirodzeným vetvám olivovníka/, mohlo by sa to stať aj nám/naštepeným vetvám olivovníka/,...???
Už dané podobenstvo o "olivovníku" je toho dôkazom, že veľmi ľahko. Rim.11,16-26
Ale je dnešný svet plný formálnych a matrikových kresťanov dôkazom toho,že je bdelí? Je dôkazom živej viery?
List Rimanom 10,2-3 na adresu židov uvádza: "Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale tá horlivosť nie je vedená správnym poznaním. 3 Keďže nepoznajú Božiu cestu spravodlivosti a usilujú sa postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, vzopreli sa podriadiť sa spravodlivosti Božej".
A ako je to s nami? Ak tu máme tisícky denominácií a každý učí niečo iné, môžme povedať, že sme "vedení správnym poznaním", a že sme si "neustanovili svoju vlastnú spravodlivosť"?/tradíciu/
A tak sú namieste slová z úvodného podobenstva o olivovníku: "Povieš teda: Ratolesti boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. 20 Dobre, pre nevieru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci viery. Nenamýšľaj si, ale sa boj! 21 Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. 22 Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, čo padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odseknutý."
Viera je výsledkom presného poznania Písma, a nie tradície, ktorá nie je v súlade s Písmom /vlastnej spravodlivosti/!

Pretože , čo opäť píše Pavol v liste Rimanom ?....."ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného, 11 niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. 12 Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného. 13 Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. 14 Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. 15 Ich nohy sa náhlia prelievať krv, 16 na ich cestách skaza a nešťastie, 17 nepoznali cestu pokoja 18 a v ich očiach niet bázne pred Bohom"

Poukazujú tieto prorocké slová na fakt, že nemusíme mať obavy z "vylomenia, odseknutia", z daného "olivovníka"?
Poukazujú dané slová na fakt, že sme zostali bdelí , a že nám nič nehrozí? A že dnešný stav kresťanstva je "dobrý,užitočný, spravodlivý a že ľudia hľadajú stále Boha, majú bázeň pred ním a chodia po jeho ceste pokoja" ???

Tu nech si každý odpovie sám. Zaiste vieme , že Boha neohúrime štatistickými údajmi a ani zápismi v daných matrikách!
Pretože kresťania by mali byť poznateľní podľa jedne vlastnosti,....vidíme ju vo svete?!