Akademická farnost Praha – Salvátor

Tomáš Halík: Svoboda od sebe sama

Zveřejnil system, 18. září 2021
10632 shlédnutí

Popis videa:
Promluva Mons. Tomáše Halíka k 25. neděli v mezidobí 19. 9. 2021.
www.farnostsalvator.cz

Evangelium 25. neděle v mezidobí (Mk 9, 30-37):
Ježíš a jeho učedníci sestoupili s hory a procházeli Galilejí, ale on ne-chtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou, a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane." Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat.
Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: "O čem jste cestou rozmlouvali?" Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší.
( Ježíš ) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech."
Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: "Kdo přijme jed-no z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal."

komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.