6. den noveny s obnovou křestních slibů

Zveřejnil tvanzavrel, 15. ledna 2021

Popis videa:
Otec Tomas van Zavrel připravil devítidenní modlitbu obohacenou katechezemi o svátosti křtu s obnovou křestních slibů. Téma: obrácení.

Závěrečná modlitba
Ve křtu jsem byl pokřtěn ve jménu Nejsvětější Trojice: a takto jsem byl uveden do tajemství Božího Života. Vstoupil jsem do vztahu s Bohem, který už nikdy nemůže být zrušen, ale také jsem byl navždy spojen se všemi pokřtěnými, ať už těmi na zemi nebo v očistci a nebi. Ve křtu jsem dostal dar víry: proto abych jej dokázal co nejlépe rozvinout v každé chvíli svého života, chci nyní prosit o přímluvu své bratry a sestry v Božím království v čele s naší matkou, Pannou Marií a anděly.

Litanie
Úctyhodní svatí, učte mě!
Sv. Anno, nauč mě lásce k tvé dceři Marii.
Panna Maria, nauč mě, abych se stále více stával hodným zaslíbení Kristových.
Sv. Josefe, nauč mě ctnosti mlčení.
Sv. Danieli, nauč mě moudrosti.
Sv. Michaeli, nauč mě přemáhat ďábla.
Sv. Jene Křtiteli, nauč mě umrtvování.
Sv. Jene, miláčku Páně, nauč mě čisté lásce k Ježíši.
Sv. Petře, nauč mě věrnosti.
Sv. Pavle, nauč mě horlivosti pro spásu lidí.
Sv. Tomáši apoštole, nauč mě překonávat pochybnosti.
Sv. Šimone z Kyrény, nauč mě lásce ke kříži.
Sv. Veroniko, nauč mě soucitu s trpícími.
Sv. Marie Magdalská, nauč mě lítosti.
Sv. Dismasi, nauč mě, jak se vloudit do ráje.
Sv. Anežko Římská, nauč mě čistotě.
Sv. Marie Goretti, nauč mě odolávat pokušení.
Sv. Jeronýme, nauč mě lásce k Písmu svatému.
Sv. Moniko, nauč mě vytrvalosti v modlitbě.
Sv. Augustine, nauč mě úctě k matčině modlitbě.
Sv. Františku Borgio, nauč mě pohrdání pozemskými marnostmi.
Sv. Františku Saleský, nauč mě stálému úsměvu.
Sv. Františku z Assisi, nauč mě pokoře.
Sv. Františku Xaverský, nauč mě horlivosti pro misie.
Sv. Filipe Neri, nauč mě radosti.
Sv. Tomáši More, nauč mě držet hlavu vzhůru.
Sv. Antoníne, nauč mě nalézat svatost.
Sv. Paschale, nauč mě lásce k Nejsvětější svátosti.
Sv. Václave, nauč mě lásce ke mši svaté.
Sv. Jene Maria Vianneyi, nauč mě úctě k kněžství.
Sv. Tomáši Akvinský, nauč mě lásce ke kontemplaci Boha.
Sv. Alberte Veliký, nauč mě lásce k nebeské moudrosti.
Sv. Alžběto Durynská, nauč mě lámat chléb hladovým.
Sv. Kamile, nauč mě trpělivým návštěvám nemocných.
Sv. Jene Bosko, nauč mě lásce k mládeži.
Sv. Markéto Marie Alacoque, nauč mě lásce k Nejsvětějšímu Srdci.
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, nauč mě vážit si malých věcí, a jak vše konat pro čest a slávu Boží. Amen.

Obnova křestního vyznání
Já N. chci žít ve svobodě Božích dětí a zříkám se proto
hříchu. Chci, aby mě nikdy hřích neovládl, a zříkám se
proto všeho, co k němu láká. Zříkám se ducha zla a všeho co působí a čím se pyšní.
Já N. věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný. Amen.

Modlitba poděkování za křest:
Děkuji ti, nebeský Otče, že jsem se ve křtu narodil z vody a z Ducha svatého k novému životu. Mohu se nazývat tvým dítětem. Ty jsi mi daroval podíl na svém životě.
Děkuji ti, Ježíši Kriste, za tvou smrt a vzkříšení. Jsem k tobě připojen jako ratolest k vinnému kmeni. Jsem část tvého těla, jsem přičleněn k svatému lidu, k chvále Otce.
Děkuji ti, Duchu svatý, že do mého srdce vešla tvá láska. Ty žiješ ve mně a vedeš mě k životu oslavování Boha a služby bratřím a sestrám. Chci jednou obdržet se všemi svatými dědictví, které je připraveno těm, kdo Boha milují. Amen.

komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.