Adventní punkta

Adventní punkta: neděle 29. 11. 2020

Zveřejnil system, 14. prosince 2020
783 shlédnutí

Popis videa:
Iz 63,16b-17,19b; 64,2b-7
Ty, Hospodine, jsi náš otec, "náš vykupitel" je tvoje dávné jméno. Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že nám ztvrdlo srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl nebe a sestoupil! Před tvou tváří by se rozplynuly hory. Sestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků (nikdo) neslyšel, k sluchu (nikomu) neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, (tak) jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás unášela jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť jsi před námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi nás vydal napospas. A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme - ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!
*****
Do letošního adventu vstupujeme s úpěnlivou modlitbou proroka Izaiáše. Vznikla krátce po odvlečení Izraele do babylónského zajetí. Jeruzalémský chrám je zničen, země je zpustošená. Vše je ztraceno. Přesto je to modlitba plná naděje. Zaznívá zde nádherné zvolání, které si přivlastnily adventní zpěvy: Protrhni nebesa a sestup! Vůbec není samozřejmé, že když se člověk ocitne ve svízelích, že se v něm probudí naděje, začne se modlit a otevře se mu hloubka. Spíše opak je pravidlem. O naději se musí bojovat, do hloubky je nutné se propracovat.
V Izaiášově modlitbě zaznívá jedno z nejdůvěrnějších oslovení Boha ve Starém zákoně: ty jsi náš otec!
Advent je dlouhou cestou po boku velkých postav vyvoleného národa až k okamžiku, kdy se protrhnou nebesa a sestoupí Slovo, jež se stane člověkem. Učiní tak proto, aby nám řeklo, že Bůh je skutečně náš Otec a my jsme sobě navzájem všichni bratřími a sestrami.

Kategorie: Adventní punkta
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.