Tomáš

Tomáš

Ženatý

Člověče, člověče

Člověče, nevěř světu, neb se stále mění, nevěř mu víc než květu, v němž stálosti není. Květ, jenž nyní krásný jest, zvadne a zahyne a všeliká světa čest v krátkém čase mine.Nevěř…

O člověku dobrém a pokojném

Udržuj v pokoji nedříve sebe a teprve potom můžeš přivádět k pokoji jiné. Pokojný člověk platí víc nežli učenec. Vášnivý člověk i dobré obrací ve zlé a snadněji uvěří zlému.…

Nepřečtený dopis

Nechal bys na stole nepřečtený dopis své snoubenky? Proč tedy necháváš ležet evangelium v knihovně, aniž bys je otevřel? Dnes najdeš v poště dopis Syna božího. Co ti říká Ježíš…

O zdrženlivosti v ukvapeném posuzování

Obrať zrak sám na sebe a chraň se posuzovat skutky jiných. Posuzováním jiných koná člověk marnou práci, častěji se mýlí a snadno hřeší; při posuzování a rozebírání sama sebe…

Marné lidské namáhání

K dílu svému já rád sahám, Bože, dej, ať ho vždy zmáhám, posilni mě v pracování, sám pak přidej požehnání. Vždyť bez tvého požehnání, marné lidské namáhání, ty, jenž dobře znáš…

Proč Bůh nezabrání hříchu

“Mzdou hříchu je smrt, ale darem milosti Boží je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Řím 6,23) Nemohl Bůh zabránit tomu, aby člověk zhřešil? Ano, kdyby mu odňal svobodu.…

O prozíravosti v jednání

I. Nemá se věřit každému výroku nebo popudu, ale každou věc je třeba opatrně a obezřetně uvážit podle Boha. Bohužel, často věříme a mluvíme o jiném raději zlé než dobré; tak jsme…

Nemusí se obávat zlé zprávy

Blaze člověku*, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle práva. Neboť na věky nezakolísá, ve věčné paměti bude spravedlivý. Nemusí se obávat zlé zprávy, jeho srdce…

Druhé přikázání #3

I když citová náklonost zjevně zmizela, můžeš ji1 milovat, můžeš chtít její dobro. Ale když ona…! Ale když on…! Nesuď druhého, ale sebe. Jestli tě skutečně už nemiluje, miluj ji…

Druhé přikázání #2

Trháš-li květiny, pak proto, abys z nich udělal kytici. Uděláš-li kytici, pak proto, abys ji nabídl své milované. Neboť květina neroste proto, aby v tvých rukou zvadla, ale aby…

Druhé přikázání

Člověk často neumí milovat; domnívá se, že miluje, a zatím miluje jen sebe. ~ Mít rád lidi není totéž jako mít rád bonbony. Milovat někoho neznamená chtít ho pro sebe, ať jeho…