S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Summer Job

neděle, 2. července 2017   do   neděle, 9. července 2017
Česko
http://summerjob.naplno.net/
všichni účastníci »

Sum­merJ­ob je tý­den tr­va­jí­cí dob­ro­vol­nic­ká bri­gá­da ve ves­ni­cích a měs­teč­kách čes­ké­ho po­hra­ni­čí. Prv­ní tři roky jsme pů­so­bi­li na Ma­nětín­sku v Pl­zeň­ském kra­ji, v roce 2015 jsme jeli již po­tře­tí na Brou­mov­sko v kra­ji Krá­lo­vé­hra­dec­kém.

Po­má­há­me do­mác­nos­tem ne­zišt­nou pra­cí ve sto­do­le, doma či na za­hra­dě. S tím, co je zrov­na po­tře­ba. Na­va­zo­vá­ním vzta­hů s lid­mi, di­a­lo­gem a kul­tur­ním pro­gra­mem pro ve­řej­nost při­spí­vá­me k po­zi­tiv­ní změ­ně at­mo­sfé­ry v těch­to mís­tech.

Sum­merJ­ob dává prá­ci nový roz­měr a je dů­ka­zem toho, že pra­co­vat beze mzdy lze i v dneš­ním svě­tě. Co nás vede k ta­ko­vé­mu roz­hod­nu­tí? Tou­ha po živé spo­leč­nos­ti, kte­rá pra­me­ní z křes­ťan­ských hod­not.