Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek pokání

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem pokání.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #pokání

An09 Ženy, matky, manželky

Čas s Pánem 2

An09

V článku Čas s Pánem jsem psala o tom, jak to teď mám se čtením Písma svatého. Nyní se snažím alespoň jednu kapitolu denně takto číst... Chci se podělit o pár věcí, co se mi staly, co mě zaujalo...

Ženy, matky, manželky

Čas s Pánem

An09

V září jsem absolvovala přednášku pro rodiče předškoláků. Paní z poradny mluvila o tom, jak má člověk různé paměti – sluchovou, obrazovou, pohybovou… Hodně mě to zaujalo. Vyprávěla nám, jak do poradny přišel chlapec, který musel začít chodit, aby mu…

Lenka Dvořáková Já asi nemám žádnou paměť. Otázky k maturitě jsem si psala a učila jsem si je. Dlouho mi to trvá než si něco naučím. Ale zase si dlouho pamatuji.

An09

Pokání?!

An09

Nedávno jsem dočetla knížku Pasáčci z Fatimy. Je to moc krásná knížka se svědectvím tří malých pasáčků, kterým se zjevovala Panna Maria ve Fatimě v Portugalsku. Letos slavíme sto let od prvního zjevení. V jednom ze zjevení P. Maria řekla dětem…

Latroj Sám Anděl míru naučil pasáčky vhodné modlitby, které se můžeme (a máme) modlit i my:

„Můj Bože, věřím v Tebe,
klaním se Ti, doufám v Tebe
a miluji Tě.
Prosím za odpuštění pro ty,
kdo v Tebe nevěří,
Tobě se neklanějí,
v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“
3x

„Nejsvětější Trojice,
Otče, Synu a Duchu svatý,
hluboce se Ti klaním
a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev,
duši a Božství Pána Ježíše Krista
přítomného ve všech svatostáncích světa,
na usmíření za urážky,
rouhání a lhostejnosti,
kterými je urážen.
A pro nekonečné zásluhy
Jeho Nejsvětějšího Srdce
a Neposkvrněného Srdce Mariina
Tě prosím za obrácení
ubohých hříšníků.“
Amen
3x

Latroj Ve třetím zjevení 13. července 1917 Panna Maria dětem i říká:
"Obětujte se za hříšníky a často, zvláště když přinášíte nějakou oběť, říkejte: »Ó, Ježíši, to je z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu.«"
...
"Když se modlíte růženec, říkejte za každým tajemstvím: »Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.«"

---
I těmito modlitbami můžeme tedy konat pokání. ;-)

slachmánek

škraloup na srdci

slachmánek

Myslím, že příčinou hříchu je tvrdé a necitlivé srdce. Potom by tedy pokání znamenalo rozbití toho škraloupu. Nechat se očistit krví Krista. Obnova citlivého srdce - je to podstata pokání? Jen citlivé srdce může slyšet Boží hlas. Jen ten kdo slyší…

spitfire Myslím, že příčinou hříchu je tvrdé a necitlivé srdce.
-Co se tím myslí?

slachmánek To nejde nějak logicky vysvětlit, dokázat. To je potřeba prožít. To že člověk měl tvrdé srdce zjistí až tehdy, když Bůh rozláme ten škraloup... najednou tu je ta citlivost.

slachmánek

ekumenický Hus?

slachmánek

Tak jsem dnes šel na ekumenickou přednášku: Mistr Jan Hus. Mělo se to spíš jmenovat: Hodinová nalejvárna proč byl Hus právoplatně upálen. Hodně jsem se držel abych přednášejícímu něco neřekl. Ke konci už to jedna důchodkyně nevydržela, sprdla ho,…

slachmánek Prakticky se to řeší velmi jednoduše (abs(b) == 0).
U float typu se znaménko ukládá do samostatného bitu, proto může být +/-0.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohybliv%C3%A1_%C5%99%C3%A1dov%C3%A1_%C4%8D%C3%A1rka

mortiferka Já su tele. Dík.

slachmánek

Joel (pokání -> Boží Duch)

slachmánek

Oblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltáře, kvílejte!Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte!Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba.Vyhlaste půst, svolejte shromáždění,shromážděte stařešiny i všechny obyvatele země do…

slachmánek

Dvojí tvář milosti

slachmánek

Milost je úžasná... ...nemůžeme bez ní žít... ...ale umíme jí žít? Často slýcháme ve sborech, že je milost zadarmo, že si ji nezasluhujeme. A je to pravda. Ale slitovává se Bůh opravdu nad každým? Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad…

slachmánek

Ninivské pokání

slachmánek

Synu člověčí, řekni domu Izraele – Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?‘ Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema…

martasek-b Někde jsem četla, a líbilo se mi, že pokání je mimo jiné rozhodnutí se (s pomocí Boží) pro život bez toho hříchu, který nás zotročuje.

slachmánek

Nová forma New age

slachmánek

Prvně jsem měl možnost setkat se s New age asi před 10lety. Dodnes děkuju Bohu, že mě tímto provedl vítězně, protože si to opravdu nezasloužím. Chránil mě v mé bláhovosti a blbosti. Tenkrát jsem hlavní rozdíl mezi mnou a "živými křesťany"(tak si…

LukášD Revue Theofil

Blogový příspěvek byl smazán.