Boží nádvoří

slachmánek

V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají.Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Žalm 92.14-15 Tak praví Hospodin zástupů:Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil,staneš se…