Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek mezidobi

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem mezidobi.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #mezidobi

E-neděle

Ježíše Krista Krále

E-neděle

Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu…

E-neděle

Opětovat lásku

E-neděle

Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek......Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků...Viz Mt 25,14-30 (Foto: bp6316 flickr.com, CC) E-vangelium on-life Už dávno velmi dobře víme, jak podobenství o…

E-neděle

Lampa bez oleje

E-neděle

Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Viz Mt 25,1-13 (Foto: Duncan McNell flickr.com, CC) E-vangelium on-lifePodobenství o deseti pannách, které vzaly…

E-neděle

Podle jejich skutků nejednejte

E-neděle

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Viz Mt 23,1-12 (Foto: Lawrence OP…

E-neděle

Nejde to bez lásky k člověku

E-neděle

Odpověděl mu: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.“Viz Mt 22,34-40 (Foto: Tuquetu flickr.com, CC) E-vangelium on…

E-neděle

Odešli od Ježíše

E-neděle

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to,…

E-neděle

Královo pozvání na svatbu

E-neděle

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích:„Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít.“Viz Mt 22,1-14 (Foto: teodorpk flickr.com, cc…

E-neděle

"Cizincem" na své vinici

E-neděle

Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Viz Mt 21…

E-neděle

Syn a dcera nebeského otce

E-neděle

Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici.“ On odpověděl: „Mně se nechce,“ ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: „Ano, pane,“ ale nešel. Který z…

E-neděle

Dobrý hospodář. Jak se mu podobat?

E-neděle

Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici.Viz Mt 20,1-16a Jen se chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu.Viz Flp 1,20c-24.27a (Foto: Archigeek flickr.com, cc) E-vangelium on-life„Nebeské…

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

Můžeš být první, kdo přidá akci s tímto štítkem.

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Ježíše Krista Krále
Opětovat lásku
Lampa bez oleje
Podle jejich skutků nejednejte
Nejde to bez lásky k člověku
Odešli od Ježíše
Královo pozvání na svatbu
"Cizincem" na své vinici
Syn a dcera nebeského otce
Dobrý hospodář. Jak se mu podobat?
Kolik dlužím já?
Kdo druhého miluje, splnil zákon
Přinášejte sami sebe v oběť!
Ježíš se Tě ptá
Ale on neodpověděl
Pokrm na cestu
Nebeské království
Odkud se tedy vzal plevel?
Jak rozsévám dobro?
Jak hledat Boha?
Kdo ztratí svůj život
Nebojte se...
Žeň z perspektivy Boží
E-Neděle: Něžně odpovídá Bůh
E-Neděle: Když tě někdo udeří...
E-Neděle: Obrať se v srdci
E-Neděle: Jste sůl země a světlo světa
E-Neděle: Komu je určena radost?
E-Neděle: V pohanské Galileji...
E-Neděle: Viděl Ježíše, jak jde k němu
E-Neděle: Odpověď tvému srdci
E-Neděle: Otázka vzkříšení
E-Neděle: Toužil uvidět Ježíše
E-Neděle: Jaká modlitba, takový život
E-Neděle: Kdo je tu soudce?
E-Neděle: Díky Ježíši, poznávám tě?
E-Neděle: Dej nám více víry!
E-Neděle: Běda povalečům!
E-Neděle: Co by řekl prorok na "pokrok"?
E-Neděle: Tvůj vs. Hospodinův
E-Neděle: Výsledek je nula!
E-Neděle: Svatební pozvání
E-Neděle: Důležitá otázka
E-Neděle: V křest mám být ponořen
E-Neděle: Být dobré mysli
E-Neděle: Marnost vs Kristus
E-Neděle: Rozhovor člověka s Bohem
E-Neděle: Kde se stala chyba?
E-Neděle: Software kompatibilní s hardwarem
E-Neděle: Radujte se
E-Neděle: Cesta
E-Neděle: Modlitba, vztah a prostor
E-Neděle: Ta žena jsi ty!
E-Neděle: „Vstaň!“
E-Neděle: O veliké víře aneb milosrdenství zdarma
E-Neděle: Nechat všeho
E-Neděle: Vzplanuli hněvem
E-Neděle: Začal k nim mluvit: "Dnes..."
E-Neděle: Ženich
E-NEDĚLE: Příprava na příchod Syna člověka
E-neděle: Dvě drobné mince
Ježíš zastavil: "Zavolejte ho!"
Rozmrzeli se
Užasli nad jeho slovy
pro TVRDOST srdce!
„Mistře, viděli jsme...“
Lék na touhu po úspěchu
Za koho mě pokládáte vy?
Každý z nás hluchoněmým (...aby se nás dotkl)
Ty a já, ty a my
Vztah "na tělo"
Tělo Kristovo a společenství
Živý chléb z nebe
Usiluješ o Něj?
Ježíš dává víc
Trochu si odpočiňte
Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali
Víra tě zachránila
Strhla se bouře
Semeno klíčí a roste
Kdo je má matka?
Je nečistý
Vzal ji za ruku
1. 2. 2015
Vzbudím jim proroka
25. 1. 2015
Ninive bude vyvráceno
Tady jsem
16. 11. 2014
Žena, která ctí Hospodina
26. 10. 2014
Zákon a vztah
12. 10. 2014
Vyhazov ze svatební hostiny
5. 10. 2014
Nezodpovězené otázky
21. 9. 2014
Štědrost nebeského hospodáře
14. 9. 2014
7. 9. 2014
Milovat pohany a celníky
31. 8. 2014
Musím? Ne, já chci!
Ty jsi Mesiáš!
17. 8. 2014
Kousek Ježíšovy velikosti
10. 8. 2014
To jsem já, nebojte se!
Palác vs. poušť
Nebeské království není majetkem
Boží síla netrhá a neničí
Jak rozsévám já?
Chtít vše zvládnout
22. 6. 2014
Nebojte se. Ale čeho?
17. 11. 2013
Jsem pro druhé znamením?
On je Bohem živých
Touha poznat Ježíše
Jak se (ne)modlit