Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #evangelium


Podcast VOX VERBI
Komentář k evangelnímu úryvku 12. neděle v mezidobí (B) Mk 4,35-41 uslyšíte zde https://anchor.fm/anna-fsp/episodes/51-Jzda-euhs98/a-a56lb5s
#voxverbi
#paulinky
#evangelium
#Bozislovo
#DcerySvatehoPavla

Napsat komentář »

Podcast z nakladatelství Paulínky VOX VERBI
Podcast věnovaný Slovu s velkým S se tenhle rok věnuje Evangeliu podle Marka.
https://paulinky.cz/clanky/VOX-VERBI.html
#evangelium #Pismo #bible #Jezis #paulinky #dcerysvatehopavla

Napsat komentář »

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

18. 7. – 2. 8. 2014 Antiochia Morava B
Rejchartice
22. 3. – 23. 2. 2014 4x se 4 evangelisty (podruhé s Matoušem)
Praha
30. 1. 2014 Nad evangeliem podle Jana
Praha
12. 11. 2009 Prezentace nové knihy
Praha

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Pašování Ježíše zpět do církve
Některé zvyklosti církve
... jako sám sebe.
Popelec
„Prolog“ Janova Evangelia – Jan 1, 1–18
Kázání z půlnoční : Pokus o pozdější zápis toho, co zapsat vlastně nelze...
Jak vidět v životě Boží moc?
Jan 13,34
To spíš projde velbloud uchem jehly...
Lukáš 6,36-37
Sv. Cyrile...
Světlo Svaté Rodiny
Narození Páně: Na počátku bylo Slovo
3. adventní: Svědectví o světle
2. adventní: Rande v poušti
1. adventní: Bděte!
Ježíše Krista Krále
Opětovat lásku
Lampa bez oleje
Fuego de Dios
Podle jejich skutků nejednejte
Nejde to bez lásky k člověku
Odešli od Ježíše
Královo pozvání na svatbu
"Cizincem" na své vinici
Syn a dcera nebeského otce
Dobrý hospodář. Jak se mu podobat?
Kolik dlužím já?
Kdo druhého miluje, splnil zákon
Přinášejte sami sebe v oběť!
Ježíš se Tě ptá
Ale on neodpověděl
Pokrm na cestu
Svátek Proměnění Páně
Nebeské království
Odkud se tedy vzal plevel?
Jak rozsévám dobro?
Jak hledat Boha?
Kdo ztratí svůj život
Nebojte se...
Žeň z perspektivy Boží
Slavnost seslání Ducha svatého
Boží adresa?
Ať se vaše srdce nechvěje!
...a přece jdou smutní a bez zájmu
„Nebuď nevěřící, ale věřící!“
Zmrtvýchvstání Páně
Květná E-Neděle
Abstinent v Matoušově podání
Kdo žije a věří ve mne, neumře navěky
"Věřím, Pane!" (a to nejen ústy)
Žízeň po lásce
E-Neděle: Tvář zazářila jako slunce
E-Neděle: Zápas s pokušením
E-Neděle: Když tě někdo udeří...
E-Neděle: Obrať se v srdci
E-Neděle: Jste sůl země a světlo světa
E-Neděle: Komu je určena radost?
E-Neděle: V pohanské Galileji...
E-Neděle: Viděl Ježíše, jak jde k němu
Svátek Křtu Páně (E-Neděle)
E-Neděle: Neboj se vzít jej k sobě
E-Neděle: anebo máme čekat jiného?
E-Neděle: Obraťte se, neboť...
E-Neděle: Proč bude jeden vzat, druhý ponechán?
E-Neděle: Slavnost Ježíše Krista Krále
E-Neděle: Odpověď tvému srdci
E-Neděle: Otázka vzkříšení
E-Neděle: Toužil uvidět Ježíše
E-Neděle: Jaká modlitba, takový život
E-Neděle: Kdo je tu soudce?
moje evangelium
E-Neděle: Díky Ježíši, poznávám tě?
E-Neděle: Dej nám více víry!
E-Neděle: Výsledek je nula!
E-Neděle: Svatební pozvání
E-Neděle: Důležitá otázka
E-Neděle: V křest mám být ponořen
E-Neděle: Radujte se
E-Neděle: Cesta
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
E-Neděle: Modlitba, vztah a prostor
E-Neděle: „Vstaň!“
E-Neděle: O veliké víře aneb milosrdenství zdarma
Slavnost Těla a Krve Páně
E-Neděle: Máš v srdci prostor pro Lásku?
E-Neděle: Slyšet jeho hlas a jít za ním
E-Neděle: Miluješ mě?
E-Neděle: Inspirace od Tomáše
E-Neděle: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Květná E-Neděle: Přítomná spása
E-Neděle: Vítězství nad pokušením
E-Neděle: Nechat všeho
E-Neděle: Vzplanuli hněvem
E-Neděle: Začal k nim mluvit: "Dnes..."
E-Neděle: Ženich
E-Neděle: Svátek Křtu Páně
absolutní nároky
E-Neděle: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
E-Neděle: Svátek Svaté Rodiny
E-Neděle:Slavnost narození Páně
be HARD -5- pět barev
evangelium pro cyklisty
E-neděle: Naučit se vidět Pána
E-neděle: Slavnost Ježíše Krista Krále
E-NEDĚLE: Příprava na příchod Syna člověka
E-neděle: Dvě drobné mince
Ježíš zastavil: "Zavolejte ho!"
Záchraný balíček
Rozmrzeli se
Svrchovaný Bůh
Užasli nad jeho slovy
pro TVRDOST srdce!
„Mistře, viděli jsme...“
Lék na touhu po úspěchu
Za koho mě pokládáte vy?
Každý z nás hluchoněmým (...aby se nás dotkl)
Ty a já, ty a my
Vztah "na tělo"
Tělo Kristovo a společenství
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Živý chléb z nebe
Usiluješ o Něj?
Ježíš dává víc
Trochu si odpočiňte
Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali
Ty jsi Petr
Víra tě zachránila
Strhla se bouře
Semeno klíčí a roste
Kdo je má matka?
Tělo a krev Páně
Nejsvětější Trojice
On, Duch Pravdy
Modlil se
Zůstaňte v mé lásce
Já jsem vinný kmen
Já jsem dobrý pastýř
"Proč jste rozrušeni?"
Neděle Božího Milosrdenství
Proč Bůh Použil Moodyho? -6- Jeho stravující vášeň po spasení ztracených
Kámen je odvalen
"Já jsem to!"
Květná neděle
Sjednám novou smlouvu
Dopustili se mnoha nevěrností
8. 3. 2015
Já jsem Hospodin
Abraháme!
22. 2. 2015
Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky
Popeleční středa
Je nečistý
Hlásat evangelium v chudobě
Vzal ji za ruku
Vzbudím jim proroka
25. 1. 2015
Ninive bude vyvráceno
Tady jsem
Pojďte k vodě
Vydat se za hvězdou
Buď pochválen Bůh
Maria to uchovávala v srdci
Svátek Svaté Rodiny
Slavnost Narození Páně
Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel?
Duch Páně je nade mnou
Údolí ať se zvýší a hora ať se sníží!
1. neděle adventní
Slavnost Ježíše Krista Krále
Žena, která ctí Hospodina
Svátek posvěcení lateránské baziliky
Slavnost všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Zákon a vztah
Vyhazov ze svatební hostiny
Nezodpovězené otázky
Zapřít se a nově se narodit
Štědrost nebeského hospodáře
Milovat pohany a celníky
Musím? Ne, já chci!
Ty jsi Mesiáš!
17. 8. 2014
Kousek Ježíšovy velikosti
10. 8. 2014
To jsem já, nebojte se!
Palác vs. poušť
Nebeské království není majetkem
Boží síla netrhá a neničí
Jak rozsévám já?
Chtít vše zvládnout
Nebojte se. Ale čeho?
Kurz živé naděje
Běžely to oznámit ostatním učedníkům
Vydali ho na smrt
Pane, věřím!
Vidět, vědět a věřit
O samotě s Ježíšem
Úžas nad Ježíšovým učením
Mluví snad o mně?
Jste sůl země a světlo světa
Mariin a Josefův údiv
Kafarnaum v nás
Vidět Pána
Obléct se v Krista
5. 1. 2014
Svátek Svaté Rodiny aneb jak Josef vstal a šel
Sklonit se k jeslím
22. 12. 2013
Nebát se přijmout Ježíše
Obrať se!
Bdění z lásky
Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!
17. 11. 2013
Jsem pro druhé znamením?
On je Bohem živých
Touha poznat Ježíše
Jak se (ne)modlit
K postní době
Evangelium podle ajťáka
Průvodce všedními dny
Drahocenná perla.
Sytit se Božím slovem
:-) evangelium
Užitečná smrt
15 svíček na dortu pražských Dcer sv. Pavla
Nemůžeme hlásat evangelium!
5. 8. 2008
Líná huba, holé neštěstí
Čiňte lásku pravdou: zamyšlení nad poselstvím ke Dni sdělovacích prostředků
16. 3. 2008
Otázky E!?
Otázky Evangeliu
28.1.2008
Bůh přísný účetní?… aneb Proč číst i poslední věty
Zacheus
19. neděle v mezidobí
Neboj se, malé stádce!