Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek evangelium

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem evangelium.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #evangelium

MirOr

... jako sám sebe.

MirOr

Miluj sám sebe, láskou pravou a hlubokou.

MirOr

Popelec

MirOr

Čiňte pokání. A věřte evangeliu. To je slovo na cestu do postní doby, vyslovené knězem při udílení popelce, znamení popelem na čele věřících. To znamení hlásí – jsem hříšný, a potřebuji odpuštění. Při pozorování dlouhého zástupu těch, kteří žádali…

augustana

„Prolog“ Janova Evangelia – Jan 1, 1–18

augustana

Výklad textu po verších 1. Na počátku byla Řeč, ta Řeč byla u Boha, k Němu směřovala a byla podle Něj; Bůh nějak byl tou Řečí, ta Řeč nějak byla Bohem, protože byla Boží… – „Na počátku…“ je dosl. převzetím a odkazem na první verš Bible a příběhu o…

augustana

Kázání z půlnoční : Pokus o pozdější zápis toho, co zapsat vlastně nelze...

augustana

Drazí Kristovi přátelé, sešli jsme se dnes, abychom si připomněli narození Páně a abychom společně oslavili Vánoce; určitě se už těšíte na to - co nejspíše všichni dobře znáte, totiž na “klasické vánoční evangelium” ze 2. kap. Lukášova evangelia:…

Afterfall

Jak vidět v životě Boží moc?

Afterfall

"Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka." (Řím 1,16) Je to až moc jednoduché. Neuvěřitelně jednoduché. Boží moc, ta moc, která stvořila celý svět, která uvedla do pohybu hvězdy a dala…

MirOr

Jan 13,34

MirOr

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.

Lenochod

To spíš projde velbloud uchem jehly...

Lenochod

Při dnešním evangeliu mě napadla jedna myšlenka, pro připomínku sem dávám dané evangelium. EVANGELIUM Mk 10, 17-30 Prodej všechno, co máš, a následuj mě! Slova svatého evangelia podle Marka. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk,…

Vojtěch Hýbl (VVRH) "Jak uhnat křesťana sportem k víře."

Vojtěch Hýbl (VVRH) Tak dneska na modlitbě za národ v kasárnách v Hranicích pronesl své kázání ke 100 letům republiky P. Rostislav Strojvus na téma: "Za mír, který máme, mohou křesťané". O. Radomír navázal na to přímluvami. Kázání začínalo pěkně z ostra a mělo vynikající vrchol. Bylo na evangelium "Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou, když chce někdo po tobě šaty, dej mu i plášť a když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi s ním dvě." Jelikož jsem kázání nemohl nahrát, tak, Maruško, prosím, abys doslovně napsala jeho znění na základě předložených faktů, protože byla by škoda, kdyby bylo zapomenuto. To víš, JDPR. Jo, a kdy bude mít váš pan farář své vylosované kázání?

MyName

Církev = rodina

MyName

Dnešní evangelium Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit.Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a…

Mot Antiochia

Sv. Cyrile...

Mot

Foto: Dominik Novák / Člověk a víra Jděte do celého světa a hlásejte evangelium, zněla slova dnešního žalmu nejen na Velehradě. Po vzoru našich věrozvěstů se letos vydáváme do Kamenického Šenova a Březové nad Svitavou. A jelikož naši svatí patronové…

E-neděle

Světlo Svaté Rodiny

E-neděle

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně...Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo,…

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

18. 7. – 2. 8. 2014 Antiochia Morava B
Rejchartice
22. 3. – 23. 2. 2014 4x se 4 evangelisty (podruhé s Matoušem)
Praha
30. 1. 2014 Nad evangeliem podle Jana
Praha
12. 11. 2009 Prezentace nové knihy
Praha

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

... jako sám sebe.
Popelec
„Prolog“ Janova Evangelia – Jan 1, 1–18
Kázání z půlnoční : Pokus o pozdější zápis toho, co zapsat vlastně nelze...
Jak vidět v životě Boží moc?
Jan 13,34
To spíš projde velbloud uchem jehly...
Lukáš 6,36-37
Církev = rodina
Sv. Cyrile...
Světlo Svaté Rodiny
Narození Páně: Na počátku bylo Slovo
3. adventní: Svědectví o světle
2. adventní: Rande v poušti
1. adventní: Bděte!
Ježíše Krista Krále
Opětovat lásku
Lampa bez oleje
Fuego de Dios
Podle jejich skutků nejednejte
Nejde to bez lásky k člověku
Odešli od Ježíše
Královo pozvání na svatbu
"Cizincem" na své vinici
Syn a dcera nebeského otce
Dobrý hospodář. Jak se mu podobat?
Kolik dlužím já?
Kdo druhého miluje, splnil zákon
Přinášejte sami sebe v oběť!
Ježíš se Tě ptá
Ale on neodpověděl
Pokrm na cestu
Svátek Proměnění Páně
Nebeské království
Odkud se tedy vzal plevel?
Jak rozsévám dobro?
Jak hledat Boha?
Kdo ztratí svůj život
Nebojte se...
Žeň z perspektivy Boží
Slavnost seslání Ducha svatého
Boží adresa?
Ať se vaše srdce nechvěje!
...a přece jdou smutní a bez zájmu
„Nebuď nevěřící, ale věřící!“
Zmrtvýchvstání Páně
Květná E-Neděle
Abstinent v Matoušově podání
Kdo žije a věří ve mne, neumře navěky
"Věřím, Pane!" (a to nejen ústy)
Žízeň po lásce
E-Neděle: Tvář zazářila jako slunce
E-Neděle: Zápas s pokušením
E-Neděle: Když tě někdo udeří...
E-Neděle: Obrať se v srdci
E-Neděle: Jste sůl země a světlo světa
E-Neděle: Komu je určena radost?
E-Neděle: V pohanské Galileji...
E-Neděle: Viděl Ježíše, jak jde k němu
Svátek Křtu Páně (E-Neděle)
E-Neděle: Neboj se vzít jej k sobě
E-Neděle: anebo máme čekat jiného?
E-Neděle: Obraťte se, neboť...
E-Neděle: Proč bude jeden vzat, druhý ponechán?
E-Neděle: Slavnost Ježíše Krista Krále
E-Neděle: Odpověď tvému srdci
E-Neděle: Otázka vzkříšení
E-Neděle: Toužil uvidět Ježíše
E-Neděle: Jaká modlitba, takový život
E-Neděle: Kdo je tu soudce?
moje evangelium
E-Neděle: Díky Ježíši, poznávám tě?
E-Neděle: Dej nám více víry!
E-Neděle: Výsledek je nula!
E-Neděle: Svatební pozvání
E-Neděle: Důležitá otázka
E-Neděle: V křest mám být ponořen
E-Neděle: Radujte se
E-Neděle: Cesta
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
E-Neděle: Modlitba, vztah a prostor
E-Neděle: „Vstaň!“
E-Neděle: O veliké víře aneb milosrdenství zdarma
Slavnost Těla a Krve Páně
E-Neděle: Máš v srdci prostor pro Lásku?
E-Neděle: Slyšet jeho hlas a jít za ním
E-Neděle: Miluješ mě?
E-Neděle: Inspirace od Tomáše
E-Neděle: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Květná E-Neděle: Přítomná spása
E-Neděle: Vítězství nad pokušením
E-Neděle: Nechat všeho
E-Neděle: Vzplanuli hněvem
E-Neděle: Začal k nim mluvit: "Dnes..."
E-Neděle: Ženich
E-Neděle: Svátek Křtu Páně
absolutní nároky
E-Neděle: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
E-Neděle: Svátek Svaté Rodiny
E-Neděle:Slavnost narození Páně
be HARD -5- pět barev
evangelium pro cyklisty
E-neděle: Naučit se vidět Pána
E-neděle: Slavnost Ježíše Krista Krále
E-NEDĚLE: Příprava na příchod Syna člověka
E-neděle: Dvě drobné mince
Ježíš zastavil: "Zavolejte ho!"
Záchraný balíček
Rozmrzeli se
Svrchovaný Bůh
Užasli nad jeho slovy
pro TVRDOST srdce!
„Mistře, viděli jsme...“
Lék na touhu po úspěchu
Za koho mě pokládáte vy?
Každý z nás hluchoněmým (...aby se nás dotkl)
Ty a já, ty a my
Vztah "na tělo"
Tělo Kristovo a společenství
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Živý chléb z nebe
Usiluješ o Něj?
Ježíš dává víc
Trochu si odpočiňte
Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali
Ty jsi Petr
Víra tě zachránila
Strhla se bouře
Semeno klíčí a roste
Kdo je má matka?
Tělo a krev Páně
Nejsvětější Trojice
On, Duch Pravdy
Modlil se
Zůstaňte v mé lásce
Já jsem vinný kmen
Já jsem dobrý pastýř
"Proč jste rozrušeni?"
Neděle Božího Milosrdenství
Proč Bůh Použil Moodyho? -6- Jeho stravující vášeň po spasení ztracených
Kámen je odvalen
"Já jsem to!"
Květná neděle
Sjednám novou smlouvu
Dopustili se mnoha nevěrností
8. 3. 2015
Já jsem Hospodin
Abraháme!
22. 2. 2015
Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky
Popeleční středa
Je nečistý
Hlásat evangelium v chudobě
Vzal ji za ruku
Vzbudím jim proroka
25. 1. 2015
Ninive bude vyvráceno
Tady jsem
Pojďte k vodě
Vydat se za hvězdou
Buď pochválen Bůh
Maria to uchovávala v srdci
Svátek Svaté Rodiny
Slavnost Narození Páně
Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel?
Duch Páně je nade mnou
Údolí ať se zvýší a hora ať se sníží!
1. neděle adventní
Slavnost Ježíše Krista Krále
Žena, která ctí Hospodina
Svátek posvěcení lateránské baziliky
Slavnost všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Zákon a vztah
Vyhazov ze svatební hostiny
Nezodpovězené otázky
Zapřít se a nově se narodit
Štědrost nebeského hospodáře
Milovat pohany a celníky
Musím? Ne, já chci!
Ty jsi Mesiáš!
17. 8. 2014
Kousek Ježíšovy velikosti
10. 8. 2014
To jsem já, nebojte se!
Palác vs. poušť
Nebeské království není majetkem
Boží síla netrhá a neničí
Jak rozsévám já?
Chtít vše zvládnout
Nebojte se. Ale čeho?
Kurz živé naděje
Běžely to oznámit ostatním učedníkům
Vydali ho na smrt
Pane, věřím!
Vidět, vědět a věřit
O samotě s Ježíšem
Úžas nad Ježíšovým učením
Mluví snad o mně?
Jste sůl země a světlo světa
Mariin a Josefův údiv
Kafarnaum v nás
Vidět Pána
Obléct se v Krista
5. 1. 2014
Svátek Svaté Rodiny aneb jak Josef vstal a šel
Sklonit se k jeslím
22. 12. 2013
Nebát se přijmout Ježíše
Obrať se!
Bdění z lásky
Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!
17. 11. 2013
Jsem pro druhé znamením?
On je Bohem živých
Touha poznat Ježíše
Jak se (ne)modlit
K postní době
Kána jako symbol
Evangelium podle ajťáka
Průvodce všedními dny
Drahocenná perla.
Sytit se Božím slovem
:-) evangelium
Užitečná smrt
15 svíček na dortu pražských Dcer sv. Pavla
Nemůžeme hlásat evangelium!
5. 8. 2008
Líná huba, holé neštěstí
Čiňte lásku pravdou: zamyšlení nad poselstvím ke Dni sdělovacích prostředků
16. 3. 2008
Otázky E!?
Otázky Evangeliu
28.1.2008
Bůh přísný účetní?… aneb Proč číst i poslední věty
Zacheus
19. neděle v mezidobí
Neboj se, malé stádce!