Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #e-nedele


Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

Můžeš být první, kdo přidá akci s tímto štítkem.

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Světlo Svaté Rodiny
Narození Páně: Na počátku bylo Slovo
3. adventní: Svědectví o světle
2. adventní: Rande v poušti
1. adventní: Bděte!
Ježíše Krista Krále
Opětovat lásku
Lampa bez oleje
Podle jejich skutků nejednejte
Nejde to bez lásky k člověku
Odešli od Ježíše
Královo pozvání na svatbu
"Cizincem" na své vinici
Syn a dcera nebeského otce
Dobrý hospodář. Jak se mu podobat?
Kolik dlužím já?
Kdo druhého miluje, splnil zákon
Přinášejte sami sebe v oběť!
Ježíš se Tě ptá
Ale on neodpověděl
Pokrm na cestu
Svátek Proměnění Páně
Nebeské království
Odkud se tedy vzal plevel?
Jak rozsévám dobro?
Jak hledat Boha?
Kdo ztratí svůj život
Nebojte se...
Žeň z perspektivy Boží
Slavnost seslání Ducha svatého
Radost - i uprostřed utrpení
Boží adresa?
Ať se vaše srdce nechvěje!
Neděle Dobrého Pastýře
...a přece jdou smutní a bez zájmu
„Nebuď nevěřící, ale věřící!“
Zmrtvýchvstání Páně
Květná E-Neděle
Kdo žije a věří ve mne, neumře navěky
"Věřím, Pane!" (a to nejen ústy)
Žízeň po lásce
E-Neděle: Tvář zazářila jako slunce
E-Neděle: Zápas s pokušením
E-Neděle: Něžně odpovídá Bůh
E-Neděle: Když tě někdo udeří...
E-Neděle: Obrať se v srdci
E-Neděle: Jste sůl země a světlo světa
E-Neděle: Komu je určena radost?
E-Neděle: V pohanské Galileji...
E-Neděle: Viděl Ježíše, jak jde k němu
Svátek Křtu Páně (E-Neděle)
E-Neděle: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
E-Neděle: Narození Páně
E-Neděle: Neboj se vzít jej k sobě
E-Neděle: anebo máme čekat jiného?
E-Neděle: Obraťte se, neboť...
E-Neděle: Proč bude jeden vzat, druhý ponechán?
E-Neděle: Slavnost Ježíše Krista Krále
E-Neděle: Odpověď tvému srdci
E-Neděle: Otázka vzkříšení
E-Neděle: Toužil uvidět Ježíše
E-Neděle: Jaká modlitba, takový život
E-Neděle: Kdo je tu soudce?
E-Neděle: Díky Ježíši, poznávám tě?
E-Neděle: Dej nám více víry!
E-Neděle: Běda povalečům!
E-Neděle: Co by řekl prorok na "pokrok"?
E-Neděle: Tvůj vs. Hospodinův
E-Neděle: Výsledek je nula!
E-Neděle: Svatební pozvání
E-Neděle: Důležitá otázka
E-Neděle: V křest mám být ponořen
E-Neděle: Být dobré mysli
E-Neděle: Marnost vs Kristus
E-Neděle: Rozhovor člověka s Bohem
E-Neděle: Kde se stala chyba?
E-Neděle: Software kompatibilní s hardwarem
E-Neděle: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
E-Neděle: Radujte se
E-Neděle: Cesta
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
E-Neděle: Modlitba, vztah a prostor
E-Neděle: Ta žena jsi ty!
E-Neděle: „Vstaň!“
E-Neděle: O veliké víře aneb milosrdenství zdarma
Slavnost Těla a Krve Páně
E-Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice
E-Neděle: Slavnost seslání Ducha Svatého
E-Neděle: Jsi tam, kde Ježíš?
E-Neděle: Máš v srdci prostor pro Lásku?
E-Neděle: Navzdory protivenstvím
E-Neděle: Slyšet jeho hlas a jít za ním
E-Neděle: Miluješ mě?
E-Neděle: Inspirace od Tomáše
E-Neděle: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
E- Neděle: Bílá sobota
E-Neděle: Velký pátek
E- Neděle: Zelený čtvrtek
Květná E-Neděle: Přítomná spása
E-Neděle: Nevzpomínejte na věci minulé
E-Neděle: Šmrnc duchovní obnovy
E-Neděle: Mojžíšovo know-how
E-Neděle: Zvláštní smlouva
E-Neděle: Vítězství nad pokušením
E-Neděle: Smiřte se! (popeleční středa)
E-Neděle: Nechat všeho
E-Neděle: Vzplanuli hněvem
E-Neděle: Začal k nim mluvit: "Dnes..."
E-Neděle: Ženich
E-Neděle: Svátek Křtu Páně
Slavnost Zjevení Páně
E-Neděle: Vzdejme mu chválu a děkujme
E-Neděle: Svátek Svaté Rodiny
E-Neděle:Slavnost narození Páně
E-Neděle: A ty, Betléme, maličký
E-Neděle: Jásej, zaplesej, raduj se
E-Neděle: Bůh přivede i Tebe
E-neděle: Naučit se vidět Pána
Jak jsem chtěl jít paulínkám vytlouci okna
E-neděle: Slavnost Ježíše Krista Krále
E-NEDĚLE: Příprava na příchod Syna člověka
E-neděle: Dvě drobné mince
Slavnost Všech svatých
Ježíš zastavil: "Zavolejte ho!"
Rozmrzeli se
Užasli nad jeho slovy
pro TVRDOST srdce!
„Mistře, viděli jsme...“
Lék na touhu po úspěchu
Za koho mě pokládáte vy?
Každý z nás hluchoněmým (...aby se nás dotkl)
Ty a já, ty a my
Vztah "na tělo"
Tělo Kristovo a společenství
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Živý chléb z nebe
Usiluješ o Něj?
Ježíš dává víc
Trochu si odpočiňte
Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali
Ty jsi Petr
Víra tě zachránila
Strhla se bouře
Semeno klíčí a roste
Kdo je má matka?
Tělo a krev Páně
Nejsvětější Trojice
On, Duch Pravdy
Modlil se
Zůstaňte v mé lásce
Já jsem vinný kmen
Já jsem dobrý pastýř
"Proč jste rozrušeni?"
Neděle Božího Milosrdenství
Kámen je odvalen
"Já jsem to!"
Květná neděle
Sjednám novou smlouvu
Dopustili se mnoha nevěrností
Já jsem Hospodin
Abraháme!
Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky
Popeleční středa
Je nečistý
Vzal ji za ruku
Vzbudím jim proroka
Ninive bude vyvráceno
Tady jsem
Pojďte k vodě
Vydat se za hvězdou
Buď pochválen Bůh
Maria to uchovávala v srdci
Svátek Svaté Rodiny
Slavnost Narození Páně
Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel?
Duch Páně je nade mnou
Zdrávas Maria, milosti plná!
Údolí ať se zvýší a hora ať se sníží!
1. neděle adventní
Palubni denik 3.A a 4.A(dventni nedele)
Víte co je E-neděle?