Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek Nový rok

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem Nový rok.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #Nový+rok

jankac

Postní stereotyp

jankac

Začíná opět doba postní. Vnímám v této době každoroční bilancování. Někdy, zdá se, je pro mě doba půstu něco jako Nový rok. Nové předsevzetí, nové odhodlání. Bilancuji a mé myšlenky směřují k tomu, kam se za ten rok posunul můj duchovní život. Vztah…

Ivka-Iva-el Jé, doma máme podobný kříž.
PS. Díky za článek!

JanValtr Kříž jako umělecký symbol křesťanství se objevuje - jestli si dobře vzpomínám, jsem líný to nyní dohledávat - až někdy v 5. století. Z časů prvních křesťanů se kříž jako symbol víry nevyskytuje. Pro ně šlo o obávaný, odporný, člověka ponižující popravčí nástroj: asi jako kdyby si někdo na stěnu obýváku pověsil plastiku šibenice či elektrického křesla.

RomanS http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2426

JanValtr @RomanS Děkuji za odkaz na zajímavý článek. Nevím jestli je reakcí na můj komentář, ale i Vámi odkazovaný text, četl-li jsem dobře, hovoří "pouze" o symbolice kříže ve starokřesťanské literatuře.

Překonav lenost jsem to na "vševědoucí" Wiki dohledal:

"Popis kříže lze najít v křesťanských spisech od počátku 2. století. O významu kříže v křesťanské úctě se zmiňují autoři 3. století – Kléméns Alexandrijský a Tertullianus (ten označuje křesťany jako crucis religiosi, uctívače kříže).[1] První vyobrazení kříže s Ježíšovým tělem pak můžeme najít teprve na dveřích baziliky S. Sabina na římském Aventinu, které pocházejí ze začátku 5. století."

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BE#Symbol_v_křesťanství

RomanS JanValtr: Pro ně šlo o obávaný, odporný, člověka ponižující popravčí nástroj: asi jako kdyby si někdo na stěnu obýváku pověsil plastiku šibenice či elektrického křesla.

- a to právě není pravda, viz článek. Chápání kříže nikoli pouze jako odporného mučícího nástroje, je už v listech ap. Pavla.

JanValtr @RomanS : Beru. Však jsem příslovce "pouze" nepoužil. Že ale kříž vnímali také - či nejspíš primárně - jako popravčí nástroj, je, myslím, zřejmé. Ostatně někteří z nich na něm pro svou věrnost Kristu sami zemřeli. Soteriologické vnímání symboliky kříže přistupuje až následně k vjemu primárnímu. A je otázkou, zda nešlo o předmět meditace hrstky tehdejších křesťanských teologů-mystiků a většina prvotních křesťanů se jen neotřásla, do hlubin srdce nezarmoutila a za své hříchy nehanbila při představě, že Spasitel byl zabit tímto děsuplným způsobem popravy, kteréhož to nejspíš většina z nich někdy v životě byla svědkem.
Nasvědčuje tomu právě skutečnost, že první grafické zpodobnění kříže se objevuje až cca sto let poté, co je Konstantinem ukřižovávání zakázáno, - kdy už je nikdo nepamatoval.

JanValtr Oprava: >>První grafické vyobrazení kříže "s Ježíšovým tělem"(!)<< Chtělo by to odborníka na raně křesťanské umění, zda, a případně v jakém rozsahu bylo u prvotních křesťanů rozšířené zobrazování prostého kříže (bez Kristova těla).
Myslím, že jde o hlubší záležitost. Jestli totiž se později křesťanství z náboženství dobrého pastýře, co se stará o své ovce, a loví je jako ryby do svého království věčné blaženosti nestalo až příliš náboženství kříže. Útrpnost někdy přímo s prvky duchovního masochismu místo osvobozující radosti z vykoupení a vnímání láskyplné, něžné Boží péče o člověka. Nepřesně citovanými slovy papeže Františka, že totiž někteří křesťané jsou pouze (zůstávají jen) křesťany Velkého pátku.

RomanS Že ale kříž vnímali také - či nejspíš primárně - jako popravčí nástroj, je, myslím, zřejmé.

To vůbec zřejmé není - v případě Kristova kříže, nástroje spásy dokonce naopak. Lze pro to argumentovat a řekl bych, že to bude mít váhu mnohem větší, než to, co jste napsal. Jednou za všechny příklady ap. Pavel: "Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět." To není výsledek meditace kroužku elitních intelektuálů, ale součást Zjevení, které pak formovalo další generace. Irenej od toho není historicky daleko (2.stol). Daleko 2000 let, jste se svojí úvahou o tom, jak to tehdy vnímali, vy.

KMirjam Samozřejmě, že .." vnímali..nejspíš primárně - jako popravčí nástroj,"
Argumentace sv. Pavlem zde neobstojí, poněvadž je tu řač o znázorňování. Výtvarném ztvárnění, jak o tom @JanValtr mluví. A sv. Pavel nebyl pokud vím ani sochař ani malíř ani jiný umělec. :))

RomanS KMirjam: "je tu řač o znázorňování"

Ne, je tu řeč o vnímání. "Že ale kříž vnímali také - či nejspíš primárně - jako popravčí nástroj, je, myslím, zřejmé" cit. JanValtr.

KMirjam Text začíná slovy..."Kříž jako umělecký symbol křesťanství se objevuje -..."...(@JanValtr)

KMirjam Jinak, umělci vnímají...ne?

RomanS Četla jste předchozí?

RomanS Pokud ano, mělo by vám být zřejmé, na co jsem reagoval. Na umělecké ztvárňování ne.

KMirjam @RomanS samozřejmě, že mi to je jasné. Vždycky reagujete více na detaily ( v tomto případě konkrétní slovo "vnímali"), než na kontext, smysl věty, výroku... a tak porůznu. Ale hlavně, že jsme si to vyjasnili. :)

RomanS Kdo jak reaguje, např. v této krátké diskusi výše, nechť posoudí čtenář.

KMirjam @RomanS souhlasím... však ano. :)

pohodan @JanValtr: O archeologii křesťanské napsal velmi hodnotné dílo sv. Josef Bilczewski http://librinostri.catholica.cz/download/ArchKrestaBilcz-r.pdf

A např. na str. 203 lze se dočíst (pokusil jsem se převést do soudobého jazyka):

„Kristův Monogram. Ze sv. Otců a církevních spisova­telů je nám známo, že kříž a znamení kříže byly u věřících od počátku v největší úctě.
Nicméně církev nedovolila předvádět znak vykoupení
ani scény ukřižování Spasitele, aby je nevydala ve znevážení a v posměch židů a pohanů. Teprve v době
vítězství se zjevují na náhrobcích scény z Kristova utrpení; nakonec objevuje se též obraz Ukřižovaného a
stane se záhy oblíbeným tématem malířství a křesťanské plastiky.“

A pak posléze tam světec uvádí i příklady znamení kříže ještě z doby pronásledování.

JanValtr @pohodan: Díky za odkaz!
Strach z výsměchu či [též] obava ze zobrazení/banalizace oběti Vtěleného Slova?

"Themes of Death...
...Výrazným aspektem křesťanského umění 3. stol. je nepřítomnost výjevů, které budou ovládat pozdější křesťanské umění. Z tohoto období např. nenacházíme zobrazení Kristova narození, ukřižování nebo vzkříšení.
Tato nepřítomnost přímých zobrazení událostí z Kristova života se dá nejlépe vysvětlit charakterem křesťanství jako mysteriózního náboženství. Příběh ukřižování a vzkříšení pak byl součástí tajemství kultu..."
A dále, že témata smrti a vzkříšení byla připomínána výjevy ze SZ, které je symbolizují, jako příběh Jonáše spolknutého a po 3 dnech vyvrhnutého velrybou.
https://www.khanacademy.org/humanities/medieval-world/early-christian1/a/early-christian-art

JanValtr Odedávná úcta k symbolice kříže není v rozporu s tím, co jsem napsal o vnímání kříže (primárně = výchoze) jako popravčího nástroje.
Mystérium obestíralo popravu ukřižováním i v očích pohanů. Pocity tajemna a rozechvění vzbuzuje kapitální trest obecně, a tu byly dramaticky zesíleny, že šlo o trest nejspeciálnější, jenž měl odstrašením zabránit vzpourám otroků a porobených národů, bez nichž by Řím nebyl Římem. Pro občany určen snad jen v nejkrajnějších případech zločinů proti státu (dezerce, vlastizrada). Šlo o státotvorné popravy, utrpením pro odsouzence tak strašné, což na nich muselo být vidět, že Římané přišli s novým slovem pro mučení/muka: excrucio = z kříže.
Pro křesťany žádná šaškárna jako dnes pro fatymáky P. Dundy:
http://www.fatym.com/storage/200806031405_jen%C3%ADkov%2031.jpg

Jenda

Ranní modlitba ze střední Afriky obzvlášť na začátku roku....

Jenda

„Probudili jsme se. Spánek je ještě v našich očích, ale na našich rtech se už rodí modlitba: Chválíme a velebíme tě, Pane. Učiň, abychom žili v tvém čase, aby se hodiny a minuty, které nám dáváš, v našich rukách nerozdrobily v nic!"

vujtas

Nový rok, novoroční projev, svatý pan prezident

vujtas

Zprvu bych chtěl pozdravit mé křesťanské kolegy tady na signálech.cz bratra Golda, bratra Sojku a popřát jim do nového roku mnoho úsilí ve škole a ať si konečně najdou životní partnerky, tak jak si přejou. A nyní k tématu, 1. Ledna jsem měl zjevení,…