Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek Adam

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem Adam.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #Adam

radim24

Adam a Eva, počátek lidského pokolení

radim24

Adam hebrejsky znamená člověk, respektive lidské pokolení (angl. mankind, česky lidstvo). Muž se řekne íš (znamená také manžel). Žena se řekne íššá אִשָּׁה (znamená také manželka). Eva je řekne cháwwá חַוָּה, znamená to život; pochází z חָוָה cháwá …

Matonick Jak jsem „vygugloval“ je mužské křestní jméno Adam původu hebrejského. Pochází z hebrejského „ádám“, který se dá přeložit jako „člověk“. Ve svém původním významu tedy jde o obecné označení pro člověka jako takového. Jméno Adam se pojí také s hebrejským „adamá“, překládané jako půda či země. Význam jména Adam je potom „člověk, který je spjatý s půdou“. Adam je vůbec nejstarším jménem, první člověk na Zemi byl dle bible právě Adam se svoji partnerkou Evou. Jméno Adam mohlo být míněno obecně jako „člověk“¨i ve spojení „syn(ové) člověka“ („Synové Adama“) , všechen lid. Respektive, jak říká radim24 , jako lidské pokolení - z angl.: mankind, ( dle slovníku : 1. lidstvo 2. mužská populace, muži).

Matonick Mně osobně se nejeví překlad Gen 2,22 ani Gen 5,2 jako pošramocený ( podle radim24) a dává mi smysl. Adama a Evu Bůh stvořil jako muže a ženu ( tedy jako osoby s mužským a ženským pohlavím - male and fimale. Pokud se ovšem týče Gen 5,1 pak po prostudování publikace „Vznik knihy Genesis“ očima archeologa P.J. Wisemana jsem pochopil, že úvody ve znění „Toto je výčet rodopisu …“ náleží textu předcházejícímu jako stvrzení, tak jak bylo tehdy obvyklé při sepisování Genese na hliněné tabulky, kde to svoje sdělení autoři – patriarchové - zapisovali a zakončovali. Kromě prvého - Gen 2,4 . Zde ještě není žádný lidský rod. Byl zde autorem Bůh ? Ony „rodopisy“ nalezneme v Písmu rovněž u Noeho, Abrahama a jinde.

Matonick Jméno země Nód je odvozeno z výrazu 'toulat se'. Bylo 'Východně od Edenu'. Tam byl vyhnán už otec Kaina - Adam, když byl vysídlen ze zahrady Eden (Gen 3,24). Tam vyrostl i Kain (Gen 4,17). Poznal svou ženu a porodila Enocha. Vystavěl město a po svém synovi je nazval. Na tom, že se urodilo množství lidí ,nevidím nic mimořádného, když vezmeme v úvahu , jak dlouho tehdy lidé žili (Gen 5,3-32) Drželi se příkazu od Hospodina : Ploďte a množte se!

Matonick A verš Gen 2,21 - 23? S jeho překladem ani výkladem nemám problém. radim24 píše: “ A Hospodin Bůh utvořil ze strany, kterou získal z lidského rodu, ženu a přivedl ji k němu....“ Tehdy zcela jistě žádná strana ani vláda ještě neexistovala. Ani jiný „rod.“ Ale, že Bůh ze žebra Adamova stvořil Evu, si představit dovedu. To by dnes dokázali kvalifikovaní odborníci, a nemuselo by to být ani v narkóze jak tomu bylo u Adama. Ještě to lidé pokud vím, neudělali. Ale veterinářům se něco podobného už podařilo (Ovce Dolly).


radim24 Pro vyhledávání hebrejských slovíček používám buď stránku pealim.com, ale na hlubší popis je třeba lexicon. Je třeba znát jak se slovíčko píše, což se dozvíte na stránce biblehub.com. Takže například:

https://biblehub.com/text/genesis/2-22.htm
Myší najedete na slovíčko 6763 kde máte stručný popis (objeví se popisek k odkazu). Když na to slovíčko kliknete, přesměruje vás to sem:
https://biblehub.com/hebrew/6763.htm
Zde vidím jak se slovíčko píše. Na stránce pealim.com si viťukám צלע zkopíruju a vložím do https://www.blueletterbible.org nebo to zkusím přes google "צלע lexicon" ... b tom blueletterbible jsem zrovna nic nenašel, ale tady je popis lepší:
https://www.studylight.org/lexicons/hebrew/6763.html

Důvod proč je překlad slova rib nevhodný, protože Adam reaguje slovy:

radim24 Kost z mých kostí, maso z mého masa. Žebro je zde pouze kost, ale Adam píše o masu... Maso se hebrejsky řekne basar a má širší význam, znamená člověk. Například v bibli se píše "vyleji svého ducha na veškeré tělo".
(CEP 3:1) https://biblehub.com/text/joel/2-28.htm
Najdi si slovo 1320. Hebrejština často používá fyzické názvy těla pro označení něčeho duchovního. Ale i jiné slova. Třeba lédví (srdce), kosti (vnitřní člověk, duch nebo duchovní a duševní stav člověka). Ale třeba aretc - země zase označuje národ - taky lidi.

Takže to zkrátím. Přeložit to "basár" (maso) jako člověka dává větší smysl, a "kost" (etc) jako lidskou bytost a "kosti" (etcamót) jako lidského ducha/duši, dává mnohem větší smysl. Neznalost hebrejského myšlení brání chápat původní význam slov. CEP není moc dobrý překlad.

radim24 Přeložit tcelá jako strana, pak dává perfektní smysl, ať už to bereš jako že Muž tvoří jednu polovinu a Žena druhou polovinu Adama (člověka). Když jsou spolu stanou se jedním tělem (tj. jedním člověkem). Když je člověk sám tak se cítí neúplný a stále něco hledá. Druhý možný výklad, že je zde popisovaná strana lidského rodu, prostě jedna polovina lidstva.

radim24 Já to vidím tak, že již před Adamem a Evou existovalo lidstvo. Tak nějak mi to i dosvědčuje Duch Svatý, že to chápu správně. Chce to jen více studovat hebrejské slovíčka a hebrejské myšlení. Dovedu si představit, že lidstvo před Adamem mohlo existovat tisíce let. Nemám s tím problém. Důvod proč se ty záznamy nevedly mohli být třeba tyto:
1) bylo by to moc dlouhé
2) bylo by to zbytečné pro účel knihy bible, neboť tam jde o rod Adamův a Evy, ne o rod co byl před ním.
3) neexistovalo písmo nebo se lidi o takové "hlouposti" v té době nezajímali
Jinak věřím tomu, že před Adamem a Evou žilo lidstvo v Edenu ale historie a popis nám schází.

radim24 Vcelku je zajímavé, že ten rodopis Kaina vůbec někdo sledoval. Přestal uctívat Hospodina, přesto tam ale byl někdo, kdo to celé sledoval a zapisoval.

Abel neměl potomka. Jinak by tam někde byl zmíněn. Kain si tedy nemohl vzít za ženu nikoho z rodu Adama a Evy. Podle vyprávění Ge 4:15 až 4:25 se totiž Šét narodil až poté, co Kain splodil Enocha, respektive, uplynulo mnoho let než se Šét narodil. Za předpokladu, že by ženy rodily v 16-ti letech... 6 pokolení x 16 let = mohlo uplynout minimálně 96 let. Pak je tam pauza a zapsáno je, že téhdy se narodil Šét.

Z toho tedy vyplývá, že v době, kdy byl Kain vyhnán a začal stavět město, musel si vzít manželku z jiného rodu než z Adamova... Vzal si tedy manželku z těch lidí, kteří byli před Adamem a Evou (nebo z jejich součastníků).

radim24 Ještě jedna zajímavá a dost důležitá poznámka. Slovo básár (tělo) se také používá pro označení mužského rozmnožovacího orgánu, jedná se o eufemismus. Když Adam zvolal "maso z mého těla" tak to lze taky chápat jako "tělo z mého údu..." Takže k rozmnožení mohlo dojít normální přirozenou cestou.

radim24 Ještě jsem zjišťoval co znamená slovo mrákota.
https://biblehub.com/hebrew/8639.htm
Když jsem prošel odkazy zjistil jsem, že to slovo by často bylo vhodnější překládat jako latergie, otupělost, netečnost. Překládá se jako trans.

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=esv&strongs=h8639
Je to často spojené se zjevením pána a prorockými vizemi. Může to mít pozitivní i negativní význam.

Například zde:
Izajáš 29:10 "To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty, zavřel vaše oči, totiž proroky, a zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí."
Není myšleno, že by spali, ale že byli duchovně otupělí, nevnímali Boží zjevení. V tomto smysl i člověk mohl být otupělý vůči Bohu a mít sex s nějakou ženou ze které se narodila Eva; tu si pak Adam vzal za ženu.

Znalost hebr. slovíček otvírá obzory.

Matonick Matonick Je zřejmé, že trváte na své vizi , že Adam a Eva nemohli být prvními lidmi na zemi a hledáte pro svá tvrzení podklady v textu Genesis (1. Knihy Mojžíšovy). Pro mne jsou texty Genesis natolik srozumitelné, že tomu co píšete, věřit nemohu. Adam je pro mne první člověk na zemi tak jako povětšinu křesťanů a byl stvořen Bohem. Mohu se však vyjádřit k vašim posledním komentářům. Nejprve tedy rodopisy: K nim viz výše o publikaci P.J. Wisemana: :“Vznik knihy Genesis“. Na základě archeologických nálezů vykopávek v zemi knihy Gen. se věrohodně autor vyjádřil k vývoji rané civilizace, o metodách psaní před 5000 lety , o literární stavbě Gen. s klíčem k vysvětlení.

Matonick Znění „Toto je výčet rodopisu … se vyskytuje v bibli 11 x . První je o době stvoření, kdy ještě nebyli na zemi žádní tvorové. Následuje výčet rodopisu Adamova pak Noeho a jeho synů … (tedy žádný Kainův rodopis). Tabulky opravdu někdo sepisoval,podepsal, četly se a byly nalezeny. Náznaky v textech naznačují, že to byl Mojžíš, který knihu sestavil do dnešní podoby.

Matonick Ad „mrákoty“: Už jsem se k tomu vyjádřil. Že Bůh ze žebra Adamova stvořil Evu, si dovedu představit. Technicky by to už dnes bylo možné. Chirurgové by ovšem na Adama „nevylili mrákoty“, ale dali by mu narkózu. A ještě předtím by před operací obdržel jako praemedikaci nějaké sedativum, aby ho jak píšete i „duchovně otupili“. To ostatní jak se mohla Eva narodit, aby si ji Adam mohl vzít za ženu, je ovšem pouze vaše fantastická konstrukce.

Matonick Ještě bych si dovolil vám připomenout , že byste vaši studii o možném počátku lidského pokolení ještě před stvořením Adama a Evy, mohl obohatit svým rozborem veršů z kapitoly: SYNOVÉ BOŽŠTÍ A DCERY LIDSKÉ z 1. knihy Mojžíšovy - Gen 6,1-4 , případně i jiných materiálů. Jestli se do těch „rodopisů“ vlastně nějak nezapojili. A taky jestli jste vzal v úvahu možné páchání incestu mezi prvními příbuznými, který vedl přirozeně k degeneraci oněch rodů.

radim24 Srozumitelný pro vás není text Genesis, ale jeho překlad. To si uvědomte, že nečtete text Genesis, nýbrž překlad textu Genesis, který již obsahuje výklad. Zkrátka jste vybral jeden výklad, kterému budete věřit. Je to vaše volba. Nijak to nevnáší rozpor mezi tím co vnímám v Duchu. Nemusíme taky znát všechno... Ono není podstatné pro poselství, které bible nese. Ta podstata není v tom jestli Adam byl první nebo nebyl první, ale byl první, který zhřešil. A Ježíš byl první dokonalou obětí za něše hříchy.

radim24 No je to jenom představa, vaše, moje, naše představy nejsou dokonalé :) Ale Boží Duch je ten, kdo zjevuje Pravdu. Studium písma a hebrejštiny mě naplňuje a to je dobře. Pochopitelně nelze mou zkušenost přenést na vás, ale Duch Svatý, pokud to uzná za vhodné, to udělat může. Pokud to neuzná za potřebné, tak to neudělá.

radim24 Záležitost incestu mezi Kainovou manželkou a větví Adama-Evy právě vylučuji. Ale ta jeho manželka mohla být například dcera vnučky Eviny babičky... To by snad incest nebyl když by se jednalo o vzdáleného příbuzného.

Matonick O tom, že Duch svatý zjevuje Pravdu, jsem rovněž přesvědčen. Po změně mého povolání a pobytu zapříčiněné tragickou událostí, jsem se zúčastnil několika školících akcí odborníků na bibli i na Genesis pořádaných adventisty ( někdo jim říká kreacionisté) Hlásají : „Přijímáme Bibli za Boží poselství zprostředkované lidskými pisateli. I když je svojí formou Bible vyjádřena lidským jazykem, historickým pozadím, svým obsahem předává Boží poselství celému lidstvu a zvlášť lidem, kteří věří v Boha. Zmíněná rozmanitost lidských jazyků je sjednocujícím prvkem, který tento celek poutá k Božímu slovu. Písmo přináší skutečnou a pravdivou zprávu o Bohu Stvořiteli a o jeho tvůrčím činu, kterým povolal svět a člověka k existenci. Písmo poskytuje zprávu o počátku a dává smysl lidskému životu."

Matonick Obdržel jsem od nich zdarma i bibli, tedy tu, která je přeložena do češtiny. Uvěřil jsem jejich výkladům českého textu a pak i pravidelné vlastní četbě Písma nejen doma, ale po příslušném školení nahlas i v katolickém kostele. Zamýšlím se nad českými texty z Písma i při vypracování témat , které vyhlásili před několika lety katoličtí biskupové k učení. ( Jsou vypracované i na Signálech).Vždy si říkám, že bez pomoci Ducha Božího bych to nedokázal. Texty ovšem ještě předkládám na vědomí ke zhodnocení katolickým kněžím. Věřím, že oni jsou Ducha svatého plni. A tak vám děkuji i za vaše vidění o počátcích lidstva. Přiměl jste mne, abych si řadu věcí ověřil, pročetl a zamyslel se.

radim24 Myslím, že opravdovými odborníky na výklad Starého Zákona jsou snad jenom židé, konkrétně rabíni a pak ten kdo zvládl starověký hebrejský jazyk, případně i aramejštinu a je dostatečně hluboko seznámen s židovskou historií a kulturou (obé se prolíná). Velmi velké šance mají lidé, kteří vystudovali školu na hebrejštinu, pokud absolvovali alespoň tři roky studia, nebo dva roky studia gramatiky plus minimálně jeden rok doučování slovíček. Já se teď doučuju skoro rok slovíčka, ale nemohu říct, že bych hebr. ovládal perfektně nebo byl odborník. Hodně času zabírá samo opisování a překládání do češtiny.

Matonick Podle mne největším odborníkem na výklad Starého Zákona byl Ježíš, který Zákon přišel i naplnit.

radim24 Jasně, ale dnes mezi lidmi na zemi jsou to židé.

Zapomněl jsem znínit že spánek se v hebrejštině řekne jinak než mrákoty.

Spát - líšón, kořen asi jášan (j-š-n)
https://www.pealim.com/dict/860-lishon/
Například ve verši "V pokoji lehnu a usnu je": "Be šalóm jachdá we iššan". .. "Bešalóm jachdá we'iššan".

Spánek - šéná (feminin)
https://www.pealim.com/dict/5410-shena/
K tomu jsem našel jen to, že šéná je svalová paralýza ve stavu mezi spánkem a bdělostí.

Taky lánum, kořen nam
https://www.pealim.com/dict/1166-lanum/

Matonick Ježíš byl žid a uměl jistě i aramejsky. Dnes ovšem židé už asi nejsou odborníky na výklad Zákona Nového. A dnes my křesťané čteme i studujeme Zákony oba. Třebaže "jen" z překladu. Děkujme tedy Duchu svatému, že nám pomůže Pravdu o Bohu zjevovat i pomocí češtiny. Ke 3. neděli postní 24.3.2019 s Jeho pomocí se připravuji česky vypracovat téma: ŽIVÝ BŮH na Signály. Abych umísťoval vypracovaná témata i na internet mi osobně doporučil pan olomoucký arcibiskup.

Matonick A tady bych vás chtěl požádat jako odborníka, jestli jsem neudělal chybu v překladu textu. Když tak to včas opravím: Těžce srozumitelné slovo „Jahve“ – je odvozené od slovního kmene Haja – býti. Tím, že Bůh zjevil své tajemné jméno JHVH, „Jsem, který je“ nebo „Jsem ten, který jsem“ nebo také „Jsem, který jsem“, říká kdo je a jakým jménem má být nazýván. Toto božské jméno je tajemné, jako je tajemstvím sám Bůh.

Matonick Právě jsem dokončil vypracování tématu ke 3. neděli postní ŽIVÝ BŮH podle stanovené osnovy: a) jsem, který jsem b) Bůh plný slitování c) jedině Bůh je (od věků na věky) . Text je připraven k odeslání na Signály i s předepsanými liturgickými texty k bohoslužbě slova, které se budou číst v katolických kostelech na celém světě. 1. čtení je jako obvykle ze Starého Zákona: Ex 3,1-8a.13-15.

Matonick Třem čtením z Písma předchází mé komentáře. Možná i zde by se hodila předem nějaká oprava: "Dnešní čtení ze Starého zákona hovoří o působivé události, při níž Bůh v rozhovoru s Mojžíšem představuje své jméno. Používá přitom formu slovesa býti: „Já jsem, který jsem“. Tento tvar má několik významových rovin, vedoucích k porozumění biblické víry v jednoho Boha. Pán se současně dává Mojžíšovi poznat jako Bůh praotců a zjevuje mu tím, že zůstává věrný svým příslibům být stále přítomen v dějinách vyvoleného národa a být vždy připraven k jeho ochraně."

radim24 Ještě jednou se omlouvám, ale nejsem odborník, jen absolvent školy, která hebrejštinu vyučuje (a sám se doučuji hebr.). Dělejte si prosím poznámky odkud jste to načerpal. Mohu se mílit, ale myslím si že JHWH (já vyslovuji ADONAJ, nikdy ne JAHVE) nemá nic společného je slovíčkem být. Zřejmě je to nějaký křesťanský názor, ale myslím si že velmi mýlný. Je to prostě opis jména Boha, které Židí s bázní nechtěli vyslovovat. Slovíčko být se řejne hájá, to o čem mluvíte je imperfect
https://www.pealim.com/search/?from-nav=1&q=%D7%99%D7%94%D7%99%D7%94
Imperfect, nesprávně uváděno jako budoucí čas je takto:
"Jihjé" (jod-hey-jod-hey) a znamená On bude...
JHWH by se naopak dalo vyslovit napčíklad Jihwe nebo Jáhú nebo spíš Jáhá. Možností je ještě více. Pokud vezmeme Jáhá, tak je to ženský rod. To je

radim24 je nepravděpodobné že by slovo JHVH bylo v ženském rodě, protože o Bohu se mluví většinou v rodě mužském, kromě Ducha svatého, který je v ženském rodě a takto ji také chápu jako něžnou a jemnou "ženu". Je to trochu zvláštní ale v poslední době si připadám divně, když ji říkám přijď Duchu Svatý místo přijď Duchu Svatá, čeština zkomolila rod :).

Každopádně koncovka H na konci vylučuje sloveso "být" v perfektu.

radim24 Ale nechápu proč se hebrejsky říká Ruach HaQodesh (Duch (f.) Svatý (m.), místo Duch (f.) Svatá (f.) ). Hebrejština přizpůsobuje rod přídavných jmen, ale zde je to jméno a to jméno se neobvykle složené z ženského a mužského rodu.

radim24 Na výklad Nového Zákona je odborníků málo, protože je třeba rozumět třem jazykům: řečtině, hebrejštině, aramejštině + znalosti židovské historie a kultury. Já aramejsky prakticky neumím ani slovo, kromě bar, což znamená syn. Například ben-adam by se aramejsky mělo říct bar-adam. Barnabáš nebo bartoloměj vlastně aramejsky znamená syn nějakého nabáše a syn nějakého toloměje (jenže tyto jména v češtině nemáme). Ty jména byly opsány z aramejštiny do řečtiny... Podobně jako slovo golgota je aramejsky. Bez lexikonu se člověk při překladu neobejde...

radim24 Nevím jestli je na Signálech živý Bůh. Duch Svatý může působit třeba i na youtube, klidně i víc než tady. Ale je tam i ten Duch Zla, který rozděluje, místo aby hledal pokoj.... a ten se tady taky nachází. Co ale vím jistě, že Duch Svatý je tam, kde se sejdou dva nebo tři věřící ve jménu Ježíše, tedy pokud ho hledají a usilují o duchovní jednotu. Pokud ten Duch není z Boha, tam Duch Svatý nepřebývá. Takže pokud se ze signálů scházíte a stýkáte, chválíte a modlíte, tak děláte dobře a Duch Svatý skrze vás bude působit. Je třeba zachovávat pokoj, protože duch rozdělení pochází od antikrista, já tomu duchu říkám duch náboženství. Je to tyran a strašák, nepřítel živé církve.

radim24 Kdo vlastně přišel s tím že JHWH znamená "Jsem který jsem"?
Ex 3:14
https://biblehub.com/text/exodus/3-14.htm
Se dá přeložit například takto:
"Já budu, který budu", volně přeloženo "Já jsem na věky" čili "já nikdy nepominu" Je to imperfekt, čili činnost, která se opakuje. Pokud tam není konsekutivní waw (spojka a na začátku slovesa) tak se sloveso v imperfektu většinou překládá jako 1) budoucí čas 2) rozkazovací způsob "doporučovací" - podobně jako máte v desateru 3) pokud je vepředu kí tak to může být podmiňovací způsob "já bych" 4) někdy lze překládat jako "doporučovací" ... "Ať ...". Překlady sloves do češtiny nejsou jednoduché. Častokrát nelze jasně určit čas nebo způsob.
Ex 3:14 tam není příčestí, čili participium (já to označuji zkratkou PPT z anglického present/participle tense).

radim24 Ex 3:14 je zrovna ta část kde se to nedá jasně přeložit do češtiny. "Já budu který budu", bych to překládal já. ... Kdybych chtěl utvořit zkratku napsal bych ji alef-alef-alef, nešlo by to ale vyslovit...
אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה
je jeho jméno...

radim24 Ještě k tomu JHWH... יִהְיֶה jihje je imperfekt 3. osoba singular (píšu imp.3.sg.) on bude. Pokud by JHWH bylo odvozené od jihje, pak by to bylo něco ve smyslu budoucího času nebo opakované činnosti. Ale odvozené to není.

Matonick V tématu "ŽIVÝ BŮH", jsem při přípravě zmiňoval jméno Jahve. Převzal jsem studii o tomto jménu z publikace "Úvod do křesťanství" od kardinála Josefa Ratzingera, budoucího papeže Benedikta XVI.,str. 63-78 a také z Katechismu katolické církve. Vy jste mi svým rozborem velmi pomohl. Děkuji vám. Text jsem upravil a pošlu vypracované téma tento týden jako obvykle v rubrice Učící se církev do Signálů ke 3. neděli postní 24.3.2019 i s liturgickými texty, které se budou číst při bohoslužbě slova.

radim24 Je smutné, že postavy s tak vysokým postavením nerozumí hebrejštině a vymýšlejí takové nesmyslné teorie o hebrejském jazyku. Co na to říct, amatérství na té nejvyšší úrovni. U lajka by to bylo omluvitelné.

radim24 V církvích existuje něco, čemu říkám lidské učení. Není to učení z Boha, z bible, ale učení, které si vymysleli lidé. Většinou jsou to učení, která vznikají v důsledku nezasvěcenosti (např. neznalosti jazyku bible) nebo nedostatečné zkušeností v mládí a ve službě s lidmi. Někdo přijde s nějakou novou myšlenkou, například vydá tu myšlenku v knize spolu s jinými myšlenkami. Ujme se to, zpopularizuje se to a ta osoba, se stane uznávanou. Na základě tohoto společenského postavení, které si vytvořila, pak lidé tomu učení přikládají váhu a spoléhají na to, že je pravdivé. Vznikají i různá škodlivá/extrémistická hnutí na základě lidského učení. Ty věci se šíří na základě důvěry, protože důvěřuješ člověku, kterého znáš. Může mít dobrý charakter, ale šíří nepravdy.

radim24 Nakonec se z toho vyvine něco co ubližuje druhým nebo se to staví proti samotnému Bohu, takže Boží duch a spravedlnost v takovém sboru nemůže naplno pracovat.

Matonick 19.3.2019 ad radim24: Jste skromný. Ale hebrejštině zřejmě rozumíte. Netvrdil bych však, že výše uvedená a vzdělaná postava s tak vysokým postavením hebrejštině nerozumí jako vy jen z toho, že napsal ve svém díle na str.64: „Těžce srozumitelné slovo Jahve je odvozené od slovního kmene Haja – býti. Podle hebrejských souhlásek je to možné“ a o kousek dále: „K objasnění slůvka Jahve pomocí slova ‚býti ´ (Já jsem) se připojuje další pokus o vysvětlení … I jiní , kteří hebrejštinu také znají, slovo Jahve užívají. Například mám v knihovničce publikaci: „Lidé smlouvy“ Anthony E.Gilles - příběh věrnosti ve Starém zákoně na str.23: „Jeho jméno je prostě JÁ JSEM (neboli Jahve) – pod čarou vysvětlení: Slovo Jahve pochází z hebrejského slova „být“ .

Matonick V příspěvku jste nám předal zajímavou představu o tom, že Adam s Evou byli jen jedněmi z mnoha už existujících lidí. Případný incest mezi blízkými příbuznými jste vyloučil. Měl jsem k vám dotaz, jestli jste se nedopátral něčeho o tom, že by k pohlavnímu rozmnožování vznikajících rodů mohli také přispět tzv. Synové božští, o kterých se píše v Genesis 6,1-4: „Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní“ . Určitě jste vzal v úvahu i tuto možnost a něco dalšího o počátku lidského pokolení nám sdělíte.

radim24 Věřte tomu, je to opravdu nesmysl. Hebrejské být nemá nic společného s JHWH. Gramatický nesmysl. Je to jako tvrdit, že slovo bít je odvozeno od slova být. Je to úsměvné. Ale nevěříteli mi, raději se zeptejte nějakého rabína. Hebrejština je poměrně složitý jazyk a všechny jeho jemné nuance nelze zmáknout ani za šest let vytrvalého učení. Teď zrovna čtu publikaci o tom jak správně překládat či chápat pasivní a reflexivní tvary a to byste koukal jak je to složitý. Ta publikace má 421 stran (nehrozí že bych to celé přečetl).

radim24 Zatím nic bližšího nemám a nechci spekulovat. To musí přijít samo. Většinou jako zjevení či inspirace při studování písma.

radim24 V poslední době mám spíš touhu překládat verše z Izajáše, ale věřím, že ke Genesis se někdy později dostanu.

Pavel Pohorský (borisecek)

Adam a Eva - jak to taky mohlo dopadnout

Pavel Pohorský (borisecek)

Některé knihy prostě zaujmou již názvem a to nemluvím o obsahu. Kniha Tomáše Gabriela Roblíka - Buďte spolu...šťastní! je rozdělena na dvě části - část pro muže a pro ženy. V ženské části je popsán jeden z příběhu začátku Bible a role Adama a Evy.…

Marta7 :-))

Lucetta ...to nemá chybu!:-)