Etický kodex signály.cz

Komu je kodex určen

Kodex poskytuje informaci o zásadních vlastnostech a povaze tohoto webu. Je určen všem spolupracovníkům organizace signály.cz a všem návštěvníkům webu. Umožňuje jim tak kontrolu nad kvalitou webu.

Poslání signály.cz

Přivést Krista blíž mladým lidem.

Signály.cz podporují mládež v online prostoru. Nabízí prostor pro vlastní tvorbu, vzájemný dialog, sdílení a vzdělávání. Tvoří internetový magazín a videa pro mládež.

Základní zásady a hodnoty

Signály.cz jsou ekumenické. Web je zřízen občanskou iniciativou, která vznikla za podpory České biskupské konference. www.signaly.cz je především platforma pro vlastní tvorbu uživatelů. Jde o komunitní web, což s sebou nese pro jeho uživatele respekt vůči tvorbě a názoru druhého. Obsah webu odráží hodnoty uživatelů.

Důležité hodnoty signály.cz jsou pravda, svoboda, úcta k druhým.

Charakter komunitního webu

 • Signály.cz jsou občanskou iniciativou a nečiní si proto absolutní nárok na to, aby veškeré zveřejněné texty a videa byly a priori prohlašovány za neomylné a autentické učení křesťanských církví.
 • Názory, které uživatelé na webu prezentují, nejsou názory provozovatele či redakce signály.cz.
 • Svoboda projevu je důležitou hodnotou. Názor, který je v rozporu s učením katolické církve, není sám o sobě důvodem k sankcím, je-li vyjádřen kultivovaně a s úctou k náboženskému cítění katolických křesťanů.
 • Diskuse a komentáře mají sloužit především ke konstruktivní debatě a korektní polemice. Je nanejvýš žádoucí, aby se nesly v kultivovaném duchu.
 • Autoři článků a příspěvků nenesou zodpovědnost za komentáře ostatních uživatelů, nicméně je vhodné, aby se v rámci možností snažili moderovat komentáře k věcné a slušné rovině, případně nevhodné komentáře mazat.

Práva a povinnosti, závazky a omezení

Pracovníci signály.cz

 • mají právo mimo jiné na duchovní pomoc a podporu církve,
 • s kolegy, partnery a uživateli webu jednají s úctou a respektem,
 • v maximální možné míře chrání soukromá data uživatelů webu,
 • respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho vyspělost nebo náboženské a politické přesvědčení,
 • dbají na dobré jméno signály.cz,
 • oddělují svoje osobní postoje a postoje signály.cz, jsou-li odlišné,
 • se řídí církevními dokumenty o médiích a sdělovacích prostředích.

Uživatelé signály.cz

 • mají svoji mravní zodpovědnost při tvorbě a šíření obsahu na webu,
 • nemají zavdávat svým chováním v prostoru signály.cz důvod k oprávněnému pohoršení ostatních návštěvníků,
 • mají mít na paměti, že svým chováním a vkládáním neúplných nebo neověřených informací, informací bez uvedení zdroje nebo bez zdůraznění, že se jedná jen o soukromý názor autora, mohou závažně poškodit příjemce informace.