Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Jak jako "se neudržuje"?! Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. (Z evangelia 2. neděle adventní ) ---> Takže žádný výmluvy. Cesta je připravena, udržovat je třeba své srdce.

Napsat komentář »