Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

"Zjevil se mu (Josefovi) ve snu anděl Páně a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů. To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: "`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. (Mt 1,18-24: Ježíš -Bůh je záchrana, Emanuel - Bůh s námi, jméno = osobu již známe, tak se nebojme VZÍT HO K SOBĚ).

Napsat komentář »