Neděle v péči Krásného pastýře

Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne.

Napsat komentář »

Požehnanou neděli a radost nejen dnes

Vstupní modlitba
Bože, tys obnovil svůj lid,
abychom se mohli znovu radovat,
že jsme tvými syny;
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá,
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.

Napsat komentář »

Když potřebujeme dotyk.
Dotýkej se nás, Pane.

Napsat komentář »

Požehnanou 2. neděli velikonoční.
Otevřme dveře Božímu milosrdenství.

Bože, ty o Velikonocích
vždy znovu oživuješ víru svého lidu;
prosíme tě:
opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval,
ať všichni stále hlouběji chápeme,
co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem,
znovuzrozeni z Ducha Svatého
a vykoupeni krví tvého Syna.

– upraveno
Napsat komentář »

Žádný duch, ale Bůh a člověk, který visel na kříži a zemřel za nás. Aby nám přinesl pokoj, a otevřel dveře do království Pokoje.

Stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ ... A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy.

Napsat komentář »

Jakmile se vydáte na cestu, přidá se k vám.

Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje.

Napsat komentář »

Byla mi položena otázka: co je třeba vzkřísit v tvém životě? Ptám se: Kriste, co chceš ve mně vzkřísit, poraď mi a já ti v tom chci vyjít vstříc jako ženy ráno k tvému hrobu.

***
Střetly se v divném souboji
život a smrt. Je po boji.

Ten, který zemřel,
z mrtvých vstal,
aby nám věčně kraloval.

Pojď a pověz nám Maria,
co jsi po cestě viděla.

Hrob, z něhož Kristus slavně vstal,
aby se v Otci radoval.

Napsat komentář »

Přátelé, ať nám to prospěje!
To je ta noc,
v níž Kristus pouta smrti rozlomil
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili,
kdybychom nebyli vykoupeni.

vildatom

Je to přesně Andrejko jak říkáš. :-)

Zobrazit 1 komentář »

Mým kalichem je moje srdce naplněné vděčností s příměsí lidské hořkosti. Přesto ho pozvedám.

Čím se odplatím Hospodinu
za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy
a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Napsat komentář »