Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Na cestě s Ježíšem

Napsat komentář »

Dnešní vstupní modlitba mi připomněla modlit se za katechumeny, i když letos vím osobně jen o dvou.
Bože, ty znáš naši křehkost
a víš, jak jsme se dostali do područí hříchů;
smiluj se nad námi a odpusť nám naše provinění,
abychom byli zbaveni pout, která nás tíží.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista.

Napsat komentář »

Požehnanou neděli.
A kéž víme, oč prosíme.

Napsat komentář »

Jeho ranami jsme uzdraveni.
Chci, chceme?

Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil.

KMirjam

Tento uzdravený je trochu jiný. Nevyžaduje ani tak samo uzdravení jako malomocní nebo slepi, a další. Ano na Jezisovu otazku neodpoví primo - chci. Uzdrav mě.

Mluví v oklikach Sěžuje si na to, že mu nikdo nepomůže, a pokud se tam dostane vlastnimi silami, je pozdě neb je vukol vše už znečištěné. Mluví o "těch druhých".

A Ježíš také na to reaguje. Vstaň, vezmi své lehátko a chod" není totéž jako "uzdrav se ze své nemoci" Slysi v jeho slovech víc, než on sám. Vstaň a chod, své lehátko vezmi do svých vlastních rukou, s ním celý svůj úděl a i s ním - jdi.


KMirjam

Vezmi svůj úděl do svých rukou, protoze s ním ti nikdo nepomůže. Jen ty sám.

KMirjam

Tak,jako Ježíš sám později. Vzal svůj kříž, a zemřel na něm. Šel svou cestou křížovou. Plnil vůli Otce.

Myslím, že tento chromý je předznamenáním Kříže. Kdovi, jestli 'byl uzdraven". Ale své lůžko - dvě omezení - vzal na svá bedra, a tedy ..šel.

Zobrazit 3 komentáře »

Už 4.neděle postní - Laetare
Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.

Napsat komentář »

Vypadlíci z hnízda, čeká se na vás!

"Vraťme se k Hospodinu: on nás rozdrásal a on nás uzdraví, on nás zranil a on nás obváže! Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nás vzkřísí, před jeho tváří budeme žít."

Celé dnešní první čtení: Oz 6,1-6

Napsat komentář »

Mosty jako místa, kdy nás Bůh převedl "přes".
A když sami zrovna ostře nevidíme, druzí nám mohou vyprávět o těch svých.

"Jen si dej pozor a buď na sebe velmi dbalý, abys nezapomněl po všechny dny svého života na události, které viděly tvé oči. Ať nevymizí z tvé mysli a nauč jim své syny a syny svých synů!“
Z dnešního 1.čtení Dt 4,1.5-9

Napsat komentář »

Vstupní modlitba 3.neděle postní

Bože, studnice milosrdenství a dobroty,
ty nám dáváš příležitost,
abychom svou hříšnost léčili
modlitbou, postem a štědrostí;
pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu
a pokorně se z ní vyznáváme,
ukaž na nás své veliké slitování,
odpusť nám a pozvedni nás k sobě.

Napsat komentář »

Tuhle cestu sleduji (informačně i v modlitbě) víc než ty předešlé. Vlastně i ta první africká byla taky výjimečná. Tady však "palce držím" snad ještě víc.


https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-03/papez-v-iraku-den-prvni.html

Napsat komentář »

Prosím o odvahu něco zavřít, aby se otevřela jiná realita, ta tvoje, Bože.
(A dnes taky za papeže!)

Všemohoucí Bože,
posilni v nás ducha kajícnosti,
abychom se v této postní době očistili pokáním a připravili se oslavit Velikonoce s čistým srdcem a vnitřní pravdivostí.
(Modlitba pro 2.pátek postní)

Napsat komentář »

Nejen k dnešnímu evangeliu se mi v hlavě zpívá tahle postní píseň:
https://youtu.be/z7vBFc-q_Ys

Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu...

Soudce všeho světa, Bože, před trůnem tvým nepomůže žádnému nádhernost jeho, byť měl slávu světa všeho... Pomůžou zcela jiné skutečnosti a o ty prosme (po prosbě za odpuštění, kdy jsem si nevšímala současných Lazarů u mých dveří).

Napsat komentář »

Matka Zebedeových synů chtěla vystřelit své syny k hvězdné kariéře, ale ta se dělá jinak. Třeba i tak, jak jsem dnes objevila v encyklice o bratrství a sociálním přátelství Fratelli tutti.

„Co si přeješ?“ Odpověděla mu: „Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království.“ (...)
Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“

Napsat komentář »

Roztáhnout ruce i srdce a přidat se ke Kristově oběti.

Modlitba (nejen) nad dary
Bože, ty nás voláš k účasti na Kristově oběti, aby se upevňovalo naše spojení s tebou; vyslyš proto naše prosby a zbav nás všeho, co nás od tebe odvrací.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

prig

Modlitba pěkná. A jak jsem roloval - nežli se obrázek zobrazil celý - nejprv jsem myslel, že sis koupila tanga.

Zobrazit 1 komentář »

Den uz sice konci a fotka je z D1 za svítání, ale slova modlitby platí stále.
Liturgická modlitba z dneška, vhodná i pro cesty pozemské i ty za Světlem života

Bože, provázej svou církev ustavičnou ochranou, vždyť jsme jen smrtelní lidé
a bez tebe by nám došly síly; pomáhej nám vyhýbat se všemu, co nám škodí, a hledat, co vede ke spáse.

Napsat komentář »

Snad se nepohoršíte.
Nevím proč, ale tenhle nápis z centra Prahy, se mi vybavil, když jsem četla dnešní liturgické texty. Chybujeme všichni, a je třeba to umět přiznat. Kdo nemá Boha, tedy před tváří Přírody a druhých lidí. Odtud začíná cesta k nápravě. A prostor pro Boží jednání.

"Tobě, Pane, sluší přiznat spravedlnost, nám však hanbu na tváři, jako se dnes (skutečně hanbí) judští mužové i jeruzalémští obyvatelé a všichni Izraelité, blízcí i dalecí, ve všech zemích, do nichž jsi je vyhnal pro nevěrnost, které se vůči tobě dopustili. Hospodine, nám se sluší hanbit ve tváři, našim králům,… Zobrazit více

Snad se nepohoršíte.
Nevím proč, ale tenhle nápis z centra Prahy, se mi vybavil, když jsem četla dnešní liturgické texty. Chybujeme všichni, a je třeba to umět přiznat. Kdo nemá Boha, tedy před tváří Přírody a druhých lidí. Odtud začíná cesta k nápravě. A prostor pro Boží jednání.

"Tobě, Pane, sluší přiznat spravedlnost, nám však hanbu na tváři, jako se dnes (skutečně hanbí) judští mužové i jeruzalémští obyvatelé a všichni Izraelité, blízcí i dalecí, ve všech zemích, do nichž jsi je vyhnal pro nevěrnost, které se vůči tobě dopustili. Hospodine, nám se sluší hanbit ve tváři, našim králům, knížatům a našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě."
Celek dnešního 1.čtení: Dan 9,4b-10

Lucie_J

A mně včera při modlitbě přišlo na mysl -

Děkuji Pane, že mohu žít ve SVOBODNÉ zemi, kde je SPRAVEDLNOST a PRÁVO, kde vládne mír a pokoj v lidských srdcích.

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil a bohaté propustil s prázdnou...

Chválím Tě, že tvoříš věci nové...Hle, všechno tvořím nové

Zobrazit 1 komentář »