Letošní rok
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Na čí dveře tluču? Hledám Boží tvář nebo jen splnění požadavku? V evangeliu se píše o příteli a otci. A také o důvěryplné vytrvalosti, která přináší odpověď.
"Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře."

Napsat komentář »

PROSTĚ TO JEN OPAKUJ PO JEŽÍŠI. Otčenáš se modlím tak, že nechávám Ježíše vyslovovat ta slova první a větu za větou po něm opakuji... Připojte se k učedníkům a naslouchejte dnes Mistru v evangeliu.
"Pane, nauč nás modlit se... Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé..."

Napsat komentář »

Příběh mého povolání, Božího přitahování, čtu stále nově a s hlubší vděčností i s vědomím nedostatečné odpovědi. (Aktuálně i nedostatečnost v tom, jak se o to podělit v nemateřské řeči pro posluchače rádia.)

JAK SE ČTE TEN VÁŠ?

"Bůh si mě však už v lůně mé matky vybral a svou milostí povolal a rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych o něm kázal radostnou zvěst pohanům."

Napsat komentář »

Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a přinášela jim pomoc.
Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.
Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.
Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků… Zobrazit více

Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a přinášela jim pomoc.
Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.
Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.
Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným odpočinkem je sloužit bližním.
Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova.
(z modlitby s. Faustyny, dnes má liturgickou památku)

Napsat komentář »

Postavit/posadit se před Ježíše a zeptat se ho: "A kdo je můj bližní?“ Ježíš se i v našem případě ujme slova a řekne...
Jakou odpověď má dnes pro mě? Večer si projdu tváře těch, které mi tento den "položí do cesty". Byla jsem jim nablízku? Postřehla jsem, že/kdy On mi je nablízko?

Napsat komentář »

V modlitbě a díkůvzdání společně.

O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Napsat komentář »

Modlitba pro 27. týden v mezidobí.
Ať je celý tento týden požehnaný.

Napsat komentář »

Tajemství však nerozlomíš.
Job odpověděl Hospodinu a řekl: „Vím, že zmůžeš všechno, že ti není nemožný žádný záměr. Kdo by mohl neznalostí zatemňovat prozřetelnost? Přesto jsem mluvil o věcech, jimž nerozumím, vyšších než já, které nemohu chápat. Zvěděl jsem o tobě jen podle doslechu, ale nyní tě zří moje oči. Proto odvolávám a projevuji lítost v popelu a v prachu.“

Napsat komentář »

JAKO KAŽDÝ ROK, POZVU DNES MÉHO ANDĚLA STRÁŽNÉHO NA KAFE. A POPOVÍDÁME SI U TOHO...

Buďme proto k těmto ochráncům plní oddanosti a vděčnosti... Celou svou lásku a úctu však projevujme tomu, od něhož jak oni, tak i my máme všechnu schopnost prokazovat úctu a lásku, i všechno, čím si lásku a úctu zasloužíme.
Vroucně milujme v Bohu jeho anděly jako naše budoucí spoludědice a zatím jako správce a ochránce, které Bůh ustanovil, aby nás vedli. (...) Ti, kteří nás střeží na všech našich cestách, nemohou být přemoženi ani svedeni na scestí, tím méně pak mohou sami z pravé cesty svést. Jsou věrní,… Zobrazit více

JAKO KAŽDÝ ROK, POZVU DNES MÉHO ANDĚLA STRÁŽNÉHO NA KAFE. A POPOVÍDÁME SI U TOHO...

Buďme proto k těmto ochráncům plní oddanosti a vděčnosti... Celou svou lásku a úctu však projevujme tomu, od něhož jak oni, tak i my máme všechnu schopnost prokazovat úctu a lásku, i všechno, čím si lásku a úctu zasloužíme.
Vroucně milujme v Bohu jeho anděly jako naše budoucí spoludědice a zatím jako správce a ochránce, které Bůh ustanovil, aby nás vedli. (...) Ti, kteří nás střeží na všech našich cestách, nemohou být přemoženi ani svedeni na scestí, tím méně pak mohou sami z pravé cesty svést. Jsou věrní, moudří a mocní. Proč bychom se měli třást? Jen je následujme, držme se jich a přebývejme pod ochranou Boha, Pána nebes.

Z kázání svatého Bernarda, opata

Napsat komentář »

Tu jsem zvolala s velikou, překypující radostí: „Ježíši, má lásko, konečně jsem nalezla své povolání. Mým povoláním je milovat. Ano, nalezla jsem své místo v církvi, a toto místo jsi mi dal ty, můj Bože. V srdci církve, své Matky, budu láskou, a tak budu vším, a můj sen se splní!“

Napsat komentář »