Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

nebe7

nebe7 / Dana Svobodová / 49 let

nebe7 komentovala článek Růžencová šňůra.
nebe7

Židům 10, 31Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.

nebe7

Co to je neužitečný spasený křesťan pro Ježíše, který neplní Boží vůli.Jak pán bije a trestá holí své spasené služebníky?Komu je hodně dáno poznání darů a služby od toho se také hodně zodpovědnosti a skutků vyžaduje. Lukáš 12:47 Ten služebník, který…

nebe7

Jan 14:21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě Ježíše miluje

nebe7

1. Samuelova 2, 9On Bůh střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách; svou silou se nikdo neprosadí. Žalmy 97, 10Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje. Žalmy 148…

nebe7

Falešný oheň a falešní proroci

nebe7

Pozor pozor spaseným a svatým jiný duch v církvích duch antikrista ve videu posedlá žena Heidi Baker varování- démoni se převlékají do roucha beránka modle te se za jejich svobodu neboť satan obelstil jejich srdce jak je psáno, protože jejich bohem…

Uživatelce nebe7 se líbí fotka v albu Momentky.
Uživatelce nebe7 se líbí fotka v albu Momentky.
Uživatelce nebe7 se líbí album Momentky.
Uživatelce nebe7 se líbí fotka v albu Momentky.
Uživatelce nebe7 se líbí video uživatelky Lukandriel.
Uživatelce nebe7 se líbí video uživatelky Lukandriel.
Uživatelce nebe7 se líbí video uživatelky Lukandriel.
nebe7 komentovala článek Spasení, co je to spasení.
Uživatelce nebe7 se líbí článek Spasení, co je to spasení.
nebe7

Jak bojovat proti pokušení

nebe7

Pokud satan útočí na tvou mysl malomyslnost, pocity, slabost, spánek, nekalé myšlenky, strach atd nahlas vyslov. Jménem Ježíše odmítám tuto myšlenku a podřizuji ji Ježíši Kristu, mám mysl Kristovu ( můžeš podřídit najednou všechny myšlenky Kristu)…

Uživatelce nebe7 se líbí článek Channeling.
Uživatelce nebe7 se líbí článek Magie, čarování a kouzla.
nebe7 se nyní i zde přátelí s uživatelkou Lukandriel.
nebe7 změnila svoji profilovou fotku.
nebe7 aktualizovala svoje informace.
nebe7
nebe7

štít svatosti

nebe7

Efezským 6:12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Židům 4:12 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní…

nebe7

Co znamená první věta v modlitbě Otče náš?

nebe7

Co znamená první věta v modlitbě Otče náš? List 1 Matouš 6:9 Vy se modlete takto: Otče náš,jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Otče můj takto nazývá celým srdcem ten kdo se narodil z nepomíjivého semene Božího slovaa Bůh se stal opravdu…

nebe7

Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

nebe7

Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Koloským 2:12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Miluji tě Otče můj Miluji tě Otče…

nebe7

Marek 16, 16Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

nebe7

Když je touha větší než zima Koloským 2:12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.Skutky apoštolské 19:5 Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.Skutky…

nebe7

Efezským 5, 19 plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

nebe7

Izajáš 43:15 Já Bůh Otec Hospodin jsem váš Svatý, stvořitel Izraele, váš Král Ježíš." Žalmy 22:4 Ty jsi svatý Otče, jenž trůní obklopen chválami Izraele. Izajáš 6:3 Volejte "Svatý, svatý, svatý je Bůh Otec Hospodin zástupů, celá země je plná jeho…

Říkají o ní:


Hankaa říká o ní:
maminka od mé milé Káťi

Přátelé / 3

Další přátele »