Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick komentoval článek 23.8.2019.
Matonick komentoval článek 22.8.2019.
Matonick

PEKLO - jeho existence a věčnost - téma 371 k 21. neděli v mezidobí 25.8.2019

Matonick

Církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí „pekelné tresty“, „věčný oheň“. Hlavním trestem pekla je věčné odloučení od Boha,…

Matonick komentoval článek 21.8.2019.
Matonick komentoval článek 20.8.2019.
Matonick komentoval článek 19.8.2019.
Matonick komentoval článek 18.8.2019.
Matonick komentoval článek 17.8.2019.
Matonick

ZÁKLADNÍ CTNOST SPRAVEDLNOSTI - Dávat každému co mu patří. - téma 370 ke 20. neděli v mezidobí 18.8.2019

Matonick

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 18.8.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 38,4-6.8-10:Křesťanská tradice považuje proroka Jeremiáše, za předobraz trpícího Ježíše. O jeho nespravedlivém utrpení…

Matonick komentoval článek 16.8.2019.
Matonick komentoval článek 15.8.2019.
Matonick komentoval článek 14.8.2019.
Matonick aktualizoval svoje informace.
Matonick

ZÁVAŽNOST HŘÍCHU: SMRTELNÝ A VŠEDNÍ HŘÍCH - téma 369 k 19. neděli v mezidobí 11.8.2019

Matonick

Jaký je rozdíl mezi smrtelným a všedním hříchem, co znamená plné vědomí a souhlas, nedobrovolná nevědomost, hříchy proti Duchu Svatému. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11.8.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy Moudrosti (IC) Mdr…

staryvlk Napsal jsem, ale nebylo zveřejněno.
Jsem blokován ?
Panu Matonick, přeji vše nejlepší.
Starý vlk.

staryvlk Zajímavé,
tohle přání bylo zveřejněno ihned.
S.v.

Matonick @ staryvlk Děkuji za přání. Potěšilo mne. Když jsem psal téma o hříchu, myslel jsem na Vás. Vím, že toto téma Vás vždycky zajímalo. Je mi líto, že Vás někdo blokuje, Zdraví Vás M.; Ani mně se teď nedaří komentář odeslat (21.8. 11.36)

Matonick @ staryvlk odesílání trvalo několik minut. Něco se děje!?! Už mi to došlo!. Dnes je přece "slavný" 21.srpen.

Matonick komentoval článek U Boha není nic nemožné!.
Matonick

JAK MLUVIT O BOHU - Bůh nás přesahuje. Naše slova nejsou přiměřená k vyjádření Boží velikosti - téma 368 k 18. neděli v mezidobí 4.8.2019

Matonick

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 4.8.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Kazatel (IC) Kaz 1,2;2,21-23 :Říká-li se o něčem, že je to „marnost“, znamená to, že jde o něco mlhavého, pomíjejícího, o jakousi prchavou nejistou…

spitfire Hezké, vypsal jste anotaci k tomu filmu. Pokud jste film viděl, tak to bylo zbytečné. Pokud jste film neviděl, dává ta anotace "smysl".

Samo osobě ještě není handicap pokud jste film neviděl. Handicap je až to, kdy předpokládáte, že výsledný tvar díla, jehož autorem je takové zlobivé dítě jako Herzog, bude slepě kopírovat nějakou přiloženou anotaci.

Klaus Kinski u Herzoga nikdy nepředstavoval herce. Herzog co by potulný kejklíř si sebou Kinského vozil jako tajemné divoké zvíře, které ovládá, i když jak pravý legenda, byla situace, kdy byl připraven jej utratit.

Matonick Aguirre, hněv Boží

Aguirre, der Zorn Gottes

Aguirre, the Wrath of God
Dobrodružný / Drama / Historický / Životopisný
Západní Německo, 1972, 95 min
Režie:
Werner Herzog
Scénář:
Werner Herzog
Kamera:
Thomas Mauch
Hudba:
Popol Vuh
Hrají:
Klaus Kinski,

Matonick

JEŽÍŠ NÁS UČÍ SE MODLIT . MODLITBA PÁNĚ – VZOR MODLITBY - téma 367 k 17. neděli v mezidobí 28.7.2019.

Matonick

Jednoho dne se Ježíš modlil na nějakém místě. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky" (Lk 11,1). A jako odpověď na tuto prosbu Pán svěřil svým učedníkům a své církvi modlitbu: „Otčenáš“…

Matonick

PUTUJÍCÍ BOŽÍ LID - téma 366 k 16. neděli v mezidobí 21.7.2019

Matonick

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.7.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 18,1-10a:Bůh s láskou stvořil člověka se záměrem připravit mu slavnou budoucnost. Když se Hospodin jednoho dne zjevil v podobě…

staryvlk Ano. poslední dny tohoto světa se přibližují vzrůstající rychlostí a každý dostane co mu náleží, protože nás bude soudit Ten který je vševědoucí.

Matonick

LÁSKA K BLIŽNÍMU - Příkaz, řád a úkony lásky k bližnímu a hříchy proti ní - téma 365 k 15. neděli v mezidobí 14.7.2019

Matonick

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14.7.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 30,10-14:Text prvního čtení nám předkládá Mojžíšovu výzvu k poslušnosti a k plnění Hospodinových přikázání. V rámci smlouvy…

Matonick

TEOLOGIE SV. PAVLA. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech , který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech - téma 364-14.neděle v mezidobí 7.7-2019

Matonick

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7.7.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 66,10-14c:Úryvek z knihy proroka Izaiáše je radostným vyjádřením jednoho z velkých Božích zaslíbení. Je předpovědí slavné…

radim24 Něco mi tu po teologické stránce nesedí. Například tvoje tvrzení, že "Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech" odkazuje na budoucnost. Je tam jasně použitý přítomný čas a ty z toho vyvozuješ něco co tam není.

Nebo divně složená věta: "Posílá své učedníky v hojném počtu ke všem národům světa neboť podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu." mi přijde demagogická. Není důvod zde odkazovat na budoucí časy, zde vytváříš propojení a vodítka, která z textu nevyplývají. Naopak z textu vyplývá povolání kázat evagelium jakožto povinnost pro každého Ježíšova učedníka, tj. křesťana. Viz Mt 16:26, Mk 8:37, Jan 15:5-6, Jan 15:14, Mt 13:8 - to jsou všechno verše, které se k Lk 10 vztahují, ale ty si z toho vyvodil něco co tam není.

radim24 "Ježíš a Církev jsou jedno" - záleží jakou církev myslíš. Ježíš nemá podíl z katolickou církví, neboť je to prostitutka plná smilstva a modlářství. Kristova církev to jsou Ježíšovi učedníci, kteří konají Ježíšovo přikázání kázat evangelium na ulici, modlit se za nemocné, pomáhat chudým a slabým, povzbuzovat malomyslné, vyučovat zdravé evangelium a nehřešit. To vše se vztahuje k Lk 10. Ježíšova církev nehřeší, věřící v ní neprosazuji sami sebe, slouží Bohu tím, že jsou světlem světu, jsou aktivní a iniciativní v šíření Božího království, nehledají vlastní prospěch, nekují pomluvy, ve vše věří, bojují proti hříchu, dovedou si stát za tím čemu věří i za cenu toho, že sklidí pomluvu, kritiku, vyhodí je z práce, zavřou je do vězení za to, že mluvili a prosazovali pravdu a spravedlnost.

radim24 Takový byl Jan Hus, kterého katolická církev nechala upálit. Proč to udělala? Protože to není Ježíšova církev, je to dům anti-Krista. Jakou církev tedy máš namysli?

Vojtěch Hýbl (VVRH) "ve vše věří..." takže i v jednu svatou, všeobecnou (katolickou), apoštolskou církev.

Bratře Radime, díky za skvělou reklamu. Na ni se hodí přísloví: "odříkaného chleba největší krajíc."

Už se těším a modlím za chvíli, kdy budete přijat do lůna katolické církve jako sv. Pavel.

Nezapomeňte, že on, sám to o sobě tvrdí, byl "rouhač, pronásledovatel a násilník," ale přitom byl velmi zbožný a horlivý žid, který poznal Krista, když ho horlivě pronásledoval.

radim24 V té débě ještě ŘKC neexistovala, neexistovalo papežství. To co z toho vzniklo pak je přece něco úplně jiného než co kázal Pavel. Slovy ve vše věří, není myšleno že máme věřit v bludy, ale například to, že Bůh umí uzdravovat, že Bůh dává proroctví atd. Hlavním argumentem, který furt používám, abych dokázal odpadlictví ŘKC je, že nepraktikujete křest tak jak se má praktikovat. Důkazem toho je, že na ulici potkávám katolíky, kteří si myslí že jsou spaseni na základě křtu. Když se jich zeptám jestli byli pokřtěni, řeknou že jo, jako dítě. Takto vy lidi obelháváte a namlouváte lidem věci, které nejsou ve shodě s biblí. Podle bible musí člověk nejpřve uvěřit, činit pokání, odvrátit se od hříšného jednání a teprve poté má být pokřtěn. Novorozence křtít není třeba.

radim24 Očistec další nesmysl, svádíte lidi k hříchu tím, že je obelháváte ve víru v očistec, což je něco o čem Ježíš Kristus nemluvil, ani toto slovo není uvedené v bibli. Máme následovat Ježíše Krista a chodit v pravdě, což nelze pokud věříte bludům.

"Chce-li někdo přijít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoli by si totiž chtěl zachránit duši, ztratí ji, ale kdokoli by ztratil svou duši pro mě, ten ji nalezne. Vždyť co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale uškodil své duši? A co dá člověk na oplátku za svou duši?" Mt 16:26

"A co dá člověk na oplátku za svou duši?
Kdo by se totiž v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mne a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." Mk 8:37-38

radim24 Vojtěchu a Matonicku, zeptám se vás napřímo, byli jste pokřtěni úplným ponořením do vody? Je to klíčová otázka, která rozhoduje o tom jestli jste spaseni.

spitfire Četl někdo něco od Jacob(a) Taubes(e)?

Matonick Galatským 3,28:
"Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši."

Matonick První křesťanské komunity, ke kterým se Pavel obrací, dobře věděly, že Ježíš je vzkříšený a žije.Apoštol Pavel je vyzývá: „…usilovně hleďte zachovávat jednotu Ducha , spojeni poutem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch , k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech , který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech“ (Ef 4,3–6).

Matonick Věřím, že uvedená slova apoštola Pavla, která hlásal prvním křesťanským komunitám platí i dnes i v budoucnu. A to, jestli jsem či budu spasen, jsem svěřil do rukou Božích s plnou důvěrou v Jeho Spravedlnost.

radim24 Matonick: Gal 3:28 Je to sice pravda, ale v praxi dochází k velmi častému nepochopení a překrucování identity v Kristu. Dochází k omlouvání hříchu a tím tedy k nesprávnému výkladu. Proto je nezbytné uvádět celý kontext. Je třeba uvést co to znamená být v Kristu, neboť tato proklamace se vztahuje pouze na učedníky (tj. následovníky) Ježíše Krista, nikoliv na všechny křesťany obecně. Prokázal by si evangeliu velkou službu, pokud by si na svém kázání zdůraznil také že kdo hřeší není v Kristu, nemůže tedy být v jednotě s Bohem, neboť Bůh je pravda a ti kdo ho uctívají ho musí uctvívat v Duchu a v Pravdě. Proto zemřel Jan Hus, protože ŘKC odpadla od pravého evangelia, v ŘKC nebyla pravda. Jan Hus zemřel za pravdu, stejně jako Ježíš. Navíc to není jen o tom jestli hřešíme nebo ne...

Vojtěch Hýbl (VVRH) I já se zeptám přímo - jaké je Vaše teologické vzdělání?
Mám právo tvrdit, co tvrdím na základě vzdělání.

radim24 Matonick: Pokud si nebyl pokřtěn ponořením do vody tak nejsi Ježíšův učedník, jen se hlásíš k odnoži mrtvého náboženství. Neříkám to proto abych tě odsoudil, neodsuzuji tě já, ale Boží Slovo.

Jan 9:39  Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kteří nevidí, viděli a ti, kteří vidí, aby oslepli."

Vážně bych ti doporučoval dát se pokřtít. Staň se Ježíšovým učedníkem a choď v pravdě.

radim24 Vojtěchu, jaké bylo teologické vzdělání Ježíše Krista? Jaké bylo vzdělání jeho učedníků? Toto je pokrytecké jednání. Chce-li někdo žít s Kristem a být v Kristu tak nehřeší. Řeč je tady o lásce, ne o teologickém vzdělání. Můžete mit teologickou šestiletku, ale to vám brány do nebeského království neotevře. Spoléháte-li na skutky těla, nejste spasen.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Co znamenal apoštolove v prvotní církvi? Vaše slova jsou jen nešikovně uplacane hlášky, proto nikoho nezískáte a vlastní víru činite nedůvěry hodnou.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Na přímou otázku dostal jste odpověď a na mou otázku jste se odpověďi vyhnul, to není správné

radim24 Mohu vám odpovědět adekvátní odpovědí a to, že jsem pokřtěný ve vodě o vlastní vůli, před svědky a na veřejnost, byl jsem pokřtěn v Duchu Svatém. Neptal jste se mě na to, ale odpověděl jsem vám adekvátně. Ohledně teologického vzdělání se bavit nebudu, protože to pro Ježíšova učedníka není podstatné. Podstatný je osobní vztah s Bohem, jak říkáme, být v Kristu.

radim24 Já nevím Vojtěchu, ale mám dojem, že stále nechápeš, že první církev, kdy žili přímí Ježíšovi učedníci a Pavel z Tarsu je něco úplně jiného než současná církev. Zásadní odpadnutí od víry nastalo už za života císaře Konstantina, který se jako nekřesťan hlásil ke křesťanství aniž by byl pokřtěn. Neudělal pokání z hříchů a neodvrátil se od svých zlých cest. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, zcela tak, jak se toho dopouštěli jeho otcové. To odpadnutí se netýká jen katolické církve, ale snad všech tradičních církví, snad s vyjímkou baptistů, kteří provádí pravý křest s vyjímkou křtu Duchem Svatým.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Děkuji za upřímné zodpovězení otázky. Váš křest je samozřejmě platný, církev je svatá, ale tím se nevyhnete vlastním hříchům, zvláště nevěry vůči Kristu a církvi, z nichž se sám usvedcujete. Vaše láska k Bohu je velmi upřímná, proto věřím, že se nesnažíte nadarmo a sic prožíváte cesty trnitý, dovedou Vás k správnému Poznání. K tomu Vám dopomahej Pán.

Pavel_Jan @radim24
ad Očistec
Bible není žádný theologický výklad, ani slovník, aby v ní bylo vše explicitně vyjádřené. V Písmu sv. je stovky míst, kdy jsou některé věci popsané nepřímo. (pro víru v Očistec se uvádí: 2. Mak. 12, 46; Mat. 12, 32; Zjev. 21, 27; 1. Kor. 3, 15)
Pokud by nebyl Očistec, tak by v Nebi bylo jen málo lidí, zbytek v pekle.

spitfire "Pokud by nebyl Očistec, tak by v Nebi bylo jen málo lidí, zbytek v pekle."


To by dávalo (jak se rádo říká) smysl.

Navíc, podle toho vašeho poměru množství, by jste asi měl opravit to, kde by byl zbytek.

radim24 Jak souvisí Mt 12:32 s očistcem? Tam je řeč o odpuštění, ne o očistci. Blud očistce museli vytvořit lidi, kteří nedokázali poznat a příjmout Boží odpuštění. Tedy ani v něho uvěřit. Zj 21:26 zase mluví o tom, že hříšníci nemohou do Božího království. Což se píše i v jiných částech bible. Zde je opět propojení s problematikou neschopnosti příjmout Boží odpuštění; což je něco co funguje hlavně ve spojení s Křestem:

Koloským 2:6  Proto, jak jste přijali Krista Ježíše jako Pána, tak v něm choďte -
Koloským 2:12  Spolu s ním jste pohřbeni křtem (PONOŘENÍM*), jímž jste také spolu s ním vzkříšeni skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.

(ἐν τῷ βαπτισμῷ - en tó baptismó - v ponoření, v čem, čili jak - Pohřbeni v něm srze ponoření.)

radim24 Jiný řecký text:
Suntafentes autó en tó baptismati en 'ó kai sunégerthéte dia tés pisteós tés energeias tú theú tú egeirantos auton ek tón nekrón... S ním jste pohřbeni do ponoření...

Pavel_Jan @radim24 „...kdo však je řekne proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku ANI V BUDOUCÍM.“
V životě člověka nemůže být jiný budoucí věk než ten po smrti. Mluví se tu o odpuštění po smrti. Okamžitě po smrti následuje Boží soud a pak věčnost. Pokud by byly jen možnosti po soudu peklo nebo Nebe, nemohlo by se v Písmu sv. psát o nějakém pozdějším odpuštění. Pro zavržené v pekle už odpuštění není možné a pro svaté v Nebi není potřebné.
Proto má modlitba za mrtvé smysl, jak to věděli už první křesťané a jak je ukázáno v 2. Mak. 12, 46.

radim24 2 Makabejští 12:42 "Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn"

To že to dělali oni neznamená, že bychom to měli dělat my. Stavět na tom novou teologii je vytváření nového náboženství. Ježíš neřekl že to máme dělat. Dal přitom jiné přikázání. Bylo to jeho osobní přesvědčení, ale v bibli nikde není tato věc jasně řečena. Jsou to všechno jen vaše domněnky a přání.

Ono to ale nedává smysl uspořádávat oběti za mrtvé, protože mrtvý už je mrtvý. Obětování zvířat mělo smysl jen za živé lidi. Obětovalo se přece proto, aby dotyčný nezemřel. Odplatou hříchu je smrt, říká bible. Tito už byli mrtvý, kvůli svému hříchu. Počínání Judy tak vyhodnocuji jako neposlušnost vůči Bohu, podobné jako když Izrael neposlech Boha když měli vkročit do zaslíbené země a zaútočit.

radim24 Neposlechli a Bůh je ztrestal. A když Bůh řekl ne, tak oni zase ano, a zase neposlechli a zase zhřešili a zase byli potrestáni. Podle mě Judova akce byla akcí stejně svévolnou jako toho času, když neposlechli Boha. Oběti za hřích byly přesně vytyčeny zákonem, to co udělal Juda tedy vypadá jako neposlušnost Zákona.

Matonick

DÍLO A ODKAZ SV. CYRILA A METODĚJE - téma 363 - Slavnost Cyrila a Metoděje - 5.7.2019 - homilie dějepisná.

Matonick

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2013 -pátekLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Každoročně si 5. července připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce…

Matonick

STÍNY NA NAŠICH ODLOUČENÝCH BRATRECH-Kristus založil církev jednu a jedinou. Téma 362-13. neděle v mezidobí 30.6.2019.

Matonick

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30.6.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z první knihy Královské (IC) 1 Král 19,16b.19-21:Úryvek z první knihy Královské čerpá ze životopisu proroka Eliáše z doby těsně před jeho odchodem na věčnost.…

Říkají o něm:


Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého

Přátelé / 5

Další přátele »