Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick

PUTUJÍCÍ BOŽÍ LID - téma 366 k 16. neděli v mezidobí 21.7.2019

Matonick

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.7.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 18,1-10a:Bůh s láskou stvořil člověka se záměrem připravit mu slavnou budoucnost. Když se Hospodin jednoho dne zjevil v podobě…

staryvlk Ano. poslední dny tohoto světa se přibližují vzrůstající rychlostí a každý dostane co mu náleží, protože nás bude soudit Ten který je vševědoucí.

Matonick

LÁSKA K BLIŽNÍMU - Příkaz, řád a úkony lásky k bližnímu a hříchy proti ní - téma 365 k 15. neděli v mezidobí 14.7.2019

Matonick

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14.7.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 30,10-14:Text prvního čtení nám předkládá Mojžíšovu výzvu k poslušnosti a k plnění Hospodinových přikázání. V rámci smlouvy…

Matonick

TEOLOGIE SV. PAVLA. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech , který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech - téma 364-14.neděle v mezidobí 7.7-2019

Matonick

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7.7.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 66,10-14c:Úryvek z knihy proroka Izaiáše je radostným vyjádřením jednoho z velkých Božích zaslíbení. Je předpovědí slavné…

radim24 2 Makabejští 12:42 "Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn"

To že to dělali oni neznamená, že bychom to měli dělat my. Stavět na tom novou teologii je vytváření nového náboženství. Ježíš neřekl že to máme dělat. Dal přitom jiné přikázání. Bylo to jeho osobní přesvědčení, ale v bibli nikde není tato věc jasně řečena. Jsou to všechno jen vaše domněnky a přání.

Ono to ale nedává smysl uspořádávat oběti za mrtvé, protože mrtvý už je mrtvý. Obětování zvířat mělo smysl jen za živé lidi. Obětovalo se přece proto, aby dotyčný nezemřel. Odplatou hříchu je smrt, říká bible. Tito už byli mrtvý, kvůli svému hříchu. Počínání Judy tak vyhodnocuji jako neposlušnost vůči Bohu, podobné jako když Izrael neposlech Boha když měli vkročit do zaslíbené země a zaútočit.

radim24 Neposlechli a Bůh je ztrestal. A když Bůh řekl ne, tak oni zase ano, a zase neposlechli a zase zhřešili a zase byli potrestáni. Podle mě Judova akce byla akcí stejně svévolnou jako toho času, když neposlechli Boha. Oběti za hřích byly přesně vytyčeny zákonem, to co udělal Juda tedy vypadá jako neposlušnost Zákona.

Matonick

DÍLO A ODKAZ SV. CYRILA A METODĚJE - téma 363 - Slavnost Cyrila a Metoděje - 5.7.2019 - homilie dějepisná.

Matonick

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2013 -pátekLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Každoročně si 5. července připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce…

Matonick

STÍNY NA NAŠICH ODLOUČENÝCH BRATRECH-Kristus založil církev jednu a jedinou. Téma 362-13. neděle v mezidobí 30.6.2019.

Matonick

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30.6.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z první knihy Královské (IC) 1 Král 19,16b.19-21:Úryvek z první knihy Královské čerpá ze životopisu proroka Eliáše z doby těsně před jeho odchodem na věčnost.…

Matonick

KRISTOVA VÝKUPNÁ SMRT. Osvobozuje nás z otroctví hříchu a jeho následků, fyzické smrti a věčného odloučení od Boha. Téma 361 ke Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova-28.6.2019.

Matonick

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA -28.6.2019 – pátekLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (IC) Ez 34,11-16:Dnešní čtení z knihy proroka Ezechiela nám obrazně vykresluje Boha jako dobrého pastýře, který…

Matonick

HŘÍCHY PROTI LÁSCE K SOBĚ A „NÁBOŽNOSTI“ ... Co nám první Boží přikázání sděluje, umožňuje a zakazuje - téma 360 – 12.neděle mezidobí 23.6.2019.

Matonick

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 23.6.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy proroka Zachariáše (IC) Zach 12,10-11:Výrok Hospodinův, zachycený v knize proroka Zachariáše, pochází z období válek a rozbrojů vedených proti vyvolenému…

Matonick

VELIKONOČNÍ HOSTINA - téma 359 -SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 20.6.2019.

Matonick

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ -20.6.2019 – čtvrtekLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 14,18-20:Abraham se po jedné vítězné bitvě v době zhruba 2000 let před Kristem setkává s biblickou osobou, s…

RealToltekDzehenuti Proměňování je nechutný rituál podstrčený Satanem. Krev patří jedině Bohu, jediný Bůh nenávidí chlemstání krve.

Matonick

BŮH POSLAL DO NAŠICH SRDCÍ DUCHA SVÉHO SYNA. Bůh je jeden, ale existuje ve třech osobách. Stejně jako Otec a Syn také Duch svatý je Bohem a osobou. Téma 358 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 16.6.2019

Matonick

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE –16.6.2019 - neděleLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Přísloví (I) Př 8,22-31:Moudrost existuje u Boha od věčnosti. Je pohledem Stvořitele na svět, Slovem, které tvoří dějiny. Slovo dostalo od…

RealToltekDzehenuti Ty tvrdíš něco co v bibli není !!!. V bible je jasně psáno, že jediný Bůh je duch. Ani jeden verš o osobě.

RealToltekDzehenuti Ježíš samozřejmě mluvil o sobě, o to je i celé jeho poselství o nebeském chlebu a jeho lámání na hoře.

Matonick

OBŘAD BIŘMOVÁNÍ téma 357 ke slavnosti SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 9.6.2019. Svátost biřmování navazuje na křest. Biřmovanci obdrží od Ducha svatého do života mnoho dalších duchovních darů.

Matonick

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 9.6.2019 - neděleLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,1-11:Neobyčejná událost, o které budeme číst ze Skutků apoštolů, dovršuje veškerá Ježíšova zaslíbení. V Jeruzalémě…

Říkají o něm:


Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého

Přátelé / 5

Další přátele »