Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick komentoval článek Katolík je vetřelec.
Matonick

CO JE EKUMENICKÉ HNUTÍ ? Je odpovědí různých křesťanských církví na výzvu dnešní doby ke zvýšenému úsilí o  vzájemné sblížení Kristových učedníků, ke spolupráci – nebo dokonce k jednotě. Téma 353 k 5. neděli velikonoční 2019.

Matonick

Kristus chtěl založit jednu, jedinou a jednotnou společnost, církev. Sám tak úpěnlivě prosí o jednotu těch, kdo v něho věří (Jan 17,1-20), že můžeme klidně tvrdit, že jednota církve je její základní vlastnost. Dnes jeKristova církev fakticky…

radim24 Jen krátce. Myslím, že naším cílem není usilovat o jednotu, ale o to, abychom následovali Pravdu a dělali to co přikazuje Ježíš. Pokud to budeme dělat, výsledkem bude jednota. Ale dokud jsou mezi námi církve, které káží falešné evangelium jako například, že není třeba být ponořen do vody (tzn. pokřtěn ve jméno Ježíše Krista), aby člověk byl spasen, pak jednoty není možné dojít, neboť jedni kážou blud a staví se proti Kristu. Další příklad biskupové a kněží, bible říká, že vůdcové církve mají mít vlastní rodinu, ale ŘKC káže celibát a tím káže antikristovo učení. Pokud jde o Pravdu, tak nejde dělat kompromisy. Sjednocení za cenu pravdy a oklamání věřících nestojí za to.

Matonick

NEBE. Konečný cíl a uskutečnění nejhlubších tužeb člověka. Stav věčného svrchovaného štěstí a nebeské blaženosti. Téma 352 k 4. neděli velikonoční 12.5. 2019.

Matonick

V křesťanské řeči se jako nebe označuje místo či stav nadpřirozené blaženosti mimo tento svět, kde vždy dlí Bůh, nadpřirozené bytosti (andělé) i duše lidí, kteří do nebe byli a budou přijati. Nebeská blaženost spočívá v tom, že andělé a vyvolení s…

Matonick

NÁMITKY PROTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - téma 351 projektu ČBK Učící se církev - 3. neděle velikonoční 5.5.2019

Matonick

Vymyslel, vylhal někdo z lidí zmrtvýchvstání Ježíše Krista, působila přitom u někoho autosugesce či halucinace? Ukradli snad učedníci jeho tělo, nebo to byl pouze něčí přelud? Je možné uvěřit lži, a pak pro tuto mylnou víru třeba položit i život?…

RealToltekDzehenuti Ježíš Kristus byl vzkříšen !!!. Ještě než jsem byl pokřtěný jsem si s tím lámal hlavu jak je to možné a sám nebeský otec mi to ukázal. Vzkříšení je pravé a možné v jediném Bohu - Svatém Duchu.

RealToltekDzehenuti Otec a syn jsou totiž stejného Svatého Ducha. Rozdíl mezi nimi je jen v časoprostoru/velikosti. Ježíšova duše/tělo na kříži umírá ale jeho duch se vrací k OTCI, kde jsou jedním. A skrz Svatého Ducha pak vzkřísil svou duši.
Jediný Bůh je Svatý Duch, věčný na věky věků.

radim24 Líbí se mi co si napsal: "začali Ježíšovi učedníci veřejně učit, že tento Ježíš Kristus byl vzkříšen". Kdyby si napsal, že to byli křesťané, kdo to učil, bylo by to špatně.

"Ačkoli vzkříšení Ježíše bylo potvrzeno očitými svědky a v souladu s Písmem, přesto existovali a existují lidé, kteří mají pochybnosti o tom, zda k němu došlo."
Existují i v církvi? Pokud ano, církev by je měla exkomunikovat. Na základě Galatským 1:7-9. Lidé do církve mají být přijati až poté, co správně pochopili základ evangelia.

"Někdo říká, že tělo ukradli učedníci a pak prohlašovali, že byli svědky Ježíšova vzkříšení."
Čímž dělají z učedníků, příležitostně i z křesťanů, lháře (sem tam se totiž najde i pravověrný křesťan).

radim24
Asi to nebudu celé číst, ale je dobře, že o tom píšeš. Ono vlastně stačí napsat, že učedníci se báli Boha. Sk 2:43 Na každou duši tedy přišla bázeň a skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení. Ti kdo to učí nebo učili byly ovlivněni lživým duchem, falešným učením. Zažívám něco podobného u lidí, kteří nechodí do žádné církve a chovají obdobné pocitiy vůči Božím služebníkům z různých církví, nebo i ke služebníkům misionářům, kteří nejsou organizováni v žádné církvi.

O lásce bylo řečeno, že všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží 1 Kor 13:7. A to je právě ten kořen hořkosti; myslím si totiž že ruku v ruce s falešným učením jde i hřích nevíry. Lidé totiž nedokážou snášet zdravé učení a tak si vyberou ze svého středu učitele lechtající jejich sluch. Šikovně šířící lži.

Matonick

ZJEVENÍ SVATÉHO JANA - téma 350 ke 2. neděli velikonoční 28.4.2019 - homilie biblická.

Matonick

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ– 28.4.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení ze Skutků (IC) Sk 5,12-16: Úryvek ze Skutků apoštolů nám přináší informaci o tom, jak tehdy žilo první společenství křesťanů a jak by mělo žít v každé době.…

RealToltekDzehenuti Třeba vzít v potaz to, že mnoho kněží už prokouklo falešnou nevěstku. Jenomže pokud by remcali tak by je jednoduše vyloučili a co pak ??? Takže radši žijí ve lži protože mají strach o budoucnost v tomto světském světě. Vem si takový Petr, tak miloval Ježíše a přesto ho ze strachu 3x zapřel. Je jednoduché si říci "já" bych to neudělal ale myslím, že v realitě by většina dopadla jako Petr... Nedávno jsem udělal hřích a opravdu jsem měl z toho tak špatný pocit (působil Svatý Duch), že jsem nemohl usnout. Věděl jsem, že Satan věděl jsem, že Satan využil moji slabosti a v této příležitosti jsem učinil lež. Potom mě měl jakoby v pasti a tou pastí byl STRACH říci pravdu. Ale Svatý Duch můj učitel mi dal odvahu a uvedl jsem vše na pravou míru, ano dostal jsem lekci jak Satan používá své zbraně

RealToltekDzehenuti používá své zbraně a poté působí strachem. Odvahu ale vždy najdeme ve Svatém Duchu jediném Bohu. Jakmile jsem učinil nápravu byl z toho Svatý Duch šťastný a ukázal mi sedm medvědů a viděl jsem čas, který zbývá Satanu.

Matonick komentoval článek PANNA MARIA matka Boží.
Matonick

Proč se k tématům projektu České biskupské konference Učící se církev vyjadřuje málo čtoucích lidí? Ptá se Staryvlk.

Matonick

staryvlk: Nevím, proč k těmto tématum zde, je tak velmi málo vyjádření čtoucích lidí. Matonick: Ani mne to příliš nepřekvapuje. Tato závažná témata, jejichž názvy a osnovy předložili katoličtí biskupové pro roky 2007 – 2013 (opakování 2013-2019) k…

Pavel_Jan Myslím si, že pokud je někdo katolík, tak se k těmto článkům vyjadřovat nemusí, jen je čte. Spíš bych čekal, když tu jsou nekatolíci, nějaké nesouhlasné reakce od nich.

Matonick komentoval článek Farářův omyl.
Matonick

KRISTOVA OBĚŤ - téma 349 k 5. neděli postní 7.4.2019

Matonick

5. NEDĚLE POSTNÍ – 7.4.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 43,16-21: V dnešním úryvku z knihy proroka Izaiáše je obsažena část záznamu obsáhlejší řeči autora o spáse. Vyvolenému národu,…

Matonick

PODSTATA VÝKUPNÉ KRISTOVY OBĚTI - téma 348 ke 4.neděli postní 31.3.2019.

Matonick

4. NEDĚLE POSTNÍ– 31.3.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z knihy Jozue (IC) Joz 5,9a.10-12: Příběh z knihy Jozue je zprávou o závěrečné části dlouhého a obtížného putování vyvoleného národa z Egypta pouští do zaslíbené…

staryvlk Nevím, proč k těmto tématum zde, je tak velmi málo vyjádření čtoucích lidí.

Matonick Ani mne to příliš nepřekvapuje. Tato závažná témata, jejichž názvy a osnovy předložili katoličtí biskupové pro roky 2007 – 2013 (opakování 2013-2019) k šestiletému vzdělávacímu projektu katolické církve pro vypracování tematických homilií UČÍCÍ SE CÍRKEV k meditaci a ke studiu, úzce navazují na Písmo čtené lektory a knězem při bohoslužbách slova z lekcionářů ( A I, B I, C I, A II, B II, C II ) , uložených v každém katolickém kostele a opakující se trvale v pravidelných šestiletých intervalech. Souhlasím s Vámi, že uživatelé Signálů je možná příliš nechtějí číst, natož o nich diskutovat. Mnozí „Signálníci“ nejsou katolíci, a zřetelně se tak prezentují, jak jste ostatně i sám několikrát vyhodnotil. Pro některé jsou příspěvky tohoto blogu příliš dlouhé a náročné ke čtení.

Matonick Jsem si vědom, že Signály jsou web komunitní a ekumenický. A jeho uživatelé raději jen stručně mezi sebou komunikují a sdělují si své názory. Jsem vděčen redakci Signálů, že mi umožňuje vypracovaná témata na web vkládat . Jsou schválena teology katolické církve a jimi doporučena i ke zveřejňování na internetu.

Matonick List biskupů k homiletickému projektu Učící se církev (2007): Bratři a sestry v Kristu, milé Boží děti! Svatý otec Benedikt XVI. ve své nedávné výzvě upozornil na význam homilie při bohoslužbě. Homilie a kázání mají úzce spojit hlásané Boží slovo jak s bohoslužbou, tak s životem farnosti i jednotlivců, aby se jim stalo povzbuzením a oporou v životě. Ježíš dal učedníkům příkaz, z kterého přímo vyplývá, že jejich poslání je hlásat, zvěstovat a učit. Již několik let jsme si při jednáních biskupské konference kladli otázku, jak přispět k tomu, aby se překonala větší či menší neznalost křesťanské nauky. Z této snahy se postupně rodil projekt zvaný UČÍCÍ SE CÍRKEV.

Matonick Při každé nedělní mši svaté se nabízí vzácná příležitost, jak po doznění Božího slova pravidelně nabídnout našim věřícím homilii, aby obsahovala ucelenou katechezi na důležité téma víry, které z úryvku přímo vyplývá. V průběhu liturgického roku a tříletého cyklu lekcionáře se tak můžeme postupně seznámit se všemi pravdami víry, jak je předkládá Katechismus katolické církve…

Matonick komentoval článek Bůh není normální.
Matonick

ŽIVÝ BŮH - od věků na věky je navždy se svým lidem. Téma 347 ke 3. neděli postní 24.3.2019.

Matonick

3. NEDĚLE POSTNÍ – 24.3.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IC) Ex 3,1-8a.13-15: Dnešní čtení ze Starého zákona hovoří o působivé události, při níž Bůh v rozhovoru s Mojžíšem představuje své jméno.…

Matonick komentoval článek Adam a Eva, počátek lidského pokolení.
Matonick

ADAM A EVA, POČÁTEK LIDSKÉHO POKOLENÍ - komentáře ke článku RADIM24 z 15.3.2019

Matonick

Adam a Eva, počátek lidského pokolení. https://radim24.signaly.cz/1903/adam-a-eva-pocatek-lidskeho-pokoleni Jak jsem „vygugloval“ je mužské křestní jméno Adam původu hebrejského. Pochází z hebrejského „ádám“, který se dá přeložit jako „člověk“. Ve…

Matonick radim24 Srozumitelný pro vás není text Genesis, ale jeho překlad. To si uvědomte, že nečtete text Genesis, nýbrž překlad textu Genesis, který již obsahuje výklad. Zkrátka jste vybral jeden výklad, kterému budete věřit. Je to vaše volba. Nijak to nevnáší rozpor mezi tím co vnímám v Duchu. Nemusíme taky znát všechno... Ono není podstatné pro poselství, které bible nese. Ta podstata není v tom jestli Adam byl první nebo nebyl první, ale byl první, který zhřešil. A Ježíš byl první dokonalou obětí za něše hříchy.
Líbí se mi · + Modlím se · včera 21:05

Matonick Omlouvám se, výše uvedený článek napsal radim24 Matonickovi nikoli naopak. Technický omyl. Proto na další komentáře odkazuji na původní text radim24, kde jsou adresáti a odesílatelé uvedeni správně: radim24.signaly.cz/1903/adam-a-eva-pocatek-lidskeho-pokoleni

Matonick

K tématu SVOBODNÁ VŮLE (staryvlk z 10.3.2019)

Matonick

„Hospodin stvořil člověka ze země a do ní ho zase navrací. Vyměřil lidem omezenou délku života a dal jim moc nade vším, co je na zemi . Podle své vůle je vybavil silou, učinil je takové, aby byli jeho vlastním obrazem. Uložil všem tvorům, aby se…

Matonick Nestrašme se. Do pekla jsme se nedostali. Podle toho co jste už o sobě zjevil, jako věrný služebník Krista vy nemáte na peklo šanci. Pokud bychom v pekelném ohni skončili i my, byla by to nejhorší chyba, kterou bychom vůbec mohli udělat. Museli bychom se tam dostat navzdory oběti Ježíše Krista, navzdory Boží lásce a působení Ducha svatého. Pokud bychom odmítli úžasnou nabídku spasení, Ježíšovu oběť, kterou přinesl za naše hříchy, nebylo by pro nás úniku. Spasení je možné pouze v Kristu. Věřme tedy, že „Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (1 J 5,11-12). Bezbožným nebyl nikdy zaslíben život. Těm byla zaslíbena smrt – věčná smrt.

Matonick Věčný život je zaslíben pouze spravedlivým. Ztracení nikdy neobdrží tento dar věčného života, nemohou věčně žít v ohnivém jezeře. Obávám se, že Ti, kdo nevěří v jediného Božího Syna, zahynou. Zemřou „druhou smrtí“ – věčnou smrtí, ze které není vzkříšení.Je to věčný trest bez konce, protože z druhé smrti není probuzení, ale věčný trest. „Věčný trest“ ukazuje na fakt, že důsledky tohoto trestu jsou věčné. Odplatou za hřích je smrt… (Ř 6,23 ). ČBK nám v cyklu Učící se církev vymezila téma PEKLO k 21.neděli v mezidobí 25.8.2019. Těším se, že se opět budu moci zamyslet.

Říkají o něm:


Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého
staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !

Přátelé / 5

Další přátele »