Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick

STŘÍDMOST A STŘÍZLIVOST - téma 263 ke 3. neděli adventní 17.12.2017 - homilie asketická (KKC 1809).

Matonick

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 17.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 61, 1-2a. 10-11: V prvním čtení se prorok Izaiáš představuje jako ten, v němž „přebývá“ Duch svatý. Tentýž Duch, který později sestoupil i na Ježíše,…

Matonick

ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ - téma 262 ke 2. neděli adventní 10.12.2017 (KKC 668-677).

Matonick

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - 10.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 40, 1-5. 9-1: Text dnešního prvního čtení je součástí proroctví, které Izaiáš pronesl v období návratu lidu z babylonského vyhnanství a je zaznamenán…

Matonick

MARIINO BOŽSKÉ MATEŘSTVÍ A PANENSTVÍ - téma 261 ke Slavnosti Panny Marie - počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8.12.2017- homilie katechetická (KKC 495-501; YOUCAT 80, 81).

Matonick

SLAVNOST PANNY MARIE –počaté bez poskvrny prvotního hříchu - 8.12.2017 - pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V) Gn 3,9-15. 20: Na počátku stvoření bylo lidstvo pro neposlušnost Evy a Adama zatíženo prvotním hříchem. A…

Matonick

PŘÍPRAVA ŽIDŮ NA VYKUPITELE - téma 260 k 1. neděli adventní 3.12.2017 - homilie biblická

Matonick

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 3.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7: Prorok Izaiáš v textu prvního čtení prosí Hospodina, aby z nebe seslal Vykupitele mezi hříšný lid i přesto, že se mnozí…

Matonick komentoval článek Podobenství o hřivnách..
Matonick

POSLEDNÍ SOUD - kázání ke Slavnosti Ježíše Krista Krále 26.11.2017

Matonick

Poslední soud (Slavnost Ježíše Krista Krále) – Kázání ve farnosti Krásensko 26.11.2017 EVANGELIUM Mt 25,31-46:Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj…

staryvlk Byl bych rád, kdybych se mýlil a místo pekla to byl očistec a ne věčné zatracení. V tom případě . . . Pán ,Král, spravedlivý Soudce, bude u posledního soudu skutečně MILOSRDNÝ a bude odpouštět, i když s přechodným trestem.
Děkuji za Váš vzácný čas, který věnujete mým sdělením.

staryvlk S Vašim vysvětlením pojmu "láska" - "nenávist" - SOUHLASÍM !

Matonick komentoval článek Vítězství ďábla . . ..
Matonick komentoval článek Pojďme vykopat svou hřivnu.
Matonick

ÚČAST LAIKŮ NA KRISTOVĚ KRÁLOVSKÉM ÚŘADĚ - téma 259 ke Slavnosti Ježíše Krista Krále 26.11.2017 - homilie katechetická (KKC 908-913;YOUCAT 139).

Matonick

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 26.11.2017 - neděle Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 34, 11-12. 15-17: Autor čtení z knihy proroka Ezechiela používá obrazu pastýře, aby se pokusil vyjádřit rysy toho, který sám hodlá převzít do své…

Matonick

MRAVNOST VÁŠNÍ - téma 258 ke 33. neděli v mezidobí 19.11.2017- homilie katechetická (KKC 1762-1770; YOUCAT 293,294).

Matonick

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.11.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví (I) Př 31,10-13. 19-20. 30-31: V knize Přísloví autor poeticky opěvuje svou představu o skvělé hospodyni. Používá výroky svědčící o jeho možné lásce, vášni -…

staryvlk Ježíšovo podobenství "O hřivnách" - hlavně však jeho výklad, považuji za jeden z nejobtížnějších.
Těším se, že jste mu věnoval takovou pozornost v duchu katolické církve.
Vaše úsilí mě povzbudilo k hlubšímu přemýšlení o mé snaze chápání tohoto Ježíšova sdělení lidem.

Matonick Váš komentář mě zase přiměl k tomu, abych se znovu vrátil k onomu podobenství z dnešního evangelia ( Mt 25,14- 30). V každém katolickém kostele se při bohoslužbě slova čte každých šest let (v listopadu k 33. neděli v mezidobí - A II). A tamní pastýři si k tomu připravují svoje vlastní a každý jiné kázání pro široký okruh svých oveček od dětí po starce. Kolik jich ve světě asi zaznělo třeba dnes? Mám zaznamenané jen to předposlední z 13.11.2011 z kostela našeho. Taky bylo zaměřeno na výše uvedené téma o Mravnosti vášní. Já jsem jen předem napsal komentáře, rozpracoval jsem téma dle stanovené osnovy a kopii poslal jako obvykle (10 let) faráři. Ale doporučil bych Vám přečíst si text kázání –homilie z posledního čísla 46 Katolického týdeníku str.11. (P. Petr Beneš). Velmi pěkné!

Matonick Homilie Katolický týdeník č. 46 http://www.katyd.cz/clanky/homilie-co-jsme-udelali-aby-byl-svet-lepsi.html

staryvlk Musím jen souhlasit s tímto doporučeným kázáním v K.T.
č.46.
Podle mě vystihuje zřejmě pravou podstatu tohoto Ježíšova podobenství. Dalo by se k tomu dodat pouze jedno: " BŮH CHCE VÍC" , víc než pouhé dodržování
jeho zákonů.
Každému člověku bylo dáno do vínku něco jiného :
jednomu velká životní energie, druhému vysoká rozumová schopnost, dalším zdraví a fysické schopnosti,
. . . . atd. Každý by tedy měl aktivně hospodařit,
rámci svých obdržených schopností, s takto svěřenými "hřivnami" ve směru k dobru.

Matonick
Myslím, že jste přesně vystihl, k čemu Ježíš vybízel své učedníky před odchodem na svou „poslední cestu“. A to nejen v tomto podobenství , ale v celé jejich sérii (Mt 24,29 – 25,30). Mají za úkol zúročit „hřivny“, které jim svěřil. Po jeho slavném návratu nastane všeobecné bilancování. Bude se týkat i nás - laiků. Neděle Krista Krále, která letošní liturgický rok zakončuje, pak v obraze Božího soudu má ukázat, dle čeho bude „výnos“ našeho života při účasti na Kristově úřadě zhodnocen. To bude příští téma 259 Učící se církve.

Matonick

KŘESŤANSKÁ MOUDROST (PROZÍRAVOST) téma 257 ke 32. neděli v mezidobí 12.11.2017 - homilie katechetická (KKC 1806; YOUCAT 301).

Matonick

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 12.11.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (I) Mdr 6, 12-16: Autor úryvku prvního čtení si přeje vzbudit u svých posluchačů touhu po moudrosti tím, že ji líčí ve skvělých barvách. Jeho verše dovolují v…

Matonick

DĚJINY KATEDRÁLY A DIECÉZE - téma 256 ke svátku Posvěcení lateránské baziliky 9.11.2017 - homilie dějepisná.

Matonick

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATRÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2017 Liturgické texty. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 47, 1-2. 8-9. 12: V den svátku posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám, si připomínáme jeho historii a…

Matonick komentoval článek Co je BůH ?.
Matonick komentoval článek Je možné pochopit Boha ?.
Matonick

BILANCE DĚJIN KRÁLOVSTVÍ - téma 255 k 31. neděli v mezidobí 5.11.2017 - homilie biblická.

Matonick

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 5.11.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (I) Mal 1,14b-2.8-10: Slova proroka Malachiáše, která vyslechneme, můžeme vztáhnout i na sebe jako pobídku k tomu, aby veškerá naše služba Bohu měla za…

Říkají o něm:


peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého
Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!

Přátelé / 5

Další přátele »