„Mohu milému Bohu stále jen děkovat za mnohé nezasloužené milosti, kterých se mi od něho dostává.
Dobře vím, že velký podíl na nich máte vy svou přímluvnou modlitbou.“ (bl. Marie Restituta – z dopisu z vězení)

Bože, Tys dal blahoslavené Marii Restitutě sílu, aby až do smrti bojovala za víru a lidskou důstojnost; na její přímluvu dej, abychom i my nacházeli svou chloubu v kříži našeho Pána a stali se věrnými a neohroženými svědky tvé spásy. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen