Pravidla poskytování služeb na doméně signaly.cz (dále jen Pravidla)

Verze 4.0, platnost od 1. 11. 2019.

 1. Základní
 1. Provozovatelem služeb na doméně signaly.cz je signály.cz, z. s. (Kozí 684/8, 602 00 Brno, IČO 22720758) za podpory Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.
 1. Poskytování služeb zajišťuje Realizační tým signály.cz, z. s. a jím pověření lidé.
 2. Realizační tým je jmenován předsedou, předseda je volen Správní radou signály.cz, z. s., která dohlíží nad směřováním služeb (viz stanovy signály.cz, z. s.).
 3. Za provozovatele mají právo vystupovat pouze členové Realizačního týmu, rozhodující slovo má předseda signály.cz, z. s.
 1. Uživatelem služeb je každá osoba, která přistupuje jakýmkoli způsobem ke službám zpřístupněným na celosvětové síti internet pod doménou signaly.cz.
 2. Tyto podmínky se týkají i služeb na jiných doménách, které jsou spravované přes služby na doméně signaly.cz.
 3. Prostřednictvím služeb chce provozovatel naplňovat poslání spolku (viz stanovy signály.cz, z. s.), které stojí na křesťanských hodnotách a tyto hodnoty ctí.
 4. Tato Pravidla mohou být průběžně doplňována a upravována i bez upozornění. Je v zájmu uživatele Pravidla sledovat na adrese https://www.signaly.cz/info/pravidla. O větších změnách bude provozovatel informovat registrované uživatele nejpozději do 14 dnů od změny. Větší změnou se rozumí změna, zúžení či rozšíření Pravidel v rozsahu více jak 25% textu verze platné 90 dnů před změnou Pravidel nebo případ, kdy i menší rozsah změn označí Realizační tým jako větší změnu.
 5. Pokyny členů Realizačního týmu jsou nadřazeny Pravidlům.
 1. Uživatel
 1. Užívání služeb je podmíněno dodržováním těchto Pravidel a pokynů členů Realizačního týmu.
 2. Uživatel má právo se zaregistrovat. Registrací získá účet a tím i možnost aktivně se zapojit do tvorby obsahu v omezeném rozsahu svého účtu. Pro registraci je třeba uvést svoji e-mailovou adresu, kterou může využít provozovatel pro komunikaci s uživatelem. Svou registrací stvrzuje, že nebude této služby využívat k účelům, které jsou v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti, nebude ani uvádět odkazy na multimediální data ve stejném rozporu, bude dodržovat tato Pravidla a respektovat rozhodnutí Realizačního týmu. S odvoláním na stanovy spolku zde především:
 1. provozovatel apeluje zvláště na křesťany, aby nezavdávali svým chováním v prostoru signály.cz důvod k oprávněnému pohoršení ostatních návštěvníků;
 2. rovněž upozorňuje katolické křesťany z řad laiků, že laici nejsou oprávněni předkládat svůj osobní názor jako autentické učení Katolické církve (srv. Kodex kanonického práva 227), a žádají je, aby na tuto skutečnost brali ohled;
 3. uveřejnění názoru, který je v rozporu s učením církví (především Katolické), není samo o sobě porušením pravidel, je-li kultivované a s úctou k náboženskému cítění křesťanů.
 1. Registrovat se může pouze osoba starší 12 let. Každá osoba smí mít maximálně jeden účet. Výjimky uděluje Realizační tým (zejména pro nicky zakládané vývojovým týmem signály.cz pro účely testování apod.).
 2. Uživatel, který se chce registrovat na signaly.cz a je mladší 16 let, musí doložit souhlas svého zákonného zástupce s registrací. Za chování dětí a mladistvých v internetovém prostoru jsou zodpovědní rodiče. I mladiství jsou trestně zodpovědní. Dítě má právo nebýt vystaveno závadnému obsahu na internetu a administrátor má právo a povinnost využít veškeré prostředky k maximálnímu zajištění těchto práv. Provozovatel nemá odpovědnost za škodu způsobenou uživatelem nebo uživateli, který svůj věk uvede nesprávně.
 3. Registrací uživatel stvrzuje, že si je vědom rizik spojených s pohybem a aktivní účastí na celosvětové síti internet (i nezávisle na portálu Signály), zejména zveřejňováním údajů o sobě a jiných lidech.
 4. Účet je identifikovaný nickem vybraným uživatelem při registraci. Vybraný nick nesmí poškozovat či zneužívat již existující nicky či jména nebo označení osob běžně známých (zejména politiků, církevních hodnostářů, ale i ostatních uživatelů signály.cz), být zavádějící či vulgární.
 5. Pro aktivní zapojení je potřeba se přihlásit kombinací nicku a hesla zadanou při registraci (v případě změny hesla uživatelem pak heslem změněným) nebo konverzí profilu z podporovaných platforem (např. Google, Facebook) Je v zájmu uživatele, aby si zvolil dostatečně bezpečné (silné) heslo a přihlašoval se pouze na bezpečných místech.
 6. V případě, že v rámci konkrétní služby poskytne uživatel provozovateli osobní údaje, dává tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení), v platném znění, provozovateli souhlas s jejich elektronickým zpracováním a užitím pro potřeby poskytování dané služby a ostatních služeb provozovatele. Tento souhlas uděluje uživatel po dobu registrace uživatelského účtu. Podrobnější informace a zásady ochrany osobních údajů na signály.cz jsou uvedeny na adrese https://www.signaly.cz/…obnich-udaju.
 7. Registrovaný uživatel nese zodpovědnost za veškerou aktivitu na svém účtu a její dopad na jiné osoby.
 8. Registrovaný uživatel má právo:
 1. nechat si zrušit účet a tím ztratit možnost aktivního přispívání v prostoru signály.cz. Smazání účtu je nevratné a takto zrušený účet už nelze obnovit;
 2. odstranit si všechna multimediální data jím vložená. Výjimku mohou tvořit data, na které reagoval jiný uživatel nebo je jiný uživatel citoval.
 3. využít svá práva vyplývající z ochrany osobních údajů definovaných v Zásadách ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese zodpovědnost za data, která budou sdílena mimo doménu signály.cz, ať už uživatelem samotným nebo jinými uživateli. Požadavek na smazání těchto dat nelze uplatňovat.
 1. Nikdo z uživatelů nesmí:
 1. používat automatizované procesy, které chtějí sbírat informace z webů spravovaných přes služby na doméně signaly.cz;
 2. pokoušet se prolomit bezpečnostní ochranu služeb a obcházet opatření Provozovatele;
 3. provádět činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, Ústavou a zákony ČR;
 4. urážet, zesměšňovat, osočovat, nadávat, vysmívat, ponižovat, nactiutrhat, pomlouvat, vyhrožovat či se jinak nevhodně chovat k jiným osobám;
 5. publikovat vulgární či meze slušnosti zjevně přesahující projevy (zejména pak projevy obsahující obscénnosti, rouhání, zesměšňování náboženského cítění a posvátných prvků náboženství, hanobení rasy a náboženství) jakoukoli formou (slovem, obrazem apod.);
 6. podporovat přesvědčení nebo jakékoliv praktiky, které jsou v protikladu křesťanství (křesťanské víře), podporovat ideologie a názory, popírající základní principy křesťanství a základní morální hodnoty;
 7. vydávat se za kněze, pastora či duchovního některé z církví nebo příslušníka řeholní komunity, aniž by jím byl, ani vkládat jakákoli data, která by mohla vzbudit mylný dojem, že uživatel je knězem, pastorem či duchovním některé z církví, nebo příslušníkem řeholní komunity;
 8. vydávat se za jiné osoby;
 9. jakoukoli službu signály.cz zahlcovat stejnými multimediálními daty (tzv. tapetování);
 10. předávat, publikovat či odkazovat na multimediální data eroticky dráždivá či vyjadřující násilí;
 11. nahrávat, publikovat, šířit, sdílet, odkazovat či jinak zpřístupňovat multimediální data, která obsahují softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubory či programy navržené za účelem narušit, poškodit nebo omezit funkčnost jakéhokoli počítačového softwaru či hardwaru;
 12. provádět činnost, která poškozuje, či může poškozovat, dobré jméno projektu signály.cz;
 13. umísťovat reklamy a jakákoliv multimediální data s podnětem k výdělku nebo za účelem výdělku jeho či jiné osoby;
 14. jakkoli manipulovat se screenshoty (otisky obrazovky) služeb a zveřejňovat je v prostoru signály.cz i jakýmkoli jiným způsobem mimo prostor signály.cz bez svolení Realizačního týmu;
 15. zadávat multimediální data propagující osoby vystupující proti křesťanství, extrémistické strany a sdružení, šíření nenávisti a antipatií k menšinám či různým denominacím apod., dále umisťovat obsah s pornografickým, rasistickým nebo nacistickým obsahem, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, Ústavu a ostatní zákony České republiky);
 16. umísťovat multimediální data, která jsou lživá, neúplná či nesmysluplná v kontextu používané služby, zároveň také umísťovat data, u kterých si nelze ověřit jejich pravdivost, či jejich pravdivost nebyla ověřena;
 17. umísťovat multimediální data, která vznikla záměrně za účelem provokace Provozovatele, Realizačního týmu apod., či za účelem narušovat společenství uživatelů signály.cz a podněcovat k roztržkám mezi nimi;
 18. umísťovat multimediální data, jejichž nejsou autory a taková multimediální data, jejichž umístěním a zpřístupněním by prostřednictvím signály.cz byla neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob a jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob)a porušovala by obecně závazné právní předpisy;
 19. publikovat taková data nebo se vyjadřovat způsobem, který není doslovným porušením výše uvedených pravidel v bodu II. 10, ale ze souvislosti je jednoznačně zřejmé, že tento obsah nebo způsob vyjádření je v rozporu s výše uvedenými pravidly v bodu II. 10. (např. vyhvězdičkovávání sprostých slov, nepřímé urážení či výhružky, skryté podněcování k roztržkám a podobně).
 1. Uživatel je povinen:
 1. respektovat rozhodnutí Realizačního týmu (zejména v případě odstranění multimediálních dat, která provozovatel nechce mít na jakékoliv službě – většinou v případě nejednoznačnosti porušení těchto Pravidel);
 2. upozornit na porušování těchto Pravidel Realizační tým.
 1. Provozovatel
 1. Služby jsou občanskou iniciativou a nečiní si proto absolutní nárok na to, aby veškeré texty zde zveřejněné byly a priori prohlašovány za neomylné a autentické učení křesťanských církví.
 2. Provozovatel nenese jakoukoli zodpovědnost za multimediální data a odkazy vložené uživatelem.
 3. Provozovatel upozorňuje návštěvníky, že informace a multimediální obsah zveřejněný jinými návštěvníky může být zavádějící, neúplný nebo mylný. Může se týkat zejména informací odborných profesí – např. lékařského, teologického, právního charakteru apod. Takové informace je vhodné si ověřit u jiných zdrojů. Zároveň apeluje na návštěvníky, aby si uvědomili, že svým chováním a vkládáním neúplných nebo neověřených informací, informací bez uvedení zdroje nebo bez zdůraznění, že se jedná jen o soukromý názor autora, mohou závažně poškodit příjemce informace.
 4. Provozovatel má právo zrušit účet uživatele bez náhrady:
 1. pokud se uživatel do systému nepřihlásí po dobu 6 měsíců;
 2. pokud uživatel porušuje tato Pravidla;
 3. pokud je založen v rozporu s těmito Pravidly;
 4. ve výjimečných případech na základě rozhodnutí Realizačního týmu.
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo omezovat služby uživatelům, zvláště mladším 16 let a těm, kteří porušují tato Pravidla.
 2. Provozovatel vynakládá všechny dostupné prostředky a nástroje k zabezpečení soukromých dat uživatelů před zneužitím třetí osobou. Nenese však zodpovědnost za případné zneužití v případě, že se mu data nepodaří zabezpečit. Všechna data vložená uživatelem může provozovatel statisticky zpracovávat a využívat k propagaci vlastní či partnerů signály.cz.
 3. V případě, že by aktivity uživatele byly dlouhodobě v rozporu se zájmy Provozovatele (zejména budování komunity založené na důvěře, křesťanských hodnotách a bezpečí), má Provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost uživatele a v případě opakovaného výskytu nežádoucího chování bude Provozovatel usilovat o sjednání nápravy.
 1. Poskytované služby

Poskytované služby se řídí pravidly a etickým kodexem signály.cz.

 1. Profil
 1. Registrovaný uživatel má v rámci svého účtu možnost spravovat svůj profil, který je přístupný všem uživatelům.
 2. Provozovatel a jím pověřené osoby mají právo smazat profilovou fotografii, která nevyhovuje stanoveným podmínkám:
 1. charakter portrétové fotografie - obličej focený zepředu,
 2. obličej musí být zřetelný a podoba zřejmá,
 3. obličej nesmí být výrazněji zakrytý,
 4. fotografie nesmí být rozmazaná, neostrá, příliš tmavá nebo příliš světlá či kontrastní,
 5. charakter fotografie nesmí být v rozporu s těmito Pravidly a Etickým kodexem signály.cz, nesmí propagovat zbraně, násilí, alkohol, cigarety a návykové látky a obsahovat sexuální podtext.).
 1. Autorizace
 1. Registrovaný uživatel má možnost se autorizovat u autorizátorů pověřených Realizačním týmem, pokud na svém profilu uvádí pravdivě své jméno (s možností užití jednoznačného jinotvaru), příjmení, věk, pohlaví a profilovou fotografii vyhovující stanoveným podmínkám.
 2. Autorizovaný účet je označen na profilu uživatele.
 3. Autorizátor nemá povinnost autorizovat uživatele, který mu nedostatečně prokázal pravdivost požadovaných údajů, a nemůže autorizovat uživatele, který nesplňuje podmínky autorizace.
 4. Všechny údaje se autorizovaný uživatel zavazuje aktualizovat, aby odpovídaly skutečnosti.
 5. Autorizace umožňuje uživateli využívat dalších služeb dle rozhodnutí Realizačního týmu.
 6. Autorizovaný uživatel má právo si nechat autorizaci zrušit.
 7. Uživateli může být zrušena autorizace, pokud se Realizační tým domnívá, že uživatel porušuje Pravidla nebo že se jedná o účet založený v rozporu s Pravidly.
 1. Vzkazy
 1. Registrovaní uživatelé signály.cz si mezi sebou mohou posílat vzkazy.
 2. Každý uživatel má právo si zablokovat příjem vzkazů od jiného uživatele či si může omezit možnost zasílání vzkazů pouze na omezenou část uživatelů.
 3. Je zakázáno posílat více než 5 stejných, nebo významně podobných, vzkazů uživatelům, které odesílatel nemá zařazené mezi své Přátele.
 4. Na službu vzkazů se vztahují tato Pravidla, i když se jedná o soukromou korespondenci.
 1. Akce
 1. Pomocí služby akce může každý uživatel prezentovat na signály.cz akce. V rámci služby také může přihlášením se na akci dát ostatním uživatelům vědět, zda na danou akci jede, a zvát na akci své přátele.
 1. Blogy
 1. Pomocí služby blogy si může uživatel či skupina uživatelů vytvořit jednoduše vlastní blog v rámci Pravidel.
 2. Správcem blogu se rozumí v případě osobního blogu uživatel, v případě blogu společenství jeho správce.
 3. Majitelem práv je autor příspěvku v blogu.
 4. Správce blogu určuje, jaký obsah může být na spravovaném blogu. Obsah však nesmí porušovat tato Pravidla
 5. Zodpovědnost za veškerý obsah blogu – texty, obrázky a jiný obsah, nese správce blogu.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit příspěvek či komentář, pokud je v rozporu s Pravidly. Rozhodnutí tohoto je nadřazeno správci blogu.
 7. Předchozím bodem není dotčena povinnost autorů příspěvků dodržovat Pravidla.
 8. Názory, které jsou zveřejňovány na blozích, nejsou názory Provozovatele ani Redakce signály.cz.
 1. Společenství
 1. Pomocí služby společenství se uživatelé signály.cz mohou sdružovat do různých skupin – podle vyznání, bydliště, zájmů apod. Nové společenství může v prostoru signály.cz založit každý zaregistrovaný uživatel.
 2. Zakladatel společenství je správce společenství. Tato osoba je zodpovědná za dodržování Pravidel v rámci společenství.
 3. Správce společenství si volí, zda společenství bude přístupné každému z uživatelů signály.cz, nebo zda jen určité skupině.
 4. Ke společenství lze nahrát fotku, na které nesmí být zbraně, alkoholické nápoje, cigarety a jiné tabákové výrobky a návykové látky, nesmí být eroticky dráždivá.
 1. Fotky a fotogalerie
 1. Provozovatel umožňuje všem zaregistrovaným uživatelům vytvořit si na serveru svou fotogalerii s fotkami.
 1. Přátelé
 1. Uživatelé si mohou druhé uživatele přidat mezi své Přátele. Zařazením mezi Přátele dává uživatel druhému uživateli možnost poskytnout více informací o své činnosti na signály.cz.
 1. Přímluvy
 1. V sekci Přímluvy mohou registrovaní uživatelé vkládat své modlitební úmysly. Společná nástěnka Přímluv smí být využívána jen ke vkládání a sdílení modlitebních úmyslů. Pro ostatní typ komunikace je prostor na webu jinde.
 1. Diskuze
 1. V Diskuzích má každý registrovaný uživatel právo založit vlastní diskuzní vlákno.
 2. Provozovatel má právo měnit (přidávat, ubírat) jednotlivá Témata diskuzí.
 1. Materiály
 1. V sekci Materiály má právo každý registrovaný uživatel vkládat a nahrávat vlastní multimediální obsah, který má zejména křesťanský nebo formační charakter. Sekce Materiály slouží i jako rozcestník na další obsah na internetu.
 2. Uživatelé smí nahrávat jen obsah, jehož zveřejněním neporuší žádná autorská práva.
 3. Prohlížení a stahování multimediálního obsahu je dostupné všem návštěvníkům.
 4. Provozovatel má právo nevhodný obsah v sekci Materiály bez upozornění odstranit.
 1. SignályTV
 1. Uživatelé mohou přidávat vlastní videa na veřejnou prezentaci SignályTV.
 2. Provozovatel má právo nevhodný obsah bez upozornění odstranit.
 1. Postup při vymáhání dodržování Pravidel
 1. Není dovoleno jakýmkoli způsobem zveřejňovat bez výslovného svolení Realizačního týmu jakoukoli komunikaci ohledně dodržování Pravidel a pokynů od Realizačního týmu v prostoru signály.cz i jakýmkoli jiným způsobem mimo prostor signály.cz.
 2. Při prvním zjištění porušení Pravidel je uživatel napomenut a vyzván, aby jej napravil. Neučiní-li tak do stanovené doby, Provozovatel má právo zjednat nápravu (odstraněním závadných multimediálních dat, omezením možnosti přístupu ke službám signály.cz, blokací účtu či IP adresy, smazáním účtu a veškerého obsahu vloženého uživatelem a dalšími způsoby…).
 3. Provozovatel má právo přidat vlastní stanovisko k jakémukoli multimediálnímu obsahu, u kterého není jednoznačné, zda porušuje tato Pravidla či se vyjadřuje nepravdivě či neúplně k tématu. Protože Realizační tým nemá nekonečné kapacity je uživateli zakázáno toto stanovisko komentovat pomocí kterékoliv ze služeb vyjma vzkazů se členy Realizačního týmu. Pokud uživatel toto pravidlo poruší, Realizační tým mu může omezit používání služeb.
 4. V případě, že uživatel neplní povinnosti jemu uložené těmito Pravidly, Realizační tým má právo ho v tom zastoupit bez předchozího upozornění.
 5. Při opakovaném porušení Pravidel je možné omezit uživateli používání služeb.
 6. V případě sporné situace má právo konečného rozhodnutí koordinátor projektu, případně jím pověřené další autority, které určí.