Hosanna

Hosanna

Vdaná
radim24

Dobře, že si vysvětlila, že Ježíš mluvil jen o špíně pocházející z neumytých rukou. Onen verš: "„Člověka neposkvrňuje to, co do něj vchází zvenčí" by totiž mohl být snadno použit k argumentaci, že není třeba rozlišovat mezi čistými a nečistými potravinami. Ježíš však také řekl "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit." Mt 5:17.

Celkově Bůh má na nás požadavek abychom byli svatí: 1 P 1:16  Je přece napsáno: "Buďte svatí, neboť já jsem svatý."

Jan 8:34-36  Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo dělá hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezùstává v domě navěky, syn zůstává navěky. Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní."

radim24

Leviticus 11:44 Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi.

Leviticus 19:2-3  "Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Každý měj v úctě svou matku a svého otce. Dbejte na mé dny odpočinku. Já jsem Hospodin, váš Bůh."

Zobrazit 2 komentáře »