http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-KKPS__DA_I_4______1RNIZI3-cs
Strahov, sig. DA I 4, 83v-86v
mezi zpěvy pro mandatum "Ubi caritas", s mnohem více verši, než je obvyklé dnes. Mezi nimi tenhle výhrůžný:

Qui non habet caritatem, nihil habet
et in tenebris et umbra mortis manet

Napsat komentář »