Andrea Hýblová (Neposeda)

BŮH SLYŠÍ TO, CO ŘÍKÁME V SRDCI, NE(JEN) ÚSTY.
Když vykonával před Bohem kněžskou službu... vešel do chrámu Páně a obětoval kadidlo.Tu se mu zjevil anděl Páně...: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena."

Předpokládám,že se Zachariáš v chrámu modlil oficiální modlitby za celý lid. A přesto anděl reaguje na jeho touhu/modlitbu v srdci.
Možná i tuhle modlitbu chtěl Z. umlčet, aby ho nerušila v tak důležitý okamžik oběti, možná si říkal, co je Bohu do toho, pořád ho tím jen otravuju... Nevím. Vím však, jaké občas protichůdné hlasy zaznívají ve mně. A vím, že Bůh slyší mé srdce a přesto se někdy zdráhám uvěřit jak Zachariáš po andělově ujištění, že byl vyslyšen. Bůh nás slyší, i když ústa mlčí. (Ale taky vidí do "černých zákrut" v nás, i když jsou ústa plná hezkých slov. Neklamme sami sebe, On nás zná lepe než my sami sebe. A stojí na naší lepší straně.)

Vstupní modlitba dne:
Bože, tys nám poslal svého Syna,
narozeného z Panny Marie,
a jeho příchodem zazářilo světu světlo tvé slávy; pomáhej nám, abychom slavili toto tajemství
vedeni světlem víry a s opravdovou zbožností.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti