Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Hnutí fokoláre

Více o společenství »

Hnutí fokoláre

Slovo života - září 2019

Hnutí fokoláre

„Pro­to se na­vzá­jem po­tě­šuj­te a je­den dru­hé­mu du­chov­ně pro­spí­vej­te“ (1 Sol 5,11)Apoš­tol Pa­vel píše křes­ťan­ské obci, kte­rou sám za­lo­žil v So­luni. Ne­mů­že se k nim již vrá­tit, pro­to­že od nich mu­sel kvů­li vel­kým těž­kos­tem…

pastorasi

„Jestli­že jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mis­tr, máte také vy je­den dru­hé­mu umý­vat nohy“ (Jan 13,14)

pastorasi

Slovo života – duben 2019 „Jestli­že jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mis­tr, máte také vy je­den dru­hé­mu umý­vat nohy“ (Jan 13,14) Když evan­ge­lis­ta Jan vzpo­mí­ná na po­sled­ní ho­di­ny strá­ve­né s Je­ží­šem před jeho smr­tí, sta­ví do…

Hnutí fokoláre

„Buď­te mi­lo­srd­ní, jako je mi­lo­srd­ný váš Otec!“ (Lk 6,36)

Hnutí fokoláre

Pod­le Lukášo­va vy­prá­vě­ní vy­slo­vil Je­žíš po sé­rii bla­ho­sla­ven­ství svo­ji re­vo­luč­ní výzvu, abychom mi­lo­va­li kaž­dé­ho člo­vě­ka jako své­ho bra­t­ra, do­kon­ce i když se pro­ti nám sta­ví jako ne­pří­tel. Je­žíš to dob­ře ví a…

Hnutí fokoláre


„Bu­deš usi­lo­vat o spra­ve­dl­nost, a jen o spra­ve­dl­nost“ (Dt 16,20)Kni­ha De­u­te­ro­no­mi­um se nám před­sta­vu­je jako řada vý­ro­ků, kte­ré pro­ne­sl Moj­žíš na sklon­ku své­ho ži­vo­ta. Při­po­mí­ná no­vým ge­ne­ra­cím Hos­po­di­no­vy zá­ko­ny a z dál­ky kon­tem­plu­je za­slí­be­nou zemi, do níž od­váž­ně vedl iz­ra­el­ský lid.
V této kni­ze je Boží zá­kon před­klá­dán pře­de­vším jako slo­vo Otce, kte­rý pe­ču­je o všech­ny své děti. Je to ži­vot­ní ces­ta, kte­rou on dává své­mu lidu, aby usku­teč­nil plán Smlou­vy. Po­kud jej bude lid věr­ně do­dr­žo­vat, spí­še z lás­ky a… Zobrazit více


„Bu­deš usi­lo­vat o spra­ve­dl­nost, a jen o spra­ve­dl­nost“ (Dt 16,20)Kni­ha De­u­te­ro­no­mi­um se nám před­sta­vu­je jako řada vý­ro­ků, kte­ré pro­ne­sl Moj­žíš na sklon­ku své­ho ži­vo­ta. Při­po­mí­ná no­vým ge­ne­ra­cím Hos­po­di­no­vy zá­ko­ny a z dál­ky kon­tem­plu­je za­slí­be­nou zemi, do níž od­váž­ně vedl iz­ra­el­ský lid.
V této kni­ze je Boží zá­kon před­klá­dán pře­de­vším jako slo­vo Otce, kte­rý pe­ču­je o všech­ny své děti. Je to ži­vot­ní ces­ta, kte­rou on dává své­mu lidu, aby usku­teč­nil plán Smlou­vy. Po­kud jej bude lid věr­ně do­dr­žo­vat, spí­še z lás­ky a vděč­nos­ti než ze stra­chu z tres­tu, bude za­kou­šet blíz­kost a ochra­nu Boha.
Je­den ze způ­sobů, jak kon­krét­ně usku­teč­nit tuto Smlou­vu, kte­rá je Bo­žím da­rem, spo­čí­vá v roz­hod­ném ná­sle­do­vá­ní spra­ve­dl­nos­ti. Vě­ří­cí ji usku­teč­ňu­je, nejen když si s vděč­nos­tí při­po­mí­ná, jak si Bůh vy­vo­lil svůj lid, a od­mí­tá uctí­vat ko­ho­ko­li ji­né­ho než Pána, ale i teh­dy, když od­mí­tá osob­ní vý­ho­dy, kte­ré by mu za­tem­ni­ly svě­do­mí tvá­ří v tvář po­tře­bám chudé­ho.

„Bu­deš usi­lo­vat o spra­ve­dl­nost, a jen o spra­ve­dl­nost.“

Kaž­do­den­ní zku­še­nost nás čas­to sta­ví před si­tu­a­ce, i zá­važ­né, v nichž ne­spra­ve­dl­nost ško­dí pře­de­vším těm nej­slab­ším, těm, kte­ří pře­ží­va­jí na okra­ji naší spo­leč­nos­ti. Ko­lik Ka­i­nů po­u­ží­vá ná­si­lí vůči své­mu brat­ru či sestře!
Vy­ko­ře­ně­ní ne­rov­nos­tí a zne­u­ží­vá­ní je zá­klad­ním po­ža­dav­kem spra­ve­dl­nos­ti, po­čí­na­je na­ším srd­cem a mís­ty, v nichž ži­je­me.
A pře­ce Bůh ne­na­pl­ňu­je spra­ve­dl­nost zni­če­ním Ka­i­na, ale spí­še se sta­rá o to, aby ho ochrá­nil, aby mohl zno­vu vy­kro­čit správ­ným smě­rem. Boží spra­ve­dl­nos­tí je dá­vat nový ži­vot.
Jako křes­ťa­né jsme po­tka­li Je­ží­še. Svý­mi slo­vy a skut­ky, ale pře­de­vším svým da­rem ži­vo­ta a svět­la Zmrtvýchvstá­ní, nám od­ha­lil, že Boží spra­ve­dl­nost je jeho ne­ko­neč­ná lás­ka ke všem jeho dě­tem.

Hnutí fokoláre

„Dej mi po­znat svo­je ces­ty, Hos­po­di­ne, uč mě cho­dit po svých stez­kách.“ (­Ž 25,4)

Hnutí fokoláre

„Dej mi po­znat svo­je ces­ty, Hos­po­di­ne, uč mě cho­dit po svých stez­kách.“ (­Ž 25,4) Král a pro­rok Da­vid, au­tor to­ho­to žal­mu, je su­žo­ván úz­kos­tí a chu­do­bou a cítí se ohro­žen svý­mi ne­přá­te­li. Chtěl by na­jít vý­cho­dis­ko z této…

Hnutí fokoláre

„Tomu, kdo žíz­ní, dám pít z pra­me­ne živé vody za­dar­mo.“ (Zj 21,6)

Hnutí fokoláre

„Tomu, kdo žíz­ní, dám pít z pra­me­ne živé vody za­dar­mo.“ (Zj 21,6) Apoš­tol Jan na­psal kni­hu Zje­ve­ní, aby utě­šil a po­vzbu­dil křes­ťa­ny své doby, kte­ří če­li­li teh­dy roz­ší­ře­né­mu pro­ná­sle­do­vá­ní. Tato kni­ha plná sym­bo­lic­kých…

Hnutí fokoláre

„Tvá pra­vi­ce, Hos­po­di­ne, vel­ko­le­pá v síle…“ (Ex 15,6)

Hnutí fokoláre

„Tvá pra­vi­ce, Hos­po­di­ne, vel­ko­le­pá v síle…“ (Ex 15,6) Slo­vo ži­vo­ta to­ho­to mě­sí­ce od­ka­zu­je na verš z Moj­ží­šo­va chva­lo­zpě­vu, na úry­vek ze Staré­ho zá­ko­na, kde Iz­ra­el opě­vu­je Boží zá­sah do svých dě­jin. Je to zpěv,…

Hnutí fokoláre

„Jsem slu­žeb­ni­ce Páně: ať se mi sta­ne pod­le tvé­ho slo­va“ (Lk 1,38)

Hnutí fokoláre

„Jsem slu­žeb­ni­ce Páně: ať se mi sta­ne pod­le tvé­ho slo­va“ (Lk 1,38) Mla­dá dív­ka v na­za­ret­ském domě v Pa­les­ti­ně, ano­nym­ní pe­ri­fe­rii moc­né řím­ské říše, do­sta­ne ne­če­ka­nou a šo­ku­jí­cí ná­vště­vu: Boží po­sel jí při­ná­ší…

Hnutí fokoláre

„Zů­staň s námi, ne­boť se při­poz­dí­vá a den se už na­chý­lil.“ (Lk 24,29)

Hnutí fokoláre

„Zů­staň s námi, ne­boť se při­poz­dí­vá a den se už na­chý­lil.“ (Lk 24,29) Jde o po­zvá­ní ad­re­so­va­né ne­zná­mé­mu muži, kte­ré­ho po­tka­li na ces­tě z Je­ruza­lé­ma do ves­ni­ce Emau­zy dva pout­ní­ci, kte­ří spo­lu „ho­vo­ři­li a…

pastorasi

„Smiř­te se s Bo­hem!“ (2 Kor 5,20)

pastorasi

„Smiř­te se s Bo­hem!“ (2 Kor 5,20) V mno­ha čás­tech svě­ta zuří kr­va­vé vál­ky, kte­ré jako by ne­mě­ly kon­ce. Po­sti­hu­jí ro­di­ny, kme­ny i celé ná­ro­dy. Dva­ce­ti­le­tá Glo­ria vy­prá­ví: „Do­sta­li jsme zprá­vu, že jed­na ves­ni­ce byla…