Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

E-neděle

E-neděle - nedělní texty, které vydávají Paulínky. Více o společenství »

Klotylda se stal členem společenství E-neděle.
E-neděle

Talitha kum

E-neděle

„Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: ‚Moje dceruška umírá.…

E-neděle

Jan Křtitel-ukazatel cesty k Pánu

E-neděle

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to…

E-neděle

Boží království

E-neděle

Ježíš řekl zástupu: ‚Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu.…

E-neděle

Ježíš a Jeho rodina

E-neděle

Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma,…

Lucullus

Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu

E-neděle

„Jednou v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: ‚Hle, proč dělají, co se v sobotu nesmí?ʻ Odpověděl jim: ‚Nikdy jste nečetli, co udělal David, když byl v nouzi a měl hlad on i jeho družina? Jak…

E-neděle

Svatá Trojice

E-neděle

„Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: ‚Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny…

E-neděle

Seslání Ducha Svatého

E-neděle

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď…

E-neděle

Kristova modlitba

E-neděle

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě…

E-neděle

Láska

E-neděle

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje…

E-neděle

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti

E-neděle

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.…