Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Drahotuše a okolní farnosti

Farníci patřící k farnostem  z okolí Drahotuš - tedy z Drahotuš a přilehlých vesniček, Partutovic, Potštátu a přilehlých obcí.  Vítáme též všechny, kteří to tu vidí a možná by se chtěli přidat.  Více o společenství »

Vojtěch Hýbl (VVRH)

12. mezidobí a Jan Křtitel

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170625.doc *Mše sv. budou zaměřeny pro děti. *bude obvyklá sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. *opět nebude mše sv. v Potštátě, nýbrž na pouti k J.Křtiteli v Lipné, v 11h Ž 138Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně *Spolek…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Slavnost Božího Těla a 11. týden v mezidobí

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170618.doc Dt 8, 2-3.14-16 1Kor 10,16-17 Jan 6,51-58 Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Nejsvětější Trojice - Boží Tělo

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170611.doc Ex 34,4-9 2Kor 13,11-13 Jan 3,16-18 Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Seslání DS

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170604-1.doc Sk 2,1-11 1Kor 12, 3-13 Jan 20,19-23 Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku,…

Drahotuše a okolní farnosti

Noc kostelů v Drahotuších 9.6. 2017

Drahotuše a okolní farnosti

náš kostel na Nockostelu.cz Drahotuše, kostel sv. Vavřince 17:00 17:40 Mše svatá 18:00 18:30 Noemova Archa Divadélko v podání našich nejmenších 18:00 20:00 Možnost prohlídky věže a zvonů Kolik má kostel zvonů? Kolik schodů vede nahoru ke zvonům? -…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

7. velikonoční týden

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170528.doc Sk 1,12-14 1Petr 4,13-16 Jan 17,1-11 Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi. Ž 27Věřím,že uvidím blaho…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

6. velikonoční týden

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170521.doc Sk 8,5-17 1Petr 3,15-18 Jan 14,15-21 Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. Ž 66Jásejte Bohu všechny země! Po 22/5 Út 23/5 St…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

ohlášky pro 5. neděli velikonoční

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ohlášky pro neděli 14. května 2017 ve farnosti Drahotuše, obec středolesí, mše sv. SO 18:00 *Slavíme předvečer 5. neděle velikonoční. *Zítra je svátek všech matek. Nezapomeňme na naše maminky obdařit je vhodným dárkem. Začíná tak týden pro rodinu,…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

ohlášky pro 4. neděli velikonoční

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tentokrát nevyjde Infolist, jak již bylo řečeno. Ohlášky zveřejňuji již dnes. Pokud chcete, napište mi připomínky, rád to opravím. Omlouvám se za příp. pravopisné chyby - nemám při sobě Pravidla českého pravopisu. Ohlášky pro neděli 7. května 2017…

Vojtěch Hýbl (VVRH)

3.-5. velikonoční neděle

Vojtěch Hýbl (VVRH)

170430-0520.doc Modlitby a texty jsou uvedeny pouze pro 3. neděli velikonoční. Sk 2,14.22-28 1Petr 1,17-21 Lk 24,13-35 Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá,…