Křest co to pro mě znamená?

PetraČápková
PetraČápková
Pro každého muže křest znamet něco jiného. Co to znamená pro Vas?
dromedar
dromedar
"Pro každého může křest znamenat něco jiného."

Může?
radim24
radim24
Není podstatné to to znamená pro jednotlivce, ale co říká Boží slovo a co říká historický kontext. Křest jak ho známe z bible má svůj původ v židovské tradici omývání celého těla, což byl proces, kterým se židé zbavovali nikoliv jen tělesné špíny, ale především duchovního znečištění - hříchů které nebyli k smrti. Důležité v tomto kontextu je vůbec chápat roli znečištění, že člověk může být znečištěn úplnýma drobnostma jako třeba - v rámci Zákona: vepřové maso a jeho pojídání, to byl vyrchol modlářství - už proto že pohané prováděli právě obětování vepřového masa a jeho jídlu se oddávali rádi... Pak různé ty fyzické věci, to trápy všechny lidi, ty taky mohou člověka znečistit atd. Proto se židé omývali, aby se očistili. Ale co je pecka je, že v židovské společnosti, když byl člověk znečištěný tak musel na sebe upozornit, aby se mu lidi jdoucí po ulici vyhnuli. Je historickým dobře zmonitorovaným faktem, že židé se omývali v bazencích do kterých po jedné straně schodů sestoupili, a po druhé straně zase vystoupili. Ale bylo možné se omývat i v řece pochopitelně. Z této tradice samozřejmě vychází i křest křesťanský, který - jeli proveden správně - tedy ponořením celého těla pod vodu ve jméno Ježíše Krista znamená že dojde ke znovuzrození ducha. Ježíš řekl, že nikdo kdo se nenarodí z Ducha a z vody nemůže vejít do nebeského království. Podobného názoru byl také autor spisu didaché, jehož datace se má za 100-150 n.l. V tomto katolickém spisu se doporučuje, aby se křest prováděl v tekoucí vodě, čímž je jasné, že nejde o křest postříkáním nebo politím, ale mělo by to být provedeno někde kde je hodně vody. Podobně ze Skutků čteme pokřtění komorníka 8:36 probíhalo tak, že bylo nutné sestoupit do vody a zase z ní vystoupit (v. 38). Z Pavlových dopisů víme, že křtem ponořením pod vodu člověk zemře starému člověku a je zrozen novým. Mluví tedy o smrti nebo o pohřbu:

Římanům 6:4  Jsme s ním tedy skrze ponoření/omytí pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novotě života.

Toto je slovo Boží. Pavel neříká že křest je pouze symbolem nebo nese alegorický význam.

Koloským 2:12  Spolu s ním jste pohřbeni křtem, jímž jste také spolu s ním vzkříšeni skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.

Pochopitelně, že jde o ponoření do vody, když Ježíš mluví o zrození z vody:
Jan 3:3  Ježíš mu odpověděl a řekl: "Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království."
Jan 3:5  Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.

Navíc je tu ještě Efezským 4:5  jeden Pán, jedna víra, jeden křest ...
Takže jenom jeden křest je pravý. Nelze tedy považovat nějaké pocákání nebo mírné polití hlavy za křest.

Ve spasení je klíčová víra. Kdo nevěří Božímu slovu a nevěří v to, že vírou a ponořením do vody jsme znovuzrozeni, jsme nové bytosti - protože nepodstoupil křest ponořením do vody - takový člověk není schopen přestat hřešit a získat vítězství nad hříchem. Vítězství nad hříchem spočívá ve křtu a znovuzrození ducha.

Navíc nejde jen o křest ve vodě, ale také o křest Duchem Svatým...
JiříVymětalík
JiříVymětalík
Pro mě osobně křest znamená vstup do křesťanského života a do vztahu s Bohem.
berrruska
berrruska
přijetí do společenství křesťanů
radim24
radim24
VilimGoga:
Nějak se mi to nezdá co píšete. Křest není jen smrt. Křest se skládá z ponoření do vody a z vynoření.

Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo NENARODÍ Z VODY a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu NARODIT. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." Jan 3:5-8 NBK

Ponorem sice umíráme; jsme však také spojeni s Kristem a VYNOŘENÍM jsme však VZKŘÍŠENI v Ježíši Kristu: "Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové!" 2 Korintským 5:17

Vynoření tedy znamená odpuštění hříchů. Viz

Marek 1:4  Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.
Lukáš 3:3  Ten šel do celého kraje kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů,