Je pán Ježiš .....archanjelom MICHAELOM ?

Oponent
Oponent
Citujem ..... „A keď bude zjavený najvyšší pastier (gr. „archipoimen“) odnesiete si nevädnúci veniec slávy“(1. Pet. 5:4 ). Niektoré preklady to neprekladajú, ale uvádzajú ako „arcipastier“, čo v podstate znamená: pastier s najvyšším postavením, autoritou. Anjel grécky - angelos znamená posol a spojením so slovom archi označuje toho najvyššieho, najvýznamnejšieho posla. Slovo archanjel je použité v Biblii dva krát, ale vždy označuje tú istú osobu: A je to u - Júda 1:9 a 1.Tes. 4:16. Archanjel znamená - "hlavný vrchný, predný, alebo vedúci anjel" a podľa Thayerovho slovníka: "šéf anjelov, princ anjelov, alebo leader anjelov". Hoci je pre anjelov vodcom, voči Bohu je stále anjelom – poslom. Pán Ježiš Kristus bol aj vo svojej predľudskej existencii Božím poslom. Je spomenutý v Biblii ako anjel minimálne na ôsmych miestach. Ako anjel Boží, ktorý "išiel za táborom Izraelovým" v 2.Moj. 14:19, keď prechádzali cez Červené more. Potvrdzuje to aj apoštol Pavol, ktorý spomína v 1. Kor. 10:4, keď "boli Izraeliti pokrstený v oblaku aj v mori, išla za nimi skala, ktorou bol Kristus". Ďalej 2. Moj. 23:20-21 anjel, ktorý má ísť pred Izraelom a Jahveho meno má prebývať v jeho strede. Podľa 2. Moj. 32:34 a 33:2 ich mal tento anjel tiež voviesť do zasľúbenej zeme. V Jozuovi 5:13-15 ako „knieža Jahveho vojska“. V Zjavení 7:2, ho Ján videl ako anjela, ktorý mal "pečať živého Boha". Je tiež spomenutý v Malachiášovi 3:1, kde je nazvaný ako anjel zmluvy, po ktorom Izraeliti túžili. Ako" "anjel zmluvy" je aj v Zjavení 10:1-4, ktorý má "na hlave dúhu" (znak zmluvy) a "stojí na zemi a na mori", čo predstavuje jeho budúcu vládu. V Iz. 63:9 je spomenutý ako anjel Jahveho tvári, alebo Jahveho osobný posol, ktorý zachraňoval Izraelitov, keď mali súženie. Ďalej keď zápasil s Jákobom nejaký muž (1.Moj. 32:24-30), prorok Hozeáš to spomína, ako zápas Jákoba s anjelom (Hoz. 12:4). Je dosť možné, /pravdepodobné/že tým anjelom bol predľudský Ježiš Kristus. On je s veľkou pravdepodobnosťou aj tým anjelom zostupujúcim z neba, ktorý mal veľkú moc, až sa zem ožiarila jeho slávou (Zj. 18:1). Samozrejme, chcelo by to rozobrať omnoho viac a vidieť to v širších súvislostiach, a potom sa vytratí akákoľvek pochybnosť. Hlavne tie texty z úvodu a ten "hlas archanjela" a podobne. JEŽIŠ je naozaj MICHAEL !!!
Dodatok: V mnohých kultúrach je bežné, že ľudia majú viac než jedno meno. Podobne je to aj s menami v Biblii. Napríklad patriarcha Jakob dostal aj meno Izrael. (1. Mojžišova 35:10) Apoštol Peter je nazývaný piatimi menami: Simeon, Šimon, Peter, Kéfas a Šimon Peter. (Matúš 10:2; 16:16; Ján 1:42; Skutky 15:7, 14) A tak aj Ježiš určite mal meno v nebi, predtým ako prišiel na zem. Aké to bolo meno? Preskúmajme opäť ešte. Citujem Daniela 12,1-3 .... " V tom čase povstane veľké knieža Mícháél, ktoré sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy, až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. 2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie." Už na prvý pohľad je tu zrejme, že sa tu opisuje niečo , čo je v NZ, u Matúša 24 kapitole a aj v Zjavení a podobne. Otázka stojí: "Kto to povstane a má nás oslobodiť? Ježiš, alebo Michael? Ale pokračujme: ..... " A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho anjeli bojovali," Zjav.12,7 Otázka: Kto v Zjavení a i na iných miestach Písma má bojovať proti satanovi na konci dní? Ježiš alebo Michael? Ale ideme ďalej. Citujem dalšie slová Písma: .... "lLebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;" 1 Tes.4,16 Kto zostúpi z neba v čase konca? Ježiš, alebo Michael? Alebo pán Ježiš ako archanjel, vodca anjelov? Alebo to bude Ježiš, a nejaký archanjel mu prepožičia svoj hlas? Myslím, že jednoduchšie sa to nedá vysvetliť! A toto je len zlomok toho, čo by sa dalo na túto tému napísať. Toto je len stručné zhrnutie. Isté je, že neexistujú dvaja vodcovia anjelov. Je len jeden, a to je pán Ježiš s nebeským menom ktoré ho vystihuje nadovšetko /Kto je ako Boh/ - MICHAEL !!! Tam nečítame že: "Kto je Boh",....ale "Kto je ako Boh"! Lebo pán Ježiš je druhou najmocnejšou bytosťou vo vesmíre!

Viac na:https://jedinyboh.webnode.sk/news/je-archanjel-michael-totozny-s-jezisom-kristom-/
https://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/1200273808
AbolicionistézČech
AbolicionistézČech
Dobré kázání na téma trojjediného Boha a kde se toto učení vzalo.

https://kristuskral.cz/hospodin-hospodin-buh-soucitny-a-milostivy/
Oponent
Oponent
Ako vysvetlíte, že v dávnejších časoch sami kňazi a učenci písali ,že "trojica sa v Písme nenachádza ani v priamych a ani v nepriamych textoch?" /tvrdí kniha: "Doktrína o trojici"/ A odrazu tu máme toľko textov v Písme. Kde sa tak zrazu vzali? Prečo cirkevní otcovia o nej neučili? Prečo boli všetci subordinacionisti?
Harnack to pekne opisuje vo svojich "Dejinách dogmy",...."že cirkev musela dodatočne ukrývať /nad/prácu teologov". On tomu hovorí aj "kamufláž",....alebo retušovanie istých náuk. Teda, že sa pre nebiblické /pohanské dogmy/ musela hľadať dodatočne podpora v Písme, aby to vyzeralo vierohodne.
A ak sú traja bohovia v trojici "jeden Boh" a že to je ten prísny monoteizmus Starého zákona,....tak potom už môžme veriť hocičomu!
Tak to to tvrdí tato kniha špatně. Měl byste si lépe prostudovat církevní otce. ;)
Koukejme se na Písmo a neohánějme se nějakými římskokatolickými díly, o kterých nikdo neslyšel a podle kterých se nikdo neřídí. Pokud kněží psali to co citujete, pak neznali Písmo.
Biblické pasáže najdete v kázání. Pokud tedy jen nechcete kopat kolem sebe.
Pěkný zbytek dne.
Oponent
Oponent
Ale počul. Pretože v daných časoch to boli predstavitelia vyššieho kléru. A môžem citovať aj ich mená ak budete chcieť. Na druhej strane sa práve opieram sčasti aj o cirkevných otcov /lebo gro pravdy stojí na Písmach/ ktorí jednohlasne tvrdia, že "Ježiš bol subordinovaný" svojmu Otcovi. Teda, všetci boli "subordinacionisti".
V knihe The Formation of Christian Dogma (Formovanie kresťanskej dogmy-str.125) hovorí dr. Martin Werner:
"Všetci veľkí prednicejskí teológovia zastávali názor, že Logos je podriadený Bohu.‘“

V súlade s tým R. P. C. Hanson v knihe The Search for the Christian Doctrine of God (Hľadanie kresťanskej náuky o Bohu-str.64) konštatuje:

„Pred vypuknutím ariánskeho sporu [v štvrtom storočí] nenachádzame ani vo Východnej ani v Západnej cirkvi žiadneho teológa, ktorý by v istom zmysle nepovažoval Syna za podriadeného Otcovi.“

Obdobne o učení raných cirkevných otcov tvrdí aj dielo The International Standard Bible Encyclopedia. Podobne aj kniha - The Formation of Christian Dogma:/str.122,125/
Pozrite aj publikáciu An Essay on the Development of Christian Doctrine (Esej o vývoji kresťanskej náuky-str.20)
Tiež Gods and the One God (Bohovia a jeden Boh-str.109,156,160)
A môžem vám sem dať tituly zo stovky publikácií, ktoré podrobne rozoberajú cirkevných otcov, apologétov. Všetci sú v tomto jednotní. Krista vnímali cirkevní otcovia ako podriadeného Otcovi, ktorý pochádzal z "vyššieho, anjelského sveta"/"anjel",...."najsvätejší anjel",..."Michael",...atd/
A sám poznám dobre daných otcov a často ich citujem na rôznych stránkach.
Teda, nie je to o "kopaní" ale o pravde Božieho slova. Na druhej strane mi pripadá veľmi neetické a nekresťanské ak práve vy vytrhnete niečo z kontextu prác týchto otcov a chcete tým dokázať, že oni verili v trojicu. Nie, do Nicei nikto v ňu neveril. A do Nicei stále išlo iba o binárnu predstavu, nakoľko duch svätý sa viac vnímal neosobne.
Trojica je len inovovaná pohanská triáda, za ktorú môžu hlavne konvertiti z pohanov,Grécki otcovia, Alexandrijskí,.....
Jednoduše bych to řekla: Pán Ježíš není anděl ale Boží Syn, kterýžto kdyby andělem byl, tak by přeci za nás nemohl položíti život v podobě to lidské...