Čo je to ten "budúci svet"? Hebrejom 2,5

Oponent
Oponent
"Lebo nie anjelom podriadil Boh budúci svet, o ktorom hovoríme". Heb.2,5
Niektoré preklady to prekladajú ako "budúcu obývanú zem". Ale ak zem bude podľa niekoho zničená, spálená,.....čo potom znamenajú tieto/a iné/ slová z Písma? O akej "budúcej, obývanej zemi" /svete/ sa tu píše?
Anjeli sú tu v danom texte vylúčení, teda nemôže ísť o nebo!
A bude zem naozaj zničená?
Kazateľ a iní píšu totiž, že .... " (Jedno) pokolenie prichádza, (iné) pokolenie odchádza. Zem však stojí naveky". 1,4
Pavel_Jan
Pavel_Jan
O budoucí zemi se přece píše tady:
A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly, a moře již není (Zjevení 21, 1)
Ten, jenž seděl na trůně, řekl: „Hle, obnovuji všechno.“ (Zjevení 21, 5)
Den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa s velikým hukotem pominou, základy se žárem rozpustí a země i se vším, co je na ní, shoří.
11 Poněvadž tedy to všecko se má rozpustiti, jací musíte býti v svatém obcování a v zbožnosti, 12 a jak máte očekávati a urychlovati příchod dne Páně, pro který se nebesa ohněm rozpustí a základy žárem roztaví! 13 Očekáváme však podle jeho zaslíbení nová nebesa a novou zemi, kde bude přebývati spravedlnost.(2. Petr 3, 10–13)

ad Kazatel 1, 4 – jak je z kontextu zřejmé (a na jiných místech Starého zákona je tomu podobně), tak užité slovo „navěky“ tu není myšleno v naprostém smyslu, ale myslí se tím nedozírná dlouhá doba.
radim24
radim24
Pavel_Jan: Nesouhlasím s výkladem, měl jsi nejprve vysvětlit kontext o čem Pavel mluví a ne hned odkazovat na jiné texty s bible.
radim24
radim24
Oponent: Pavel v 2. kapitole píše o Spasení, tedy o Božím království. Vzpomínáš v evangeliích? Píše se o Božím království jako o přicházející spáse.

Bible původně nebyla rozdělena na kapitoly, to provedl až nějaký týpek, jehož jméno jsem už zapomněl :)

Před druhou kapitolou čteš v. 14. o dědictví spasení. Jelikož Ježíšovi učedníci jsou nazváni "dědici". Boží království je nazváno dědictvím (Mt 5:5, 25:34), věčným životem Mt 19:29... Mimochodem Mk 12:7 a Lk 20:14 tam se píše o mimo jiné o ŘKC (inkvizice). Protože stejným způsobem jako zabili spravedlivého Ježíše mají zabíjet i jeho učedníky (tj. pravověrné, spravedlivé, spasené, to jest dědice Božího království)... Gal 3:18 se také píše o Božím království, že je skrze zaslíbení, skrze víru a věrnost, nikoliv jen skrze skutky Mojžíšova Zákona. Dále ti napoví Ef 1:13-14, Duch Sv. je zárukou našeho dědictví (Božího království). Hříšníci vevejdou do dědictví: Ef 5:5. Žd 9:15, 11:8. 1 Petr "nepomíjejícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví zachovanému v nebesích pro vás" ... Pro ty kdo uvěřili v ježíše je to dědictví věčné a je v nebesích.

Dále v 1. kapitole Židům: 1:1 - On je dědic všeho - 1:2 skrze něho stvořil světy (nejen pozemský, ale i nebesa - nebes je více). 1:3 Posadil se po pravici Boží na výsostech 1:4 opět je řeč o dědictví.

1:7 Andělé jsou duchové... 1:8 opět o Božím království, které je dědictvím spravedlivých ... 1:10 Opět o veškerém království které je pod jeho nadvládou. Svatí budou kralovat spolu s ním Daniel 7:27 v království věčném. 1:10 ale mluví o jiném nebi, o viditelném nebi nad zemí, kdežto předtím mluvil o nebi neviditelném.
Oponent
Oponent
Pavol - Ján.,.....teda, aj Ježiš keď povedal, že "tichí/mierni/ zdedia zem",....tak myslel nebo?
A všimol si v tom liste Hebrejom, že tu nemôže isť o nebesia? Teda, ten "budúci svet/zem/, sa týka našej zemi! Lebo tam ten text vylučuje "anjelov"! A RKC neverí v milénium, ktoré zrušil Augustín!
Tak ako to je? Alebo už veríte v "novú zem", teda, že večný život bude v pozemskom raji?
https://milano.blog.pravda.sk/2019/02/24/strateny-raj-paradise-lost/
Alebo aj Žalmista keď píše..." Lež spravodliví zdedia zem, budú ju obývať na veky vekov." /37,29/....tak to tiež nie je naveky?
Teda, keď nám Ježiš sľúbil večný život, tak ani to nie je celkom pravda? A pravda je to čo píšeš, že ..."ale myslí se tím nedozírná dlouhá doba."....???
Teda, celý Starý Zákon , ktorý píše o pozemskom raji a sčasti aj Nový Zákon, tak sa mýlia?
Vieš o tom, že najmenej 50 textov Písma hovorí o pozemskom raji, čo bola aj viera židovského národa?
A vieš aké bolo pôvodné Božie predsavzatie so zemou?
Vieš kto ho zmenil?
A vieš, že všetko čo si Boh predsavzal sa musí splniť? Izaiáš 55,11
A ako vieme, kedy je slovo "večne, naveky", naozaj večne, a kedy nie?
A vieš, že v časoch Izaiáša sa tiež splnili slová o "novej zemi a novom nebi"? Izaiáš 65:17–19
A vieš o tom, že by sa doslovne vtedy zmenila zem a aj nebesia?
Vieš vôbec o tom, že tie "nové nebesia a zem" je obrazná reč? /nová ľudská spoločnosť na zemi a nová vláda v nebi/
Oponent
Oponent
Biblia hovorí o tých čo boli "kúpení zo zeme",....a "budú vládnuť nad zemou",....a ktorí sú súčasťou "kráľovského kňazstva", a Biblia ich nazýva aj "malé stádo"!
A potom poukazuje, že ak má niekto "vládnuť nad zemou", tak je jasné, že na zemi musia byť poddaní tejto Božej vlády! A Biblia jasne na mnohých miestach oddeľuje tieto dve skupiny ľudí!
Žalm 115,16 ..... " Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka."
" Ešte chvíľku a už nebude hriešnika; budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš. 11 Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji". Žal 37,9-10
Pavel_Jan
Pavel_Jan
@Oponent
ŘKC samozřejmě dodnes odsuzuje blud milenialismu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chiliasmus
Učení je takové, že nastane druhý příchod Pána Ježíše, všeobecný soud se vzkříšením těl všech lidí a zánik tohoto světa. Není zcela jasně vymezené, jak bude vypadat proměna světa potom, o které se píše v Písmu. Podle Zjevení sv. Jana budou zavržení lidé navěky v pekle a spasení přebývat přímo s Pánem Bohem.
Hle, stánek Boží mezi lidmi! A přebývati bude mezi nimi a oni budou jeho lidem, a On, Bůh, bude mezi nimi jejich [Bohem] (21, 3)
Tím tisíciletým královstvím kat. Církev míní spíš období rozkvětu Církve.
Oponent
Oponent
Ján Pavol,....lenže potom ste zrušením milénia označila Ježiša za "bludára". To Augustín a nikto iný, zmenil večný život na zemi a presunul ho do neba. A on nemal na to oprávnenie od Boha!
Teda, Augustín ako novoplatonik a manichejista len "pretavil svoje myšlienky do kresťanského učenia". A to bolo zavrhnutie jedného základu viery prvotných kresťanov. Povedz, verili židia vo večný život v nebi, alebo na zemi?
A opakujem sa,.....ako chápeš to proroctvo o "novej zemi a novom nebi" , čo sa splnilo po návrate židov zo zajatia v Babylone? Zmenila sa vtedy zem a nebesia?
Bez viery v tú "budúcu , obývanú zem", biblické posolstvo úplne zlyháva. Lebo na to je naviazané viac iných biblických právd a Božích predsavzatí!
V budúcom, pozemskom raji/miléniu/ budú musieť aj starovekí ctitelia Boha, predčasne zomrelé deti, tí ,čo nepoznali evanjelium, mentálne zaostalí a iní, uveriť v Krista, ako v jediný prostriedok k záchrane natrvalo! Matúš 5:18 uvádza,..... "18 lebo pravdivo vám hovorím, že skôr by sa pominulo nebo a zem, ako by sa pominulo najmenšie písmeno alebo časť písmena zo Zákona a nestalo sa všetko".
Teda je zrejme, že nespochybniteľné, pôvodné Božie predsavzatie so zemou sa musí naplniť, inak by Boh nebol všemohúci, a satan by zmaril jeho úsilie. A každý vie, že ak by Adam nezhrešil, tak by ľudia žili večne v pozemskom raji! Pozri aj. Izaiáš 55,11 !!!
Autoři se shodují v tom, že postoj prvotní církve byl premileniální a k jeho nahrazení za duchovní pohled přispěl zejména Augustin. V době reformace se k premileniálnímu pohledu začali vracet např. anabaptisté, ale až počátkem 19. stol. vzrostl opět význam tohoto učení a dnes je stále populárnější a zastává jej řada evangelických vůdců církve. Oproti tomu římská církev tento pohled odmítá a spolu s ní i část protestantských církví.
Pentecost uvádí na obhajobu tvrzení, že se prvotní církev držela premileniálního výkladu řadu jmen církevních autorit z prvních tří století po Kristu, které zastávaly tento pohled. Z počátku této doby ani nenachází autora, který by premileniálnímu pohledu oponoval, k tomu došlo až ve 3. stol. n.l. Zastáncem spiritualizace byl Origen a alexandrijská škola.

Jedním z důvodů odmítnutí milénia byl také nárůst nepřátelství mezi židovskými a pohanskými křesťany, jelikož milénium se v literárním významu vztahuje k židovskému národu. ........a tak ďalej.
radim24
radim24
Oponent:
Jak si vysvětluješ, že Ježíš řekl zločinci na kříži, že ještě ten den bude s ním v ráji?
Pozn: SJ mají sklon k nesmyslným překladům bible a chtěl bych zde zdůraznit, že verš nelze překládat tak "Pravím ti dnes, že budeš ... " protože taková věta v hebrejštině nedává smysl - takto se věta v hebrejštině prostě netvoří. Takže o jakém ráji to podle tebe Ježíš mluvil? Neslučuje se to s tvou představou, že po smrti existuje jenom še'ol.

A co toto?
Jan 5:24 "Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale PŘEŠEL JIŽ ze smrti do života."

To v podstatě znamená, že ráj o kterém říkal Ježíš zločinci, je právě onen život po smrti těla.

Co říkáš na toto?
Jan 8:52-53  Židé mu tedy řekli: "Teď jsme poznali, že máš démona! Abraham zemřel, i proroci, a ty říkáš: `Zachová-li někdo mé slovo, navěky nezakusí smrt.´ Jsi snad větší než náš otec Abraham, který zemřel? I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?"

Z toho je zřejmé, že farizeové, znalci zákona i židovského myšlení, nepočítali s existencí še'olu ani ráje. Přitom to nedává smysl, protože v citátech, které jsem ti zaslal je zřejmé, že se mluví o věčnosti, o věrném odpočinku např.

Jan 5:39 Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.

Takže museli vědět o věčném životě a s ním počítali. Jenže nepočítali s tím, že Ježíš přišel právě odtama, z toho věčného života. Proč? Protože řekl, že viděl Abrahama.

Např. Jeremjáš 6:16  Toto praví Hospodin: "Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli: »Nepůjdeme.«"

Kde je jasné, že věčné stezky vedou ke klidu duše - tedy po smrti těla duše nalezne věčný odpočinek a klid.

A jinde:
Jeremjáš 18:15 "Na mne však můj lid zapomněl, pálí kadidlo falešným bohům. Přivedu je k pádu na jejich cestách, na stezkách věčnosti, půjdou po neschůdných, neupravených cestách."

Se zase píše, že jsou i cesty, které jsou těžko schůdné, představují tedy trápení. Podobě v žalmu:
Žalmy 139:23-24 "Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid,
hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!"

Dále zmínka Abakuk 3:6. V evangeliích:
Marek 10:17 Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, a poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě*?"
Je řeč o věčném životě - takže židé měli představu, že věčné stezky vlastně znamenají věčný život. Což je logické. V hebrejštině totiž slovo chodit hálech má tendýž význam jako žít (podobně jako v češtině řekneš, "jak se ti vede?" a myslíš "Jak jde život?".

* - Viz taky
Daniel 12:1-3  "V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

Ještě jednu dobrou věc jsem našel:
Sk 13:48 "Když to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Páně; ti pak, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili."
Z toho zase vyplývá, že všichni z pohanů kdo uvěřili, byli vyvoleni k věčnému životu (není to tedy věc jen několika pár vyvolených, ale všech těch, kteří uvěřili).
Podobně
Ř 2:7 "Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný."
Ř 5:17 "Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše TI, KTEŘÍ PŘIJÍMAJÍ HOJNOST MILOSTI A DAROVANÉ SPRAVEDLNOSTI, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.

Všichni ti, kdo to přijímají budou vládnout v životě věčném... Takže nelze mluvit že bude vládnout jen pár vyvolených, ale všichni ti, kdo to přijali. Podobně Ř 6:22 služebníci Boží mají život věčný.

Tohle je hodně dobré:
2 K 5:1 "Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, VĚČNÝ DŮM V NEBESÍCH, který nebyl zbudován rukama." CEP

Tady je jasné, že není řeč o těle fyzickém, protože to už bude zmařeno a věčný dům, ten příbytek o kterém mluvil Ježíš, je v nebesích!

2 Korintským 5:1 "Víme přece, že kdyby byl náš pozemský dům tohoto přebývání zbořen, máme od Boha VĚČNÉ STAVENÍ V NEBESÍCH, dům neudělaný rukama. Vždyť také v tomto vzdycháme, neboť TOUŽÍME BÝT OBLEČENI PŘÍBYTKEM Z NEBE." NBK

Existuje něco výstižnějšího než toto, že věčný život bude v nebesích?

Ještě reference na příbytek:
Lukáš 16:9  Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků.

Jan 14:2 "V DOMĚ MÉHO OTCE Otce " (TJ. V NEBESKÉM CHRÁMU) "je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo."
Oponent
Oponent
Radim,.....starogréčtina nepoznala interpunkčné znamienka a tak to, kde prekladateľ dá "čiarku" záviselo od neho. A práve text so znením:.... „Pravdivo ti dnes hovorím, budeš so mnou v raji.“ ​(Lukáš 23:39–43) ....je ten SPRÁVNY !!!
A to aj preto, že je logický a hlavne je v súlade s biblickým kontextom. Nelogický a nebiblický by bol vtedy, ak by bolo pravdou, že šiel po smrti hneď do raja/neba/-
Pretože po smrti sa ide do hádesu/alebo-šeolu,Hebr./....a teda nie do neba!
A zločinec nemohol Ježiša predbehnúť , lebo ten bol tri dni skutočne mŕtvy, a až na "štyridsiaty deň vystúpil na nebesia"! Teda, nie je nemožné aby zločinec bol v daný deň v nebi! A to aj preto, že nespĺňal na to podmienky, a ako vieš, "Ježiš je prvé ovocie vzkriesených". Teda, bol prvý, ktorý bol vzkriesený do neba. Zločinec bude vzkriesený v "posledný deň" do pozemského raja, ktorý Augustín zrušil! A tak ako to prekladajú , daný text JS, to prekladajú aj iné preklady, nielen my! Viem aspoň o piatych.
Oponent
Oponent
Tiež Radim nikto nespochybňuje nebo! To je fakt, ale ide tam len "predurčená" , vyvolená skupina, "kňazská a kráľovská trieda", a oni /"kúpení zo zeme"/ budú tvoriť spolu s Kristom nebeskú vládu/Božie kráľovstvo/. Ale drvivá väčšina bude tu na zemi. O tých vládcoch sa píše, že budú "vládnuť nad zemou". Ale akou zemou, keď podľa niekoho bude spálená,zničená a všetci idú do neba? A tie texty čo cituješ hovoria o "večnom živote" a s tým súhlasím. Aj s tým, že niektorí/znovuzrodení/ idú do neba. A práve s tými Ježiš uzavrel zmluvu, ..... a nie s každým človekom na zemi! Biblia jednoznačne rozlišuje dve skupiny ctiteľov. Tiež židia verili v pozemský raj a Starý Zákon je celý o premene zeme na raj. Tomu verili aj prvotní kresťania!/Papias,atd/
Je historicky doložené, že Origenes a hlavne Augustín zrušili milénium!
A nikde v Písme nanájdeš stať, ktorá by dokazovala, že po smrti niečo žije ďalej a ide to do neba.
A rétorika : "zo smrti do života" a podobne, sú len frázy, ktoré poukazujú, že v Božích očiach sme stále živí, a že naša smrť nie je trvala, ale Biblia ju prirovnáva k spánku. Na druhej strane zas opisuje stav smrti ako nebytie a nemožnosť niečo vnímať mysľou, lebo tá zanikla spolu s odumretím a následným rozložením mozgu!
radim24
radim24
Oponent: Tak ty jsi Svědek Jehovův jak řemen. Už jsem ti řekl, že hebrejština takový výraz nemá. To co používáš, takhle židé nemluvili a je to výmysl Svědků Jehovových. Židé ani Bůh neměl důvod zdůrazňovat, že mluví "dnes" protože to je nesmysl takhle mluvit. Ani my češi, ani angličani, nikdo tohle v běžné mluvě neříká protože je to přebytečnost. Projdi si znovu všechny citace v bibli a zejména ty Ježíšovy, a kde najdeš pojem "pravím ti dnes" ve chvíly kdy mu tu podstatnou informaci sděluje nyní? Svědkové Jehovovi prostě ohýbají Slovo Boží tak aby dostali co se jim líbí, přitom ale ignorují fakt, že takto hebrejština nefunguje. Mohl bych tě vyučovat o tom co všechno Svědkové Jehovovi změnili v hebrejštině a řečtině, jen aby otočili význam verše o 180°, přitom zcela ignorují hebrejský jazyk, jak se správně mluví. Právě židé, pro které je hebrejština jejich jazyk k tomu mají co říct nejvíce. Nekaz tady prosím hebrejštinu - a všichni víme, že i když evangelia jsou zapsaná v řečtině, původní jazyk ve kterém židé mluvili a jak uvažovali byl buďto aramejský nebo hebrejský, protože aramejština je hebrejštině nejblíže.

Komentář upraven .

radim24
radim24
Tak moment, ty si fakt myslíš, že Ježíš byl duchem mrtvý? Ty si kámo, úplně mimo. Tělo sice bylo mrtvé, ale jeho Duch byl v nebi.

Apoštol Pavel o tom přece píše:
"Vždyť i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen v Duchu, v němž také přišel a kázal duchům ve vězení, kdysi neposlušným," 1 Petrův 3:18-20

Píše zde, že sice byl usmrcen v těle, ale obživen v Duchu - a když byl obživen v Duchu, kázal Duchům ve vězení - těm kdo kdysi byli neposlušní - byl tedy navštívit še'ol. A když byl obživen a mohl navštívit še'ol aby tam kázal, mohl samozřejmě navštívit i nebe. Nesmíš zapomínat, že on je jediný spravedlivý a bible o něm říká že je Bůh. Ale pokud toto nechápeš asi nemá cenu s tebou dál ztrácet čas a vést z tebou diskusi. Protože základní předpoklad pro to, abys to pochopil je, že musíš přiznat že Jan 1:1 říká, že on je to Slovo a to Slovo je Bůh a bylo u Boha +J 1:14 tento Slovo se stal tělem ("kai 'o logos sarx egeneto"). A Jan 1:18 theon údej eoraken popote monogenés theos 'o ón eis ton kolpon tú patros ekeinos egsegésato. "boha nikdo nikdy neviděl, ale jednorozený bůh, který je v otcově náručí ten ho vylíčil." V jedné kapitole se ti to opakuje 3x že Ježíš je Bůh a ty to přesto odmítáš příjmout. Nezapomeň, všichni kdo káží falešné evangelium jsou prokleti, tvá duše nenajde klid, neboť si neuvěřil v Boha ... Kdybys mu věřil, nepřekrucoval bys svévolně písmo. O čem mě poučíš? Umíš snad řecky nebo hebrejsky?
radim24
radim24
No ano, to vyvolené královské kněžstvo jsme my, kdo jsme uvěřili že Ježíš Kristus je Pán a Bůh a jeho máme poslouchat:

1 Petrův 2:9 Vy jste však "vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný k vlastnictví," abyste vyhlašovali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste nebyli lidem, ale nyní jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale nyní jste milosrdenství došli."

Taky Jan 20:28-29

"A práve s tými Ježiš uzavrel zmluvu, ..... a nie s každým človekom na zemi! "
Nic takového jsem neřekl ani bible o ničem takovém nepíše. Vypadá to, že vůbec nerozumíš bibli, že ji sice znáš, ale Duchem vůbec nechápeš význam slov. Bible (například církevní dopisy) přece nebyla napsána pro pohany, ale pro křesťany. Ještě jednou Bible byla napsána křesťanům, aby se mohli budovat ve víře. Ne Svědkům Jehovovým, ale křesťanům, to je těm, kteří poslouchají Ježíše a prohlásili ho za svého Pána, tedy Boha.

Proto 1 Petrův 2:9 je psáno křesťanům ne pohanům, ne Svědkům Jehovovým, ale jen těm kdo uvěřili že Ježíš je Bůh, že on je to Slovo, které bylo na počátku před stvořením světa, že on Bůh, stvořil svět!

Komentář upraven .

radim24
radim24
"Ježiš je prvé ovocie vzkriesených"
Nic takového bible neříká. Kdo to překrucuje Slovo Boží? Ježíš řekl že je vzkříšení a život. Ježíš to o sobě prohlásil ještě před tím, než bylo ukřižováno jeho tělo. Smrt ho nemohla mít ve své moci, neboť on je život. A to je rozdíl mezi námi a jím, protože on je život. Kdo z lidí kdy o sobě směl prohlásit: "Já jsem život"? Nebo "Já jsem vzkříšení"? Tento prohlásil o sobě obojí. A ty z toho děláš, úplně jinou větu a dáváš tomu jiný význam než co řekl. Proto kážeš falešné evangelium. Ďábel dělá totéž. Od počátku překrucuje Boží slovo. Už od toho okamžiku, kdy řekl člověku, že nezemře.

Komentář upraven .

Oponent
Oponent
Radim,....ale Biblia to hovorí a opakovane. Už na počiatku na to poukazoval sviatok - Pesach./sviatok nekvasených chlebov/ (3. Mojžišova 23:6–14)
A práve v rovnaký deň roku 33 n. l.....dňa 16. nisana roku 33 n. l....... Boh vzkriesil Ježiša k nesmrteľnému duchovnému životu. — Zjavenie 3:14; 1. Petra 3:18.
Evanjelický preklad: "0 Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých". 1 Kor.15,20
"Prvotina=Prvé ovocie". Je to to isté!
Skutky 26,23 ..... "Kristus musel trpieť to, a či to, že prvý musel vstať z mŕtvych"./Evan.Preklad/
Katolícky preklad Sk 26,23 ....."že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych ",
Kolosanom 1,18...... "On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom."
----------------------------------------------
Samozrejme, je toho viac a sú to základy biblického poznania. Teda, nijako zločinec nemohol byť prv nebi ako Ježiš. Ako vieme, ten vystúpil na nebesia až po štyridsiatych dňoch. Skutky 1,3-10.
A zločinec ani nebude v nebi, ale bude vzkriesený do pozemského raja.A tu on musí a aj ďalší uveriť v Krista a podobne./urobiť všetky potrebné kroky k záchrane/
A Biblia jasne hovorí , že "Ježiš zomrel". A v celom Písme nie je ani jeden text, ktorý by poukazoval na to, že po smrti niekto žije. Ak by tomu bolo tak, tak potom vzkriesenie je len fraška. Povedz, čo chceš vzkriesiť, oživiť ak po smrti žijeme ďalej? Evanjelici a aj katolíci v niektorých publikáciách otvorene priznávajú, že náuka o nesmrteľnosti duše je Grécka, filozofická náuka/pohanská/.
Zalm 104,29-30 .... " Keď skrývaš svoju tvár, ľakajú sa; keď odnímaš im ducha, skonávajú a vracajú sa do prachu. 30 Keď svojho Ducha vysielaš, sú stvorené; tak obnovuješ povrch zeme".
Žalm 146,4 .... " Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň". A Kazateľ to tiež opakovane tvrdí! Po smrti nemôžme nič robiť, lebo sme v nevedomí,mŕtvy!
Vieš, niekto aj zo smrti spravil frašku, a tvrdí, že" v skutočnosti smrť nie je, je to len prechod do iného bytia,života". To bude pravda až potom keď Boh niektorých vzkriesi! /nie všetkých/ A to "v posledný deň", respektíve pri druhom príchode Krista! A Ježiš je "život", lebo Boh Otec mu dal dar ,moc kriesiť z mŕtvych! A ak bil Ježiš "tri dni v hádese", tak tam aj tri dni skutočne bol. A hádes je ríša smrti/podsvetie/ kde sú všetci mŕtvi!
------------------------------------------------------
A máš pravdu-satan klame a zavádza. Hádaj, čo povedal Adamovi a Eve? Že "nezomrú a budú ako Boh". Ako píšeš aj ty v závere. Samozrejme oni začali starnúť, ale satan ich uistil , že aj keď zomrú, /ich telo/ , tak že po smrti budú ako nesmrteľné duše, niečo ako Boh/nesmrteľný Duch/. A tak satan jednu lož vystriedal druhou! A povedz, kde bol Adam pred stvorením? "V prachu zeme". A kde šiel po smrti? Tiež do "prachu zeme"! Nesmrteľnosť je dar od Boha, a nedostávajú ho všetci, automaticky!
Náuka o nesmrteľnej duši je pohanská, Platónska predstava. To sa dočítaš všade, len si to daj do vyhľadávača a prídeš na to!
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/15/nesmrtelna-dusa-versus-vzkriesenie-kto-mal-pravdu-platon-alebo-jezis/
https://diskusneforum.sk/tema/nesmrtelna-dusa-alebo-ako-sme-oklamali-sami-seba
radim24
radim24
Zj 3:14 nic o vzkříšení tam není,
1 Petrův 3:18 mluví jen o tom, že tělo bylo usmrceno, ale duch žije dál. Ježíšův duch nemohl nikdy zemřít (přestat existovat), tělo ano. Duch nepřestává existovat, tělo ano, to se rozkládá.

Kristus sám nikdy neprohlásil, že zemře. Prohlásil že má věčný život, kdyby zemřel, pak by to znamenalo, že jeho život nebyl věčný a to by si protiřečil. To že o něm někdo jiný mluví že zemřel, mluví o těle, že zemřelo jeho tělo. A to že byl vzkříšen, je pochopitelně opět řeč o těle.

1 Korintským 15:20 "Nyní je však Kristus vzkříšen; stal se prvotinou těch, kdo zesnuli."
Prvotina je první oběť z úrody země. Ale nechápu kam směřuješ. Kristus je vzkříšení a život, je tedy logické, že všichni kdo mají být vzkříšení potřebují Krista.

Ježíš řekl:

Jan 8:21 Ježíš jim tedy znovu řekl: "Já odcházím a budete mě hledat a zemřete ve svém hříchu. Kam já jdu, vy nemůžete přijít."
Neřekl, že zemře, ale že jde někam. To nesvědčí o tom, že by jeho duch měl zemřít.

Marek 9:31 říká: Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou a zabijí ho. A až bude zabit, třetího dne vstane."

Marek 9:31 for he was teaching his disciples, and he said to them, "The Son of Man is being delivered to the hands of men, and they shall kill him, and having been killed the third day he shall rise,"

Jistě, bible mluví o Ježíši, že byl vzkříšený z mrtvých ale přečti si toto:

Jan 6:50-21 "Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, KDO Z NĚHO JÍ, NEZEMŘEL. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Bude-li někdo jíst ten chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je MÉ TĚLO, KTERÉ DÁM ZA ŽIVOT SVĚTA."

Jan 6:50 this is the bread that out of the heaven is coming down, that any one may eat of it, and not die. "I am the living bread that came down out of the heaven; if any one may eat of this bread he shall live -- to the age; and the bread also that I will give is my flesh, that I will give for the life of the world."

To co zemřelo je jen tělo.

ŘECKY:

Egó ejmi 'o ARTOS. - JÁ JSEM CHLÉB

’útos estin ’o artos ’o ek tú úranú katabajnón ’ina tis ex autú fagé kaj mé apothané
egó ejmi ‘o artos ’o zón ’o ek tú úranú katabas ean tis fagé ek tútú tú artú zésej ejs ton ajóna kaj ’o artos de ’on egó dósó ’é sarx mú estin ’uper tés tú kosmú zóés.

Pojem smrt má v bibli minimálně dvě roviny.

1) Smrt duchovní ve smyslu odcizení se Bohu. V takovém stavu schází poznání Bohá, člověk, který poznal takovou smrt poznal utrpení plynoucí z odcizení nebo vzdálení se Bohu. Člověk, který nemá smysl života a propadl zoufalství, ocidl se na dně prochází takovouto duchovní smrtí - ale to neznamená, že zemřel duch.*

2) Smrt jako výkonná moc představující trest za hříchy lidstva. Utrpení a muka. Duše nemá odpočinek.

3) Smrt tělesná, že zemře tělo a duše pochopitelně existuje dál. Slovo existuje je adekvátní, protože duše může existovat ve dvou stavech: život nebo smrt.

Ježíš řekl, že je život, protože takový život znamená radost a pokoj - život s Bohem.

* - a samozřejmě, že Bůh když řekl že člověk zemře myslel oba druhy smrti, jak tělesnou tak duchovní, ale satan to převrátil - stejně jako teď děláš ty - že vlastně tvrdíš, že satan měl pravdu. Co se stalo po prvním hříchu? Člověk byl vyhnán ze zahrady a postihlo ho utrpení. Byl do určité míry odloučen od Boha a to je ta duchovní smrt. Už nežije s Bohem na jednom místě. To je duchovní smrt. A samozřejmě, že člověk nakonec zemřel. Takže satan lhal.

Komentář upraven .

Oponent
Oponent
OK, Radim,.....len mi ukáž v Písme, kde sa píše, že po smrti niečo prežíva? Kde sa píše , že je to nesmrteľné a duchovné? A že sa tak deje hneď po smrti? V celej Biblii nenájdeš nič na podpori tohoto tvrdenia. Ak ale vieš, verím ,že to uvedieš.
A povedz, čo bude vzkriesené, oživené.......ak máme nesmrteľného ducha a po smrti ďalej žijeme?
Ale necituj niečo,/ako aj teraz/ kde sa nič také nepíše!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
A k tomu čo tvrdíš ešte: Samozrejme, ak prejavujeme vieru v Krista, "nikdy nezomrieme", ale to musíš chápať v zmysle kontextu Biblie. Teda, že nezomrieme natrvalo! Preto aj Ježiš prirovnal smrť ku spánku.
Interpretujme si ten text z Jána čo cituješ slovami Písma: „je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, povoláva, ako by bolo.“ Rimanom 4,17,. tiež Lukáš 20,38. Pochopil si? V Božích očiach aj keď zomrieme, v jeho mysli/Božej/ ďalej existujeme a,lebo v patričný čas /"v posledný deň"/ budeme vzkriesený!
Alebo iný príklad:...... Jób položil Bohu otázku: „Môže [človek] znovu ožiť?“, pokračoval inšpirovanou odpoveďou: „Zavoláš [Jehova], a ja ti odpoviem. Zatúžiš po diele svojich rúk.“ (Jób 14:14, 15) Áno, Biblia ponúka nádej na vzkriesenie tých, ktorí sú v Božej pamäti. Boh túži vrátiť život svojim verným služobníkom, ako bol Jóba iným v patričný čas
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblia hovorí jasne o stave po smrti....! Kazateľ 9:5, 10, uvádza.: „Mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič... Nie je práce ani plánovania ani poznania ani múdrosti v šeole [hrobe], na mieste, na ktoré ideš.“ Aj Žalm 146:3, 4 hovorí: „Nevkladajte dôveru v urodzených ani v syna pozemského človeka, ktorému nepatrí záchrana. Jeho duch [životná sila] vychádza, on sa vracia do svojej pôdy; v ten deň naozaj miznú jeho myšlienky.“ Keď ľudia (duše) zomrú, jednoducho prestanú existovať.
Chápeš slová? "neuvedomujú si nič",...."miznú jeho myšlienky" a podobne?!
ViliamGoga
ViliamGoga
Jako ten kdo má moc Boží vám říkám že se mýlíte . Sám apoštol PAVEL DOSVĚDČUJE ŽE I MRTVÝM BYLO EVANGELIUM ZVĚSTOVÁNO !!! Jestliže mrtví PO SMRTI NEŽIJÍ jak potom mohlo být mrtvým podle písma zvěstováno evangelium ? Navíc sám Kristus říká o mrtvých : Nechte mrtvé ať sami pochovávají své mrtvé !!! Pokud mrtvý po smrti nežijí jak by potom mohli podle slov Kristových pochovávat své mrtvé ? Jestliže mrtví po smrti nežijí jak se potom mohli Mojžíš i Eliáš kteří byli dávno po smrti zjevit Kristovi i učedníkům ?
ViliamGoga
ViliamGoga
Pokud jde o spasení potom se věci mají takto : Spasení je proces při kterém jsme mocí páně proměňování k obrazu Božímu . Tato proměna v nás začala od chvíle kdy jsme přijali Boží moc a pokračuje až do chvíle než vstaneme z mrtvých . Dokud tento proces naší proměny k obrazu Božímu trvá není možné aby mohl být někdo spasen ale i odsouzen . Proměna k obrazu Boží není pouze jen duchovní nýbrž i tělesná ! Proto je psáno : On promění těla naší poníženosti v podobu těla své slávy . Pokud jde o Krista pokud by nevstal z mrtvých potom by jeho oběť byla v Bohu marná a my bychom nikdy nemohli být spasení . Dosvědčuje to písmo když praví : Jestliže Kristus nevstal z mrtvých marná je vaše víra a jsou ztracení i ti kdo zesnuli v Kristu !!! Otázkou je ale proč ? Je to protože podmínkou pro naše spasení je že musí zkončit dny našeho očišťování od hříchů . Proto musel Kristus vstát z mrtvých jako předobraz našeho spasení ! Spasení není nic jiného než vzkříšení mrtvých .
  • 1
  • 2