Názor na zlé hříchy

Jan Slavík
Jan Slavík
Ahoj, chtěl bych se zeptat jak na vás zapůsobila zpráva o jednom z naších katolických kněží P. MARCEL PUVAK . Jak takoví lidé můžou být vzorem pro nás laiky ? Jak obhájit církev, když se v ní dějí takové věci ? Jaký na to máte názor ? Díky

Celý članek
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesky-knez-se-v-polsku-chytil-do-pasti-na-pedofily-natocili-ho-v-hotelovem-pokoji-s-mladikem-81777
Pavel_Jan
Pavel_Jan
Jak obhájit Církev? Katolická Církev se skládá z hříšných lidí, ale založil ji Kristus a je jeho mystickým Tělem. Tohle všechno a další hrozné věci (jako odpad od víry; modloslužba ve Vatikánu; satanské mše ve Vatikánu, jak na to upozornil P. Gabriele Amorth) se asi musí stát. Bylo to předpovězené. My si musíme zachovat zdravou neměnnou katolickou víru a nejednat podle špatných prelátů. Katolická Církev nakonec bude triumfovat, ale musí projít tím nejhorším.
deFlegmatique
deFlegmatique
NÁZOR NA ZLÉ HŘÍCHY
Každý hřích je zlý.
desc
desc
1 Petrův 4:17  Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
je dobře, že ty věci vycházejí najevo
KateřinaV
KateřinaV
No zarazilo mě to
radim24
radim24
Jestliže máš lidi za vzor spravedlnosti, pak tvá víra musí nutně selhat. Jediný spravedlivý, který nikdy nezhřešil byl přece Ježíš.
deFlegmatique
deFlegmatique
A Panna Maria. To je už druhý jediný člověk. Tudíž tady trochu hapruje ta jedinečnost, ale pravda - lepší vzory dokonalé, než nedokonalé.
radim24
radim24
A ty ostatní syny zplodila podle vás jak? Ty měla taky s Duchem Svatým? Pane, vy jste úplně mimo.
deFlegmatique
deFlegmatique
Které syny máte na mysli? To je nějaké Mariánské dogma, které mi uniklo?
Nehledě k tomu, že pokud by je byla bývala počala se svatým Josefem, tak za mě cajk - bezhříšnost tím ještě nemusí být nijak porušena.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Kristova církev "sbor" je bez poskvrny, to znamená jen jedno...katolická církev na základě svatého písma není Svatým sborem.... což ovšem nevylučuje to, že v jejich řadách jsou adepti do Svatého sboru :).
radim24
radim24
Ježíš měl bratry, to jste nevěděl? Zmínka např. Jan 7:3-5. Bylo úplně normální a je dodnes, že židé mají několik dětí. Obvyklé je tak 3-5.

"Bezhříšnost tím ještě nemusí být nijak porušena."
Opět ignorujete písmo.

Římanům 3:9  Co tedy? Máme nějakou přednost? Vůbec ne; vždyť jsme již dříve obvinili jak Židy, tak Řeky, že jsou všichni pod hříchem, jak je napsáno: "Není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali neužitečnými; není, kdo by konal dobro, není ani jeden."

Komentář upraven .

deFlegmatique
deFlegmatique
Jan 7,3-5 (liturgický překlad)

3 Jeho příbuzní mu řekli: „Odejdi odtud do Judska, aby i tvoji učedníci viděli skutky, které konáš.
4 Kdo se chce stát veřejně známým, nejedná přece v skrytu. Když dokážeš takové věci, ukaž se světu!“
5 Ani jeho příbuzní totiž v něho nevěřili.
http://bible.liturgie.cz/#pageBook

Jan 7,3-5 (ekumenický překlad)

3 a jeho bratři mu řekli: „Jdi odtud do Judska, aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které činíš.
4 Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu!“
5 Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili.
http://www.biblenet.cz/app/b?book=John&no=7

Nemáte po ruce originál?
radim24
radim24
Je tam ἀδελφοὶ. Adelfoj. Bratr. Ale jde o ten kontext. Zde jsou myšleni ne jeho příbuzní, ale jeho vlastní bratry. Klíčový je v. 5: οὐδὲ γὰρ - první slovo je zápor určuje důvod a překládá se to jako "ani". Jeho bratři byli 1) celá židovská pospolitost 2) jeho vlastní pokrevní bratři. Nedávalo by smysl kdyby autor použil slovíčko "ani" v kontextu s možností 1). Navíc je tam οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ - hoj adelfoj autú - JEHO bratři. Zde tedy autor opravdu myslí pokrevní bratry, ne jiné. Podobně to vidíš na Mt 12:47, Mk 3:32 kde rozhoduje přivlastňovací zájmeno. Viz Mt 4:18, 4:21,14:3,17:1. Oproti tomu: Mt 10:21 tam není př. záj. Ten verš je z katolické bible? Tendenčně přeložená. Proč všude používaj bratr a v tom místě použili příbuzný když je tam "jeho"?

Jinak pro příbuzné se používá slovo syngeneis:
https://biblehub.com/text/luke/14-12.htm
nezvi své přátele ani své bratry ani své příbuzné...
https://biblehub.com/text/luke/21-16.htm
https://biblehub.com/text/acts/10-24.htm
https://biblehub.com/text/romans/9-3.htm

Komentář upraven .

Pavel_Jan
Pavel_Jan
@radim24
Achjo, opět další protestant, co si myslí, že je chytřejší než téměř 2000 let stará KC.
Vysvětlení:
e) V Písmě sv. se mluví několikrát o bratřích a sestrách Páně. Mnozí z toho také činí námitku proti ustavičnému panenství Panny Marie.
U sv. Matouše: „Není-liž to syn tesařův? Zda nejmenuje se matka jeho Maria a bratři jeho Jakub a Josef a Šimon a Juda, a sestry jeho, nejsou-li všecky u nás?“ (13, 55; Mar. 6, 3.) U sv. Jana: „I řekli mu bratří jeho . . . Nevěřili totiž v něho ani bratří jeho“ (7, 3, 5). K tomu nutno poznamenati: V Písmě svatém Starého i Nového Zákona se často nazývají příbuzní bratřími a sestrami (1. Mojž. 13, 8; 29, 15). Nikde se v Novém Zákoně nepraví, že Maria a Josef jsou rodiči uvedených bratří a sester. Ba Písmo svaté jmenuje otce i matku těchto příbuzných Páně. Je to Maria Kleofášova, sestra Matky Páně (nebo pravděpodobněji sestřenice). Její synové jsou Jakub a Josef (Mat. 27, 56; Mar. 15.,40). Bratrem Jakubovým jmenuje sebe Judas, autor epištoly (1, 1). O Šimonovi, biskupu jerusalemském, píše Hegesippus (Euseb., Hist. eccl. 3, 11.), že byl bratrem Jakuba, synem Marie Kleofášovy. Tato žena měla tedy čtyři uvedené syny, zvané v evangeliu „bratřími“ (t. j. příbuznými) Páně.
[SALAJKA, Antonín. Ve světle víry: katolická věrouka. 2. rozšířené vyd. Olomouc: Velehrad, 1948. 286 stran.]


BRATŘI KRISTA PÁNA.
Když Masaryk při disputaci v Hradci Král. 1908 mluvil o B. K. P., sotva tušil, že opakuje vývody Helvidiovy, jež sv. Jeroným kol r. 380 vyvrátil. Židé neměli výrazu pro vzdálenější stupně příbuzenství; v přímé linii užívali slova »otec« a »syn«, v pobočné linii »bratr« a »sestra«. Dokladů v Bibli dostatek. (Gn 9, 25; 13, 8 atd.) Evangelia nazývají (Mt 12, 47; 13, 55; Jn 7) bratrance K. P. jeho bratřími: Jakub, Josef, Šimon, Juda, synové Kleofášovi a Marie, »sestry« (t.j. sestřenice, někteří myslí švagrové) P. Marie. Jakub a Juda byli v apoštolském sboru, pravděpodobně i Simon. Totéž platí o nejmenovaných, nám neznámých »sestrách« K.P. (Mar 6, 3)
[KUBEŠ, Konrád Maria. Se štítem pravdy: (Apologetická abeceda). [I. část]. V Brně: Svaz katol. žen a dívek Čsl. republiky, [1948]. 384 s. Exerciční knihovna; č. 7.]

Komentář upraven .

radim24
radim24
@Pavel_Jan: Píšeš nesmysly. Už tvoje slovní spojení "věčné panenství" je bohapustý nesmysl, hloupost na -ntou. Každý přece ví, že porodem žena příjde o panenství a nemůže tedy mít jiného muže dokud je její muž naživu, leda by smilnila. Pannou byla jen do okamžiku svého porodu. Navíc je tu klíčové v kolika letech počala, protože by to muselo být velmi brzy tak ve 12-ti letech!

Někteří lidé prostě nechtěj slyšet Pravdu stůj co stůj.

Římanům 11:8  Jak je napsáno: "Bůh jim dal ducha otupělosti, oči, aby neviděli, a uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne."

Komentář upraven .

deFlegmatique
deFlegmatique
"Každý přece ví, že porodem žena příjde o panenství..."

Čím je určeno, zda je žena pannou, nebo není?
radim24
radim24
@deFagmatique: Starým Zákonem*.

Jan 12:40  "Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit."

Komentář upraven .

radim24
radim24
* - Deuteronomium 22:13  Když si muž vezme ženu a vejde k ní, ale pak ji bude nenávidět,
14  obviní ji ze špatnosti a bude o ní roznášet zlou pověst tím, že bude říkat: "Vzal jsem si tuto ženu, přiblížil jsem se k ní, ale zjistil jsem, že není panna",
15  tedy otec té dívky a její matka přinesou důkaz dívčina panenství do brány ke starším města.
16  Otec té dívky řekne starším: "Tomu muži jsem dal za ženu svou dceru, ale on ji teď nenávidí.
17  Hle, obviňuje ji ze špatnosti a říká: Zjistil jsem, že tvoje dcera nebyla panna. Tady je důkaz panenství mé dcery." A rozprostřou roušku před staršími města.
deFlegmatique
deFlegmatique
to popisuje pouze způsob, jak panenství dokazovali, nikoli podstatu panenství jako takového
radim24
radim24
Odmítáš se seznámit s historicko-kulturním kontextem. Odmítáš poznání a moudrost, protože tě Bůh oslepil pro množství tvých hříchů.

Marie a Josef byli plně židé, žili v židovské společnosti a řídili se židovskými zvyky. Společnost na ně jako na dva mladé lidi pohlížela jako na dva mladé jedince a očekávalo se že spolu budou mít děti. Josef neměl syna, ale očekává se, že Bůh mu syna dá. Kdyby Bůh nedal syna znamenalo by to, že buď Josef není spravedlivý, tedy by písmo lhalo nebo že Bůh je nevěrný, což také víme, že není pravda. Každý židovský potomek má nárok na děti a toto se realizuje už v mladém věku. Zde konkrétně jsem zvedl pro Marii věk 12 let, tebe ani nezajímá proč. Protože pokud podle tebe byla panna a bez hříchu, nemohla dostat menses! Jenže všechny ženy dostanou menses, leda by žila v hříchu a byla nemocná, prokletá, postižená. Bůh neplodnost dává jen v případě, že člověk žije hříšným životem. Dokonce i Saraj a Abraham měli syna. Tato žena Marie, o které písmo prohlašuje, že byla požehnaná mezi ženami (tedy nikoliv jediná požehnaná, ale požehnaná mezi požehnanými ženami), když byla tak požehnaná logicky musela mít dítě minimálně jedno (což měla s Ježíšem), ale požehnání fakticky znamená: čím více máš dětí, tím více jsi požehnán. Takto to berou židé. Pokud dítě nemáš, pak jsi hříšník, protože Bůh tě trestá za tvou neplodnost - nebo dítě nechceš mít pro své sobectví a svou hříšnost - chceš si jen užívat... Nebo máš nedostatek a nemůžeš si dítě dovolit, tedy ti opět schází požehnání (stále dle židovských měřítek). Zkrátka v židovské společnosti, ve které ti dva žili bylo nemyslitelné, aby Josef neměl dítě. Byl by to hříšník: oba by pak byli logicky zmítání svými tělesnými pudy ... Jenže co říká písmo? Kdo to nemůže vydržet, ať si vezme manželku. S tímto také ti dva se měli vzít, že si pořídí rodinu. Ne jen jedno (z pohledu Josefa:) "nemanželské" dítě.

Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas. Volá na nároží plném hluku, pronáší své výroky u vchodů do městských bran
"Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání, hlupáci poznání nenávidět? Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova:
Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal, každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání, i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach, až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň. Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou, protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili, nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili. Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány. Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost. Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."