Môže nesmrteľný a neviditeľný Boh zomrieť?

Oponent
Oponent
Pre veriacich v trojjediného Boha je Ježiš všemohúcim Boh a ten je "NESMRTEĽNÝ" !!!
Ale ako to, že tento nesmrteľný Boh zomrel?
Zomrel len Ježiš, /jeden Boh z trojice/ , alebo všetci Bohovia trojice? Ak veríme trinitárskemu predpokladu, že "Boh je len jeden",....tak nutne museli zomrieť všetci z trojice. Inak by sa nám nezachovala proklamovaná rovnosť v trojici! Teda, keď zomrel trojjediný Boh, kto ho potom opäť vzkriesil? A môže vôbec zomrieť nesmrteľný a večný Boh? Nie je to v rozpore s Písmom?
Alebo sa nám zdá logické, že zomrela len časť z Boha, jedna tretina, Boh syn? Ako to teda vnímajú trinitári?
V minulosti sa dávali do kliatby tí, čo neverili ,že ...... "pokiaľ bol Boh syn tu na zemi , že bol rovnako prítomný aj v nebi"!
Aj z tohoto tvrdenia vyvstáva predpoklad, že zomrel aj Boh Otec v nebi, a samozrejme aj duch svätý ako súčasť trojjediného Boha. Alebo nie?
Ako to teda bolo? Zaujímavý je aj fakt, že "Boha nikto nikdy nevidel" a keby ho niekto videl" musel by zomrieť"!
Ale v 1 storočí, keď bol Ježiš na zemi, nebol hlásený a ani nikým zaznamenaný hromadný úhyn židov a pohanov!
Všetko toto by dávalo jedine zmysel vtedy, keby naozaj bol Ježiš Boží syn, podriadený svojmu Otcovi, a "svojmu Bohu" Jehovovi/Jahvemu/!
Teda, ešte raz: ako sa s tým vysporiadať, aby sme boli ako tí, čo sa držia Božieho slova a zdravého úsudku?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mojžiš na vrchu
"18 On mu povedal: "Preukáž mi milosť vidieť svoju slávu." 19 A On povedal: "Predvediem pred tebou celú svoju krásu a vyslovím pred tebou meno Jahve. Milosť dám tomu, komu dám milosť, a zľutujem sa nad tým, nad kým sa zľutujem. 20 Ale," povedal, "moju tvár nemôžeš vidieť, lebo človek ma nemôže vidieť a žiť." 21 Jahve povedal ďalej: "Tu je vedľa mňa miesto; postavíš sa na skalu. 22 Keď bude prechádzať moja sláva, vložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou rukou, kým neprejdem. 23 Potom odtiahnem svoju ruku a ty uvidíš môj chrbát; ale moju tvár vidieť nemožno." 2 Mojžišová 33,18-23
1 Tim.1,17 ..... "Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/11/rje-jezis-naozaj-rovny-bohu/
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/24/jedenaste-prikazanie/
desc
desc
1 Petrův 3:18  Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.
Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových.

syn žil dále, ale v tartaru
Oponent
Oponent
Desc,.....ale to nie je odpoveď na moje otázky! Samozrejme, Boží syn /nie Boh-syn/ zomrel, aby "nás zmieril s Bohom" a "priviedol k nemu".
Už aj tu je vylúčená trojica, nakoľko sa tu píše, že "nás priviedol k Bohu", teda svojmu Otcovi, Jahvemu. Nie ku sebe!
Za dalšie, ten text : " Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem."..... správne znie: "Bol usmrtený v tele , ale oživený v duchu". Teda, ak vnímame gramatiku staro-gréčtiny, ako je to zrejme aj z iných podobných viet?!Teda, že po vzkriesení bol vzkriesený ako duchovný tvor, ale aby sa mohol zjaviť svojim učeníkom, tak sa 40 dní zhmotňoval. Aj tento fakt poukazuje na nezrovnalosť v tvrdení trinitárov, že Ježiš si vzal hmotné telo do neba. A to odporuje ako Písmu,....tak zdravému rozumu. Boh, jeho syn Ježiš a anjeli sú v nebi ako duchovní tvorovia. Pravdou je len to, ako hovoria iné texty, že "Boh vzkriesil svojho syna Ježiša svojim duchom".
A Ježiš počas troch dní bol skutočne mŕtvy! Ak by nebol, tak ani vzkriesenie by nebolo skutočné! Ježiš daným "neposlušným duchom vo väzení" zvestoval posolstvo súdu až po svojom vzkriesení!
A v "tartare" sú práve daní , neposlušní duchovia, nie Ježiš/ani tri dni/. Ježiš bol tri dni v hádese, teda bol skutočne mŕtvy! Nakoľko nesmrteľná duša /táto náuka/ je nebiblická a nelogická!
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/15/nesmrtelna-dusa-versus-vzkriesenie-kto-mal-pravdu-platon-alebo-jezis/
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/12/namierte-hadice-na-peklo-paradox-vecnych-muk/
--------------------------------------------------------------------------------------------
Teda, ešte raz: Skús odpovedať na nadhodené otázky, ako mohol zomrieť nesmrteľný Boh?
Pavel_Jan
Pavel_Jan
@Oponent
Musím si zas postesknout, že takhle to dopadá, když nějaký jeden člověk dělá ze sebe všeznalého, znalejšího než celá katolická Církev stará skoro 2000 let. Ve tvém textu je spoustu nesrovnalostí.
Nejprve doporučuji přečíst si začátek evangelia sv. Jana a dlouho o tom rozjímat.
Proč by Pán Ježíš nemohl vstoupit do nebe s tělem? Nečetl jsi ve Starém Zákoně o Henochovi a Eliášovi, kteří byli vzati náhle ze země i s tělem?
O žádném „zhmotňování“ po 40 dní nemůže být řeč, to je nepodložený výmysl. Pán Ježíš hned ten den po vzkříšení (3. den po smrti na kříži) šel s učedníky do Emauz a pak v Jeruzalémě byl s apoštoly, kteří se ho dotýkali, a jedl s nimi.
Otázka je stejně nesmyslná, jako se ptát, jak může zemřít nesmrtelná duše. Nemůže, umírá pouze tělo. To ale neznamená, že smrt těla je procházka růžovou zahradou.

[§ 4. Duše lidská jest nesmrtelná.
1. Svědectví Písma svatého. Písmo svaté praví: »Duše pak spravedlivých jsou v ruce Boží, a nedotkne se jich muka smrti. Zdají se očím nemoudrých umírati... ale oni jsou v pokoji... naděje jejich jest plná nesmrtelnosti« (Moudr. 3:1–4). Jinde dosvědčuje, že »duše nemohou zabíti« (Mat. 10:28).
Xaver Dvořák: Stručná apologetika katolická]

Komentář upraven .

Oponent
Oponent
A kde je napísané , že Henoch a Eliáš šli do neba a tam ďalej žili? Alebo nevnímaš kontext Písma? Vieš , kedy bola "zasvätená cesta do neba"? Vieš čo predstavovala "opona" v chráme? Vieš kto bol "prvým ovocím vzkriesených do neba"?
Uisťujem ťa, že ani Henoch a ani Eliáš to neboli.Eliáš ďalej existoval po svojom uchvátení do atmosféry nebies, a Henoch len zomrel "aby nevidel smrť od svojich odporcov ,lebo žil v takom zlom prostredí". Ale nešiel do neba, a čaká na vzkriesenie! Tak ako všetci! Skutky píšu: ...." Veď Dávid nevystúpil na nebesia," Sk.2,34.
Tak kde bol on a ostatní predkresťanskí ctitelia Boha? Boli v šeole a tam všetci mŕtvi čakajú na vzkriesenie v "posledný deň".
---------------------------------------
K tomu "zhmotňovaniu"....ak by si Ježiš vzal to svoje ľudské telo po svojom vzkriesení, tak by anuloval svoje výkupné! Treba opäť vedieť z SZ , čo je to výkupné a ako sa praktizovalo?!
Ježiš sa "vzdal svojho tela za hriechy sveta". No a veriť ,že šiel s hmotným telom do neba, tak to už je vážna diagnóza.Biblia tvrdí: .... "Toto vám hovorím, bratia: telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani porušiteľnosť zdediť neporušiteľnosť." 1 Kor.15,50
Ale ani by to nemusela Biblia tvrdiť, nakoľko je úplne logické, že v duchovnej sfére nemôže byť hmotné telo! Ale to je len dôsledok toho/že tak tvrdíte/, že ste prijali pohanskú, nebiblickú náuku o nesmrteľnej duši! V dôsledku toho vzniklo aj peklo! Lebo , kam pošleme nezničiteľné, nesmrteľné duše!?
------------------------------------------
A ak "umiera" len telo a život pokračuje ďalej ako nesmrteľná duša, tak to nie je skutočná smrť! Ale len pokračovanie života v inej forme! Tým ste zrušili aj "osteň" smrti, a tak smrť už nie je "najväčším nepriateľom",....ale len prechodom do blaženosti a podobne!
-------------------------------------------
"Duša ktorá hreší zomrie". Ezechiel 18,4
Slovo "nefeš,ruach, psyché,pneuma,nešamáh" sa vzťahujú aj na zvieratá a tie nemajú nesmrteľnú dušu. Teda, dané slová nijako nemôžme vzťahovať na nesmrteľnú dušu!
Ak preto sa dané slová nikdy nespájajú s "nesmrteľnosťou,
nehmotnosťou",....ale vždy so smrťou,pominuteľnosťou a podobne.
Aj Matúš 10,28 píše: ... " Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle". /v hádese/ A hádes nie je peklo, ale ríša smrti./podsvetie/
----------------------------------------------
Najsmutnejšie je to, že sú katolícke publikácie , kde ospevujete Grécku filozofiu a priamo potvrdzujete, že náuku o nesmrteľnosti ste prevzali od Grékov, Platóna!
----------------------------------------------

Živá duša je smrteľná, zničiteľná

1Mo 12:13; 17:14; 19:19, 20; 37:21; 2Mo 12:15, 19; 31:14; 3Mo 7:20, 21, 27; 19:8; 22:3; 23:30; 24:17; 4Mo 9:13; 15:30, 31; 19:13, 20; 23:10; 31:19; 35:11, 15, 30; 5Mo 19:6, 11; 22:26; 27:25; Joz 2:13, 14; 10:28, 30, 32, 35, 37, 37, 39; 11:11; 20:3, 9; Sud 5:18; 16:16, 30; 1Kr 19:4; 20:31; Jób 7:15; 11:20; 18:4; 33:22; 36:14; Ža 7:2; 22:29; 66:9; 69:1; 78:50; 94:17; 106:15; 124:4; Prí 28:17; Iz 55:3; Jer 2:34; 4:10; 18:20; 38:17; 40:14; Ez 13:19; 17:17; 18:4; 22:25, 27; 33:6; Mat 2:20; 10:28, 28; 26:38; Mar 3:4; 14:34; Luk 6:9; 17:33; Ján 12:25; Sk 3:23; Rim 11:3; Heb 10:39; Jak 5:20; Zj 8:9; 12:11; 16:3.

---------------------------------------------
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix45KYndPlAhVDyaQKHXuOAlgQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.diskusneforum.sk%2Ftema%2Fnesmrtelna-dusa-alebo-ako-sme-oklamali-sami-seba&usg=AOvVaw0qbEq-Wg5JN3AH_HzaO71H ....
NESMRTEĽNÁ DUŠA-ALEBO AKO SME OKLAMALI SAMI SEBA!
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/15/nesmrtelna-dusa-versus-vzkriesenie-kto-mal-pravdu-platon-alebo-jezis/
Želám pekný deň
Pavel_Jan
Pavel_Jan
@Oponent
(Čtvrtá kniha Královská 2:11) Když pak šli dále a jdouce rozmlouvali, aj, vůz ohnivý, a koně ohniví oddělili oba od sebe, a Eliáš vystoupil u vichru do nebe.
– Teď není důležité přesné místo, kam se Eliáš dostal (i když i to Pán Bůh zjevil). Podstatné je, že nezemřel a byl vzat s tělem i duší ze země.
(Kniha Sirachovcova 44:16) HENOCH líbil se Bohu, i přenesen byl [do ráje], byl to vzor kajícnosti pokolením.
(Židům 11:5) Věrou byl Henoch přenesen, by neuviděl smrt, a nebylo lze ho najít, protože ho přenes Bůh; dostaloť se mu před [jeho] přenesením svědectví, že se Bohu zalíbil
– Jak je patrné, na víc místech v Písmu sv. je uvedeno, že nezemřel a byl vzat s tělem i duší, protože nebylo možné ho najít.
(Šeol bylo místo pro spravedlivé, kteří ale zemřeli a čekali na vykoupení.)

Vážnou diagnózou spíš bude vymýšlení si něco o anulování. To jsou mi zas novoty.
Kristus nevstal z mrtvých se zcela totožným tělem, nýbrž s oslaveným. S tím také souvisí proměnění na hoře Tábor. Souhlasí napsané v 1 Kor. 15:50, oslavené tělo je ale neporušitelné.
Sv. Tomáš Aquinský učí, že vzkříšená a oslavená těla budou sice totožná s původními, ale budou mít čtyři vlastnosti: netrpnost, jemnost, čilost a jasnost. V knize BŮH ODPLATITEL (R. M. Dacík O.P.) se uvádí, že jemnost naznačuje sv. Pavel (1 Kor 15:42–44 Tak (bude) i při vzkříšení z mrtvých:
Rozsévá se (tělo) v porušitelnosti, vstane v neporušitelnosti;
rozsévá se v necti, vstane v slávě;
rozsévá se v slabosti, vstane v síle;
rozsévá se tělo živočišné, vstane tělo duchovní.)
Je mi líto, ale v tom, co dál píšeš, se absolutně rozcházíš s křesťanstvím, konkrétně s apoštolským vyznáním víry (Věřím ve... vzkříšení těla a život věčný).

AD Kniha proroka Ezechiela 18:4 – v souvislosti s duší se tu může myslet smrtí jedině zavržení/zatracení/peklo, jak vyplývá ze souvisejícího Mat 10:28 a dalších míst v Písmu.

Pán Bůh dal každému člověku rozum. A řečtí filosofové ho dokázali velmi dobře využít. Bylo by velmi nemoudré zavrhnout celé jejich vědění. Katolická Církev poznala to, co bylo v řecké filosofii pravdivé (a tím ve shodě s křesťanstvím) a nadále tohle poznání rozvinula (nejlépe sv. Tomáš Aquinský).
(Dohledávat znění veršů, na které odkazuješ na konci, nebudu. Já jsem ti také vždy vypsal znění. Pokud chceš některými z těch veršů dokazovat svá tvrzení, tak prosím je uveď napsané.)
Damián_Čech
Damián_Čech
Bohem je STALIN! Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) je česká parlamentní komunistická politická strana. Působí na celém území České republiky. KSČM v Evropském parlamentu spolutvoří seskupení Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice. KSČM je také pozorovatelem ve Straně evropské levice. Vojtěch Filip (* 13. ledna 1955 Jedovary u Českých Budějovic) je český politik, současný předseda Komunistické strany Čech a Moravy, v letech 2002–2010 a znovu od roku 2013 místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, od roku 1996 člen Poslanecké sněmovny, počátkem 90. let poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění. V roce 1983 vstoupil do KSČ. Od července 1985 udržoval kontakt s příslušníky Státní bezpečností (StB), nejdříve jako kandidát tajné spolupráce „Vojtěch“. Dne 15. dubna 1986 byl získán jako ideologický spolupracovník StB mjr. Lubomírem Antalem pod krycím jménem „Falmer“. Vojtěch Filip byl řízen oblastním odborem S-StB České Budějovice, součástí I. správy SNB (Správou rozvědky StB). Za tajnou spolupráci s StB, která především spočívala v typování osob, byl IS „Falmer“ opakovaně finančně odměněn. Od 16. července 1985 až do 1. prosince 1989, kdy uskutečnil poslední schůzku se svými řídícími pracovníky, absolvoval Vojtěch Filip jako (KTS „Vojtěch“ a IS „Falmer“) s příslušníky StB celkem 55 schůzek. V období 16. července 1985 – 5. dubna 1986 to bylo 7 schůzek, od 22. května 1986 do konce roku 1986 ještě dalších 6 schůzek, v roce 1987 to bylo 13 schůzek, v roce 1988 dalších 12 schůzek a nejintenzivněji podával hlášení v roce 1989, kdy uskutečnil plných 17 schůzek s příslušníky StB. Angažoval se zejména v akcích StB „Konto“ a „Lora“.Sultánem se stal již ve 14 letech. Původně měl sultánem být jeho starší bratr sehzade Mahmud, avšak toho 7. června 1603 nařídil popravit jeho otec sultán Mehmed III. Díky tomu se mohl Ahmed stát sultánem. Na začátku své vlády se pokusil ukázat rozhodnost a ráznost, což však posléze popřel svými činy. Války, které se konaly po jeho jmenování jak v Uhrách, tak i v Persii, nedopadly pro říši dobře. Jeho prestiž utrpěla nejprve Žitavským mírem, kdy se Osmané vzdali ročních poplatků placených Habsburky. Dále se musel vzdát Gruzie a Ázerbájdžánu ve prospěch Persie ovládané Safíovci.

Samotný Ahmed byl prý spisovatel a básník, který vydal několik politických a lyrických děl. Zároveň ale opomíjel jiné druhy umění, zejména miniaturní malbu, nejspíš z důvodů konzervativního islámského názoru, že není správné zobrazovat živé bytosti. Rovněž trval na dodržování konzervativních islámských pravidel a tradic.
Je odpovědný za zničení varhanních hodin, které zaslala anglická královna Alžběta I. během vlády jeho otce. Důvod tohoto zničení není známý. Buď tak učinil z konzervativních náboženských důvodů (zákazu zobrazování lidských bytostí), nebo mu tyto hodiny denně připomínaly postupnou narůstající moc a vliv západní Evropy.
V současné době je však Ahmed I. veřejnosti nejvíce známý díky tomu, že nechal postavit Mešitu sultána Ahmeda, známější pod jménem Modrá mešita, jeden z monumentálních skvostů islámské architektury nacházejících se v historickém centru Istanbulu.
Ahmed je také znám tím, že za jeho vlády skončilo popravování bratrů sultána poté, co usedl na trůn. Ušetřil tak život svému bratru Mustafovi, který se pak po jeho smrti stal sultánem. Zřejmě byl Mustafa ušetřen i proto, že Ahmed nastoupil na trůn velmi mladý a neměl žádné děti. V případě, že by zemřel, musel zůstat Mustafa na živu, aby dynastie pokračovala. Ahmed poslal Mustafu žít do starého paláce, aby nemohl ohrozit trůn.
Zemřel v Istanbulu v paláci Topkapi ve věku 27 let na tyfus.
radim24
radim24
Opononent:
Nic takového křesťané netvrdí. Přečti si bibli slovo od slova. Bůh poslel svého Syna, aby dal svůj život ... Tam není nic o tom, že by zemřel Bůh, ale že zemřel syn. Ježíš sám sebe také nazývá synem člověka. Jinými slovy zemřel člověk, ne Bůh. Zemřelo jen to lidské, tedy tělo. Ale to Boží, duch samozřejmě žije dál. Smrt je přece jen zahozením těla..

Jan 10:17-18 "Proto mě Otec miluje, že já pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já ho pokládám sám od sebe. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. To přikázání jsem přijal od svého Otce."

Jan 1:18  Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Bůh, který je v Otcově náručí, ten ho vylíčil.
Oponent
Oponent
Pavel Jan,.....poznám danú pasáž a rozoberal som ju už sto krá, a sledoval aj názory iných , ktorí tvrdia, že Henoch,Eliáš nešli do žiadneho neba.
Pochop, že ten výraz "nebo" má v Biblii viac významov. Henoch bol zrejme Bohom ušetrený od smrti svojich protivníkov, ale určite nešiel do neba. Je tiež v hádese, tak ako každý. Nemôžeš veriť svojej obľúbenej predstave, len preto, že tak učí tvoja cirkev, lebo to by potom nesedelo s celým Písmom.
Prvý šiel do neba Kristus a to nezmeníš,akokoľvek by si sa snažil!
----------------------------------------------------------------------------------
Výkupné,.....ak Izraelita niečo zaplatil/vykúpil/ , mohol si potom vziať naspäť to, čo vyplatil ako výkupné? Samozrejme nie. Tu treba pochopiť aj na základe výkupného ako bolo praktizované v Izraeli, čo je to vlastne výkupné? Až potom porozumieme tomu, že Ježiš si nemohol naspäť vziať cenu, ktorú zaplatil! To by bolo absolútne nepochopenie výkupného. A to sú elementárne pravdy!
----------------------------------------------------------------------------------------
"Oslávené telo",....je výraz RKC, a je nesprávne interpretované. Daný výraz len poukazuje, že Ježiš si vzal po vzkriesení to isté telo/duchovné/, ktoré má vyššiu,väčšiu slávu ako pozemské. Pavol sám píše v liste Korinťanom , že "oná je sláva nebeského tela,...a iná pozemského"!
Tiež sa daný výraz vzťahuje na jeho vyvýšené postavenie , nakoľko vytrval až po smrť a obhájil svojho Otca! Aj preto "ísť do neba", znamená byť prijatý v "sláve", nakoľko až potom Ježiš získal nesmrteľnosť, neporušiteľnosť od svojho Otca. Otec ju mal stále, Ježiš nie! Aj preto ,že vieme, že Ježiš zomrel! Ak by si ale Ježiš zobral aj telo hmotné, ktoré mal na zemi/čo je anomália/, tak by bol porušiteľný! A to tak nemôže byť. Rétorika, že to bolo hmotné telo ,ale preduchovnelé/hybrid/ a preto neporušiteľné je opäť anomália. Nič také neexistuje.Sú len duchovné, alebo pozemské telá, a neexistuje tretia varianta! Mäsoduch!/obojživelník/ A hmotné je viditeľné, a ak je Ježiš všadeprítomným Bohom, tak by sme jeho hmotné údy mali vidieť po celom svete. Nechápem, ako sa takto môžme zbaviť svojho rozumu? A sám cituješ Pavla, že "seje sa hmotné, vstane duchovné"! Ježiš sa narodil telesný/v hmotnom tele-Márii/ a po smrti podľa Pavlových slov si vzal opäť duchovné telo. Nemôžte tlačiť hmotné telo do neba ,ak to Pavol/Biblia/ vylučuje! Napíšte mi, načo by bol Ježišovi v nebi konečník, pažerák a podobne?
A všimni si, ako sa používa výraz "v sláve" v Biblii, aj u Pavla.Dané slovo, a aj rovnocenné slovo - "oslávené". Tu sa poukazuje na zmenu,od nižšieho k vyššiemu, ale nie tak, že sa zmiešajú dve podstaty hmotná a aj duchovná!
Aj "oslávenie" Ježiša na hore premenenia, len poukazovalo na jeho budúcu slávu v nebesiach ako duchovnú bytosť, kráľa.
-------------------------------------
A "čo má spoločné Kristus s Beliárom", alebo biblická pravda s pohanskou pravdou? Ak nám Biblia radí "utekať pred mámením filozofie"?! Kol.2,8
----------------------------------
Poznám danú dobu, a presne vývoj daných náuk, a ako som už písal, mnohí katolícki pisatelia priznávajú, že náuka o nesmrteľnej duši je Grécka predstava, nie biblická a odporuje náuke o vzkriesení! https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/15/nesmrtelna-dusa-versus-vzkriesenie-kto-mal-pravdu-platon-alebo-jezis/
--------------------------------------
https://www.diskusneforum.sk/tema/nesmrtelna-dusa-alebo-ako-sme-oklamali-sami-seba
Oponent
Oponent
Radim, ale to sa týka učenia RKC. To oni veria, že Ježiš na zemi bol "Bohočlovek" Teda, že bol v plnom zmysle aj Boh, aj človek. To je ale nemožné! Opäť, nič také nemôže byť. Nemôžme opäť zmiešať dve podstaty- Ježiš na zemi ako "syn človeka",....bol "menší od anjelov" ako hovorí Písmo!
A ten text z Jána len poukazuje na vzkriesenie, a na ochotu/dobrovoľnosť/ Ježiša položiť svoj život!
Teda, bol presný náprotivok Adama, dokonalého človeka! Zákon vyžadoval "dokonalý život za dokonalý život". Teda, nie Boh syn zomrel, ale Boží syn, ktorý na zemi bol dokonalý človek. A "Boží duch po smrti nežije ďalej"! Daný výraz "duch, duša," sa vzťahuje rovnako aj na zvieratá. Je to životný princíp, udržiavaný dýchaním! V Písme nenajdeš ani jediný text, ktorý by potvrdzoval, že po smrti človeka niečo prežíva! Ak vieš o niečom, podel sa so mnou!? Biblia tvrdí opak, že smrťou "prestávame existovať"! /Kazateľ 3 a 9 kapitola a iné verše/
Žalm 104,29.... " keď ich zbavuješ dychu,/ducha/ hynú, vracajú sa do prachu".
Žalm 146,4 ..... "Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány."
radim24
radim24
Oponent: To že ty tomu nevěříš, nebo nerozumíš neznamená, že to tak není. Tvůj rozum to nemůže pochopit, ale rozum je tělesnou záležitostí, kdežto Bůh je duch a rozumem ho pochopit nelze. To máš to samé jako by si tvrdil, že je nemožné, aby Bůh byl na více míst současně a zjevil se více lidem ve stejnou dobu a mluvil s nimi.

V době, kdy byl Ježíš na zemi, byl Bůh Syn omezen do této podoby lidské, ale Bůh Otec nebyl omezen nijak.

Nečteš písmo v kontextu. Sleduj:
Židům 2:7  Učinils jej o málo menším než anděly, KORUNOVAL JEJ SLÁVOU A CTÍ, ustanovils jej nad dílem svých rukou VŠECHNO JSI PODDAL POD JEHO NOHY.

O kterém andělovi kdy řekl, že všechno poddal pod jeho nohy?

Nic jako dokonalý člověk není ani nebylo. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu, ale nepoznal zlé. Dokonalý je jen Bůh. Člověk je nedokonalý. Bůh dokonalý. Člověk je omezen na tělo. Bůh omezen na tělo není. Tím že se Otec rozhodl dočasně omezit Syna na tělo, aby ho zjevil světu, ho omezil tak, že nemohl být všudypřítomný, ale jen na tom jednom místě. Současně však, mu Otec všechno zjevil a pověděl co má mluvit, takže v tomto smyslu nebyl omezen. Současně měl moc, ale tuto moc měl od Otce a dělal jen to co Otec řekl, aby dělal. Tímto taky ilustroval jak s touto mocí máme zacházet a co je Boží vůle pro člověka.

Odplatou hříchu je smrt. Jedná se ale o smrt tělesnou. To je ten trest, o kterém mluví židovská bible. To, že Ježíš dal svůj život, znamená, že obětoval své tělo jako odplatu/výkupné za ty, kdo v něj věří a následují ho. Neznamená to, že by jeho duch zemřel. V tomto smyslu ne. Vzkříšení o kterém mluvil Ježíš bylo vzkříšení těla, protože řekl, že bude tři dny pohřbený a třetího dne vstane z mrtvých. A to se stalo. Ježíšův duch zemřít nemohl. Smrt jeho těla byla pro něj vysvobozením, protože je psáno, že sestoupil do podsvětí...Nebyl tedy už omezen na tělo. Pak byl ale opět vzkříšen.

Proto tvoje tvrzení, že Ježíš byl na zemi dokonalý člověk není biblické. Biblické je tvrzení, že Ježíš nezhřešil a jako takový si zachoval status nevinný, bez hříchu, svatý...

"V Písme nenajdeš ani jediný text, ktorý by potvrdzoval, že po smrti človeka niečo prežíva!"
Žalmy 139:23-24  Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!

Jeremjáš 6:16  Toto praví Hospodin: "Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli: »Nepůjdeme.«

Jeremjáš 18:15  Na mne však můj lid zapomněl, pálí kadidlo falešným bohům. Přivedu je k pádu na jejich cestách, na stezkách věčnosti, půjdou po neschůdných, neupravených cestách.

Abakuk 3:6  Stanul, a měří zemi, pohlédl, a zatřásl pronárody; pukají odvěká horstva, pahorky pravěké se hroutí; cesta věčnosti patří jemu.

Žalmy 37:18  Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.

Žalmy 37:28  neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.

Izajáš 26:4  Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Jan 8:51-56  Amen, amen, říkám vám: Zachová-li někdo mé slovo, navěky nespatří smrt." Židé mu tedy řekli: "Teď jsme poznali, že máš démona! Abraham zemřel, i proroci, a ty říkáš: `Zachová-li někdo mé slovo, navěky nezakusí smrt.´ Jsi snad větší než náš otec Abraham, který zemřel? I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, má chvála není nic. Ten, který mě chválí, je můj Otec, o němž říkáte, že je váš Bůh. Ale nepoznali jste ho; já ho však znám. A kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám. Abraham se těšil, aby viděl můj den; uviděl ho a zaradoval se."

Matouš 19:16  A hle, přišel k němu jeden muž a řekl mu: "Dobrý mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh. Chceš-li ale vstoupit do života, dodržuj přikázání." Zeptal se ho: "Která?" Ježíš řekl: "`Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti svého otce i matku´ a `budeš milovat svého bližního jako sám sebe.´" Ten mladík mu řekl: "To všechno jsem dodržoval odmalička. Co mi ještě schází?" Ježíš mu řekl: "Pokud chceš být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, dej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. A pojď, následuj mě."

Ježíš mu odpověděl, co má udělat, aby měl věčný život.

Matouš 19:29  A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti nebo pole kvůli mému jménu, vezme stokrát více a přijme věčný život za své dědictví.

Marek 10:30  a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život., Podobně L 18:30  

Jan 3:14-16  A jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.

Jan 3:36  Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo ale Synu nevěří, nespatří život a zůstává na něm Boží hněv." - to je tvůj případ...

Jan 5:24  "Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.

Jan 6:40  Neboť toto je vůle Toho, který mě poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.

1 Janův 5:11  A to svědectví je toto: že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

1 Janův 5:13  Tyto věci píši vám věřícím ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Božího Syna.

1 Janův 5:20  A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost, abychom poznali Toho pravého, a jsme v Tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

Římanům 6:21-23  Jaký jste pak tehdy měli užitek z těch věcí, za které se nyní stydíte? Vždyť jejich výsledkem je smrt! Nyní však, když jste osvobozeni od hříchu a podrobeni do služby Bohu, máte svůj užitek vedoucí k posvěcení a výsledkem je věčný život. Neboť odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu.

1 Janův 5:20  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
Oponent
Oponent
Trojica je katolícka tradícia a aj RKC to v niektorých svojich dielach priznáva! V Biblii ju nenájdeš!
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZuI-MsN3lAhWQzKQKHdZuAvkQFjAGegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.cz%2F1341120-Doktrina-o-trojici-sebezraneni-krestanstvi-anthony-f-buzzard-a-charles-f-hunting.html&usg=AOvVaw2TrBVJ-Saw1Z4jU3OYodhS
----------------------------------
A sú dve "dokonalosti": 1, relatívna dokonalosť vzhľadom na svoj účel./Adam a Eva/
2, absolútna dokonalosť , ktorú má len Boh.
-------------------------
Ak niekto "zostúpil do podsvetia/hádesu/ , tak jednoducho zomrel. S tým nič nenarobíš!
" Vari pre mŕtvych budeš konať podivuhodné skutky, či ich tiene vstanú, aby ťa chválili? Sela 12 Či v hrobe budú rozprávať o tvojej láske a o tvojej vernej pomoci v ríši zániku? 13 Či v temnotách vidieť tvoje zázraky a tvoju dokonalosť v kraji zabudnutia? " Žalm 88
A Kazateľ sa doslova vysmieva predstave, že by po smrti človeka niečo prežívalo a "vystupovalo hore"!
"Povedal som si tiež: Čo sa týka ľudí, Boh ich skúša, aby sa videlo, že sú len zvieratá. 19 Lebo zaiste osud ľudí a osud zvierat je ten istý: ako hynie jeden, tak zomiera aj druhý, dýchajú rovnakým dychom a človek v ničom nevyniká nad zviera, a tak všetko je márnosť. 20 Obidvaja odchádzajú na to isté miesto, všetci pochádzajú z prachu a všetci sa vracajú do prachu. 21 Kto vie, či duch človeka vystupuje hore a či duch zvierat zostupuje pod zem?" Kazateľ 3 kapitola.
----------------------------
A uveď mi jeden biblický text, že po smrti človeka niečo prežíva,....že je to nesmrteľné,...., že je to nehmotné,....a že to vystupuje hore!
Oponent
Oponent
Ak ty vnímaš v slove "večnosť" náuku o nesmrteľnosti duše, tak potom je to hlboké nedorozumenie.
Dané slovo nič neučí o danej náuke. Lebo potom by iné časti neučili, že keď človek zomiera, tak prestávame na čas existovať a niekto aj natrvalo. Tak vysvetli dané slová...... "Živí aspoň vedia, že zomrú, ale mŕtvi už nevedia celkom nič; ani odmeny sa im nedostane, lebo sa na nich celkom zabudlo. 6 Pre nich je koniec láske, nenávisti i ctižiadosti, nikdy sa už nezúčastnia na tom, čo sa deje pod slnkom". Kazateľ 9 kapitola
. Jostein Gaarder /Dejiny filozofie-Sofiin svet/ píše: „Augustínové kresťanstvo je do značnej miery poznačené platónskym spôsobom myslenia. /str.183/ …….“ale podľa kresťanstva v človeku nie je nič- napríklad „ľudská duša“ – čo by bolo nesmrteľné. Cirkev verí v zmŕtvychvstanie tela a večný život“. /str.168/
Ježiš prirovnal smrť tých, čo zomreli v nádeji, ku "spánku". V tomto zmysle naozaj nezomierajú natrvalo, nakoľko títo ľudia sú pre "Boha stále živí" a v patričný čas ich vzkriesi z mŕtvych!
Oponent
Oponent
1 Jána 5:20
----------------
1. Jána 5:20, ...... sa v druhej časti verša píše: „Sme v spojení s tým pravým prostredníctvom jeho Syna Ježiša Krista. To je ten pravý Boh a večný život.“

Zástancovia náuky o Trojici tvrdia, že ukazovacie zámeno „to“ ​(houtos) sa vzťahuje na najbližšie uvedenú predchádzajúcu osobu, na Ježiša Krista. Tvrdia, že Ježiš Kristus je „pravý Boh a večný život“. Tento výklad je však v rozpore s ostatnými časťami Písiem. A mnohí uznávaní učenci tento názor zástancov Trojice neprijímajú. Učenec B. F. Westcott z Cambridgeskej univerzity napísal: „Najlogickejšie vysvetlenie je, že [zámeno houtos] sa nevzťahuje na najbližší subjekt [Ježiša Krista], ale na ústredný subjekt [Jehovu Boha], ktorý mal apoštol na mysli.“ Teda apoštol Ján mal na mysli Ježišovho Otca. Nemecký teológ Erich Haupt napísal: „Je nutné rozlišovať, či sa [houtos] nasledujúceho výroku vzťahuje na najbližší predchádzajúci subjekt... alebo na vzdialenejší subjekt, čiže na Boha... To, že sa vzťahuje na jediného pravého Boha, je podľa všetkého vo väčšom súlade so záverečnou výstrahou pred modlami než tvrdenie, že poukazuje na Krista ako na Boha.“
A samozrejme, vždy rozhoduje to, že daný text musí byť v súlade s biblickým kontextom.
Oponent
Oponent
https://www.diskusneforum.sk/tema/trojica-trojjediny-boh .... a tu je vysvetlená celá náuka o trojici, mnohé texty, biblické pasáže a história , aj história vzniku istých dogiem, náuk!
Nechcem sa opakovať.
----------------------------------------------------
„Vedz môj priateľu, že Trojica sa narodila viac než tristo rokov po oznámení starodávneho evanjelia; bola počatá v nevedomosti, privedená na svet a udržiavaná krutosťou.“
William Penn ,anglický politik. Kvaker ,propagátor demokracie a náboženskej slobody.
radim24
radim24
Oponent co kdyby sis nechal výklad o nesmrtelnosti duše a slova věčnost vyložit rabínem. Oni jsou odborníci přes hebrejštinu a v této věci jsou kompetentnější než ŘKC:
https://www.chabad.org/asktherabbi/default_cdo/jewish/Ask-the-Rabbi.htm

Vysvětlení
"Živí aspoň vedia, že zomrú, ale mŕtvi už nevedia celkom nič; ani odmeny sa im nedostane, lebo sa na nich celkom zabudlo. Pre nich je koniec láske, nenávisti i ctižiadosti, nikdy sa už nezúčastnia na tom, čo sa deje pod slnkom"
je jednoduché: Jednoduše ignoruješ kontext toho, že se tam píše pod sluncem, tedy o pozemském životě. Takhle jsem to vždy chápal a není důvod se domnívat, že by Šalamoun psal o pozemském bytí duše. Kazatel ani nemohl psát o posmrtném životě neboť jeho poznání bylo omezené a sám hledal odpovědi na mnoho otázek, zejména co se týkalo smyslu existence. Ignoruješ fakt, že Kazatel nebyl vševědoucí; přestože byl moudrý, otázku smyslu existence (smyslu života) neměl zodpovězenou. Ignoruješ fakt, že byl velmi hříšný člověk, který podstatnou část života žil s mnoha ženami a nezavrhl cizí Božstva, nýbrž se klaněl božstvům těch jeho manželek (pojem klanět ber i metaforicky, tím že je podporoval se jim klaněl - nezavrhl ty božstva). Nemohl tedy mít Božího ducha. Kniha Kazatel je kniha ztraceného člověka, který hledá odpovědi a hledá cestu k Bohu. Ale přiznám se, že tuto knihu jsem velmi dlouho nečetl, takže nevím a nepamatuji si jak že to s ním dopadlo. Ale z jiných knih, vzpomínám, že dobře.

Komentář upraven .

radim24
radim24
Kazatel dokonce píše oříši mrtvých, to taky ignoruješ.

"Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš."
Takže připouští že ví o tom, že existuje místo kam odchází nesmrtelná duše.

Tématikou vzkříšení jsem se nikdy nezabýval, stačí mi že bible - NZ vyučuje o Božím království dost.

Komentář upraven .

radim24
radim24
Ano, katolické křesťanství bylo poznamenáno novoplatonismem, to není nic nového. To existuje v ŘKC až dodnes například klasicky u jezuitů. Ale s těmi osobně nemám nic společného a taky je nepovažuju za křesťany. Na úvodní stránce po otevření Signálů se zobrazuje Papež, takže zcela logicky tady vládne duch Anti-Krista.

No nic přemýšlej o tom co jsem ti psal, nechci tu moc trávit času, vzhledem k tomu, že tu vládne Anti-Krist a zároveň, chci odpočívat a užívat si zbytek pokojné soboty. Od neděle budu vytížen prací, takže nevím jestli budu mít energii ti na něco odpovídat. Ideální by bylo, pokračovat v diskusi až příští týden.

Komentář upraven .

Pavel_Jan
Pavel_Jan
@Oponent
Všimni si, prosím, že já jsem nikde netvrdil, že by Henoch a Eliáš šli do Nebe. To je tvoje podsouvání. Katolická Církev samozřejmě učí, že duše spravedlivých museli čekat v Šeolu, dokud Kristus nevystoupil do Nebe. Ale aby bylo jasno – Henoch a Eliáš jsou v Ráji, kde byli Adam a Eva (což Nebe není). Dál si znova přečti: (Židům 11:5) Věrou byl Henoch přenesen, by neuviděl smrt, a nebylo lze ho najít...
– Není pochyb o tom, že to znamená, že Henoch neutrpěl žádnou smrt, ani od nepřátel, ani přirozenou. Jinak by nemohlo být napsané: „nebylo lze ho najít“.

Nepochopil jsi, co to je oslavené tělo. Je to proměnění toho samého těla k slávě. Kdyby nebylo vzkříšeno to samé hmotné tělo, tak se de facto o žádné vzkříšení nejedná, resp. o nějaké neúplné.
Lidská přirozenost se definuje jako spojení hmotného těla s nehmotnou duší. To je podstata lidské přirozenosti, úplnost člověka. Tak byl člověk stvořen, hříchem prarodičů byla tato přirozenost poničená, že tělo je proti duši, ale po vzkříšení těla a spojení s duší bude opět vše, jak má být. Ale díky oslavení skrze Krista se bude jednat o mnohem víc – o oslavené tělo (jak už jsem popsal).
Nevím jak u tebe, ale křesťané, když mluví o těle, mají obvykle na mysli jedině tělo z masa a kostí. Např. andělé tělo nemají, jsou to duchovní bytosti. Ve smyslu toho je potřeba chápat, když se píše, že vstane tělo duchovní. Takové už nepodléhá zkáze, stárnutí, nepotřebuje k zachování pozemské jídlo. Myslím, že v tomto bychom částečně mohli spolu souhlasit.

Neexistuje žádná „biblická“ nebo „pohanská“ pravda. Pravda prostě je a nezáleží na tom, kdo ji vyslovil. Myslel jsem, že aspoň tohle by ti mohlo být jasné.

Ale hlavní problém celé debaty, jak se ukazuje, je v tom, že celá tvoje nauka je tvou osobní věcí, osobním výkladem Bible. Jedna věc je, co je v Bibli napsané. Druhou věcí je, jak se daná slova mají chápat (viz. tvoje „duchovní těla“, kde si zatím nemůžeme úplně porozumět). Jelikož odmítáš autoritu Církve, tak bychom se takhle mohli dohadovat do smrti, jako se hádáš ty a Radim. Proto Pán Ježíš ustanovil Církev, která má být zárukou správné věrouky, protože je neomylná.
(Sk 20:28) „Dávejte pozor na sebe i na všechno své stádo, nad nímž vás Duch svatý ustanovil biskupy, abyste spravovali Církev Boží, kterou On vydobyl svou krví.
(1 Timoteovi 3:14-16) ...v Církvi Boha živého, která je sloup a základ pravdy.
(Jan 16:13) Až však přijde onen Duch pravdy, naučí vás všeliké pravdě, neboť nebude mluviti sám od sebe, nýbrž bude mluviti, co uslyší, a budoucí věci vám zvěstuje.
Na tento problém jsem narazil hned na začátku mého úplně prvního komentáře. Každý, kdo odmítá učitelský úřad pravé katolické Církve, vlastně nevěří Kristu, který Církev pro to ustanovil, ale věří jen sobě.
Oponent
Oponent
Nemáš celkom pravdu. Povedz : "Od istého času tak učí"! Pretože ja dobre viem ako starší človek, čo sa učilo predtým a mám dosť katolíckych publikácií. A sám som bol dlhé roky katolík.
Učilo sa, že "hneď po smrti sa išlo do neba"! Preskúmaj napríklad prax svätých a tam sa to dialo automaticky, ako keby boli oni výnimkou.
A raj je len pozemský, a môže v prenesenom význame znamenať aj nebeský raj./Pavlová narážka/. Alebo duchovný stav v novom svete! Ale určite Henoch bol v šeole a čakal tiež na vzkriesenie. Len nevidel prirodzenú ,alebo násilnú smrť/zrejme by ho jeho odporcovia zabili/, ale Boh ho tohoto všetko ušetril a zrejme nadprirodzeným spôsobom Henoch "usnul v smrti" /bezbolestne/. Na to poukazujú aj iní učenci. A samozrejme, telo/tak ako Mojžišovo/ bolo opäť Bohom odstránené! Preto ho nebolo "možné nájsť".
------------------------
A vy musíte povedať, že bude vzkriesené hmotné telo", lebo náukou o nesmrteľnosti duše, ste zrušili Kristovu náuku o vzkriesení. Lebo, načo kriesiť to, oživovať to, čo je nesmrteľné? Tak teológovia museli prísť s tým, že "bude vzkriesené hmotné telo". A to je absolútne pošliapanie vlastného rozumu!
Nehovoriac o zničení biblického posolstva. Už som písal, že Pavol píše: .... "Ale hovorím vám, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie Kráľovstvo ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť." 1 Kor.15,50
A nemôže byť oboje pravda! Alebo má pravdu Biblia/Pavol/, alebo vy, že bude vzkriesené, hmotné telo! Aj keď Biblia to vylučuje!
A ja chápem biblickým pojmom. A viem, že "duchovné telo" je telo anjelov, Boha, démonov! Teda, sú to duchovné bytosti, a tak to "telo" chápem v tomto zmysle. Aj Pavol poukazuje, že je telo pozemské a nebeské! Ale do neba nemôžme ťahať aj to aj ono! A je jedno, či by to vaše hmotné telo v nebi neprijímalo potravu/čo by bolo aj tak nemožné/, ale ide o danú štruktúru: "telo-krv". Vieme, že hmotné telo sa skladá z kostí,šliach,svalov a podobne a z krvi. Povedané , veľmi zjednodušene. Ale práve to Biblia /Pavol/ vylučuje. Viete si predstaviť, že v nebi v duchovnej sfére budú žiť duchovné bytosti a aj hybridné/vzkriesení ľudia/bytosti? Viackrát som sa dopytoval a hľadal, čo je to, to "oslávené telo". A jeden katechizmus píše, že je to "preduchvnelé, hmotné telo". Niečo medzi duchom a človekom! Hybrid,obojživeľník. Nemecký katechizmus/-Katholischer Erwachsenenkatechizmus na strane 406, „odmieta klasický materializmus a angelizmus/zduchovnenie,ako anjeli/“ , ..... a tak si nech každý utvorí názor, či Biblia ponúka aj tretiu alternatívu v podobe kombinácie oboch spomenutých tiel?
-------------------------------------
A moje slová a viera nie sú mojim "osobným názorom", nakoľko niečo také, ako osobnú vieru/vlastnú/ nepodporujem. Moja viera je výsostne založená na Písme a ešte nikto neobhájil nesmrteľnú dušu a iné náuky Písmom, keď mal možnosť. A to som diskutoval s kňazmi a podobne.
Už len ked poznáme vývoj daných dogiem a históriu kresťanstva, tak už v mnohom môžeme poznať ako to je , a kto prišiel s danými náukami. Najhoršie je na tom to, že vy to viete, a sami citujete, hlavne vo svojich filozofických dielach, že daná náuka o nesmrteľnosti je od Grékov, Platóna!
A ja neodmietam "autoritu cirkvi", ale ju rešpektujem, a prijímam ju od JS, ktoréj som členom. Dnes sa história presne opakuje ako aj v 1 storočí: Citujem:..... " 3 On im odvetil: "A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje podanie/tradície/? ........ Takto ste zrušili Božie slovo pre svoje podanie./tradície/ 7 Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: 8 Tento ľud ma uctieva iba perami, ale ich srdcia sú ďaleko odo mňa. 9 No darmo si ma ctia, učenie, ktoré učia, sú iba ľudské príkazy." Mat.15,3,.9
Kol.2,8 zas píše a varuje: .... "Dajte si pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym mámením "filozofie", založenej na tradícii celkom ľudskej, na živloch sveta, a nie na Kristovi."
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/15/nesmrtelna-dusa-versus-vzkriesenie-kto-mal-pravdu-platon-alebo-jezis/
https://www.diskusneforum.sk/tema/nesmrtelna-dusa-alebo-ako-sme-oklamali-sami-seba
-------------------------------------
A Židia boli dvojnásobne ako "vyvolený národ" uistený , že "och pekelné brány nepremôžu", ale opakovane ich "premáhali" a nakoniec ich aj Boh zavrhol ako národ a vyvolil si iného "duchovného správcu". Tak je presne tomu aj dnes. A podobenstvo o "olivovníku" a Matúš 24,45-51 na to poukazuje , že tomu je aj dnes tak a "správca" bol zmenený! Tak ako aj v 1 storočí! A dokonca si Boh vyvolil "sektu"/Nazaretských! Je to náhoda?
A inak, kto je tou "duchovne mŕtvou tretinou zeme"? Viete? A prečo? https://milano.blog.pravda.sk/2019/05/03/hadanka-zivota-a-smrti/
https://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/1101988021?q=tretina+zeme&p=par
-----------------------------------------
Sorry, ale je to tak.....pravda je len jedna, a tá je v Písme.A ak nejaký teológ/myslím ,že David Clines/ povie, že "RKC učí na 90% pohanských náuk", tak verte, že to nebola nadsádzka!