Víra, co je to víra a jak ji prožíváte či vnímáte?

RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Původně lidé nejedli vůbec maso. Ale Bůh viděl, že jsou tak zkažení tak nakonec i to maso jíst povolil.
radim24
radim24
@Real: To v bibli není, to si vymýšlíš.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
1Pak Bůh požehnal Noeho a jeho syny a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. 2Bázeň před vámi a děs z vás padne na všechnu zemskou zvěř a na všechno nebeské ptactvo, na vše, co se hýbe na zemi, i na všechny mořské ryby: Jsou dány do vaší ruky. 3Všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno. 4Jen maso s jeho životem, s jeho krví, nejezte.
radim24
radim24
@Real: Tys ale psal, že nejedli vůbec maso. Tady se píše, že jedli mořské ryby. Maso tedy jíst mohli, ale nesměla v něm být krev.

V hebrejštině je:
"Akh básár benafšó dámó"

doslova:
"Ale maso/tělo v_duši krvi" což je překladatelsky náročný oříšek, protože benafšó (v duši) není sloveso, ale podstatné jméno. V podstatě zde Bůh říká, že nemají jíst to co se hýbe a je živé (aspoň tak tomu rozumím já, protože to má duši). Logicky, když to zbavíš krve tak v tom už duše není...

Slovo nefeš má více významů. Například život, osoba, žijící bytost.
Slovo basar taky nemusí znamenat jen maso, ale i člověka.

Anglicky doslovný překlad:
"only flesh in its life -- its blood -- ye do not eat.
jak je na začátku to "be"/"v" - tak to se přenáší i na slovo damó, dalo by se to napsat také
"Akh básár benafšó uvedamó" (Ale tělo v duši a v krvi ...)

Vidím zde tedy rovnítko mezi néfeš (duše) a dam (krev).

Pak tedy, je-li maso zbavené krve, tak v tom problém nevidím. Toto přikázání také přijali židé skrze Mojžíšův zákon, že mají jíst pouze maso zbavené krve.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Musím najít ještě jeden verš.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Máš opět popletenou duši s duchem.... Je psáno... A jsou tři, kteří vydávají svědectví na zemi — Duch, voda a krev —, a ti tři jsou zajedno.

kdyby v duše byla v krvi bylo by psáno Duše, voda a krev.

Tělo v duši a v krvi je nesmysl !. Duch je v duši a krvi.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Už jsem našel ten verš z Genesis... 26I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. 27Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. 28Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. 29A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm.

Z daného verše vyplývá, co mělo být původně za pokrm. A jak už jsem pověděl, Bůh viděl, že člověk není dobrý a po potopě mu nakonec dovolil jíst i maso "bez krve" protože krev je zarovna s duchem. No tak i tak většina křesťanů jí maso i s krví...
spitfire
spitfire
Víra je oddanost, věrnost a poslušnost tomu, v kterého věříš, projevuje se skutky.
VS
Kdyby neučinil, víra by to nebyla, ale lhostejnost.

To nejde dohromady, musíte být podvodník. Proč by Bůh oslovil někoho (Abrahám), kdo by mohl neučinit to co po něm žádá, když si sám trváte na oddanosti, poslušnosti a věrnosti.
berrruska
berrruska
Víra musí být živà,aby fungovala
jk-s
jk-s
Lze to říci i obráceně: Víra musí fungovat, aby byla živá. Ale co to znamená "živá víra" nebo "fungující víra", to si vymyslete sama.
berrruska
berrruska
živá víra je např: modlitba rúžence,
radim24
radim24
ViliamGoga:
Studovat neboli zkoumat máme obojí jak Starou smlouvu tak Novou, abychom potvrdili správnost těch slov a rozuměli správně kontextu:

"Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo se vší dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda jsou ty věci tak." Skutky apoštolské 17:11

Bible existuje jako celek, jedno Boží slovo. Pokud vezmete jen SS a tu budete zkoumat a ignorovat NS, tak toho mnoho nepochopíte. Právě NS vysvětluje SS. A naopak to platí stejně.
VitKouba
VitKouba
Víra je obchod kdy věříme ve veliký zisk
jk-s
jk-s
jaký guru, taková víra :-)
  • 1
  • 2