Je trojica polyteizmom ,alebo nie?

Oponent
Oponent
Budem citovať stránku,kde sa obhajuje ,že trojica nie je polyteizmom, a že tu sa nejedná o troch bohov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"1. Trojjedinost není polyteismus.

Co mimo jiné pojí různá nekřesťanská monoteistická unitární náboženství? Odpor k učení o Trojici! Jak Mohamed, který nerozuměl křesťanské víře, tak i současný judaismus, Svědkové Jehovovi a další, všichni mají problém s učením o Trojici. Často slýcháme, že jde o tři bohy (polyteismus)! Tak to ale není!

Již slovo Trojjedinost v sobě zahrnuje pluralitu (předpona „troj“), i jednotu (kořen „jedinost“). Učení o Trojici říká, že je jeden Bůh (v tomto je shoda s výše zmíněnými monoteistickými náboženstvími); a ten jeden Bůh existuje v jednotě tři osob (na rozdíl od jedné osoby u unitárních náboženství). Daná kritika je proto neplatná."
---------------------------------------------------
Toťko citácia z článku:.."Co je to Trojice? Je trojjedinost biblická? - A slovo se stalo tělem".

Tu ,na danej stránke sa definuje trojjedinosť Boha,....ale faktom je,že dané vysvetlenie je stále nebiblické,nelogické a nepochopiteľné.
Nakoľko niečo také,aké sa tu definuje na príklade trojice je matematická, antropologická, vesmírna anomália
A to nezachránia ani dané pojmy filozofie, ktorými sa daná náuka vysvetľuje /dokazuje/ ktoré prostému študentovi Písma nič nehovoria.
Ježiš takým jazykom nikdy nehovoril,....jeho reč bola jednoduchá a zrozumiteľná.
A tak uchyľovať sa k takýmto filozofickým pojmom ,je len dôkazom odklonu od prostého evanjelia!
Ak človek má elementárne vedecké cítenie a ,logické ,....tak nutne ak verí,že každý boh v trojici je samostatným,odlišným bytím a môže sa samostatne rozhodovať /je integrálnou osobou,osobnosťou/, tak nijako nemôžme dospieť k záveru, že tu stále ide o jednu osobu,podstatu.
Matematika nepustí,....ide tu o tri subjekty, a tie vôbec nie sú rovné,....a duch svätý ani nie je osobou!
Nič také vo vesmíre neexistuje a človek to rozumom nemôže obsiahnuť.A opäť, slová o "objeme,obsahu,esencii a podobne",....sú len prázdne
a nič-nehovoriace frázy. Tak ako fráza,že "Ježiš musel byť bud blázon,podvodník alebo Boh"!
A čo tak...:"Ježiš musel byť bud blázon,podvodník,alebo Boží syn"??? Čo je správnejšie???
Podotýkam,že všetky tvrdenia v danom článku sú nekorektne a nešťastne,hrubo prekrútené a vytrhnuté z kontextu. Tak ako aj tie tvrdenia cirkevných otcov. Opakujem sa,.....aj keď tvrdili o Ježišovi ,že je Boh,.,boh, božský,....nikdy tým nemysleli ,že je rovný Otcovi!
Ak je niekto splodený v čase, a je stvorenou bytosťou,nemôže byť Všemohúcim Bohom. Ale je stvorenstvom,....a uctievanie stvorenstva je modlárstvo!
Ako som už písal,učenci sa zhodujú, po dôkladnom skúmaní ich prác,že boli-subordinacionisti!
Ak sme nepoctiví pri skúmaní tak dôležitých skutočností,....tak je márna naša viera,nakoľko je životne dôležité poznať to,kto je Všemohúci Boh a kto Boží syn? Ján 17,3,. 2 Kor.,11,4

Záverom,.....preto je trojica polyteizmom,.....pretože učí o troch bohoch,........čo je mnohobožstvo,....triáda.
Pavel_Jan
Pavel_Jan
Co má být „prostý student Písma“? Asi nějaký eufemismus pro nevzdělance, který si myslí, že Písmo sv. nepotřebuje výklad, nebo si ho každý může číst a vykládat podle svého.

Pokud tě téma Nejsvětější Trojice tak zajímá, měl bys o tom víc studovat. Protože tu píšeš docela hlouposti. Termíny z ontologie nazýváš prázdnými frázemi. Myslím, že proto by sis měl nejdřív přečíst něco o těchto věcech (jsoucno, podstata ad.). Bez toho pak nemůžeš učení o sv. Trojici pochopit.
Na druhou stranu je potřeba říct, že se jedná o to největší Boží tajemství, které nejsme schopní naším lidským rozumem nikdy plně pochopit. Ale v tom záleží právě křesťanská víra.

Je pravda, že ty filosofické texty jsou těžké na pochopení. Takže je někdy lepší přečíst si jednodušší vysvětlení. Mohu např. doporučit od sv. Hildegardy z Bingenu, která vysvětluje Nejsvětější Trojici pomocí obrazu ohně. (Není tedy pravda, že by ve vesmíru nic takového nebylo, jak jsi napsal.)
https://www.getsemany.cz/node/3532
Nebo další zajímavé vysvětlení je od bl. kardinála Newmana: http://librinostri.catholica.cz/download/BlNewmTraONejT-text2.pdf

A jinak si zcela špatně vykládáš termín Boží Syn.
http://librinostri.catholica.cz/download/SpacekBozstviJK1906-r0.pdf
II. Ježíš Kristus jest jediný a pravý Syn Boží.
str. 38–55

Komentář upraven .

Oponent
Oponent
Napríklad,takými "prostými študentami Písma" boli v 1 storočí apoštoli/rybári,atď/, a väčšinová základňa prvotného zboru. /otroci,prepustenci,gazdiné,remeselníci rôzneho druhu a podobne/.
Ani židia/náboženskí vodcovia/ nepochodili s "ontológiou", nakoľko aj ich myseľ bola vtedy ovplyvnená helénskou kultúrou.
Pavel Jan,...pochop, že iba Písmo náš môže "vyzbrojiť pre každé dobré dielo",....a urobiť "úplne spôsobilými" pre službu Bohu. A spoznať presne pravdu!
--------------------------------
V danom odkaze nie je nič nové,čo by som nevedel. Uvedom si,že nikto nespochybňuje božstvo Krista.
To je v poriadku, pretože byť Bohom,bohom,Jahvem,Pánom a podobne nič neznamená. V SZ aj anjeli vystupovali ako "pravý Boh",..."Jahve" a podobne. Ale určite neboli všemohúcimi Bohmi.Kontext vždy všetko vysvetľuje.
Ježiš je v Písme s istotou nazvaný ako Boh/boh/ 2-3 krát. A teraz to porovnaj s jeho Otcom.
V Písme sú tiež problematické= verše,kde vy vidíte Ježiša ako Boha,ale aj trinitársky učenci to spochybňujú/aspoň niektorí/ a dávajú na pravú mieru.
Mal som možnosť čítať nesmierne veľa interpretácií Jána 1,1, a je viac ako isté,že ani tento text nič nepotvrdzuje,práve naopak. Dané slová len poukazujú na charakter "Slova", teda ,že je božské,bohom. A to nikto opäť nespochybňuje.
Spomeniem veľavravný príklad: Žalm 110,1. Aj tu kto je znalý danej problematiky,tak vie ,že aj tu sa rozlišuje medzi Všemohúcim Bohom/Adonajom/ a Ježišom/adoní/.
Ten daný výraz "adoní" sa v Písme spája s Ježišom,alebo nejakými významnými anjelskými,alebo ľudskými osobami vo významnom postavení.
A tento titul "adoní" konštantne rozlišuje ľudského nadriadeného od jediného Boha Starého zákona.
Pokiaľ viem, titul Adonaj sa v Písme nachádza 449 krát. A vždy na Otca Ježiša Krista.
Napríklad Herbert Bateman v.... "Psalm110:1 and the New Testament, ......viac píše na strane 438-453 o týchto tituloch. Teda, adoní je výraz pre ľudského mesiáša, a Adonaj pre Všemohúceho Boha.A Biblia to rozlišuje.
Pozri: https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjozcGpp-vfAhWRDuwKHZSzA40QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Ffocusonthekingdom.org%2Farticles_%2Fadonai.htm&usg=AOvVaw1WBu3LHS9VpChgsRNdAV-o