Justýn Mučeník a jeho názor na Ježiša.

Oponent
Oponent
Justín poukazoval ,tak ako všetci cirkevní otcovia na podriadenosť Ježiša Otcovi a vo svojej práci/Against Hermogenes,ch.3/ uvádza,že..."Bol čas keď syn neexistoval".
Justín poukazoval teda,že na počiatku bol Boh/Otec/ sám, a syna Ježiša stvoril v čase. A dodáva a dodáva ,že syn bol stvorenou bytosťou.
Justín a ostatní otcovia boli všetci preto subordinacionisti.
Otázka,......ako potom sa stal Ježiš nestvorenou,večnou a Všemohúcou bytosťou,Bohom?
Pavel_Jan
Pavel_Jan
Nejprve by to chtělo opravdovou citaci. Protože nic takového se mi nedaří najít rozhodně ne u sv. Justina. Nějaký spis Adversus Hermogenem napsal jedině Tertulián. A tam také nic takového nečtu, co tu píšeš.
Oponent
Oponent
OK,ospravedlňujem sa,.....tam mi vypadla jedna veta,ktorá poukazovala spis "Proti Trifonovi,čo patrilo k Justínovi . A Tertulián sa týka už zmienený spis-"Proti Hermogenovi. Čo by malo byť samozrejme,lebo on napísal daný spis. Pozri sa do danej kapitoly! A aj v spise "Proti Paxeovi" sa dočítaš o mnohých zaujímavých veciach, na túto tému....o zrodení logosu,Ježiša.
A neverím tomu čo píšeš,....lebo Justín a Tertulián to tam hlbšie rozoberajú, a nielen oni. Všetci cirkevní otcovia boli subordinacionisti a teda považovali Ježiša za stvoreného, a tudiž podriadeného Otcovi.
Pozri,.....https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxpMiK6OXfAhWJECwKHTk8CD84FBAWMAl6BAgDEAE&url=http%3A%2F%2Fdoczz.cz%2Fdoc%2F243327%2Fformulace-trinit%25C3%25A1rn%25C3%25ADho-dogmatu&usg=AOvVaw19ExTuejF3A1BYVTEpGMJ0
----------------------------------------------------------
Opakujem sa,.....to netvrdím len ,ja ....alebo len JS,......ale mnohí biblickí učenci,ktorí podrobne skúmali a zhrnuli učenie daných otcov. A k tomuto záveru dochádzajú aj mnohí trinitárski učenci,....a tak niektorí jasne zdôrazňujú,že náuka o trojjedinom Bohu je - "katolícka tradícia!.
Na internete máš podrobné citácie toho čo som tvrdil a viac v češtine,ako v slovenčine. No a v angličtine je to úplne podrobne rozpísané.
Citujem od vás/trinitárov/:..." Podľa Justína Boh Otec sa nikdy nezjavuje vo svete. Všetky starozákonné
zjavenia Boha (teofánie) boli zjaveniami Loga.......Logos prijíma Božské uznanie, lebo tak ustanovil
Boh. Podriaďuje sa Stvoriteľovi nielen ako Otcovi, ale aj ako Vládcovi. Je Kráľom a spravodlivým Vládcom po Otcovi, ktorý Ho rodí. Je prvou silou po Otcovi všetkého....... Justín nesúhlasí so Židom Tryfonom v tom, že Boh Otec a Logos sú jedna a tá istá osoba. ...... zdôrazniť odlišnosť Loga od stvorenstva. Loga nazýva potomkom (cómmgla) a dieťaťom (tójmom),jednorodeným Synom alebo jediným Synom Boha Otca.......
veľmi ukážková 26. kapitola Dialógu so Židom Tryfonom, kde Justín hovorí, že Boh Otec zrodil zo Seba Samého do stvorenia všetkého stvorenstva nejakú rozumnú Silu, ktorá je Počiatkom všetkého. Táto Sila sa nazýva Slávou Pána, Múdrosťou, Anjelom, Bohom, Pánom, Slovom atď. Podľa apologétu dané pomenovania Sily vyplývajú z jej služby voči Otcovej vôli a z rodenia podľa vôle Otca,5 tzn. že Justín dostatočne jasne hovorí o tom, že Otec a Syn sú dve rôzne osoby...... Prostredníctvom Neho Boh na počiatku stvoril a usporiadal všetko. V danom prípade je vyjadrená myšlienka o dokozmickej, ale nie o večnej existencii Syna.
Justín hodnotí Božstvo Isusa Christa ako rozumnú Božiu silu, ktorá predtým bola len vlastnosťou a potom sa stala hypostázou. Nepripisuje jej osobnú večnosť." Toľko citácia z....ACTA FACULTATIS ORTHODOXAE THEOLOGIAE UNIVERSITATIS
PRESOVIENSIS -BYZANTSKÁ REVUE 2009
A Justín ako vieme bol silne ovplyvnený Platónom! Justín a iní, stotožnili logos stoicizmu s logosom Jána. A to je neprípustné. To je asi taký rozdiel,ako Grécka duša a biblická duša. Alebo Grécky hádes a biblický hádes. To sa nemôže zamieňať!
Citujem-"Justín siaha po tejto stoicko-platónskej predstave, aby vysvetlil, že „Kristus je Boží prvorodený, Logos, na ktorom má spoluúčasť každý človek a všetci, ktorí žijú v zhode s Logom, sú kresťanmi, ako medzi Grékmi Sokrates a Herakleitos a ľudia ako oni“ (I Apol. 46,2-3). ......" Logos je Boh narodený z Boha, podobne ako je oheň zapálený od iného ohňa alebo ako lúč, ktorý vychádza zo slnka (Dial. 128). Syn je preexistujúci – existoval pred stvorením sveta: „Adorujeme jeho (Otca) a Syna, ktorý vyšiel z neho“ (I Apol. 6,2).
Justín tiež vnímal Ježiša ako "Pánovho anjela",ktorý už vystupoval v starozákonnej dobe./Dial.60/
Nečuduj sa, že ani Tertulián,ktorý žil neskôr ako Justín,neveril vo večnosť syna a tiež poukazoval na fakt,že Ježiš bol podriadený synovi!
Skús si prečítať aj Justínov Dialóg s Tryfonom:...http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_just_dial_tr.rtf
Na záver musím dodať,že ako Justín ,tak aj Tertulián v mnohom už podľahli špekuláciám/nebiblickým/ a vidno ,že podľahli učeniu filozofov. Tertulián už niečo naznačil o trojici bohov,ale nikdy to nevnímal v zmysle dnešnej trojice.A toho sa chytili potom niektorí,ktorí stáli za zrodom tejto nebiblickej náuky!
Pavel_Jan
Pavel_Jan
V téhle knize http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_just_dial_tr.rtf jsem původně hledal. Můžeš prosím upřesnit, kterou část máš na mysli?
Oponent
Oponent
Aj tam sú niektoré pasáže,ktoré na to poukazujú. Musíš čítať všetko, aj to,čo možno práve na danej stránke nie je. Nakoľko je to trinitárska stránka. Pokúsim sa stiahnuť celý záznam, a nie len Justína ,ale i toho Tertuliána ,ktorý povedal oné slová,že :"bol čas ,keď syn neexistoval".
Inak je to logické aj bez toho Tertuliána. Skús sa zamyslieť nad slovami známeho trinitárskeho učenca Adama Clárka. On to tvrdí tiež!

Tento učenec o Lukášovi 1:35 poznamenal:

„Môžeme tu jasne pochopiť,že anjel nenazýva Synom Božím Ježišovu božskú prirodzenosť,
ale svätú osobu,či vec,hagion,ktorá sa mala z panny narodiť energiou ducha svätého….
Tu sa spolieham na to, že mi bude dovolené povedať s náležitým rešpektom k tým,
ktorí so mnou nesúhlasia,že doktrína večného synovstva Krista je podla môjho názoru proti Písmu
a veľmi nebezpečná. Zamietam túto doktrínu z nasledujúcich dôvodov:
1,Nemôžem o nej nájsť v Písme žiadne výslovne prehlásenie.
2,Pokiaľ Kristus je Synom Božím vzhľadom k jeho božskej prirodzenosti,potom nemôže byť večný,
lebo syn si vyžaduje Otca a z otca vyplýva myšlienka splodenia, a zo splodenia vyplýva čas,
kedy sa to uskutočnilo,rovnako tak ako čas,ktorý pred tým splodením ubehol.
3,Pokiaľ Kristus je Synom Božím vzhľadom k jeho božskej prirodzenosti,potom nutne ho musí Otec
predchádzať, a preto je potom jeho nadriadený.
4,Keby táto božská povaha bola Otcom splodená,potom to musí byť v určitej dobe,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
to jest, bolo obdobie ,keď to neexistovalo,a obdobie ,kedy to začalo existovať.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
To ničí večnosť našeho požehnaného Pána a okamžite ho okráda o jeho postavenie Boha.
Povedať,že bol splodený z večnosti,je podla môjho názoru nezmysel,a fráza
večný syn je pozitívny protiklad. Večnosť nemá začiatok, ani ju nemožno zrovnávať k času.
Syn si vyžaduje čas,splodenie a Otca, a tiež čas ktorý tomu splodeniu predchádzal.
Preto spojenie týchto dvoch výrazov „Syn“ a „večnosť“ je absolútne nemožné!
Pretože z nich vyplývajú v podstate odlišné a protikladné myšlienky“.
Toľko citácia………z Clárke´Commentary.
Zvýraznil som ten odsek čiarkami!
Oponent
Oponent
Trinitársky pohľad na Tertuliána:....."Tertulián (asi 165-220) byl prvním, kdo použil slova „Trojice", když ve své odpovědi Praxeovi postuloval trojí stránku Boha. Sám však neměl plné a přesné porozumění Trojici - jeho chápání bylo poznamenáno názorem, že osoby Trojice si nejsou navzájem rovné (=subordinancionismem)."
ZDROJ: Přehled dějin nauky o Trojici | Reformace.cz