Vytrhovať z kontextu sa nesmie!

Oponent
Oponent
Už som písal ,že Ježiš vyučoval jednoducho a zrozumiteľne ,aby ho pochopili aj jednoduchí ľudia,ktorí za nim prichádzali.
Raz takto svojim poslucháčom povedal:..:

"Môj Otec je väčší ako som ja". Ján 14:28

Otázka: ...."Kto vytrhuje z kontextu Ježišove slová"? Ten,kto akceptuje Ježišove slová,ale tí,čo tvrdia opak? Teda,že Ježiš je rovný Bohu, alebo ,že sám je Všemohúci Boh?
Čo myslíte,ako to chápali daní poslucháči,ktorí nemali teologické školy a boli to prostí ľudia?
Vnímali to tak,ako to tvrdia trinitári? Že Ježiš to hovoril ako človek,/že pozabudol na fakt,že je aj Bohom/ ale v skutočnosti bol Všemohúci Boh,a bol rovný Otcovi?
Samozrejme,....nikdy by židia k tomu nedospeli,lebo mesiáša nikdy nevnímali ako Boha,......ale ako "niekoho ,koho pošle Boh"!
Vnímali ho ako proroka,záchrancu. Museli by sme klamať,keby sme tvrdili,že židia očakávali v osobe mesiáša samotného Boha.
Ale ďalej,......istotne,ak Ježiš tvrdil,že Otec je väčší ako on,......tak to aj tak všetci chápali. Lebo ak by bol ale Ježiš naozaj Všemohúci Boh,tak by v skutočnosti svojich poslucháčov zavádzal a privádzal by ich do omylu!
Uverí niekto predstave,.....že po tom čo Ježiš povedal dané slová,tak si poslucháči povedali,že: "To určite povedal len ako človek, a nie ako Bohočlovek." Je to logické,....hlavne ak vieme ,že židia v osobe Ježiša/mesiáša/ neočakavali samotného ,Všemohúceho Boha.
Alebo máme veriť,že Ježiš po tom,čo povedal dané slová/že Otec je väčší/, poslucháčom vysvetlil,že by to mali chápať tak,že on to povedal iba ako človek ,ale že v skutočnosti je Všemohúci Boh a že je rovný Otcovi?
Pripadá vám to opäť logické? Prečo by to Ježiš robil? Aby svojich poslucháčov miatol?
Samozrejme, túto dodatočnú reč Biblia nespomína,.....a je to len nelogická predstava tých,čo chcú veriť v trojjediného Boha,....cirkevný,ľudský dovetok.
A vôbec,....vie niekto povedať ,prečo by Ježiš raz hovoril ako človek,raz ako Boh a inokedy ako bohočlovek?
Pripadá vám aj toto logické? A tak je úplne jasné,že Ježiša vnímali všetci ako Božieho syna/ako sa sám predstavil/ a nie ako Boha Syna!
Je zrejme,že Ježiš netrpel schizofréniou a nebol rozdelený a vždy vedel čo hovoril a hovoril to ako "syn človeka",ktorého poslal Boh!
A ako Boží hovorca a zástupca Boha Jahveho.
A tak nemôžme obviňovať tých,čo proste veria Ježišovým slovám,....že jeho Otec je väčší ako on! Alebo veriť,že oni "vytrhujú z kontextu" a presadzujú svoju pravdu.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ďalšou jednoduchou vetou,biblickou správou sú slová ,ktoré poukazujú na postavenie "hlavy".
Pavol vysvetlil: ......:

.„ Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh. “ (1. Kor. 11:3)

Ako opäť chápať aj tieto jednoduché slová? Tak ako ich chápu trinitári? Alebo proste veriť tomu,že "Hlavou Krista je naozaj Boh"?
Myslím si,že každý vie ,čo znamená byť niekomu,niečomu hlavou? Tento pojem je známy aj dnes a je každému zrozumiteľný.
A tak aj v minulosti a aj dnes to každý chápe tak,že "Hlava" je nadradený orgán,osoba voči niekomu,niečomu!
Verím,že nikto nepochybuje ,že "hlavou ženy je muž"?! Pavol a Písma aj na inom mieste poukazujú na podriadenosť ženy.
A tiež nepochybujeme,že "hlavou muža je Kristus". Alebo áno?
A je opäť logické,že každý organický celok musí mať "hlavu"./vojaci,športovci,žiaci,občania,námorníci,....atď/
Aj preto je "hlavou muža Kristus". To je tiež jasné a veríme,že Kristus je tu nadradenou osobou,hlavou,....ktorému sa muži podriaďujú!
A práve preto by sme nemalo pochybovať ani o treťom stupni podriadenosti,kde sa píše ,že "Hlavou Krista je Boh"!
Môžme po tom,čo sme si už ozrejmili povedať,že tu to ale neplatí,......lebo Kristus je rovný otcovi? Že sám je Všemohúci Boh?
Bolo by to logické,biblické a správne? Ak by tomu naozaj tak nebolo,....tak potom ani muž nie je hlavou žene,a ani Kristus nie je hlavou mužovi! Trúfali by sme si to povedať? Tu vidíme, že je to trikrát potvrdené "hlavou" na rôznych stupňoch,aby niekto neprekrútil zrejme a jasné slová.
Je viac ako isté,že Pavlová správa je konzistentná a poukazuje na tri stupne podriadenosti. A v každom stupni platí to isté. Hlava je vždy tým nadradeným orgánom,a nemôžme tu hovoriť o žiadnej rovnosti!
Lebo dôsledky trinitárskej teológie sú potom také,že ak je Ježiš rovný Bohu,....tak nutne potom aj muž je rovný Kristovi, a žena je rovná mužovi.
Tak kto prekrúca Písma? Kto nevníma jednoduchý príklad nadradenosti,"hlavy"?

Mnohí to predsa vnímajú a píše o tom aj teológ Adolf Harnack už v úvode knihy -"Stručné dejiny dogmy".
Harnack tvrdí, a poukazuje na to...."že evanjelium, v tej forme ako ho hlásal Ježiš ,neohlasuje syna,ale iba Otca,a odmieta cirkevnú christológiu ako ovocie kontaminácie gréckym,pohanským myslením."
A na margo toho dodáva,že -........ "Dejiny dogmy sú vlastne dejinami deformácie evanjelia".
Harnack dale poukazuje na zosvetštenie,spreneverenie Bohu,....na úpadok kresťanstva, a na zatemnenie radostnej zvesti.
Harnack nesúhlasí ,že dogmy boli nemenné,ale uvádza ako boli menené,ako sa vyvíjali a tvrdí,že dogmy vytvorili teológovia/teofilozofovia/ a že cirkev musela dodatočne skrývať prácu teológov,/ktorí znefunkčnili evanjelium -stratilo sa úplne pôvodné jadro/ aby sa neprišlo na dané podvrhy,nálepky,ľudské pravidlá...atď.
A týmto spôsobom sa zmenil jednoduchý,evanjeliový Kristus na nezrozumiteľného,filozofického Krista/"iného Krista"/ Gal.1:7-9