"Ja a Otec sme jedno". Ján 10:30

Oponent
Oponent
Niektorí daný text z nadpisu chápu ako potvrdenie trojičného učenia. Ale je tomu tak?
Pretože už na prvý pohľad je zrejme,že ide o "spoločenskú jednotu",/súlad/ v zmysle toho,že Otec a syn sú jednotní v cieľoch,konaní . A že majú spoločné normy,hodnoty a podobne.
Neviem si predstaviť,ako môže niekto tvrdiť ,že tu ide o jednotu osôb? Teda,že Otec a syn sú jedna osoba./jedna podstata/
Aj dnes ,keď povieme ,že niekto je "jedno,zajedno s niekym" tak, to chápeme opäť v zmysle takom,že majú spoločnú reč,ciele,vlastnosti a podobne.
Poznáme to aj z odlišných vyjadrení:...."Aký otec,taký syn",....."Aká matka,taká Katka". Stále je to jedno a to isté. Syn je podobný otcovi,alebo dcéra matke. Pretože obaja verne odzrkadľujú osobnosť svojho otca/matky.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Biblia je nám nápomocná,lebo na mnohých miestach kontextom napovedá,ako máme chápať danú jednotu/"sme jedno"/?
Ak Písmo tvrdí ,že ...."Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? 5 A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo, 6 takže už nie sú dve telá, ale jedno" Mat.19:4-6.
Stanú sa manželia doslova jedno,...jedným telom? Alebo tu tiež ide o spoločenský súlad,...... teda v tom,že spoločne akoby boli jeden človek /s jedným cieľom/, máju budovať svoju domácnosť aby bola šťastná a podobne?
Ale potvrdme si to ďalším textom Písma: .....:

" No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal." Ján 17:20-21

Všimli sme si,že tak ako Otec a syn sú jedno ,majú byť "jedno" aj kresťania?!
Sotva by sme tu tvrdili,že všetci kresťania sú v skutočnosti jednou osobou! To daný text vylučuje,lebo poukazuje,že tá jednota,to "jedno" ,je presne rovnaké,ako je "jedno" aj Otec so synom.
Prečo potom veľmi nešťastne a okato niekto prekrúca význam týchto slov na potvrdenie trojjedinosti Boha?
Ak už opomenieme zdravý úsudok, tak zaiste by sme nemali prehliadnuť pravdu Písma. Ctitelia pravdy by tak nemali konať.
Veľa napovedajú k tejto téme aj texty: Rim.12:5,. 1 Kor.1:10,. Gal.3:28,. Ján 17:11,.
Navlas podobne to vysvetlil aj Novacián /200-258 n.l/ v diele:.... Treatise Concerning the Trinity, 27. kapitola.