Ako jednoducho vyučoval Ježiš.

Oponent
Oponent
Nikto nepochybuje,že Ježiš bol vynikajúci učiteľ a zaujímal sa o ľudí.
Správne pohnútky,súcit,láska ho podnecovali k "službe slova" ktorú 3 roky konal.
Hovoril a učil jednoducho,čo bolo v ostrom protiklade s učením náboženských vodcov danej doby,....aj preto jeho reč "mala moc".
A k tomu mu pomáhali aj mnohé podobenstvá,znázornenia.
Napríklad si rozoberme to,ktoré je zaznamenané u Jána 13:16:
"Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17 Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte."

O kom tu hovoril Ježiš? Nuž o sebe a Otcovi. A priam polopatistický/jednoducho/ vysvetlil isté pravdy Písma.
Toto jednoduché podobenstvo by malo byť každému úplne zrejme,zrozumiteľné. Ono už svojim zmyslom je dané. Nemožno činiť sluhu väčším ako pána. Ani posla ,ako toho kto ho poslal.. Lebo je to vopred už stanovené spoločenským postavením jednotlivých aktérov.
Skutočne,toto podobenstvo,znázornenie sa nedá inak vysvetliť,len iba za cenu zbavenia sa zdravého úsudku,pošliapania vlastného rozumu.
Aj cirkevní otcovia poukazovali na tento text a ním zdôvodňovali nižšie postavenie syna a jeho podriadenosť Všemohúcemu Bohu.
Preto je alarmujúce a úplne nepochopiteľné ,že mnohíi sa neriadia touto jednoduchou pravdou,z daného znázornenia.
Ved je tu úplne jednoducho povedané,že Ježiš/ako poslaný,ako sluha/ je menší ako ten kto posiela/Boh Otec/,ako ten kto je Pán!
Ved už aj malé deti vedia z rozprávok,a i zo života ,že vládca,pán,kráľ je viac ako sluha,posol.
Ján v 17 verši dodáva:....."Keď to viete, ste šťastní, ak to robíte".
Z toho vyplýva,že tí,ktorí tvrdia ,......"že, Ježiš je rovný Bohu,"...... nemôžu byť šťastní,lebo nechápu vzťah medzi Bohom a jeho synom, a nekonajú podľa toho,čo vyplýva zo znázornenia.
Teda,podmienka šťastia tkvie v tom ,........že, akceptujeme dané poučenie/pravdu/ zo spomenutého znázornenia.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Túto jednoduchú pravdu postrehol František Markovič vo svojej knihe: POSLEDNE PRIKÁZANIE.
On v úvode svoje knihy si dal motto knihy/myšlienky/,.....citujem: "Čím je to,že teológovia dokázali deformovať odkazy bohov vo všetkých veľkých náboženstvách"?

A ďalej dodáva: ....."Keby sa Pán vrátil na zem,doplnil by svoje prikázania. Posledné by znelo: Neprekrútiš slovo Pána, Boha svojho, ktoré ľudom ako poučenie odkázal v Biblii"!.
Doplním a opravím autora danej knihy,že dané varovania o "ne prekrúcaní Písma, a dopĺňaní ľudskými náukami,tradíciami", sa v Písme nachádzajú,.....aj keď nie vo forme 11 prikázania.Autor rozoberá fakt, že veľká časť kresťanského učenia bola prekrútená,zdeformovaná.