" Boha nemožno pokúšať na zlé,..." Jakub 1:13

Oponent
Oponent
Známa biblická správa o pokúšaní Ježiša nám môže veľa napovedať Ježišovi, ak o nej premýšľame
Citujem:
"3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby." 4 Ale on odpovedal: "Napísané je: Človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." 5 Potom ho diabol vzal do Svätého mesta, postavil ho na vrchol Chrámu 6 a vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň." 7 Ježiš mu povedal: "Je tiež napísané: Nesmieš pokúšať Pána, svojho Boha." 8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a povedal mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou na tvár a budeš sa mi klaňať." 10 Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu dávať božskú úctu." Matúš 4 kapitola

Biblia hovorí: „Boha nemožno pokúšať na zlé".... ako to uvádza Jakub 1:13
A je to logické. Môžme absolútne dokonalého Boha pokúšať na zlo? Nuž nie,nemalo by to zmysel a bola by to aj veľká opovážlivosť z našej strany ako stvorených bytostí. A aj satan bol nižšou/od Boha/ stvorenou bytosťou.
Ale pripusťme,/aj keď je to viac ako nepravdepodobné/že satan bol naozaj tak opovážlivý a dovolil si pokúšať Všemohúceho Boha.
Musíme predpokladať ,že satan určite vedel či Ježiš je Všemohúci Boh,alebo iba stvorená bytosť ,Boží syn ako bol aj satan.
A zrejme vedel/nakoľko je inteligentnejší ako nedokonalí ľudia/,že nemá zmysel pokúšať Boha,ktorý nemôže zaprieť sám seba a pokloniť sa stvorenej bytosti ktorú On vytvoril. Bola by to anomália a tým by sa zrútil celý vesmír a poriadok v ňom. pretože všetko stojí na Bohu,ktorý je zdroj života,usporiadanosti,spravodlivosti,múdrosti a lásky ktorá je hybnou silou vesmíru. Preto je nemožné,aby Boh podľahol stvorenej bytosti so zlými pohnútkami.
A satan to teda musel vedieť,a predsa pokúšal Boha? Prečo? Myslel si , že môže uspieť?
To by bol chybný predpoklad. Pretože aj nám nedokonalým ľudom je zrejme, že nijakým spôsobom nemohol uspieť,a Biblia to potvrdzuje.
Alebo satan hral divadlo ?
Ale čo Ježiš? Hral aj on len trápne divadlo a tváril sa akú ťažkú skúšku zažíva, a pritom musí byť každému jasné,že tomu tak nemohlo byť ak by bol Všemohúcim Bohom. Všemohúci Boh nemá slabé stránky, aj keby bol v tele. Čo ale nie je možné.....lebo Všemohúci Boh je -"večný DUCH", a "Boha nemôžme vidieť a zostať žiť". Ján 1:18,.2 Mojž.33:20,.Ján 6:46,.Ján 4:24,.1 Tim.1:17
Platilo by to iba v prípade,keby nebol Všemohúcim Bohom,ale iba Božím synom,stvorenou bytosťou. Vtedy by daná skúška mala zmysel a chápali by sme ju, aj v kontexte toho,ako prežívajú skúšky všetci kresťania.
Vieme z danej správy,že satan nútil Ježiša aby sa mu poklonil. Určite by sme očakávali ,že Ježiš by sa ohradil slovami: "Satan o čo sa to pokúšaš? Ved vieš ,že ja som Boh ......a nie ja,......ale ty sa musíš klaňať mne. Ty nevieš ,že Boha nemožno pokúšať?"
Ale ako vieme ,nič také Ježiš nepovedal,ale poukázal ,že "uctievať máme iba Boha". A zjavne tým nemyslel seba.
A tiež,ako to vyplýva zo skúšky,......Bohu nič nemožno núkať ,.....lebo všetko je jeho, a je úplne sebestačný.
Boh je vlastníkom všetkého a vládne nad všetkým.
A tak keď satan núkal "slávu,moc a statky sveta" Bohu,...... tak to bolo niečo opäť neuveriteľné,nelogické. Žalm 24:1,.89:11,.1 Kor.10:26
Aj tu mohol Ježiš prehovoriť ku satanovi: "Načo mi núkaš niečo,čo je aj tak moje"? Alebo je niekto,kto by spochybnil,že Bohu všetko patrí?

Ale Ježiš, ako Boží syn nie je vlastníkom všetkého a v danom čase ešte mu nebola daná vláda nad svetom. Až keď obstál v skúške až na smrť bol Bohom "povýšený" a ustanovený za mesiašského kráľa v stanovenom čase.
Veriť,že satan pokúšal Všemohúceho Boha,Bohočloveka je niečo,čo je teda nemožné a zbytočné.
Ježiš nebol herec, a nepredstieral,že zažíva náročnú skúšku....ale niekto,kto ako stvorená bytosť,dokonalý človek zažíval ťažkú,životnú skúšku a vytrval v nej a tak obhájil "svojho Boha,svojho Otca". A tým dokázal ,......že iný Boží syn Adam /prvý človek/ bol dobre .vytvorený,len zneužil svoju slobodnú vôľu a podľahol nenáročnej skúške ,na rozdiel od Ježiša. Ježiš na zemi bol presný náprotivok dokonalého Adama.
Okrem iného aj táto skúška má svoj odraz v slovách Písma:
""Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil;" ......" On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. 8 A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti;" Hebr.5:5,.7-8
A naozaj,Ježiš na rozdiel od Adama bol "poslušný",...."naučil sa poslušnosti"!
Ale Všemohúci Boh sa nemusí učiť poslušnosti,....to len stvorené bytosti,anjeli/Boží synovia/, a ľudia.
Aj preto sa v danej správe uvádza-"ja som ťa dnes splodil". Všemohúceho Boha nikto nesplodil,na rozdiel od jeho syna Ježiša.
A tiež tam čítame,......Ježiš bol "bohabojný",.......ale to opäť nemôžme chápať tak že sa bál sám seba. Iba stvorené bytosti môžu byť - "bohabojné".
Ak chcú veriaci v trojicu potvrdiť svoje učenie urobia z Pána Ježiša bohabojného Boha. Nuž ale to nejak nesedí, Už aj preto ,že sme Písmom nabádaní aby sme používali "silu rozumu".
Pavel_Jan
Pavel_Jan
Píšeš:
„Musíme predpokladať ,že satan určite vedel či Ježiš je Všemohúci Boh,alebo iba stvorená bytosť ,Boží syn ako bol aj satan.“
– Satan rozhodně nebyl "boží syn". Dál ve své úvaze píšeš, že kdyby satan věděl, že je Pána Ježíš Bůh, tak by se ho ani nesnažil pokoušet. To nejspíš ano. Ale už si v úvaze zapomněl na druhou možnost. Že si satan nebyl jistý, zda je Pán Ježíš skutečný mesiáš a tak si to ověřoval.

Dál píšeš:
„Všemohúci Boh nemá slabé stránky, aj keby bol v tele.“
– To je další chyba. Protože v Písmu sv. se píše: „Vždyť nemáme velekněze, jenž by nemohl míti soucit s našimi slabostmi, nýbrž takového, který byl podobně (jako my) vyzkoušen ve všem s výjimkou hříchu.“ (Židům 4, 15)
Pán Ježíš na sebe vzal všechny slabosti, které lidské tělo přináší, ale nepodlehl žádné.
spitfire
spitfire
"Že si satan nebyl jistý, zda je Pán Ježíš skutečný mesiáš a tak si to ověřoval."

To je ochutnávka ze scénáře třetího dílu Anděl Páně, který dáváte dohromady s Epsteinem?


"Pán Ježíš na sebe vzal všechny slabosti, které lidské tělo přináší, ale nepodlehl žádné."

Proč hned mluvit o slabosti? Pravděpodobně by JK v benchi sotva zvedl 100kg ve 30opakování. Podobně není vůbec jistý, jestli by nějakej pošuk z Indie nevydržel držet hladovku díl než JK... .
Stejně tak je málo pravděpodobné, že by JK jen tak bez přípravy prošel Cooprovým testem na výbornou.
Pavel_Jan
Pavel_Jan
@spitfire
To nesmíš bejt tak nadutej a prostudovat si něco od katolických mystiků, abys něco pochopil.
spitfire
spitfire
Co mají katoličtí mystikové společné s tím, že ten váš výrok je v lepším případě metafora, v tom horším EZO.

Možná by bylo korektní napsat:
Pán Ježíš na sebe vzal všechny OMEZENÍ, které lidské tělo přináší...

Představme si, že jste bičován a pokud by jste nepodléhal žádné slabosti svého lidského těla, tak by to znamenalo co? Neucítíte bolest?
Oponent
Oponent
Jan Pavol, satan .......bol významný anjel, a anjeli sú všetci Boží synovia. Satan na počiatku "stál v pravde", a slúžil Bohu a až neskôr sa vzbúril. Bol cherubínom ako píše prorok Ezechiel. To sú elementárne poznatky Písma.
------------------
K tej ďalšej úvahe,.......satan pozoroval celé dianie sveta, a tudiž poznal Ježiša a všetko okolo neho a ako omnoho inteligentnejší tvor,musel,presne vedieť kto je Ježiš?!
Ak teológovia RKC len na "základe Písma" dospeli k tomu,že Ježiš je rovný Bohu,/čo ale nie je/ tak satan nemal určite žiadne pochybnosti o tom ,kto je Ježiš?!
-------------------
A to,čo ďalej cituješ,v závere,je len dôkazom toho,že Ježiš bol stvorená bytosť. BOH-VEČNÝ DUCH nemôže prísť na svet ľudí a nemôže ani v tele, a ani inak prejavovať slabosť.. Lebo by sme zomreli.. A ako viem,Ježiša videli mnohí a predsa nebol hlásený hromadný úhyn ľudí v 1 storočí.
Oponent
Oponent
A satan sám zdôrazňoval a aj démoni ,že Ježiš je Boží syn,....nie Boh syn. A vnímali jeho Otca a Ježiša oddelene,a aj v danej skúške........ „synovia pravého Boha“ a „Boží synovia“ vyskytujú v 1. Mojžišovej 6:2, 4; Jóbovi 1:6; 2:1; 38:7 a Žalme 89:6. A Boží synovia=anjeli.
Správa z Gen.6:2 to potvrdzuje,že anjeli,démoni sú Boží synovia: "Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili."
Júda 6 to dopĺňa: "Anjelov zasa, ktorí si nezachovali svoj pôvodný stav a opustili svoj vlastný príbytok, drží vo večných putách v temnote pre súd veľkého Dňa."
Oponent
Oponent
A spitfire má pravdu. Ježiš bol na zemi presným náprotivkom Adama,Božieho syna. Preto mal dané "obmedzenia dokonalého,hmotného tela"! Nepleťme si to s absolútnou dokonalosťou jeho Otca,Pantokrátora.
spitfire
spitfire
Oponent nebo spíše Otesánek?
Jedl sem snědl sem (vaše citace z Bible).
Oponent
Oponent
Spitfire,ale nemyslíš tou citáciou Písma,....Epsteinov alebo Cooprov test?
Napríklad,prešiel by daným testom? Na základe výrokov a konštatovania trinitárskej teológie?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Napríklad/menšia ukážka/....:
1, Ajhľa nesmrteľný Boh zomrel. Žalm 90:2,. Rim.6:9
2, Neviditeľného Boha sme videli! Ján 1:18,.
3, Dokonalý Boh sa učí poslušnosti! Heb.5:8-9
4, Vševediaci Boh nepozná čas konca. Mat.24:36
5, Boh je sám sebe hlavou! 1 Kor.11:3
6, Boh sa nakoniec sám sebe podriadi! 1 Kor.15:24-28
7, Boh je väčší od Boha,od samého seba! Ján 14:28
8, Boh opustil sám seba v deň smrti! Mar.15:34
9, Boh sa modlí sám ku sebe! Mat.6:9-13,.Luk.6:12
10, Boh povyšuje najvyššieho Boha! Fil.2:9
-----------------------------------------------------------------------
Ale uvítam ,keď budeš konkrétny a povieš nám ako ty chápeš elementárne biblické pravdy?!
Jedl sem,snedl sem.....totiž nič nevypovedá,a nesmeruje k tomu,čo kritizuješ. Bibliu a zdravý úsudok by mal vlastniť každý kresťan,....a tak tu nevidím žiaden problém.
Oponent
Oponent
Sú Pavol Ján,---"katolícki mystici",....hinduistickí,budhistickí, protestantskí, moslimskí a podobne,niečim/normou/ čo vedie k pravde? A ktorí? Alebo všetci?
spitfire
spitfire
"Ale uvítam ,keď budeš konkrétny a povieš nám ako ty chápeš elementárne biblické pravdy?!"

To je váš boj, já se nezajímám o teologii, takže můj komentář se netýkal trinitární teologie. Napadl jsem konkrétní výrok, který není ani součásti Bible, ani žádného teologického učení.
Oponent
Oponent
OK,......mal som dojem,že aj teológia ťa oslovuje,nakoľko si o tom niečo písal. Sorry
Písal si aj..."Pán Ježíš na sebe vzal všechny OMEZENÍ, které lidské tělo přináší..."
Ale to je len väčšia časť pravdy a preto som súhlasil Ježiš ako dokonalý nepodliehal chorobám,smrti,....ak by ho nezabili. Tak ako Adam,....ktorý keby nezhrešil, žil by večne na zemi a mi by sme dnes netrpeli a nepodliehali chorobám a smrti.
A ktorý "výrok si napadol"?
spitfire
spitfire
!!!
Písal si aj..."Pán Ježíš na sebe vzal všechny OMEZENÍ, které lidské tělo přináší..."
Pokud nedokážete přesně citovat, měl byste přestat psát o tom co kdo kdy řekl.

!!!
OK,......mal som dojem,že aj teológia ťa oslovuje,nakoľko si o tom niečo písal.
Asi to bude pro vás překvapení, ale ne každá věta, která obsahuje slovo Ježíš je teologická.

To je za mě všechno. Nemusíte se omlouvat ani nic vysvětlovat.
Oponent
Oponent
Neporozumel som aj tak nič,....na čo si reagoval?! A mám dojem ,že ani predtým som ti presne nerozumel.
Už som sa pýtal aj na ten "výrok",a nič....ale sotva mi odpovieš ,čo som zas vlastne teraz nepresne citoval?
Máš svojskú argumentáciu,reč,.....ťažko odhadnúť,o čo ti vlastne ide,alebo čo si vlastne chcel povedať?