Paradox večných múk.

Oponent
Oponent
Prečo mnohí nemôžu súhlasiť s večnými mukami, a prečo neveria ,že Boh lásky by bol toho schopný?

Kanadský teológ,profesor Clark H.Pinnock upozorňuje: „Predstava, že bytosť s vedomím by mala byť podrobená telesnému a duševnému mučeniu nekonečný čas, je hlboko znepokojujúca, a pomyslenie, že je to na ňu uvalené na základe božského rozhodnutia, uráža moje presvedčenie o Božej láske.“
Podobne znepokojivo sa vyjadruje aj katolícky teológ Hans Küng: „Mal by sa Boh lásky... po celú večnosť pozerať na toto nekonečné, beznádejné, žalostné, neláskavé a kruté telesno-psychologické mučenie svojich tvorov?
Küng pokračuje: „Je takým neľútostným veriteľom?... Čo by sme si pomysleli o ľudskej bytosti, ktorá by uspokojovala svoju túžbu po pomste tak nezmieriteľne a nenásytne?“
A keďže Boh v Biblii hovorí, že my máme svojich nepriateľov milovať, ako môže chcieť on svojich nepriateľov mučiť po celú večnosť? (1. Jána 4:8–10) Nie je to zarážajúci paradox, nevidíme v tom rozpor?
Profesor Pinnock to opäť komentuje: „Z mravného hľadiska nemožno večné muky tolerovať, pretože to robí z Boha krvilačného netvora, ktorý udržiava akýsi večný Osvienčim pre obete, ktorým ani nedovolí zomrieť.“
Pýta sa: „Ako môže niekto, kto má v sebe súcit, zostať pokojný pri uvažovaní o takejto myšlienke [tradičnej náuke o pekle]?... Ako môžu kresťania vôbec vykresliť také kruté a pomstychtivé božstvo?“
Namieste je teraz si položiť otázku: Poznajú vôbec Boha tí,čo tvrdia ,že Boh hriešnikov trápi vo večnom pekle?

Paradox je aj v tom, že smrťou človeka sa všetko končí a človek nie je pri vedomí, a je po smrti aj zbavený hriechu.
"Lebo kto je mŕtvy, je oslobodený od hriechu" Rim.6:7
A Kazatel v 9 kapitole k tomu dodáva-"5 Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho ani nemajú viacej nijakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka. 6 Aj ich láska aj ich nenávisť aj ich revnivosť už dávno zahynula, a nemajú viacej nijakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom."
Zaujímavým je fakt,že ako mŕtvy nič necítime,nie sme pri vedomí a hlavne...."A nemajú viacej nijakej odplaty" !!!
Teda,žiadne peklo,....žiadne večné muky!
Smrť je odplatou! " 23 Lebo odplatou za hriech je smrť," Rim.6:23
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nie je večná SMRŤ dostatočným trestom za HRIECH ???
Prečo tak silno chceme veriť, že nejaké večné muky sú potrebné? Ak Biblia a zdravý úsudok hovoria niečo iné?
Pavel_Jan
Pavel_Jan
Tresty v pekle jsou věčné. Je to věčný oheň, který je připraven ďáblu a andělům jeho (Mat. 18, 8; 25, 41), věčné trápení (25, 45), neuhasitelný oheň (Mat. 3, 12; Mar. 9, 42.. Luk. 3, 17). Lépe by bylo člověku, kdyby se byl nenarodil než tento trest (Mar. 14, 21). Tímto trestem bývá stíhán hřích, jenž nebude ani v budoucím věku odpuštěn (Mat. 12, 32).
c) ... "Pán Ježíš zjeví se s nebe s anděly moci své v plameni pekelném, aby potrestal ty, kteří neznají Boha a kteří neposlouchají evangelia Pána a Ježíše Krista; a ti budou potrestání záhubou věčnou (odloučení) od tváře Páně a od slávy moci jeho" (2. Thes. 1, 8. 9).
... "Nad nimi má moc smrt druhá (Zj 20, 6), budou vhozeni do jezera ohnivého a sirnatého a trápeni ve dne i v noci na věky věků" (Zjev. 20, 8. 15).

....
Důkaz z Písma sv. (Mat. 18, 8; 25, 41. 46; Mar. 9, 42; Luk. 3, 17; 2. Thes. 1, 8. 9; Zjev. 20, 8-15) byl již podán svrchu.
Biblické "na věky, věčný" znamená někdy v Písmě sv. hlavně St. zákona dlouhou, nedozírnou dobu, která se přece ukončí. V místech svrchu citovaných, jak ze souvislosti a z povahy věci vysvítá, je vyslovena věčnost ve vlastním smyslu. Tento význam má v N. z. přečasto úsloví na věky věků, věčný (srov. 1. Tim. 1, 17; 2. Tim. 4, 18; Gal. 1, 5; Zjev. 15, 7; 11, 15; 22, 5 a j.) Věčnost ve vlastním smyslu přísluší pekelným trestům proto, poněvadž i blaženost nebeská je věčná. "Je-li obojí věčné, dí sv. Augustin (De civ. Dei 21, 23), tu třeba vyrozumívati, že obojí je buď velmi dlouhé, ale má konec, nebo že je věčné bez konce." (Srov. sv. Řehoře Vel. Dialog. 4, 28). Věčné trvání trestů v pekle je nutný důsledek nauky církevní, že hned po smrti bývá úděl každého člověka na věky a nezměnitelně stanoven.

....
Na přiměřenost věčných trestů v pekle lze usuzovati z té skutečnosti, že smrtí končí se doba pokání a obrácení. Úděl, který si člověk právě v hodinu smrti dobrovolně zvolil, je nezměnitelný. Mohl by jej pouze Bůh změniti. Bůh však zavrženým, kteří nekajícností se od něho odloučili, odepírá svou pomoc. Hříšník, jenž v nekajícnosti umřel, odvrátil se od Boha, takže u něho lítost jest nemožná. Trest musí tak dlouho trvati jako vina hříchu. Tato záleží vlastně v tom, že se hříšník milosti Boží zbavil. Poněvadž mu Bůh milost nikdy více nevrátí, zůstane na věky o ni oloupen a bude i na věky trestán.

....
Proti věčným trestům namítali tak zv. Milosrdní, že jsou proti milosrdenství a dobrotě Boží, jenž nemůže býti krutá a neúprosná. Avšak byl to milosrdný Bůh, jenž hříšníkům svou milost nabízel, je napomínal, jim hrozil a k pokání vybízel, takže právem může říci zavrženým: "Co je, co jsem měl ještě učiniti vinici mé, a neučinil jsem?" (Is. 5, 4). Milosrdenství a dobrota Boží není totožná se slabostí a povolností a nemůže býti v rozporu se spravedlností Boží. Právě věčné tresty v pekle jsou nejúčinnějsí prostředek, jímž dobrotivý Bůh chce lidstvo od hříchův odstrašiti a k ctnostnému životu nabádati. Kdyby nebylo věčného pekla, a ještě po smrti by bylo lze se káti a k Bohu obrátiti, mnozí nyní zbožní a horliví nedbali by ani na hřích ani na peklo (Jeronym, In Jon. 3, 6).

Komentář upraven .

Oponent
Oponent
Človek by si myslel, že budeme ale oponovať aspoň tým,že ..."ako si potom vysvetliť dané časti Písma,ktoré hovoria o mukách,trápení,ohni a podobne",.....ale mi hneď konštatujeme aj po predložení biblických a logických faktov,že "peklo aj tak existuje".
Nie je to pravda Pavol Ján.
Ak sa máme dopátrať pravdy,tak nemôžeš citovať ľudí,....ale Písma. Augustín napríklad po celý život zostal pohanom,akokoľvek si myslel ,že nie.
Jeho filozofia/novoplatónska/ a zostatok manichejského myslenia mu zostal stále,až do smrti.
Jeho pohľad na ženy,sexualitu,hriech a spústu iného ,je toho dôkazom. A to všetko má svoj odraz v pohanských filozofiách
--------------------------------------
Nechápem,prečo neargumentuješ Písmom, aj na moje citácie Písma a logické predpoklady?
Nemôžem súhlasiť s tým,čo tvrdíš,,že- "Právě věčné tresty v pekle jsou nejúčinnějsí prostředek, jímž dobrotivý Bůh chce lidstvo od hříchův odstrašiti a k ctnostnému životu nabádati.".
Strachom nikoho neprinútiš aby Boha miloval. Alebo aby bol lepší. Práve naopak!
Automaticky,ak ide o neľútostný diktát nejakej autority/ľudskej/,ktorá si vynucuje našu poslušnosť a lásku , "trestom" v hrozných mukách, tak sa odmietame tomu podriadiť,alebo ak sa aj podriadime,sotva by niekto miloval takú autoritu a z lásky sa jej podriaďoval To platí aj na Boha ako zvrchovanú Autoritu, a na jeho večný trest..To by bolo ako som už písal znásilňovanie slobodnej vôle.
Boh vie ,že "viera nie je vlastníctvom všetkých",....a týmto ľudom určite nepripravil taký hrozný trest. 2 Sol.3:2

Ignoruješ aj fakt,že Biblia hovorí že po smrti ľudia nie sú niekde/na nejakom mieste/ a nie sú pri vedomí.

Tiež Starý Zákon opisuje istú úmernosť trestov a z toho plynie isté poučenie. Ak niekto niekomu vypichol oko, tak ten postihnutý nemal právo vypichnúť previnilcovi obe oči. Platila zásada,pravidlo-"Oko za oko,zub za zub".
Teda,, ak ja hreším v krátkom časovom období/ľudský život/ nemôže byť preto spravodlivým trestom pre človeka neúmerne dlhý,večný trest a ešte k tomu v takých mukách!
Uvedom si,že mnohí odmietajú Boha,že by boli nejak zlí,/zločinci/ a páchali nejaké ťažké zločiny,.....alebo neveria z mnohých iných,prozaických ,príčin,ktoré navonok nemusia byť výpoveďou toho,že daní ľudia boli násilní a podobne.
Nemôžme väčšinu ľudstva posielať na večné muky,len preto,že niekto podľahol vplyvu Gréckeho hádesu/pekla/, ktorý nemá nič spoločné s biblickým hádesom.
Tak ako biblická duša ,nemá nič spoločné s Gréckou dušou.
------------------------------------------------------------------------------
A odpovedz prosím ťa,.....môže aj smrť a peklo trpieť v ohnivom jazere?
A nehovorí Písmo,že "ohnivé jazero" je druhá smrť?
Je vari druhá smrť/večné zničenie,neexistencia/ večné trápenie?
SMRŤ je proste NEVEDOMIE !!!

Slová o "večnom treste" aj mnohí biblickí učenci vnímajú vo svetle obraznej reči,a nie doslovne.
Oponent
Oponent
Jeden príklad,že trest,oheň,dym, smola,síra,škrípanie zubami,a podobne..... nepoukazuje na večné muky,trápenie ,ale na večné zničenie a neexistenciu.
----------------------------------------------------------------------
Přestože mnozí křesťané tvrdí, že dým z pekla bude vystupovat do vesmíru na věky,
důkladný pohled na 34. kapitolu Izajáše toto tvrzení vyvrací. Izajáš mluví o městečku Bozrah, které patřilo
Edomitům (Iz 34,6) a leželo asi 30 km jihovýchodně od Mrtvého moře:
"Jeho země se stane hořící smolou. Nevyhasne v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat věčně. Po všechna pokolení zůstane v troskách, nikdo už nikdy skrze ni neprojde. Obsadí ji sova a sýček, výr a krkavec v ní budou bydlet... V jejích palácích poroste hloží, na jejích pevnostech bodláčí a trní." / Iz 34,9 /

Z tohoto Izajášova textu vidíme, že oheň, který ničí a jehož dým vystupuje "na věky věků", nehoří věčně. Pro
hebrejskou mysl tento výraz znamenal kompletní zkázu, a ne ničení bez konce.

ZDROJ: J.Moskala, Otázka pekla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja už som spomenul niečo podobné,keď som citoval .... „ Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, ak už je zapálený?“ ​(Lukáš 12:49)
Tu "oheň" niečo symbolizuje/spornú otázku pravdy/,a určite to nemôžme chápať doslovne. Mat.10:34
Alebo kde vtedy horelo? Horela zem, územie Palestíny,alebo kde to Ježiš zapálil?.

Pavel_Jan
Pavel_Jan
Připadá ti, že v textu, který jsem výše zkopíroval, je málo citací Písma sv.?
Pán Ježíš mluvil vícekrát o pekle než o nebi.
Úvaha sv. Augustina je zcela logická. Bylo by nespravedlivé, kdyby netrvalo buď peklo nebo nebe stejně dlouho jako to druhé.

Že by lidé po smrti byli v bezvědomí tvrdíš ty, není to žádný fakt. Nepřednesl jsi pro to žádný důkaz.

Trest nebo odměna na věčnosti se neodvíjí podle času. Hřích je urážkou nekonečně svatého Pána Boha, a proto zasluhuje takové potrestání.

Tvoje otázky na konci plynou z tvého velice osobního pojímání slov Písma sv.
Zjevení 20, 14: „Smrt i místo zemřelých byly uvrženy do ohnivého jezera. To je druhá smrt, ohnivé
jezero.“
Smrt jako zlo je důsledek Adamova hříchu, nebo smrt jako zatracení kvůli hříchu. Chápu to tak, že tohle zlo (smrt) spolu se zavrženými bude navždy na místě ohnivého jezera, definitivně oddělené. Zatímco dosud může ďábel pokoušet a lidé mohou hřešit, tato možnost přestane.
Pavel_Jan
Pavel_Jan
Prorok Isaiáš zde pomocí obrazů popisuje soud Boží – viz poznámky v katolické Bibli:
„Potoky smoly, prsť ze síry, půda. hořící smolou, věčný požár, to vše dostatečně samo sebou ukazuje, že prorok nepředpovídá osud a zpustošení Edomska, ale že takovým popisem kreslí, jak hrozný bude soud Boží a kterak do klatby hříchu a do trestu zahrnuty budou také věci stvořené.“

Ad Lukáš 12, 49
Zde Pán Ježíš nemluví o pekelném ohni, ale jiném. Nevím, proč to sem dáváš, všechno tím pomotáš. K tomuto mam vysvětlení opět z poznámek v Bibli:
„Ohněm je tu míněn nějaký očišťovací prostředek. Starší vykladatelé viděli v něm milosti Ducha Svatého, někteří novější vykládají o pronásledování křesťanů; jiní poukazují, že učení evangelia bude znamením, aby se projevil člověk, jakého je ducha. Někteří vidí v ohni celé vykupitelské dílo Kristovo, které mělo svými účinky, podobnými účinkům ohně, lidská srdce očistit a zahřát a rozum osvítit, aby ochotněji přijali učení Kristovo.“

Komentář upraven .

Oponent
Oponent
Ak vieš čo je Gehenna/gehinnon/ a poznáš historické pozadie tejto oblasti,tak pochopíš,prečo Ježiš volil slova o ohni,ničení,mukách,červoch a podobne. Židia tiež dobre poznali k čomu slúžilo údolie za hradbami mesta.
Raz na obetovanie detí v ohni, a neskôr ho Joziáš zmenil na smetisko.
Udržiavali tam oheň tým, že tam pridávali síru, aby sa odpadky spálili. Tu sa hádzali mŕtve telá zločincov, mŕtvoly zvierat a nečistota každého druhu. /Smithov biblický slovník,/
A aj preto,slová o "ohni",...."gehenne" všetci vnímali v tomto obraznom svetle ,poznajúc dané údolie,smetisko.
--------------------------------------
A ja som spomenul len jeden príklad,alebo dva. Ale tých je neúrekom. A reč je tam o ohni,smole ,večnom dyme a podobne,....ale z kontextu jasne vyplýva,že ide o obraznú reč.
Ak to vnímame opačne,doslovne ,....tak potom dochádzame k tragikomickým záverom. 2 Petra 3:7,. 3:10
A myslíme si ,že Boh zničí,spáli aj zem/dokonca aj nebesia/. Jeden verš berieme doslovne,....ale desiatky veršov o tom,že "zem bude naveky" a ľudia na nej, tak to ignorujeme. PREČO ?
A už sotva niekto porozumie ,že budú spálené aj nebesia. Akú vinu nesú oni?
A súhlasím,...."oheň" symbolizuje ako očistenie, nepokoj, rozdelenie v rodinách,...atď,....tak aj zničenie.
Ale nikdy v súvislosti s peklom/hádesom/ nepoukazuje na skutočný oheň,ale na večné zničenie. To vidno zo zjavného paralelizmu Písma, kde oheň,muky sú spojené so zničením,smrťou a neexistenciou.
Oponent
Oponent
Anglická kráľovná Mária I. (1553 – 1558), prezývaná aj Krvavá, pretože upálila na hranici takmer 300 protestantov, údajne povedala: ......„Keďže duše kacírov majú po smrti večne horieť v pekle, nič nemôže byť vhodnejšie, než aby som napodobnila božskú pomstu tým, že ich vydám ohňu už na zemi.“