Diskutuj o víře, ale i všedních věcech

Naslouchej a prohlub své pochopení skrze sdílení s ostatními. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Diskuze » Víra, duchovní život

Existuje peklo?

« Předchozí 1 2 3 4 5 Následující »
"Bibli psali také jenom lidé a Bohu v Bibli lidé také často ve starém zákoně vkládali do úst mnoho krutostí."
Nevím co konkrétně máš na mysli? Součástí bible jsou například prorocké knihy, které jsou velmi důležitou součástí, protože popisují právě to jak Bůh nakládá se zlem hříchem. Tyto věty nelze vymazat, prostě jsou součástí Božího slova. Bůh takový je a to se opravdu stalo. Takže nevím co konkrétně ti může vadit. Tyto skutky také popisují Boží velikost a věrnost vůči Izraeli.
Nemusím chodit ani do prorockých knih, stačí do Tóry:

Nm 21:2  Tu se Izrael zavázal Hospodinu slibem: "Jestliže skutečně vydáš do mých rukou tento lid, zničím jejich města jako klatá." Hospodin Izraele vyslyšel a Kenaance mu vydal. Vyhubil je i s jejich městy jako klaté a nazval to místo Chorma (to je Klatbě propadlé). Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli edómskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: "Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se nám už protiví." I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil." Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.

Dt 2:31  Tu mi Hospodin řekl: "Hleď, už ti vydávám Síchona a jeho zemi. Začni jeho zemi obsazovat." Síchon vytrhl proti nám do Jahsy k boji s veškerým svým lidem.
A Hospodin, náš Bůh, nám ho vydal. Porazili jsme ho i jeho syny a všechen jeho lid. V oné době jsme dobyli všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme nikoho vyváznout. Jen dobytek a kořist z měst, která jsme dobyli, jsme si ponechali jako lup.

Jsou to věci které ti vadí? A přesto se tyhle věci staly a v Boží očích to byla spravedlnost.
Co tohle:

Dt 13:13-19  Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: "Pojďme sloužit jiným bohům", které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno. Ať ti neulpí na ruce nic z toho, co propadlo klatbě, aby se Hospodin od svého planoucího hněvu odvrátil a udělil ti slitování. Slituje se nad tebou a rozmnoží tě, jak přísahal tvým otcům, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dbát na všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, a dodržovat, co je správné v očích Hospodina, tvého Boha.

Pokud nevěříš, že je to pravda, pak nevěříš v toho stejného Boha. Nevěříš ani v Ježíše, protože Ježíš řekl, že nepřišel (starý) Zákon zrušit, ale potvrdit.
V bibli je 34 veršů, kde se popisuje že Hospodin vyhubil nepřátele Izraele jako klaté. Jsou to také tyto prorocké knihy:

Iz 34:2  Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté, vydá je na porážku.
Iz 37:11  Hle, slyšel jsi o tom, co učinili králové asyrští všem zemím, že je zničili jako klaté. A ty bys byl vysvobozen?
Jr 25:9  hle, já pošlu pro všechny čeledi severu, je výrok Hospodinův, i pro Nebúkadnesara, krále babylónského, svého služebníka, a přivedu je na tuto zemi i na všechny její obyvatele i na všechny tyto okolní pronárody a vyhubím je jako klaté. Způsobím, že budou vzbuzovat úděs a posměch a budou troskami navěky.
Jr 50:21  "Proti zemi meratajimské! Táhni proti ní i na obyvatele Pekódu! Znič, zahlaď jako klaté jejich potomstvo, je výrok Hospodinův, vykonej všechno, co jsem ti přikázal!
Jr 50:26  Přitáhněte na něj od končin země, otevřete jeho obilnice, navršte vše na hromady, zničte to jako klaté, ať mu nezůstane ani pozůstatek lidu.
Dn 11:44  Ale vyděsí ho zprávy z východu a ze severu. Vytáhne s velikým rozhořčením, aby mnohé zahladil a vyhubil jako klaté.

Pokud se ti to nelíbí tak musíš odříznout pěknou část bible. Zkrátka si z bible vybíráš co chceš a nevěříš Bohu. To už ale z této diskuse vyplynulo dávno, že pro tebe bible není Boží slovo, ani autorita. Nemáš žádný základ, na který bys mohla spolehnout. Tvé spasení a tvá představa o Bohu je jen tvá iluze. Je to smutné. Je to samé jako bys odmítla Ježíše Krista, protože nejen že nevěříš bibli, ale ani si nepřijala ten pravý křest, který by tě vytrhl z nadvlády hříchu, z nadvlády smrti. Ještě jednou opakuji, nikdo nevstooupí do Božího království, pokud se nenarodí z ducha a z vody.
Biblický Pán Bůh je přísný, ale milostivě odpouští, vyhoví-li se jeho momentálním představám o tom, kterak co býti má :-)

I stalo se, když byl Mojžíš na cestě v hospodě, že se obořil na něj Hospodin, a hledal ho usmrtiti. Tedy vzala Zefora nůž ostrý, a obřezala neobřízku syna svého, kteroužto vrhla k nohám jeho, řkuci: Zajisté ženich krví jsi mi. I nechal ho. Ona pak nazvala ho tehdáž ženichem krví pro obřezání.
Ex 4,24-26
Ještě jedna věc, ve Starým Zákoně i v Novém Bůh je vždy nazýván Otcem. Izrael je nazýván také dcerou, ale pokud vím tak ani jednou Bůh není nazván Bohem. Tvá víra, Aquo, zavání duchem New Age. Bible také nekompromisně tvrdí, že ke spasení je třeba pokání a pravý biblický křest ponořením do vody. Bez křtu není ani odpuštění hříchů. Kázat cokoliv jiného je klam. To co tam přidala katolická církev a tradiční protestantské církve včetně Církve Bratrské to převzaly, to jsou hereze.

Komentář upraven .

Ve starozákonních příbězích "vždy Otcem"?
Jeremjáš 15:5-14  "Kdo s tebou bude mít soucit, Jeruzaléme? Kdo ti projeví účast? Kdo k tobě zajde, aby se zeptal, jak se ti daří? Ty sám sis mě přestal všímat, je výrok Hospodinův, odešel jsi ode mne. Napřáhnu na tebe ruku a zničím tě; stálé ohledy mě unavují. Převěju je lopatou na obilí v branách země, o děti připravím, zahubím svůj lid: od svých cest se neodvrátili. Zůstane mi v něm víc vdov než písku v mořích. Za poledne na ně přivedu zhoubce, na matku i na mládence. Náhle přepadnu město hněvem a hrůzou. Zchřadne sedminásobná rodička, vypustí duši. Ještě za dne jí zajde slunce. Bude se stydět, rdít studem. Ty kteří zůstanou, vydám meči před tváří jejich nepřátel, je výrok Hospodinův." Běda mi, matko má, že jsi mě zrodila, muže sporu a sváru pro celou zemi. Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nepůjčil, všichni mi klnou. Hospodin praví: "Nepřichystal jsem ti dobro? Nesrazil jsem kvůli tobě nepřítele v čase zlém, v čase soužení? Dá se přerazit železo, železo ze severu, či bronz? Tvé zboží a poklady vydám bez náhrady v plen za všechny tvé hříchy, páchané po celém tvém území. Dám tě odvést tvými nepřáteli do země, kterou neznáš. Rozhoří se proti vám oheň roznícený mým hněvem."

Vlastně existují historické důkazy o tom jaký je Bůh, protože to co bylo předem oznámeno, to se taky stalo. Bůh oznámil, že vyvede Izrael do zajetí Babylonského i Asyrského. Babylonská říši a Asyrská říše jsou fakt. Existují přímo lingvistické důkazy ve starém zákoně, protože místy se objevují aramejské výrazy převzaté z Asyrštiny. Tedy v jazyku kterým židé mluví, mluvili jsou vidět tyto Asyrské stopy.

Jeremjáš 22:21-23  Mluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klid. Řekla jsi: »Nebudu poslouchat!« Byla jsi zvyklá už od svého mládí neposlouchat můj hlas. Všechny tvé pastýře spase vítr, tvoji milenci půjdou do zajetí. Tehdy se budeš stydět a hanbit za všechno zlo, jež jsi spáchala. Ty, která ses usídlila na Libanónu, uhnízdila se na cedrech, jak budeš vzdychat, až na tebe přijdou bolesti, až se budeš svíjet jako rodička!"

Ozeáš 2:7-10  Smilstva se dopouští jejich matka, hanebnosti jejich rodička; říká: "Půjdu za svými milenci, kteří mi dávají vodu a chléb, vlnu a len, olej a nápoje." Proto zahradím tvou cestu hložím. Postavím před ni zeď, aby nenašla své stezky. Bude se honit za svými milenci, ale nedostihne je, bude je hledat, ale nenajde je. Pak si řekne: "Půjdu a vrátím se ke svému prvnímu muži, tehdy mi bývalo lépe než teď." Nechce pochopit, že já jsem jí dával obilí, mošt i čerstvý olej, že jsem ji zahrnoval stříbrem a zlatem - a oni to dávali Baalovi. Proto vezmu své obilí zpět v jeho době, i mošt v příhodný čas; strhnu z ní svou vlnu i svůj len, jež měly přikrývat její nahotu. Tehdy odkryji její hanbu před zraky jejích milenců. Žádný ji nevytrhne z mé ruky. Všemu jejímu veselí učiním přítrž, jejím svátkům, novoluním i dnům odpočinku, všem jejím slavnostem. Zpustoším její révu i fíkovník, o nichž říká: "To je má odměna, kterou mi dali moji milenci." Proměním je v divočinu, bude je požírat polní zvěř. Ztrestám ji za dny baalů, že jim pálí kadidlo a zdobí se kroužkem a náhrdelníkem, že chodí za svými milenci a na mne zapomněla, je výrok Hospodinův.

@sigis: Máš pravdu, spletl jsem se. Ale Bůh měl k Izraeli otcovský postoj, řekl bych.

Komentář upraven .

Pokud otcovským postojem míníš třeba (Nu 15:32 - 35), pak jistě.

Když Izraelci prodlévali na poušti, přistihli muže, který v den odpočinku sbíral dříví. Ti, kdo jej přistihli, jak sbírá dříví, předvedli jej před Mojžíše a Árona a před celou pospolitost. Dali ho střežit, neboť nebylo zřejmé, co se s ním má stát. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. Celá pospolitost jej ukamenuje venku za táborem."

Je to sice poněkud v napětí s Ježíšovo "Kdo je bez hříchu …", ale ani on kamenování jako takové (přikazované jeho Otcem na nebesích) vlastně neprohlásil za něco neotcovského :-)
@Sigis:
Spíš:
Izajáš 1:2-3  Slyšte, nebesa, naslouchej, země, tak promluvil Hospodin: "Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý."

Jeremjáš 40:4  Nyní, hle, rozvážu ti dnes řetězy na rukou. Pokládáš-li za dobré jít se mnou do Babylóna, pojď, budu o tebe pečovat. Pokládáš-li za zlé jít se mnou do Babylóna, nemusíš chodit. Hleď, celá země je před tebou. Kam pokládáš za dobré a správné jít, tam jdi.

Je bezesporu že těch pozitivních hlášek je mnohonásobně méně než těch kárajících:

Izajáš 1:4  Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Opustili Hospodina, Svatého, Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu. Nač vás ještě bít? Jste jen umíněnější. Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené.

Ezechiel 34:11-12  Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty.

Ale čí je to vina? Snad Hospodina? Byla to chyba těch, kteří byli Bohu nevěrní, proto se Bůh k nim znovu a znovu obracel, své proroky posílal, aby je varoval před zkázou a přivedl je nazpět.

Komentář upraven .

Exodus 32,27 Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího."

Milosrdnost i příkazy ke kamenování jednotlivců nebo vybíjení provinilých zhotovením a uctíváním zlatého býčka a podobně. Tvůj názor na to, co to je otcovský přístup, beru prostě na vědomí.
:) O Boží lásce čti zde:

Dt 7:6-11 Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu. Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského. Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. Avšak tomu, kdo ho nenávidí, odplácí přímo a uvrhne ho do záhuby. Nebude odkládat; tomu, kdo ho nenávidí, odplatí přímo.

Dt 7:12-19  Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat tobě smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému obilí, tvému moštu, tvému oleji, vrhu tvého skotu a přírůstku tvého bravu na zemi, o níž se přísahou zavázal tvým otcům, že ti ji dá. Budeš požehnaný nad každý jiný lid, nevyskytne se neplodný nebo neplodná u tebe ani u tvého dobytka. Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, nevloží na tebe žádnou ze zhoubných chorob egyptských, které jsi poznal, ale uvalí je na všechny, kdo tě nenávidí. Pohltíš každý lid, který ti vydá Hospodin, tvůj Bůh, nebudeš ho litovat, nebudeš sloužit jeho bohům; bylo by ti to léčkou. Snad si v srdci řekneš: "Tyto pronárody jsou početnější než já. Jak bych si je mohl podrobit?" Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak naložil Hospodin, tvůj Bůh, s faraónem a s celým Egyptem, vzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi viděl na vlastní oči, na znamení a zázraky, na pevnou ruku a vztaženou paži, jimiž tě vyvedl Hospodin, tvůj Bůh. Tak naloží Hospodin, tvůj Bůh, s každým lidem, kterého se bojíš.

Boží láska je zjevná na konkrétních skutcích, ale lidé, kteří Boha nepotřebují jsou odsouzeni ke své vlastní záhubě.

Žalmy 37:28-29 neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno. Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.

Žalmy 87:2  Hospodin miluje brány Sijónu nad všechny příbytky Jákobovy.

Žalmy 146:8-9  Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu.

Přísloví 27:5  Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska.

Komentář upraven .

Jak říkám, někdo by řekl obraz nevyrovnaného šílence, jiný by řekl ideál otcovství :-)
Obsah Starého Zákona lze shrnout těmito slovy:

"Bůh je svatý. Nesvatí musí zemřít."
Prostě obraz šílence :-)
Prokletí Edómu (tj. oblast jiho-jiho-východně od Izraele):

Izajáš 34:5-10 Můj meč na nebi je zpit hněvem. Hle, sestupuje vykonat soud nad Edómem, nad lidem, nad nímž jsem vyhlásil klatbu. Hospodinův meč je samá krev a od tuku je mastný, je od krve jehněčí a kozlí, od tuku z beraních ledvin. Neboť Hospodin má obětní hod v Bosře, v zemi edómské veliké obětní porážení. Klesnou zároveň jednorožci i býci a tuři, jejich země bude zpita krví, jejich prach nasákne tukem. Je to den Hospodinovy pomsty, rok odplaty v soudní při Sijónu. Potoky Edómu se změní v smůlu a jeho prach v síru, jeho země se stane hořící smolou. Nevyhasne v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat věčně. Po všechna pokolení zůstane v troskách, nikdo už nikdy skrze ni neprojde.

Izajáš 63:1-7 Kdo to přichází z Edómu, kdo v rouchu rudém jde z Bosry? Kdo je ten v úboru velebném, hrdě kráčející ve své velké síle? "Já, který právem vyhlašuji, že na vítězství stačím." Proč je tvůj úbor krvavě zbarven a tvé roucho jak toho, jenž v lisu šlape? "Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem po nich šlapal, rozšlapal jsem je v svém rozhořčení, až šťáva z nich mi roucho postříkala, poskvrnil jsem si celý oděv. Den pomsty měl jsem v srdci, nastalo milostivé léto pro vykoupené. Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka, užasl jsem, opora žádná. K vítězství mi dopomohla vlastní paže, oporou mi bylo moje rozhořčení. Rozhněván jsem rozdupal národy, opojil jsem je svým rozhořčením; jejich mízu jsem nechal stékat k zemi." Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval, velkou jeho dobrotu k izraelskému domu. On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství.

Jr 49:14-18+21 Uslyšel jsem zprávu od Hospodina, že mezi pronárody byl poslán vyslanec. "Shromážděte se, přijďte proti němu, vzhůru do boje! Hle, mezi pronárody tě činím maličkým, opovrženým mezi lidmi. Zavedla tě hrůza, kterou šíříš, opovážlivost tvého srdce. Bydlíš v skalních rozsedlinách, zmocnil ses vysokého pahorku. I když sis založil hnízdo vysoko jak orel, strhnu tě odtud, je výrok Hospodinův." Edóm bude vzbuzovat úděs. Každý kolemjdoucí posměšně zasykne úžasem nad všemi jeho ranami. "Jako když Bůh podvrátil Sodomu a Gomoru a jejich sousední města, praví Hospodin, už tam nebude nikdo sídlit a člověk tam nebude pobývat ani jako host. 21 Hlukem jejich pádu se zachvěje země, jejich úpění bude slyšet až u moře Rákosového.

Pláč 4:21-22 Jenom se vesel a raduj, dcero edómská, bydlící v zemi Úsu! I na tebe přijde kalich, opojíš se a budeš obnažena. Tvá nepravost však, dcero sijónská, skončí, Bůh tě už nikdy nenechá odvést do vyhnanství, ale tebe, dcero edómská, ztrestá za tvou nepravost a odhalí tvé hříchy.

Ezechiel 25:13-14 "Proto praví Panovník Hospodin toto: Napřáhnu na Edóm ruku a vymýtím z něho lidi i dobytek. Obrátím jej v trosky; od Témanu po Dedán budou padat mečem. Pomstu nad Edómem vykonám skrze Izraele, svůj lid; oni s Edómem naloží podle mého hněvu a rozhořčení. I poznají moji pomstu, je výrok Panovníka Hospodina."

Ámos 1:6-15  Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Gázy, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože úplně přestěhovali obyvatelstvo a přesídlence vydali v plen Edómu, sešlu na hradby Gázy oheň a ten pozře její paláce. Vyhladím z Ašdódu toho, jenž tam sídlí, z Aškalónu toho, jenž drží žezlo, proti Ekrónu obrátím svou ruku; vyhyne pozůstatek Pelištejců, praví Panovník Hospodin. Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Týru, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože úplně vydali v plen Edómu všechny přesídlence a nepamatovali na bratrskou smlouvu, sešlu na hradby Týru oheň a ten pozře jeho paláce. Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Edómu, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože pronásledoval svého bratra mečem, odvrhl slitování, živil v sobě neustále hněv a setrvával ve své prchlivosti, sešlu na Téman oheň a ten pozře vládce Bosry. Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Amónovců, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože roztínali těhotné* ženy gileádské, aby rozšířili své území, zanítím na hradbách Raby oheň a ten pozře její paláce za válečného ryku v den boje, za vichřice v den bouře. Jejich král bude přestěhován, spolu s ním i jeho velmožové, praví Hospodin.

* viz 2 Kr 8:12, 2 Kr 15:16Spása vyvolených:

Izajáš 35:1-10 Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit." Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Izajáš 35:8 Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. Nebude tam lev, dravá zvěř na ni nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne, nýbrž půjdou tudy vykoupení. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Jóel 4:19-20  Z Egypta bude zpustošený kraj, z Edómu zpustošená step za násilí na synech judských, za to, že v jejich vlastní zemi prolévali nevinnou krev. Ale Judsko bude osídleno navěky, Jeruzalém od pokolení do pokolení.

Komentář upraven .

Ozeáš 14:1-3  Samaří bude pykat, že se stavělo na odpor svému Bohu. Padnou mečem, jejich pacholátka budou rozdrcena, těhotné ženy rozpolceny. Navrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi upadl pro svoji nepravost. Vezměte s sebou tato slova, obraťte se k Hospodinu, řekněte mu: "Promiň nám všechnu nepravost, přijmi nás laskavě, když chceme oběti býčků nahradit svými rty.
Ozeáš 14:4-8
Ašúr nás nezachrání, na oře nevsedneme a výrobku svých rukou nebudeme už říkat: »Náš Bože!« U tebe přece nalézá sirotek slitování." Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji, neboť můj hněv se od nich odvrátil. Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie, zapustí kořeny jako libanónský cedr. Jeho ratolesti se rozloží, ve své velebnosti bude podoben olivě a jeho vůně bude jako vůně Libanónu. Usednou opět v jeho stínu, budou pěstovat obilí, rozkvetou jako réva připomínající libanónské víno. -  Co je mi do nějakých modlářských stvůr, Efrajime? Řekl jsem přece, že na něho shlédnu. Jsem jako zelený cypřiš; ode mne budeš mít ovoce, které poneseš. Kdo je moudrý, aby těmto věcem porozuměl, rozumný, aby je pochopil? Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou.
Odchylujete se od tématu.
Na otázku odpovídám: Jak nejspíš sami brzy zjistíte, peklo existuje.
Fasolla: Důvod proč jsem se odchálil od tématu je, abych ty nespasené duše zachránil od pekla. Kontext toho co jsem právě řekl: slovo spasení, sótéria má ve skutečnosti více významů než v češtině. Je to záchrana od pekla, ale je to mnohem víc: prosperita neboli hojnost, blaho, ochrana, bezpečí, vysvobození. To že někteří jedinci nejsou zachráněni, spaseni, vysvobozeni lze poznat podle jejich duševních problémů. Ježíš jim nabízí plné vysvobození. Potkávám katolíky na ulici, občas příjde řeč na víru, ale sleduji, že čím starší katolík, tím víc uzavřený do sebe, víc zatrpklý, zahořklý, egocentrický (tak se mi jeví, není to objektivní posouzení jejich stavu, jen jak působí navenek) - egocentrická je jejich víra, protože se zaměřuje jen na to: "Chodím do kostela, modlím se každý den, mám svou víru a ta vaše mě nezajímá..." Jasně, ale když jim řeknu, o Ježíši a o Bohu jejich reakce je právě takováto odtaživá. O čem to svědčí? Že neznají Ježíše (ti konkrétní lidi, co jsem potkal - neříkám že všichni jednají stejně nebo že všichni jsou stejní, protože nemohu mluvit za ty které jsem nepotkal). Jelikož kdyby ho znali, znali by jeho přikázání a byli by proměněni. Křesťan, který se uzavírá do sebe a nechce mít nic společného s ostatními, je člověk, který nenalezl světlo. Protože Ježíš řekl, že lampa (světlo) se nedává pod postel, ale má se položit na stůl. Kdo nechápe je člověk neobrácený, který nezná Ježíše. Obrácený člověk, který Ježíše poznal čerpá jeho světlo, naději a víru z Boha Ježíše Krista zevnitř, není třeba kvůli tomu chodit do kostela, protože on přebývá v něm a on také v něm.

Komentář upraven .

« Předchozí 1 2 3 4 5 Následující »