Existuje peklo?

aqua
aqua
Co to je, když je něco "biblické" nebo "nebiblické"?
radim24
radim24
Biblické - v souladu s Božím slovem. Za Boží slovo považuji bibli jakožto evangelium seslané od Boha. Vše co děláme musíme posuzovat jestli je v souladu s Božím slovem. Biblické - to co se opírá o základy Božího evangelia Ježíše Krista, předané nám Ježíšem a jeho učedníky.
aqua
aqua
A v Bibli je popisované, jak přesně má křest vypadat? Ty všechno, co děláš, posuzuješ, jestli je v souladu s tím co se píše v Bibli?
radim24
radim24
Ano, v bibli se mluví o ponoření do vody řecky (v koiné) baptisma či baptismati znamená ponoření... Křest je tedy ponořením pod vodu. Vyplývá to logicky i z Ježíšova prohlášení:

Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království." Jan 3:5

Nauka evangelií je úplně jiná než mají tradiční církve, počínaje katolickou a luteránskou konče. Zaklád evangelia je, že aby hříšník mohl být spasen musí nejprve činit pokání tzn. musí si uvědomit v čem zhřešil a pak musí přestat hřešit. Člověk pak smí příjmout odpuštění, které uděluje Bůh, nikoliv kněz či farář. Křest je ale pro křesťana něčím zásadním (pro novorozence nemá žádný význam), protože křest do Ježíše Krista je odpuštěním hříchů. Z toho vyplývá, že lidé, kteří jsou v tradičních církvích pokřtěni jako novorozenci nejsou vůbec spasení, nejsou to ani křesťané, protože křesťanem se nikdo nenarodí a nestaneš se jím ani tím že tě někdo pokřtí ve věku 8. dní. Křest také znamená, že ses vzdala svého života pro Ježíše Krista, že ses rozhodla vstoupit do Božího království a sloužit Bohu. To vše najdeš v bibli. Proto je logické, že křesťan čte bibli, aby věděl jak přemoci pokušení a hřích a uměl rozlišovat správné od zlého. Protože jakýkoliv hřích, který pácháš v těle působí na tvou duši a tvého ducha destruktivně, tím spíš se z něj sama nedokážeš vymanit, dokud neučiníš rozhodutí odevzdat svůj život Ježíši a pokřtít se ve vodě. Křesťané z tradičních církví jsou oklamáni, už jsem ti posílal verše na stránce první, kde Pavel předpověděl toto odpadnutí, že si lidé zvolí takové učitele, kteří budou lechtat váš sluch. Největší zlo katolické církve a všech dalších co nepraktikují pravý křest ponořením je v tom, že obelhali lidi a namluvili jim že jsou spaseni skrze to co oni nazývají křest ale není to ponoření, je to jen bezvýznamné polití vodou. Tito pak nemají potřebu hledat spasení protože se domnívají že ho už mají.
aqua
aqua
Kde v Bibli je napsané, jak má křest přesně vypadat? Tu větu, co jsi uvedl - "Amen, amen..." - tak tam rozhodně není psáno, jak má křest technicky vypadat, jak ho máme provádět.
radim24
radim24
Ježíš řekl: „Ten kdo uvěří a nechá se ponořit (baptistheis*) bude spasen; ten však kdo bude nevěrný bude odsouzen k trestu.“ Markovo evangelium 16:16

Matouš 28:19  "Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte (baptisontes) je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého"

* - zatímco uvěří je v aktivním (činném) tvaru, baptistheis je tvar pasivní (činný). Ježíš mluví jednak o narození z vody a poté říká, že se máme nechat ponořit ... Jelikož se tou dobou křitilo v řece (často Jordán), vyplývá z toho, že biblický, tj. pravý křest se provádí ponořením do vody. Katolická církev toto přikázání svévolně opustila a tím odpadla od pravého Krista. Stejný problém je i se křtem Duchem Svatým, který katolická církev neprovádí neboť v rozporu s biblí tvrdí, že Ducha Svatého jsme přijali už během křtu.

Co z toho všeho vyplývá? Několik důležitých věcí:

1) Katolická církev odpadla od Boha a začala šířit nebiblickou nauku postupně již během třetího století n.l., přešli na systematické šíření a vyučování lží, jak předpověděl apoštol Petr. Ano, zrovna ten Petr, na kterém ŘKC zakládá svou posloupnost a autoritu...

2) Katolická církev neprovádí ono pohřbení a znovuzrození ponořením do vody, které je pohřbem toho starého zapáchajícího těla hříchu, současně i odpuštěním a znovuzrozením.

3) Věřící uvádí v omyl, že jsou spaseni. Ztotožňuje je s falešnou identitou (učedníky Ježíše Krista vás nazvat nelze). Výsledek toho je je mrtvé náboženství založené na "bezduchém" systému podobně jako to mají Svědkové Jehovovi. Veskutečnosti za každým systémem je duch, ale jak jsem již naznačil na základě bible, jedná se o ducha antikrista.

4) Kvůli tomu, že katolíci nedisponují Duchem Svatým (jak by mohli, když nejsou pokřtěni a ani křest Duchem Svatým neprovádí - ani nemohou protože ho prostě nemají kde vzít), jsou vedeni falešným duchem a svádějí věřící. Jedná se o velké odpadnutí od víry, o kterém prorokoval Pavel z Tarsu (2 Tes 2:1-12). V důsledku toho všeho ŘKC postrádá jakoukoliv Boží moc. Jistě, existují nějaké zázraky, ale to je zas ve jménu ducha anti-krista, protože to je vše spojeno s kultem Marie.

Každý učedník Ježíše Krista, každý kdo je povolán ke spasení, je volán Ježíšem k samostatnosti a odpovědnosti. ŘKC (ale i jiné tradiční i protestantské církve) vytvořilo systém, který zbavuje odpovědnosti a deleguje odpovědnost na výše postavené jedince (kněze). Tomu nás Ježíš neučil. Nepotřebujeme kněze, neboť máme kněze Ježíše Krista a sami jsme nyní kněžstvem:

1 Petrův 2:9-10  Vy jste však "vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný k vlastnictví," abyste vyhlašovali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste nebyli lidem, ale nyní jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale nyní jste milosrdenství došli.

A když svatý, tak takový, který nehřeší, ale kdo hřeší nepatří ke kněžstvu, neboť je otrokem hříchu, nikoliv služebníkem Boha. ŘKC je v této neschopnosti příjmout tuto svatou roli a individuální autoritu danou Kristem velmi podobná sektě Svědků Jehovových.

1 Petrův 2:4-5  Když přicházíte k němu, k živému kameni, zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, budujte se i vy jako živé kameny v duchovní dům, svaté kněžstvo k přinášení duchovních obětí vzácných Bohu skrze Ježíše Krista.

Jak by ale mohl přijít někdo, kdo nebyl ponořen do vody a nepohřbil ten svůj starý hříšný život, nýbrž jeho duchovní tělo "sóma" stále vylézá z hrobu jako zombií? A jak by mohl tuto svatou službu vykonávat bez Ducha Svatého? Proč by se jinak Pavel ptal 12ti učedníků, zda přijali Ducha Svatého když uvěřili? (Skutky 19). Oni ti katoličtí kněží Ducha Svatého nemaj, protože na ně nikdo nevložil ruce (v. 6). Jsou to slepí vůdcové slepých. Ani Apoštol Filip neměl Ducha Svatého, i když byl pokřtěn, kázal evangelium a křtil, ale dokud nepřišel Pavel (Sk 8:12-16!,17). Proto ti radím, odvrať se od té zhoubné sekty nech se pokřtít do vody a do Ducha Svatého a žij vítězný život s Bohem v Kristu.
aqua
aqua
Až na to, že Ježíš nikde výslovně neříká, že bychom museli křít přesně doslova tak, jak tehdy bylo zvykem. To je tvoje interpretace. Stejně tak si interpretuješ ostatní věci z Bible a myslíš si, že jedině tvoje víra je ta správná.
Pavel_Jan
Pavel_Jan
@radim24
Dopouštíš se tu těžkých manipulací.
To řecké slovo nemá jen jeden význam, který tu všem tlučeš. Takže to nestačí pro určení podoby křtu. V Písmu je to slovo používáno i pro označení mytí, koupele. Vyobrazení křtu je např. na malbách v katakombách, zhruba ze 3. stol., kde je křest politím. Že jediná správná forma by byla úplné potopení se, s tím přišla sekta baptistů až někdy v 17. století. Křtilo se oběma způsoby (ponořením i politím) až někdy do 16. století.

Když katolická Církev podle tebe odpadla během 3. století, jak píšeš, jaká církev zůstala ta pravá, aby stále platila slova Pána Ježíše, že „brány pekelné ji nepřemohou“?

To, co ty nazýváš "křtem Duchem Sv.", bude nejspíš u KC biřmování. (Nebo taky ne, nevyznám se v tvém osobním systému.) Při biřmování vkládá biskup ruce na biřmovance. Pak je tu svátost kněžství, kdy biskup vkládá ruce na přijímatele svátosti. To je to vkládání rukou starších, o kterém se píše v Písmu. A jestli jsi to v Písmu sv. nepostřehl, tak Pán Ježíš rozlišuje mezi učedníky a dvanácti apoštoly. Jen apoštolům dal moc odpouštět hříchy a další výsady. Takže kněze potřebujeme. Měl by sis raději prostudovat apoštolské a církevní otce, mystagogii, abys věděl, jak to u prvních křesťanů bylo. Všechny tvé baptistické vynálezy jsou oproti tomu moderní.
Často zde píšeš, že po křtu se člověk stává svatým a už nehřeší. Jak s tím dohromady jde např.:
„Ježíš mu odvětil: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, leda jediný Bůh.“ (Lk 18, 19)
„Spravedlivý, i když sedmkrát padne...“ (Přísl. 24, 16)
Domníváš se snad, že po křtu už není možné zhřešit?

V katolické Církvi je nejvíc zázraků, které jsou důkladně prozkoumány, než jsou uznané za pravé zázraky. Ne nějaké, ale celá řada. U nekatolíků není žádné zkoumání, tedy ani žádné zázraky. Ty ovšem tvrdíš, že v KC jsou to zázraky falešné – bez důkazu, jen od PC klávesnice.
radim24
radim24
Třetí století to už je sto-dvě stě let po odpadnutí církve.

Více informací o významu slova baptizó:
https://en.wikibooks.org/wiki/Hebrew_Roots/The_original_foundation/Baptism

Aqua: Ne, že já si to myslím, já to vím jak to je, protože znám Ježíše. A co ty? Znáš jeho moc? Jaký zázrak pro tebe naposledy Ježíš udělal a jakou službu si pro někoho naposledy vykonala ty? Nebudu tě přesvědčovat slovy, protože přes internet to stejně nejde.

Pavel_Jan, ne že já to tvrdím od klávesnice, já ty zázraky přímo dělám ve jménu Ježíše na ulici a nepotřebuju, aby tyto zázraky ověřovala nějaká církevní autorita, neboť zázraky dělá Ježíš sám a svědectvím jsou tomu, kdo zázrak přijímá. Vy můžete opravdu o věcech jen mluvit, ale nevíte o čem.
radim24
radim24
Křest Duchem Sv. není biřmování, je to v bibli popsáno jako vkládání rukou Skutky apoštolské 19:6 najdi si to. Nemá to nic společného s polévání vodou.
Pavel_Jan
Pavel_Jan
@radim24
Jsi si až příliš jistý sám sebou. Nepotřebuješ nikoho, kdo by ověřil pravost zázraku? Fajn, o tvých "zázracích" si může myslet každý svoje. Stejné "zázraky" dělají i různí léčitelé a šarlatáni.
(Biřmování nemá nic společného s vodou, tam se pomazává olejem a biskup vkládá ruce na biřmovance.)
No, závěrem – tvoje náboženství stojí na tvé osobě a tvých výkladech a chceš to vydávat za křesťanství. Kristu nevěříš, protože On řekl o Církvi: „pekelné brány ji nepřemohou“; sv. apoštol Pavel o Církvi že je „sloup a základ pravdy“.

„Je lepší pro Boha trpět, než konat zázraky.“ sv. Jan od Kříže
radim24
radim24
Až na to že já nemám žádné náboženství, jen opakuju to co je v bibli. To co jsem tu uváděl bylo vše z bible.
aqua
aqua
radim24: Vystavěl sis kolem sebe pevnou hradbu. Nepřipustíš, že by ses mohl mýlit. Ježíše neznáš, to bys psal a jednal jinak. Ježíš je především zdroj lásky a života a kdo ho takto poznal, z jeho slov vyzařuje láska a život. Z tvých slovy vyzažuje jedině rigoróznost, zatvrzelost, zkostnatělost, naivita a temnota. Ve skutečnosti je za tím vším strach. Jednou ten strach překonáš a a na tvé cestě se rozzáří světlo...
radim24
radim24
Nevíš jak jednám nikdy si mě nepotkala. Ale já bych chtěl potkat tebe protože bavit se s tebou přes net není skutečná komunikace. Internet používá ďábel ke lžím a nedorozuměním. To že ty máš dojem že ze mě vyzařuje temnota, je jen tvůj dojem, protože si mě nikdy osobně nepotkala, což bych byl rád, kdyby se změnilo. Druhá věc je naivita, za naivitu se nestydím, protože věřím Bohu a Božímu Slovu. Jen s důvěrou v Boha je možné konat zázraky, kdo Bohu nevěří nemá zhola nic. Realita, ve které žiju se opírá o Boží slovo. Světlo, o kterém mluvíš už dávno mám a předávám ho druhým, ne přes internet to nejde.

Pravda je taková, že Ježíš nechodil v temnotě. On je světlo a jako světlo usvědčoval lidi z hříchu, takže říkal lidem pravdu. Ale lidé si více zamilovali temnotu a nechtěli své hříchy zjevit světu. Ježíš trpěl pro Pravdu. Pravda se lidem nelíbila a ti ho tak moc nenáviděli, že ho zradili a vydali k lidskému soudu, aby trpěl a zemřel. A Ježíš sám vyslal své učedníky, aby říkali pravdu a kázali Boží království. Boží království však nespočívá v tom, že vám hříšníkům budeme mazat med kolem pusy. Proto říkáme pravdu a vy nám nevěříte. A co udělala katolická církev, ale i ty další zkažené církve? Začali smilnit a v jejich středu se ještě víc rozhojnil hřích. Začalo to sodomií přímo jejich vůdcové smilní a przní malé děti, jejich vůdcové se rozpálili a praktikovali sodomii mezi sebou, takové vůdce si zvolili. Slepí vůdcové slepých. Zamilovali jste si hřích. Už apoštol Pavel to kritizoval:

Netáhněte jho s nevěřícími. Vždyť jaký je spolek spravedlnosti s nepravostí a jaké společenství světla s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem a jaký díl má věřící s nevěřícím? Jaké je spolčení Božího chrámu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha, jak Bůh řekl: "Budu v nich přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem." Proto: "Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Pán, nedotýkejte se nečistého, a já vás přijmu." "A budu vaším Otcem a vy mi budete syny a dcerami, praví Pán Všemohoucí." 2 Korintským 6:14-18

Ale vy kdo zůstáváte v chrámu nevěstky, jste všichni spřeženi s ďáblem.

Komentář upraven .

radim24
radim24
Přišel jsem vyvrátit tvrzení, že bible nepopisuje jak konkrétně učedníci prováděli křest.

Křest ponořením do vody je popsán v Sk 8:38:

A jak jeli, přijeli cestou k jakési vodě a ten komorník řekl: "Pohleď, voda. Co mi brání, abych byl pokřtěn?"
"Filip tedy řekl: "Jestliže věříš z celého srdce, je to možné." A on odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn!" Poručil, aby vůz zastavil, a oba sestoupili do té vody, Filip i komorník, a pokřtil ho."
κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ: Katebésan eis to 'ydór znamená "sestoupili do vody".

Skutky apoštolské 8:36-38.

Další věc je pak, že křty se mají provádět ve jménu Ježíše Krista, jak řekl Petr:
Petr jim tedy řekl: "Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého." Sk 2:38

Neboť neznáme jméno Otce, ani Ducha Svatého.

Kromě toho Jan 3:23 "Jan pak také křtil v Ainonu, blízko Sálimu, neboť tam bylo mnoho vody. A lidé přicházeli a byli křtěni."
Když se nad tím zamyslíš, proč Jan potřeboval mnoho vody ke křtu? Očividně mu nestačila voda ze studny, nestačilo mu to aby křtěnce polil vodou, chtěl do té vody sestoupit. To je logická dedukce.

Další příklady z bible:
"a když vyznávali své hříchy, křtil je v Jordánu." Mt 3:6
"V těch dnech se pak stalo, že přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a byl od Jana pokřtěn v Jordánu." Mk 1:9
důkaz že se křtilo v Jordánu, tedy v řece. Bylo by pohodlnější a jednodušší je polít vodou nabranou do nádoby, ale všichni chodili k řece.

Komentář upraven .

radim24
radim24
Také existují historické nálezy, tzv. mikvaóth, což jsou bazény ve kterých židé prováděli rituální očisty:
https://dewaynebryant.wordpress.com/2015/04/23/baptism-in-first-century-jerusalem/
Je z toho patrné, že ponořením do vody se rozumělo sestoupit po schodech do bazénu a když nebyl bazén sestupovali do řeky. Potřebovali mít dostatek vody, aby mohli provést omytí těla. Takže kropení nebo polévání vodou v nedostatečné míře jsou hereze. Celé tělo musí být ponořeno do vody.
aqua
aqua
Radim24: A ty si myslíš, že Bůh lpí na takových detailech? (Dokonce když ani nikde výslovně Bůh neřekl, že takto to provedeno musí být!) Nezáleží Bohu spíš na srdci a na úmyslu? Spíš na obsahu, než na formě? Podlé tvého výkladu by byl Bůh nesmírně tvrdý, přísný, puntíčkářský a mstivý - takže tvoje slova opravdu "nevyzařují" světlo, ale temnotu. Lidem nic dobrého nepřinesou. Žádné světlo, ale jenom strach, úzkost, temnotu. Od takového Boha, kterého ty zvěstuješ, lidé přirozeně utíkají pryč. Jestli takto evangelizuješ ve svém okolí, nutně musíš být pokládaný za podivína, kterému se druzí raději vyhnou. Ale tobě to nezle vysvětlit, jak už jsem psala. Pochopíš to sám až časem, až tě život naučí.
radim24
radim24
aqua: Máš svoji vlastní představu o Bohu, která je ale nebiblická, tj. není postavena na základech bible. Nevyhovuje ti Bůh takový jak je pospaný v bibli, proto ohýbáš Boží slovo tak, aby vyhovovalo tvé představě. Boží slovo ale vyzývá k tomu, činit pokání tj. změnit se, změnit své chování. Nemáme upřizpůsobit výklad bible sobě, když nám nevyhovuje, ale přizpůsobit se bibli. V opačném případě jde o herezi, jednání, které nevede ke spasení duše. Právě z tohoto důvodu záleží na detailech, ale na takových detailech, které nejsou vytrženy z kontextu. Například bible popisuje, že se křtí ve jméno Ježíše Krista poté, co člověk učinil pokání (tj. odvrátil se od hříšného jednání). Je to napsáno na mnoha místech. Jedno místo v bibli, které možná bylo pozměněno katolickou církví ale praví něco jiného. To místo je Mt 28:19. To místo je v rozporu se zbytkem bible, protože víme, že jediné jméno v němž je spasení je Ježíš Kristus (viz níže).

"... kterou dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc i panství, i nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím." Efezským 1:20-21

"Proto ho Bůh také povýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby ve jménu Ježíše pokleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby vyznal ke slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán." Filipským 2:9-11

Žádné jiné jméno není. Duch Svatý nemá jméno a Adonaj, nemá v bibli jméno. Používá se tetragramaton JHVH, ale to se čte jako "haššém" neboli Adonaj (Adon je hebrejsky Pán). Z toho důvodu je Mt 28:19 nesmysl.

Uvedl jsem to jako příklad vytrhávání veršů z kontextu celé bible. Podobně je to i se křtem novorozeňat. V bibli není jediná zmínka o této praktice, dokonce jsem to nenašel ani ve spisu Didaché (učení 12. apoštolů, který je údajně datován do 1. století n.l.). Tam se totiž píše, že křtěnec se má pokřtít v tekoucí vodě na prvním místě (tj. v řece) a až pokud to není možné tak připadá v úvahu polití vodou (nikoliv pocákání jak to mají tradiční církve). Je tam však uveden také pokyn, že křtěnec se má před svým křtem 1-2 dny postit, což znamená že křtění dětí se v té době nepraktikovalo a zavedli ho odpadlíci až o několik generací či století později.
radim24
radim24
Asi chápu že ti připadá že to o čem mluvím je jen bezduchá litera a proto máš pocit, že je to jen temnota. Snažil jsem se ti vysvětlit, že pravý křest je velice důležitý pro to, aby si byla doopravdy spasena a osvobozena od duchovní nadvlády hříchu. To se týká všech křesťanů, kteří byli pokřtěni jako děti ale neprošli skutečným obrácením. Neříkám ti že by si měla opustit katolickou církev, ale že by si měla projít skutečným obrácením, aby si byla svobodná. Správné pořadí 1. pokání (tj. odvrácení od hříchu) 2. křest ponořením je klíčový pro spasení a osvobození od zajetí hříchu. Říkám ti to s veškerou láskou, kterou mám v Kristu, není to jen litera. Křest dětí není platný křest, protože dítě nemohlo udělat svobodné rozhodnutí. Je to stejné jako kdyby tě muslim pod hrozbou násilí přinutil k islámu. Když by ses pak chtěla od islámu odvrátit musíš být nejprve pokřtěna aby ses mohla stát křesťankou. Jenže za to ti hrozí trest smrti, protože islám toto nepovoluje. Pro křest se v jiných zemích zabíjí. Křest je tvé dobrovolné rozhodnutí následovat Boha. Křtem zemřeš duchovním mocnostem tohoto světa a vstoupíš do Božího království, satan pak nad tebou nemá více moc. Muslimové to ví, proto jako muslim, klidně můžeš poslouchat křesťanství a zajímat se o ně, protože to nic neznamená, stále si muslima. Ale jakmile bys podstoupila křest ve jméno Ježíše Krista, budou tě chtít zabít. Protože křest je smrtí hříchu, ale životem Bohu.
aqua
aqua
Radim24: Já si Boha nepřestavuji, ale jedno vím jistě - Bůh je absolutní nepodmíněná Láska, je náš Otec i Matka a dokonce víc než to. Je to náš Přítel a Spasitel - to vím a to cítím v tom nejhlubším nitru své duše. Není to má představa, je to vědění. Takže pokud mi někdo bude představovat Boha jako despotu, pomsychtivce, účetního, policajta, puntíčkáře a podobně, takového boha odmítám, protože vím, že to není Bůh. V Bibli je hodně moudrosti, ale není tam úplně všechno pravda, Bibli psali také jenom lidé a Bohu v Bibli lidé také často ve starém zákoně vkládali do úst mnoho krutostí. Poškozovali tak obraz Boha a tento poškozený obraz předávali a bohužel svým způsobem i dál předávají dalším generacím. Já si Bible sice vážím, ale jenom toho z Bible, co mě vede k Bohu. Co mě sráží do strachu a úzkostí - bez toho z Bible se klidně obejdu. Nepatřím k těm, kteří považují Bibli za něco bezprostředně od Boha seslaného nebo diktovaného a nezpochybnitelného. Nepatřím k těm, u kterých Bible zaujala místo, které patří Bohu. Nepatřím k lidem, kteří si z Bible udělali Boha. Přehu ti hodně radosti ve společenství s Bohem, jakého ty lidem předsavuješ a v jakého věříš - protože v takovém případě budeš tu radost opravdu hooodně potřebovat. Z další diskuze se loučím, protože to nemá smysl. Ale nic ve zlém, jenom jsem prostě shledala, že dál to nemá smysl. V nebi si o tom jednou můžeme promluvit.