Existuje peklo?

radim24
radim24
@sigis: Žádný důkaz nic, takže zase jen prázdné slova a falešná obvinění. No já si myslím, že žádný důkaz nemáš, protože ani tady se nikdo s nikým nehádal, probíhala tu jen nějaká výměna názorů. Jaký máš motiv k takto nečestnému jednání? Vadí ti názory druhých lidí, kteří s pokojem a láskou přišli, aby upozornili své ztracené bližní na to, že se řítí do záhuby?

Komentář upraven .

jk-s
jk-s
To je věc definice, co je hádka a co falešná obvinění. Z mého pohledu se hádáš o nápadech předků stále a falešně obviňuješ také stále. Že někoho upozorňuješ na domnělé řícení se do záhuby, to je omyl a bezděčný sebeklam, pouhá racionalizace onoho hádání se. Amen.
radim24
radim24
Co chceš definovat, hádka je hádání dvou lidí s prvkami agrese nebo zvyšování tónu hlasu nebo jeho hlasitosti a se mnou se nikdo nehádal (případně pokud dochází k oboustrannému slovnímu napadání). To znamená, že si lhář, protože nic takového se tu nedělo a falešně obviňuješ. Možná chceš takovou hádku vyvolat. Samozřejmě o tom jestli mám pravdu nebo ne si můžeš myslet co chceš, máš právo na svůj názor i na tvou nevíru. Mé přesvědčení a víra vychází z bible, tvé úsudky a falešná obvinění vychází od satana, protože satan je otec lži. Stejně tak jako satan nemá lásku a úctu k pravdě, tak ani ty nemáš úctu k pravdě, což ukazuje na pravou povahu tvé víry.

Můj postoj, se kterým jsem sem přišel a zareagoval na aque je stejný, jak bych zareagoval při osobním styku kdybych slyšel někoho takto mluvit. Nabídnu tomu člověku leták s citáty z bible. V tom není ani kapka hádky. Nikoho nenutím ty citáty číst. Soudě podle tvého postoje nesneseš zdravou diskusi ani sdílení odlišných názorů, protože jakýkoliv názor ať biblický či nebiblický je podle tebe hádka. Navíc já zde prezentoval ne názory své, ale pouhé citace z bible.
jk-s
jk-s
Nehádej se! :-)
aqua
aqua
Já znám učení římskokatolické církve a vím, že ona své učení považuje za nezpochybnitelné. Jde o věc výkladu Bible, kterou rovněž považuje za nezpochybnitelnou. Pokud se tedy budeme držet teorie, že co je psáno v Bilbi, nemůžeme zpochybnit, pak se nemůžeme pohout dále. Stejnou taktiku "ochrany" svého učení užívají muslimové. Jakoukoli pochybnost považují za hřích a nevěrnost, a když se k tomu přidá výhrůžka peklem, pak si člověk hodně rychle rozmyslí, jestli bude přemýšlet a riskovat tak svou spásu. Není zde žádné místo pro kritické myšlení a rozlišování. Když se podíváte do Bible, třeba do Nového zákona, na jednom místě tam údajně (a to slovo údajně píšu záměrně) Ježíš mluví o konci světa, popisuje tam hrůzné události konce, a pak dodá, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. Vidíte, a kolik pokolení se už od Ježíše na Zemi vystřídalo a konec světa nepřišel. I první křesťané, kteří četli tyto pasáže v Evangeliu, se domnívali, že konec světa příjde brzy, a očekávali brzký návrat Ježíše, snad ještě za jejich života. Byli zklamáni, Ježíš nepřišel. Takže z toho vyplývá, že Ježíš asi úplně všechno, co mu v Bibli autoři evangelií připisují, nevyslovil. Nebo si myslíte, že Ježíš lhal nebo se mýlil? To asi těžko. Mnohé si tam mohli přidat lidé a osobně si myslím, že i přidali. Vzpomeňte třeba na ono podobenství o Lzarovi a boáčovi. Prý boháč, který se nacházel v pekle, chtěl varovat své příbuzné, aby se do pekla nedostali. Už to samo je teologický nesmysl. Zavržení duchové, kteří jsou v pekle a jsou prostoupeni peklem a nenávistí, nejsou schopni lásky, tudíž varovat žijící lidi, aby do pekla nedostali. A myslíte si, že Ježíš by mátl lidi, když mi jim uváděl třeba jen v podobenstvích takové nereálné nepravdivé obrazy? Dlaší věc. Ježíš prý řekl, že kdo nás udeří do tváře, tomu máme nastavit i druhou. Kolik jen toto tvrzení mohlo napáchat škody a u mnohých skutečně napáchalo! Mnozí křesťané se tak domnívali, že když je jim ubližováno, že se nemají a ani nesmí bránit, že se mají nechat zneužívat, protože kdyby se bránili, nenaplňovali by slova Ježíše Krista! V horším případě autoritativní lidé této pasáže z Bible zenužívali proti těm, kteří se pokusili násilí bránit. Copak by nás Ježíš vyzýval, abychom se nechali zneužívat? Tím Ježíše nijak nesnižuji a neupírám mu ani Božství ani jeho sapsitelské poslání. Jenom píšu svůj názor, že úplně všechno z Evanglelií nepovažuji za přímá Ježíšova slova - i když se nám to tak předkládá. Dovolím si mít i svůj vlastní názor. A co vy ostatní? Dovolíte si také přemýšlet a mít svůj vlastní názor? Nebo jen přebíráte názor své církve? A jakou roli v tom hraje strach? A ještě něco - je rozdíl mezi diskuzí a hádáním se.
radim24
radim24
Aqua: Mám svůj vlastní názor. Nejsem členem žádné církve. A právě proto nejsem tak snadno manipulovatelý. Můj názor: ŘKC je více systém než církev, něco podobného jako to mají svědkové Jehovovi. Pokud bys důkladně četla bibli a věřila tomu co tam je tak dojdeš ke stejnému závěru, že ŘKC je nebiblická organizace; podobně by to bylo o kdyby si byla muslim a věřila v Korán, pokud by si ho opravdu znala, došla by si k závěru, že bible je Boží Slovo a jediný spolehlivý základ na kterém lze stavět. Mám na toto téma vlastní stránku, kde pojednávám o učení Koránu, takže něco o tom vím. Korán samotný tvrdí něco jiného než co Islám. Podoba současného islámu je tvořena lidma, kteří manipulují a vymívají mozky svým svěřencům lžema. Jako příklad uvedu tvrzení, že na světě neexistuje spolehlivá a věruhodná bible, protože oni tvrdí, že bible je zfalšované dílo. Přitom jdou jasně proti historickým důkazům, protože bible je stará dvatisíce let, korán jen pár století od doby kdy byl sepsán. Korán samotný tvrdí, že bible je věruhodné Boží slovo a kdo nevěří Koránu, má se zeptat křesťanů jak to je.
radim24
radim24
To je vtipné chtěl jsem si dohledat ten tebou zmíněný věrš a místo toho mi najedlo toto:
Matouš 24:35 "Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou."
Marek 13:31 "Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou."
Lukáš 21:33 "Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou."

Asi si měla namysli toto kázání:
Matouš 24:3  Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci soukromě se slovy: "Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem Kristus´ a svedou mnohé. Budete pak slýchat války a zprávy o válkách. Hleďte, abyste se nestrachovali, protože se to všechno musí stát. Ale to ještě nebude konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království a budou hlady, mory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno jsou počátky porodních bolestí. Tehdy vás vydají soužení a budou vás zabíjet a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu. Tehdy se mnozí pohorší a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět jedni druhé a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, ten bude spasen.(13)

(14) A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec." "Proto když uvidíte `ohavnost zpustošení´, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají na hory. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si ze svého domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. Ale běda bude v těch dnech těhotným a těm, které kojí. Proto se modlete, aby váš útěk nenastal v zimě nebo v sobotní den. Protože tehdy bude veliké soužení, jaké do této doby nebylo od počátku světa, a už ani nikdy nebude. A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se žádný člověk. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny."
"Kdyby vám v té době někdo řekl: `Hle, Kristus je zde!´ anebo: `Tady je!´, nevěřte.
Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.(25)

(26)  Řeknou-li vám tedy: `Pohleďte, je na poušti!´ nevycházejte; anebo: `Hle, je na tajných místech,´ nevěřte. Neboť jako blesk vychází od východu a září až na západ, takový bude i příchod Syna člověka. Kdekoliv totiž bude tělo, tam se shromáždí orli. A hned po soužení těch dnů `se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo.´ `Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny.´ Potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce nebe až po druhý."
"Naučte se tedy od fíkovníku tomuto podobenství: Když již jeho větev změkne a vyráží listí, poznáváte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte toto všechno, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích. Amen, říkám vám, že toto pokolení rozhodně nepomine, než se toto všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou." (35)

(36)  "O tom dni a hodině však nikdo neví - ani nebeští andělé - pouze sám můj Otec. Ale jak bylo za dnů Noéma, tak bude i při příchodu Syna člověka. Neboť stejně jako v těch dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do toho dne, kdy Noé vešel do archy, a nic nepoznali až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem, jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán. Vězte však, že kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho prokopat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte."

Vděčím ti za připomenutí tohoto tématu. Psala si, že se to nestalo, ale přitom většina věcí z tohoto kázání se už stala a děje. Je třeba číst věci v kontextu a nevytrhávat jednu větu z kontextu tak jako to dělají katolíci (ale i jiné církve).

Komentář upraven .

radim24
radim24
Učedníci měli v té době mnohem lepší paměť než lidé dnes. Dneska lidi spoléhají na smartfony a počítače, co potřebují si dohledají. Tak třeba "Tehdy vás vydají soužení a budou vás zabíjet a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu.". Křesťané byli pronásledováni velmi brzo po Ježíšově smrti. A pak "Tehdy se mnozí pohorší a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět jedni druhé a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, ten bude spasen." A to zase vypovídá o současných časech. ... `ohavnost zpustošení´ myšleno zřejmě muslimská Mešita na chrámové hoře je dnešek. "Amen, říkám vám, že toto pokolení rozhodně nepomine, než se toto všechno stane." Předokládám že mluvil o celém lidském lidském pokolení. Překládá se jako věk, takže to podle mého názoru nemusí být jen jedno pokolení, ale celá řada pokolení. No kdyby měl myslet jedno pokolení, nedával by jeho příchod na svět smysl, protože za jedno pokolení by se křesťanství nemohlo rozšířit po celém světě (podle bible je evangelium určeno i pohanům, nežidům). Ještě ta věta o čase Noéma sedí na dnešek také velmi dobře.

Když nevěříš v pravdivost Ježíšových slov (ač máme 4 evangelia, která jejich pravdivost navzájem dosvědčují), nemůžeš najít cestu ke Spáse, protože nevěříš, ale pochybuješ. Ježíš řekl, že kdo položí ruku na pluh, ale otáčí se zpátky není způsobilý pro Boží království. Je to obraz pochyb. Kdo se nerozhodne naplno a nejde vpřed, jeho práce je k ničemu, jeho orba není rovná. Jeho cesta je klikatá a neví kam jde. Člověk, který nespoléhá na Boží slovo nenese ovoce a jako takový je odříznut a vhozen do ohně.

Jan 15:1-8  "Já jsem ten pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí kvůli slovu, které jsem k vám mluvil (* - pozor, to řekl učedníkům, těm kteří ho poslouchali a věřili mu; neplatí to těch kdo nevěří jeho Slovům nebo pochybují, že ta slova jsou od něj a o těch, kdo se těma slovama neřídí). Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest a uschne; a budou sebrány a hozeny na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. V tom bývá oslaven můj Otec, když nesete mnoho ovoce; a budete moji učedníci."

Marek 13:24-25  V těch dnech po tom soužení `se zatmí slunce a měsíc nevydá své světlo.´ `Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, budou otřeseny.´
Lze interpretovat i jako výbuchy na nebi (například 2. světová válka a jiné válečné scény). Pro ty lidi v té době to konec rozhodně byl.

Komentář upraven .

radim24
radim24
Lukáš 21:29-36  Tehdy jim řekl podobenství: "Pohleďte na fíkovník i na všechny stromy. Když vidíte, jak už pučí, sami poznáváte, že léto už je blízko. Tak i vy, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že Boží království je blízko. Amen, říkám vám, že toto pokolení rozhodně nepomine, než se toto všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou." "Ale dávejte na sebe pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život a ten den by na vás přišel nečekaně. Neboť přijde jako past na všechny, kdo přebývají na povrchu celé země. Proto bděte a modlete se v každý čas, abyste byli hodni uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Synem člověka."

Máš to ve třech evangeliích a všechny popisují téže věci shodně.

To jak si psala o nastavení druhé tváře a o tom že se nemáme bránit, to Ježíš opravdu vyučoval, protože řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo, protože všichni, kteří berou meč, mečem zahynou." a také: Mt 5:10-12 "Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a lživě proti vám mluvit všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi."

Také řekl: "A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mne, není mě hoden.
Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne." Mt 10:38-39

Z čehož jasně vyplývá, že máme žít jako on, neboť on byl příkladem a vzorem a ukázal nám svou vůli, totiž to jak chce aby vypadalo šíření evangelia. Nenásilnou cestou. "Nikdo nemá větší lásku než tu, aby položil svůj život za své přátele." Jan 15:13

Komentář upraven .

aqua
aqua
Tak jinak. Cituji Bibli: "Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane." Matouš 24,29-34.
aqua
aqua
Tak co Radime, stalo se to? Ukázalo se znamení Syna člověka na nebi? Padaly už hvězdy z nebe? Shromáždil už Bůh vyvolené? Už jsme viděli přicházet Syna člověka na oblacích? Ne? Ale vždyť pokolení, kteřé žilo za Ježíše, už dávno pominulo! Takže Ježíš lhal nebo se mýlil? Nebo lhali ti, kdo zapisovali Bibli? O Ježíšovi jsem přesvědčená, že se určitě nemýlil a ani určitě nelhal. Tkaže zbývá asi ta druhá možnost.
aqua
aqua
A ještě bych se tě Radime chtěla zeptat, proč si myslíš, že Bible je nezpochybnitelná.
radim24
radim24
Ještě než odpovím. Já si uvědomil, že ježíš řekl: "O tom dni a hodině však nikdo neví - ani nebeští andělé - pouze sám můj Otec." takže nemůžeš po Ježíši chtít přesný den a hodinu.

Já to vidím spíš tak, že nerozumíš slovu, které Ježíš řekl. Mluvil o pokolení neboli věku. Věk je neurčitý pojem. Nevíme jak dlouhé období měl na mysli. To že to katolíci vykládají jako jeden lidský život je jen jejich výklad. Adam žil myslím 800 let. Z Ježíšova kázání je jasné, že se to nemohlo vše udát za jednoho lidského života. To jsem už naznačoval výše. Ježíš přišel jako naděj na spasení.

Jan 12:35  Ježíš jim tedy řekl: "Ještě na krátký čas je světlo s vámi. Choďte, dokud máte světlo, ať vás nezachvátí tma. Kdo totiž chodí ve tmě, neví, kam jde."

Nebo:
Sk 1:8  ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří a až do posledních končin země."
Sk 13:47  Tak nám to totiž přikázal Pán slovy: `Postavil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spasením až do posledních končin země.´"

Což není z těch slov jasné, že druhý příchod Syna člověka nemohl nastat hned?

Komentář upraven .

radim24
radim24
Psal jsem někde, že bible je nezpochybnitelná? Boha nemůžeš poznat tím, že o něm budeš pochybovat. Bůh od tebe očekává, že s ním budeš mít vztah jako se svým Otcem. Vztah vyžaduje důvěru. Nevím jestli máš partnera nebo manžela, ale zkus žít ve vztahu bez důvěry. Důvěra je formou lásky. Tím, že budeš neustále pochybovat ničeho nedostáhneš, akorát váš vztah rozbiješ. Představ si, že ti tvůj milý napíše vzkaz na papír, sejdeme se tam a tam a ty tam nepříjdeš protože si neuvěřila že to bylo od něj. Můžeš pak přijít a obviňovat ho, že nepřišel, nebo že o tebe nejeví dost zájmu? Stejně tak nemůžeš poznat Boží moc a jeho nadpřirozené zázraky či Božské milostivé doteky, když o něm budeš pochybovat. Jen na základě důvěry v něj a v pravdivost jeho slova poznáš, že jeho Slovo je pravdivé a spolehlivé. Zkus si přečíst žalmy, kde žalmista vypovídá o tom, že přes všechny nesnáze, on se na Hospodina vždy může spolehnout. Proto říká: "Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo." Kdo věří v Hospodina a poslouchá ho, ten zná i jeho hlas, on je světlem a provede tě temným údolím. Žalmy 28:6, 31:23, 55:18, 102:21.

"Bez víry je však nemožné se mu zalíbit, neboť ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že těm, kteří ho pilně hledají, dává odplatu." Židům 11:6

Nevěřící si myslí, že víra je idealismus, ale to se pletou. Idealismus je něco co nemáš ověřeno praxí. Vztah s Ježíšem Kristem je jiný druh víry, který se nezakládá na doufání v lidské výmysli a utopie, ale vychází z důvěry, která stojí na nezasloužené Boží lásce a věrnosti vůči nám. Tak si můžeš přímo ověřit, že tvé modlitby jsou vyslyšeny, a že pokud zachováváš jeho Slovo a důvěřuješ mu, pak tě Bůh povede tou správnou cestou.

Žalmista napsal:
Ž 36:10  U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.
Ž 119:105  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Bez vztahu s Bohem je nemožné plnit jeho očekávání. Bez vztahu s Bohem jakékoliv modlitby jsou jen tupým nástrojem mrtvého náboženství a lidé co nenásledují Boží přikázání nacházejí jen zmar a neštěstí.

A když je řeč o Světle, už jsem posílal tohle?

Efezským 5:1  Jakožto milované děti tedy následujte Boží příklad a choďte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu na líbeznou vůni. Avšak smilstvo, veškerá nečistota a chtivost ať mezi vámi nejsou ani jmenovány, jak se sluší na svaté; ani nestoudnost, pošetilé řeči a vtipkování, což je nepatřičné, ale raději díkůčinění. Víte přece to, že žádný smilník ani nečistý nebo lakomý člověk (jenž je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království. Ať vás nikdo neklame prázdnými slovy, neboť kvůli těmto věcem přichází BOŽÍ HNĚV na syny neposlušnosti. Nebuďte tedy jejich spoluúčastníky. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. Choďte jako děti světla, neboť ovoce Ducha spočívá ve vší dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozeznávejte, co je příjemné Pánu, a neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je usvědčujte. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno; všechno, co je zjevné, je přece světlo. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!"

Slovo a světlo je jedno a to samé, protože bez Slova nelze zjevovat Pravdu a usvědčovat lidi z hříchu a sebeklamu. Bible je jediný spolehlivý základ, ti kdo ji odmítají sami upadají do hříchu. Viz například výuka darwinismu, teorií evoluce (TE) a inkluze na školách apod. TE to začalo, a inkluzí to dopadlo. Skončí to tím, že zakážou praktikování a vyučování křesťanství jako nesnášenlivé náboženství, protože bible říká že homosexuálové nevejdou do Božího království.

Komentář upraven .

aqua
aqua
Promiň Radime já se v tom dost ztrácím, nemohl by jsi odpovídat stučněji? Třeba pomocí 2 až 3 vět?
aqua
aqua
Odbočili jsme od tématu. Znovu k tématu. Pokud máš nějakou představivost, zeptám se tě: Ty, kdyby jsi byl Bůh, poslal by jsi někoho ze svých tvorů do pekla? Do definitivního stavu zatracení?
radim24
radim24
O pekle jsem se bavit nechtěl. Reagoval jsem jen na tvou větu " Bůh netrestá. Bůh je Láska a ne pomsta.".

Psala si:
"Vystavoval by Bůh sám sebe věčnému utrpení z navěky ztracených duší? Z navěky ztracených vlastních dětí? Kdybych byla Bůh, dopustila bych, aby se jakékoli z mých dětí ode mě vzdálilo, třeba i do pekla, pokud by chtělo - ale jako Bůh bych nikdy nedopustila možnost, aby se toto dítě ke mě mohlo kdykoli vrátit. To bych prostě neudělala. Nedopustila bych takovou možnost, že by se duše dostala do pekla a skončila v něm navždy bez možnosti návratu."

Na to reagovat můžu. Ty to vidíš ze svého lidského pohledu. Problém je v tom, že nejsi svatá a nevidíš Boží Svatost. Svatost totiž znamená absenci hříchu a nenávist k hříchu. Člověk je Božím dítětem v tom smyslu, že ho Bůh jako Boží dítě stvořil. Pak ale odpadl od Boha. Toto tvrzení je v rozporu s katolickým učením, protože katolíci tvrdí, že novorozeňata jsou děti znovuzrozené a nelze jim odepřít křest, což je hereze. Aby člověk mohl být znovuzrozený musí si nejdříve být vědom svého hříchu, mít touhu vrátit se k Bohu, činit pokání, přestat hřešit, což novorozeňata nemohou. Co je to Boží svatost? Čistota a neslučitelnost s hříchem. Proto žádný hříšník nemůže do nebeského království. Boží svatost je i věrnost lásce. Pokud by ti manžel či partner zahýbal s jinou ženou, jak by ses cítila? Chtěla by si i nadále v takovém vztahu setrvávat, ačkoliv tě nadále podvádí? Bůh zradu netoleruje, protože je svatý. Jemu patří všechna sláva, čest a moc na zemi i na nebi, je Král králů a Pán pánů. Z toho důvodu tolerovat zlo pro něj nění možné. Nemůže zůstávat ve vztahu s hříšníky navěky. Člověku byl vymezen čas, aby se obrátil, příjmul odpuštění hříchů a přestal hřešit a stal se svatým jako on je svatý. Jen to je jediná vstupenka do nebe.

Duše v pekle nemá možnost návratu, protože opovrhla Bohem. Bůh je pro ní nepřítel, chce si jít svou vlastní cestou a Boha má v nenávisti nebo jim pohrdá, což je jedno a to samé. Jak jinak by měl Bůh nastolit spravedlnost, než tím že sebere moc ďáblu a jeho dětem? Jelikož je Bůh spravedlivý a musí pomstit krev nevinných, musí zahubit a pomstít ty, kdo hřešili proti němu. Bible popisuje den jeho příchodu:

Zjevení Janovo 19:11  A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, a ten spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně a na jeho hlavě bylo množství korun; a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. A za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On je bude pást železným prutem; on bude také šlapat vinný lis hněvu a rozhorlení Všemohoucího Boha. A na svém rouchu a na boku má napsané jméno: "Král králů a Pán pánů." Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající prostředkem nebe: "Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, a těla všech lidí, svobodných i otroků, malých i velkých!"

Jóel 4:10-17  Překujte své radlice v meče, vinařské nože v oštěpy! Slaboch ať zvolá: "Jsem bohatýr!" Pospěšte na pomoc, všechny okolní pronárody, a shromážděte se! - Přiveď sem, Hospodine, své bohatýry! - Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam a budu soudit všechny pronárody vůkol. Chopte se srpu, již dozrála žeň, pojďte, šlapejte, lis je už plný, kádě přetékají. Jejich zlovůle je velká. Davy a davy jsou v Dolině rozhodnutí a den Hospodinův v Dolině rozhodnutí je blízko. Slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář. Hospodin vydá řev ze Sijónu, vydá hlas z Jeruzaléma, zachvějí se nebesa i země. Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele. I poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, že přebývám na Sijónu, na své svaté hoře. Jeruzalém bude opět svatý a nebudou jím už procházet cizáci.

Izajáš 63:1-6 Kdo to přichází z Edómu, kdo v rouchu rudém jde z Bosry? Kdo je ten v úboru velebném, hrdě kráčející ve své velké síle? "Já, který právem vyhlašuji, že na vítězství stačím." Proč je tvůj úbor krvavě zbarven a tvé roucho jak toho, jenž v lisu šlape? "Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem po nich šlapal, rozšlapal jsem je v svém rozhořčení, až šťáva z nich mi roucho postříkala, poskvrnil jsem si celý oděv. Den pomsty měl jsem v srdci, nastalo milostivé léto pro vykoupené. Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka, užasl jsem, opora žádná. K vítězství mi dopomohla vlastní paže, oporou mi bylo moje rozhořčení. Rozhněván jsem rozdupal národy, opojil jsem je svým rozhořčením; jejich mízu jsem nechal stékat k zemi."

Komentář upraven .

aqua
aqua
Hele Radime, já se ptala první. Prosím odpověz mi na otázku jednou větou bez dalších odkazů na Bibli. Znovu se ptám: "Ty, kdyby jsi byl Bůh, poslal by jsi někoho do pekla?" Máš snad trochu lidské představivosti, abys mohl jednou větou odpovědět na jednoduchou otázku. Pak odpovím i já.
radim24
radim24
Takhle neuvažuju, nemohu sám sebe pasovat do Boží role a říct co bych jako Bůh udělal, myslím že takhle uvažují děti jako dost najivně. Všichni víme, že každý má sklon k předsudkům a reaguje na základě svých dobrých nebo špatných zkušeností. Hříšník ti řekne, že by zloděje do pekla neposílal, nábožensky založený katolik ti řekne, že by poslal všechny nekatolíky do pekla. Já se dívám na úplně jiné věci. Ve vztahu s Bohem se to dá přirovnat jako k partnerskému vztahu, jako by si uvažovala o tom jak by měl probíhat rozchod nebo rozvod a majetkové vyrovnání, přitom jste ještě ani neměli svatbu! Neuvažuješ o těch špatných věcech, ale o dobrých. Díváš se na svého milého s láskou a chceš mu udělat radost a mít s ním dobrý vztah. Chceš být s ním a nekladeš si otázky jak by si dopadla, kdyby tě ospustil. Ve zdravém funkčním vztahu. V tom nefunkčním, je-li jeden z vás psychopat, pak ano, můžeš mít úzkostné stavy a deprese jen z pomyšlení na to, že by tě opustil (nebo on může být chorobně žárlivý a hlídat tě a nepustí tě z domu a nedovolí ti se s nikým stýkat za jeho zády). Ale vztah s Bohem takto nefunguje. Takže po mě chceš odpověď na velice podivnou otázku. Ve vztahu s Bohem neřeším co bych udělal s hříšníky já, ale co s nimi udělá on, pokud jim nebudu svědčit o Bohu a modlit se za ně, aby dostali šanci poznat živého a osobitého Boha.

Komentář upraven .

aqua
aqua
Snad to přece není tak těžká otázka. Jsi člověk a představivost máš. Prostě se ptám, kdyby jsi byl Bůh, jestli bys někoho poslal definitivně do pekla. (Já třeba ti mohu říci, že kdybych byla Bohem, tak bych do pekla nikoho neposlala. Ani bych nedopustila, že by se hříšník po smrti dostal do takového stavu, že by se už ke mě nikdy nemohl vrátit. Nechávala bych hříšníky zakusit důsledky jejich hříchů (což by se v jejich duši velmi mohlo podobat peklu), ale nikdy bych jim definitivně nezavřela dveře, aby se mohli vrátit. Ani po smrti.) Co ty?